หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

สมศ.เผยกรอบประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบ 4 เชื่อช่วยผู้ปกครองเลือกที่เรียนมากขึ้น

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เขตที่เปิดสอบ-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 / 2558

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


  คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

สมศ.เผยกรอบประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบ 4 เชื่อช่วยผู้ปกครองเลือกที่เรียนมากขึ้น


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมศ รอบสี่


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เผยการประเมินรอบ 4 โฉมใหม่ พ.ศ.2559 –2563 ตั้งเป้าใช้กระดาษเป็นศูนย์ ลดภาระด้านเอกสาร และลดจำนวนวันตรวจสถานศึกษาซึ่งเป็นการช่วยลดภาระให้สถานศึกษา 

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การประเมินเพื่อพัฒนา เป็นการประเมินสถานศึกษาตามการประกันคุณภาพภายในอิงผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และ2. การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน  คือรูปแบบการประเมินตามความสมัครใจของสถานศึกษา  รวมถึงเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล  เพื่อยกระดับสถานศึกษาให้สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

ทั้งนี้เพื่อสะท้อนผลการประเมินที่สามารถนำไปใช้พัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ.2559 –2563) จะใช้วิธีการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (Area-Based Assessment : ABA Model) ร่วมกับการประเมินตามกรอบระยะเวลา 5 ปี ให้สามารถสะท้อนผลการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทหรือสภาพจริง ณ ช่วงเวลานั้น 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายนอกดำเนินการมาแล้วสามรอบ ได้แก่ รอบแรก (พ.ศ. 2544–2548) รอบสอง (พ.ศ. 2549–2553) และรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) โดยทำการประเมินสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศรวมกว่า 60,000 แห่ง  สมศ. ตั้งเป้าสะท้อนความสำคัญของการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อสถานศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต่อรัฐบาล  และเพื่อให้สามารถนำผลการประเมินไปใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ 

นอกจากนี้ผลการประเมินยังเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ใช้พิจารณาเลือกสถานศึกษาในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ในภาพรวมไม่เพียงช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับประชาชน  แต่ยังเปรียบเสมือนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าหรือการบริการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ที่จะเกิดขึ้นต่อไประหว่าง ปี พ.ศ.2559 –2563 สมศ. ได้วางแผนพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งลดภาระของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญ และอำนวยความสะดวกให้การประเมินคุณภาพมีความรวดเร็วมากขึ้น ภายใต้นโยบาย “ลดภาระ สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร” โดยการประเมินดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ อันได้แก่

รูปแบบที่ 1 การประเมินเพื่อพัฒนา  เป็นการประเมินสถานศึกษาตามการประกันคุณภาพภายใน อิงผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ซึ่งทุกสถานศึกษาต้องเข้าร่วมตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 โดยการประเมินรูปแบบนี้เป็นการประเมินที่ทุกสถานศึกษาจะส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) และข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา โดยต้องได้รับการรับรองจากต้นสังกัด และพิจารณาเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา หรือสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ สมศ.  พิจารณาข้อมูลควบคู่ไปกับข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 1-3 พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาและต้นสังกัด เพื่อจัดกลุ่มสถานศึกษาและประสานแจ้งต้นสังกัดในการพัฒนาต่อไป

รูปแบบที่ 2 การประเมินแบบรับรองมาตรฐาน (Voluntary Accreditation)  เป็นการประเมินตามความสมัครใจของสถานศึกษา  รวมถึงมีการเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากลการเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  โดยสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการประเมินได้ตามความสมัครใจใน 2 รูปแบบ คือ 1) มาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Basic Standard) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเทียบเคียงการรับรอง แบ่งเป็นการประเมินทั่วไป ประเมินเฉพาะทาง และประเมินโดยกำหนดเป้าหมายร่วม 

โดย สมศ. จะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 1-3 วัน และจะให้การรับรองสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2) มาตรฐานขั้นสูง (Advanced Standard) เป็นการประเมินคุณภาพที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสู่สากล ประกอบด้วย  2 รูปแบบ คือ 1) แบบก้าวหน้า (Progressive) เป็นการประเมินร่วมระหว่างไทยกับสากล หรือการประเมินโดยองค์กรนานาชาติ และ 2) การประเมินแบบท้าท้าย (Challenge) เพื่อการจัดอันดับในอาเซียน (ASEAN Ranking) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Ranking) และอันดับโลก (World Ranking)

ทั้งนี้ การประเมินเชิงพื้นที่ในปี  พ.ศ.2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 22 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด น่าน ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ละอำนาจเจริญ

สิ่งสำคัญสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการประเมินรูปแบบใหม่ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ กระชับตัวบ่งชี้ โดยสถานศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ลดปริมาณเอกสาร (Paperless) สถานศึกษาสามารถส่งเอกสารเป็นไฟล์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดจำนวนการเตรียมเอกสารในการทำรายงานส่งผู้ประเมิน และลดจำนวนวันตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โดยจะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามความจำเป็น ภายในระยะเวลา 0-3 วัน 

นอกจากนี้ สมศ. ยังมีแผนเปิดสายด่วนการประเมินฯ รอบ 4 เพื่อให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  และโครงการ The Idol : คนคุณภาพ เป็นโครงการที่เชิญผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การผลิตคู่มือและคลิปวิดีโอ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 เพิ่มช่องทางสื่อสารครู อาจารย์  ด้วยไลน์กรุ๊ป สมศ. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษาที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  และศูนย์เครือข่าย สมศ. 9 ศูนย์ทั่วประเทศ 

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

ที่มา ; เว็บ มติชน ออนไลน์


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

สมเด็จพระบรมฯทรงนำขบวนปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad 11 ธ.ค.นี้

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เขตที่เปิดสอบ-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 / 2558

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


  คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

สมเด็จพระบรมฯทรงนำขบวนปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad 11 ธ.ค.นี้

สมเด็จพระบรมฯทรงนำขบวนปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad 11 ธ.ค.นี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงนำคนไทยทั่วประเทศปั่นจักรยานอีกครั้ง เพื่อ “ในหลวง” ผ่านกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ฉลองวันพ่อ 5 ธ.ค. พร้อมกัน 11 ธ.ค. 2558 
       
       วันนี้ (27 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือ “หมอหยอง” ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกิจกรรมพิเศษโครงการโครงการ “ไบค์ ฟอร์ มัม ปั่นเพื่อแม่” ได้โพสต์ภาพโปสเตอร์ พระฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระบรมฯ” ทรงกอด “ในหลวง” เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “สุริยัน หมอหยอง สุจริตพลวงศ์” พร้อม ระบุข้อความว่า “ตราสัญลักษณ์พระราชทาน อันงดงามแห่งพลังความกตัญญู ทดแทนพระคุณพ่อ และตอบแทนพระคุณแผ่นดิินร่วมกัน..ในวันสิริมงคลที่แผ่นดินไทยจะหลอมใจเป็นหนึ่งถวายพ่อหลวงของปวงไทย...หลอมใจให้เป็นหนึ่ง..บอกรักพ่อให้ก้องโลก 11 ธันวาคมนี้..กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชสดุดีพ่อของแผ่นดิน...บนเส้นทางสิริมงคลทั่วประเทศ....”
       
       ทั้งนี้ นายสุริยัน ระบุว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงนำคนไทยทั่วประเทศ และคนไทยในทั่วโลก ปั่นจักรยานอีกครั้งเพื่อในหลวง “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ฉลองวันพ่อ 5 ธ.ค. พร้อมกัน 11 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. เพื้อเป็นการ รวมคนไทยทั่วโลก ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหน แต่หัวใจก็มี พ่อหลวงองค์เดียวกัน อีกด้วย
       
       ส่วนเส้นทาง เสด็จฯ อยู่ระหว่างการวางแผน แต่จะเป็นเส้นทางสิริมงคล คงยังใช้ถนนราชดำเนิน และจะข้ามสะพานปิ่นเกล้า โดยจะไปที่ เยาวราช และ ผ่านแยกราชประสงค์ ด้วย โดยประชาชนสามารถ ติดตามข่าวสาร ความคืบหน้า ได้ที่ www.bikefordad2015.com หรือโทร. 1122 

ที่มา ; เว็บ นสพ.ผู้จัดการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เขตที่เปิดสอบ-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 / 2558

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


  คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 332/2558ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดนทีคมเขต และโรงเรียนวัดสมหวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 1
 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดนทีคมเขต ตั้งอยู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีนางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ

 จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสมหวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนางจุราภรณ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
ในการนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้หารือกับคณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสอบถามถึงสภาพปัญหาความต้องการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การปรับโครงสร้างเวลาเรียน การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เป็นต้น

ภาพ สำนักงานรัฐมนตรี

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม