หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เดินหน้าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี เร่งลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 5 ในปี 2560
มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เดินหน้าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี  เร่งลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 5 ในปี 2560

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการ “จังหวัดสะอาด” โดยอาศัยกลไก “ประชารัฐ” สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางคือบ้านเรือนของประชาชน ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่กำกับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการฯ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย     จึงได้แจ้งแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี 2560 ให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม2559 - กันยายน 2560 โดยในส่วนกลางได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ขึ้น เพื่อบูรณาการการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการขยะมูลฝอยของประเทศ กำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ระยะ 1 ปี ในพื้นที่จังหวัด ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยจังหวัดจะทำหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้รับทราบและจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนในพื้นที่ โดยกำหนดมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขขยะมูลฝอยในจังหวัดทั้งขยะใหม่และขยะเก่า เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายใต้หลัก 3Rs การจัดกิจกรรม Kick off สร้างประเทศสะอาดภายใต้สโลแกน “ Thailand claening day” การจัดกิจกรรมbig cleaning ช่วยกันทำให้พื้นที่สาธารณะ ตลาด ถนนสายหลัก สายรองมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมการตรวจตลาดสะอาดตามมาตรฐานสากล กิจกรรมในโรงเรียน เช่น ธนาคารขยะในโรงเรียน เป็นต้น ในส่วนของการจัดการกับขยะเก่าจะมีการสำรวจข้อมูลปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการขยะต่อไป
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางให้ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี2559 และให้มีชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยายผลให้ได้ร้อยละ 40 ของชุมชนหรือหมู่บ้านในจังหวัดภายในปี 2560 โดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และข้อเสนอต่างๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบ และจะมีการสรุปถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเพื่อวางแผนดำเนินงานในปีต่อไปด้วย.

ที่มา ; เว็บ   http://www.thaigov.go.th/index.php/news-ministry/2012-08-15-09-42-33/item/109236-id-109236/th/news-ministry/2012-08-15-09-42-33

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 43/2560
รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่สกลนคร

จังหวัดสกลนคร - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับครูและผู้บริหารของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) จำนวน 3 แห่ง เมื่อจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เดินทางร่วมกับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เพื่อมาดูสภาพและรับฟังปัญหาของโรงเรียนี่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ของจังหวัดสกลนคร ำนวน โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง อ.เมืองสกลนคร (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา), โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา อ.พรรณานิคม (โรงเรียนมัธยมศึกษา) และโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด อ.เมืองสกลนคร (โรงเรียนประถมศึกษา) ตามลำดับ
จากการพูดคุยร่วมกับผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั้งสามแห่ง  ดีใจที่โรงเรียนเข้าใจโครงการนี้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนได้ชี้แจงปัญหา สาเหตุ แนวทางการขอรับการสนับสนุนและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี ซึ่งพบว่ามีอาการป่วยที่คล้าย ๆ กัน คือ ผลสอบ O-NET ทั้ง โรงเรียนอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, ปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เช่น นักเรียนโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ชั้น ป.1-3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มากถึง 48% ส่วนชั้น ป.4-6 อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 60% และชั้น ม.1-3 อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 47% นอกจากนี้ พบปัญหาการขาดเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน โดยเฉพาะ DLTV ในโรงเรียนประถมศึกษา และระบบ DLIT ในโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมทั้งความต้องการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ครูผู้สอนไม่ตรงวิชา การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และในโรงเรียนทั้ง แห่งล้วนมีอินเทอร์เน็ตที่ช้าและไม่เสถียร มีปัญหาต่อการค้นคว้าและการศึกษาเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ทั้งนี้ ได้ย้ำให้โรงเรียนทราบเช่นกันว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จะเน้นการดูแลแก้ไขปัญหาในโรงเรียนระดับล่างที่ต้องการได้รับการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากปัญหา ไม่ใช่เริ่มจากนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งการลงไป แบบตัดเสื้อตัวเดียวแล้วให้ทุกคนใส่เหมือนที่ผ่านมา แต่จะเป็นแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) โดยส่วนกลางจัดงบประมาณและทรัพยากรลงไปช่วยเหลือตามแต่ละสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งนโยบายเช่นนี้ไม่ใช้เฉพาะโครงการโรงเรียน ICU เท่านั้น แต่จะรวมถึงทุกนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณต่อไปด้วย
สำหรับจำนวนโรงเรียนทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขณะนี้มีประมาณ 4,000 โรงเรียน ซึ่งได้หารือกับรองเลขาธิการ กพฐ. (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) คงจะไม่คัดโรงเรียนใดออกแล้ว แต่จะพยายามแก้ปัญหาให้โรงเรียนหลุดออกจาก ICU ให้ได้  เพราะปัญหาบางโรงเรียนก็แก้ไขได้ไม่ยาก และเมื่อโรงเรียนใดหลุดออกจากห้อง ICU แล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะแข็งแรงได้ทันที แต่ต้องพักฟื้นก่อน เพื่อพัฒนาให้เติบโตเข้มแข็งได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า จากการที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Education World Forum 2017 ที่สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรีด้านการศึกษากว่า 70 ประเทศทั่วโลก มาประชุมร่วมกันมากที่สุด ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้แทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ซึ่งเป็นผู้จัดสอบ PISA (The Programme for International Student Assessment) ก็เห็นตรงกันว่าผลการสอบ PISA ในกลุ่มโรงเรียนของไทยมีการกระจายใกล้เคียงกับผลสอบ O-NET และจากข้อมูลความจริงกลับพบด้วยว่า ผลการประเมิน PISA ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไม่ได้แพ้โรงเรียนทั่วไป แต่คะแนนต่ำที่สุด กลับเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งอยู่ในอันดับท้าย ๆ ต่างจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีคะแนนชนะสิงคโปร์ขาดลอย และติดอันดับต้นของโลกด้วย
ส่วนผลสอบ PISA ของเวียดนาม ซึ่งสูงขึ้นมาติดอันดับ ของโลก ในขณะที่ไทยได้อันดับ 54 จาก 72 ประเทศ วิเคราะห์ได้ว่าเด็กที่ยากจนที่สุด 10% สุดท้ายของเวียดนาม ก็ยังได้คะแนนสอบสูงกว่าทุกประเทศของยุโรปที่ถือว่ารวยที่สุดของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งผลวิเคราะห์เห็นว่า "ความอยากรู้อยากเห็น" ในการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้น ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่จะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนอยากมาโรงเรียน และอยากเรียนหนังสือ ซึ่งโรงเรียน ICU ก็สามารถใช้บทเรียนนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาได้

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

'โดนัลด์ ทรัมป์' ลงนามคำสั่งแบนพลเมือง 7 ประเทศเข้าสหรัฐ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เกิดโกลาหลหลัง 'โดนัลด์ ทรัมป์' ลงนามคำสั่งแบนพลเมือง 7 ประเทศเข้าสหรัฐ

(ซ้าย) โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ลงนามคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งมีผลห้ามพลเมืองจาก 7 ประเทศ และผู้อพยพเข้าสหรัฐอเมริกา (ขวา) ผู้ประท้วงคำสั่งทรัมป์ ที่สนามบินนานาชาติเคนเนดี (ที่มา: The White House/VOA)
29 ม.ค. 2560 เมื่อคืนวันที่ 28 ม.ค. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ประจำเขตบรุกลิน ทางตะวันออกของนิวยอร์กได้มีคำไต่สวนฉุกเฉิน และสั่งให้ระงับคำสั่งห้ามพลเมืองจาก 7 ประเทศมุสลิมเข้าประเทศ ไว้เป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้เมื่อเวลา 16.42 น. วันที่ 27 มกราคม 2560 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือ 04.42 น. วันที่ 28 มกราคม 2560 ตามเวลาประเทศไทย โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดี "ปกป้องประเทศจากผู้ก่อการร้ายต่างชาติเข้าสหรัฐอเมริกา"
ซึ่งมีผลห้ามผู้อพยพทั้งหมดเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 120 วัน ซึ่งมีผลห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียเข้าประเทศทันที และห้ามพลเมืองจากประเทศที่พลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ได้แก่ อิหร่าน อิรัก ซีเรีย เยเมน ซูดาน ลิเบีย และโซมาเลียเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 90 วัน
โดยหลังจากที่มีการใช้คำสั่ง ทำให้ผู้ที่กำลังเดินทางซึ่งเป็นพลเมืองของ 7 ชาติดังกล่าว ต่างได้รับผลกระทบ ทั้งถูกกักอยู่ในสนามบินของสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้
และหลังจากนั้น ยังมีการประท้วงอยู่รอบๆ สนามบินนานาชาติของสหรัฐอเมริกา ทั้งที่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี ในรัฐนิวยอร์ก สนามบินนานาชาติดัลเลส ในรัฐเวอร์จิเนีย

ที่มา ; เว็บ  http://prachatai.com/journal/2017/01/69835


โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

01586
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 31 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัล 2 ราย จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 59 ราย จาก 24 ประเทศ สาขาการแพทย์ ได้แก่ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ ขณะที่สาขาสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี จากนั้น พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล พร้อมคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ คณบดีวิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เป็นนักชีวเคมีระดับชั้นนำของโลกที่ได้ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้าง และดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงและลดความเป็นสิ่งแปลกปลอมลง นำไปสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนายากลุ่มใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการรักษาโรคที่เดิมรักษาได้ยากและมีผลข้างเคียงสูง เช่น กลุ่มภูมิคุ้มกัน โรครูมาตอยด์ และโรคมะเร็ง ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนายาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปัจจุบันมียากลุ่มแอนติบอดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 50 ชนิด และมียาใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกปีละ3-5 ชนิด นับเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยนับร้อยล้านคนทั่วโลก
ศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ศาสตราจารยพิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นผู้นำในด้านโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือด ผลงานของเขานอกจากจะช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นจำนวนมากแล้วยังสามารถป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมและความจำเสื่อมได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มนำคำว่า “เบรนแอทแทค” มาใช้ เพื่อสื่อถึงความฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เป็นการเตือนให้ผู้ป่วยรีบไปโรงพยาบาลทันทีแทนที่จะสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน ทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก
ทั้งนี้ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบรศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีแห่งการพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 โดยในปี 2560 เป็นการครบรอบ 125 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบรศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และครบ 25 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1 แสนเหรียญสหรัฐ
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2559 ในวันนี้ ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินการต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายแก่ชนทุกชั้นทั่วทุกส่วนของโลก
การดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวยา และวิธีการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การรักษาและการป้องกันโรคบรรลุผลสำเร็จ ผลงานของ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ นับเป็นตัวอย่างอันดีในการค้นคว้าวิจัยจนได้ยารักษาโรคกลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ส่วนผลงานของศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ก็เป็นแบบฉบับของการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการดูแลรักษาและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งสองได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีนี้ และเต็มใจยินดีที่จะกล่าวว่า ผลงานจากความพากเพียร และความทุ่มเทเสียสละของท่าน เป็นการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของการแพทย์และการสาธารณสุข ก่อให้เกิดประโยชน์อันไพศาลแก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน
ที่มา ; เว็บ http://www.matichon.co.th/news/447639

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม