หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เดินหน้าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี เร่งลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 5 ในปี 2560
มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เดินหน้าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี  เร่งลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 5 ในปี 2560

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการ “จังหวัดสะอาด” โดยอาศัยกลไก “ประชารัฐ” สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางคือบ้านเรือนของประชาชน ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่กำกับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการฯ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย     จึงได้แจ้งแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี 2560 ให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม2559 - กันยายน 2560 โดยในส่วนกลางได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ขึ้น เพื่อบูรณาการการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการขยะมูลฝอยของประเทศ กำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ระยะ 1 ปี ในพื้นที่จังหวัด ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยจังหวัดจะทำหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้รับทราบและจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนในพื้นที่ โดยกำหนดมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขขยะมูลฝอยในจังหวัดทั้งขยะใหม่และขยะเก่า เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายใต้หลัก 3Rs การจัดกิจกรรม Kick off สร้างประเทศสะอาดภายใต้สโลแกน “ Thailand claening day” การจัดกิจกรรมbig cleaning ช่วยกันทำให้พื้นที่สาธารณะ ตลาด ถนนสายหลัก สายรองมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมการตรวจตลาดสะอาดตามมาตรฐานสากล กิจกรรมในโรงเรียน เช่น ธนาคารขยะในโรงเรียน เป็นต้น ในส่วนของการจัดการกับขยะเก่าจะมีการสำรวจข้อมูลปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการขยะต่อไป
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางให้ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี2559 และให้มีชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยายผลให้ได้ร้อยละ 40 ของชุมชนหรือหมู่บ้านในจังหวัดภายในปี 2560 โดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และข้อเสนอต่างๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบ และจะมีการสรุปถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเพื่อวางแผนดำเนินงานในปีต่อไปด้วย.

ที่มา ; เว็บ   http://www.thaigov.go.th/index.php/news-ministry/2012-08-15-09-42-33/item/109236-id-109236/th/news-ministry/2012-08-15-09-42-33

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 43/2560
รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร

จังหวัดสกลนคร - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับครูและผู้บริหารของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) จำนวน 3 แห่ง เมื่อจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เดินทางร่วมกับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เพื่อมาดูสภาพและรับฟังปัญหาของโรงเรียนี่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ของจังหวัดสกลนคร ำนวน โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง อ.เมืองสกลนคร (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา), โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา อ.พรรณานิคม (โรงเรียนมัธยมศึกษา) และโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด อ.เมืองสกลนคร (โรงเรียนประถมศึกษา) ตามลำดับ
จากการพูดคุยร่วมกับผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั้งสามแห่ง  ดีใจที่โรงเรียนเข้าใจโครงการนี้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนได้ชี้แจงปัญหา สาเหตุ แนวทางการขอรับการสนับสนุนและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี ซึ่งพบว่ามีอาการป่วยที่คล้าย ๆ กัน คือ ผลสอบ O-NET ทั้ง โรงเรียนอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, ปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เช่น นักเรียนโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ชั้น ป.1-3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มากถึง 48% ส่วนชั้น ป.4-6 อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 60% และชั้น ม.1-3 อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 47% นอกจากนี้ พบปัญหาการขาดเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน โดยเฉพาะ DLTV ในโรงเรียนประถมศึกษา และระบบ DLIT ในโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมทั้งความต้องการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ครูผู้สอนไม่ตรงวิชา การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และในโรงเรียนทั้ง แห่งล้วนมีอินเทอร์เน็ตที่ช้าและไม่เสถียร มีปัญหาต่อการค้นคว้าและการศึกษาเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ทั้งนี้ ได้ย้ำให้โรงเรียนทราบเช่นกันว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จะเน้นการดูแลแก้ไขปัญหาในโรงเรียนระดับล่างที่ต้องการได้รับการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากปัญหา ไม่ใช่เริ่มจากนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งการลงไป แบบตัดเสื้อตัวเดียวแล้วให้ทุกคนใส่เหมือนที่ผ่านมา แต่จะเป็นแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) โดยส่วนกลางจัดงบประมาณและทรัพยากรลงไปช่วยเหลือตามแต่ละสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งนโยบายเช่นนี้ไม่ใช้เฉพาะโครงการโรงเรียน ICU เท่านั้น แต่จะรวมถึงทุกนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณต่อไปด้วย
สำหรับจำนวนโรงเรียนทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขณะนี้มีประมาณ 4,000 โรงเรียน ซึ่งได้หารือกับรองเลขาธิการ กพฐ. (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) คงจะไม่คัดโรงเรียนใดออกแล้ว แต่จะพยายามแก้ปัญหาให้โรงเรียนหลุดออกจาก ICU ให้ได้  เพราะปัญหาบางโรงเรียนก็แก้ไขได้ไม่ยาก และเมื่อโรงเรียนใดหลุดออกจากห้อง ICU แล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะแข็งแรงได้ทันที แต่ต้องพักฟื้นก่อน เพื่อพัฒนาให้เติบโตเข้มแข็งได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า จากการที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Education World Forum 2017 ที่สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรีด้านการศึกษากว่า 70 ประเทศทั่วโลก มาประชุมร่วมกันมากที่สุด ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้แทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ซึ่งเป็นผู้จัดสอบ PISA (The Programme for International Student Assessment) ก็เห็นตรงกันว่าผลการสอบ PISA ในกลุ่มโรงเรียนของไทยมีการกระจายใกล้เคียงกับผลสอบ O-NET และจากข้อมูลความจริงกลับพบด้วยว่า ผลการประเมิน PISA ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไม่ได้แพ้โรงเรียนทั่วไป แต่คะแนนต่ำที่สุด กลับเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งอยู่ในอันดับท้าย ๆ ต่างจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีคะแนนชนะสิงคโปร์ขาดลอย และติดอันดับต้นของโลกด้วย
ส่วนผลสอบ PISA ของเวียดนาม ซึ่งสูงขึ้นมาติดอันดับ ของโลก ในขณะที่ไทยได้อันดับ 54 จาก 72 ประเทศ วิเคราะห์ได้ว่าเด็กที่ยากจนที่สุด 10% สุดท้ายของเวียดนาม ก็ยังได้คะแนนสอบสูงกว่าทุกประเทศของยุโรปที่ถือว่ารวยที่สุดของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งผลวิเคราะห์เห็นว่า "ความอยากรู้อยากเห็น" ในการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้น ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่จะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนอยากมาโรงเรียน และอยากเรียนหนังสือ ซึ่งโรงเรียน ICU ก็สามารถใช้บทเรียนนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาได้

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

'โดนัลด์ ทรัมป์' ลงนามคำสั่งแบนพลเมือง 7 ประเทศเข้าสหรัฐ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เกิดโกลาหลหลัง 'โดนัลด์ ทรัมป์' ลงนามคำสั่งแบนพลเมือง 7 ประเทศเข้าสหรัฐ

(ซ้าย) โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ลงนามคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งมีผลห้ามพลเมืองจาก 7 ประเทศ และผู้อพยพเข้าสหรัฐอเมริกา (ขวา) ผู้ประท้วงคำสั่งทรัมป์ ที่สนามบินนานาชาติเคนเนดี (ที่มา: The White House/VOA)
29 ม.ค. 2560 เมื่อคืนวันที่ 28 ม.ค. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ประจำเขตบรุกลิน ทางตะวันออกของนิวยอร์กได้มีคำไต่สวนฉุกเฉิน และสั่งให้ระงับคำสั่งห้ามพลเมืองจาก 7 ประเทศมุสลิมเข้าประเทศ ไว้เป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้เมื่อเวลา 16.42 น. วันที่ 27 มกราคม 2560 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือ 04.42 น. วันที่ 28 มกราคม 2560 ตามเวลาประเทศไทย โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดี "ปกป้องประเทศจากผู้ก่อการร้ายต่างชาติเข้าสหรัฐอเมริกา"
ซึ่งมีผลห้ามผู้อพยพทั้งหมดเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 120 วัน ซึ่งมีผลห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียเข้าประเทศทันที และห้ามพลเมืองจากประเทศที่พลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ได้แก่ อิหร่าน อิรัก ซีเรีย เยเมน ซูดาน ลิเบีย และโซมาเลียเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 90 วัน
โดยหลังจากที่มีการใช้คำสั่ง ทำให้ผู้ที่กำลังเดินทางซึ่งเป็นพลเมืองของ 7 ชาติดังกล่าว ต่างได้รับผลกระทบ ทั้งถูกกักอยู่ในสนามบินของสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้
และหลังจากนั้น ยังมีการประท้วงอยู่รอบๆ สนามบินนานาชาติของสหรัฐอเมริกา ทั้งที่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี ในรัฐนิวยอร์ก สนามบินนานาชาติดัลเลส ในรัฐเวอร์จิเนีย

ที่มา ; เว็บ  http://prachatai.com/journal/2017/01/69835


โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

01586
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 31 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัล 2 ราย จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 59 ราย จาก 24 ประเทศ สาขาการแพทย์ ได้แก่ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ ขณะที่สาขาสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี จากนั้น พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล พร้อมคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ คณบดีวิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เป็นนักชีวเคมีระดับชั้นนำของโลกที่ได้ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้าง และดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงและลดความเป็นสิ่งแปลกปลอมลง นำไปสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนายากลุ่มใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการรักษาโรคที่เดิมรักษาได้ยากและมีผลข้างเคียงสูง เช่น กลุ่มภูมิคุ้มกัน โรครูมาตอยด์ และโรคมะเร็ง ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนายาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปัจจุบันมียากลุ่มแอนติบอดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 50 ชนิด และมียาใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกปีละ3-5 ชนิด นับเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยนับร้อยล้านคนทั่วโลก
ศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ศาสตราจารยพิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นผู้นำในด้านโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือด ผลงานของเขานอกจากจะช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นจำนวนมากแล้วยังสามารถป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมและความจำเสื่อมได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มนำคำว่า “เบรนแอทแทค” มาใช้ เพื่อสื่อถึงความฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เป็นการเตือนให้ผู้ป่วยรีบไปโรงพยาบาลทันทีแทนที่จะสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน ทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก
ทั้งนี้ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบรศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีแห่งการพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 โดยในปี 2560 เป็นการครบรอบ 125 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบรศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และครบ 25 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1 แสนเหรียญสหรัฐ
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2559 ในวันนี้ ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินการต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายแก่ชนทุกชั้นทั่วทุกส่วนของโลก
การดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวยา และวิธีการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การรักษาและการป้องกันโรคบรรลุผลสำเร็จ ผลงานของ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ นับเป็นตัวอย่างอันดีในการค้นคว้าวิจัยจนได้ยารักษาโรคกลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ส่วนผลงานของศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ก็เป็นแบบฉบับของการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการดูแลรักษาและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งสองได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีนี้ และเต็มใจยินดีที่จะกล่าวว่า ผลงานจากความพากเพียร และความทุ่มเทเสียสละของท่าน เป็นการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของการแพทย์และการสาธารณสุข ก่อให้เกิดประโยชน์อันไพศาลแก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน
ที่มา ; เว็บ http://www.matichon.co.th/news/447639

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม