หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

การบริหารและการจัดการศึกษา

การบริหารและการจัดการศึกษา
- สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือโรงเรียนตามมาตรา 18 (2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ เอกชน และสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล
โรงเรียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน (นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน = มูลนิธิ)

- อำนาจและหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ม.39 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้แก่ (บริหาร ประสานระดม เป็นผู้แทน จัดทำรายงาน อื่น)
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาตามกฎหมายระเบียบ ของราชการ
2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษา ทำนิติกรรมสัญญา ตามวงเงินและอำนาจที่ได้รับมอบ
4. จัดทำรายงานประจำปี กิจการของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5. อนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรตามระเบียบ สพฐ กำหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก รมต.ศธ

- อำนาจและหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ม.27 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ตามที่ กคศ หรือ อกคศ. กำหนด
2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามาตรฐานครูและบุลากร เสนอ อกคศ.
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตาม อกคศ. หรือ คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
- การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management ; SBM)
กล่าวไว้ในกลยุทธ์ข้อที่ 5 ของ สพฐ. ปี 52 การมีส่วนร่วม รองรับการกระจายอำนาจบนหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาประเภทที่ 1 โดยใช้ SBM

หลักของการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (กระจาย ตน ร่วม ทั้งระบบ รับผิด)
1. หลักการกระจายอำนาจ 2. การบริหารตนเอง
3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 4. พัฒนาทั้งระบบ
5. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ลักษณะสำคัญของโรงเรียนที่บริหารแบบ SBM คือ พันธกิจชัดเจน / เกี่ยวกับมนุษย์ใช้ทฤษฎี Y / ประเมินทั้ง Input Process Output
เงื่อนไขความสำเร็จของการนำ SBM สู่การปฏิบัติ คือ ผู้นำมีภาวะผู้นำ / ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าใจบทบาทของตน / มีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง
- รูปแบบการบริหาร มี 4 รูปแบบ
1. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก
2. ครูเป็นหลัก
3. ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก (ปัจจุบันใช้)
4. ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก
- การวางแผนกลยุทธ์ 9 ขั้นตอน (กิจ ล้อม swot สัย หา ยุทธ์ นโย กรรม แผน)
1. วิเคราะห์ภารกิจ (Mission Analysis)
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environmental)
3. วิเคราะห์องค์การ (Situation Analysis)
4. กำหนดวิสัยทัศน์ (Visison)
5. ค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน (Obstacles)
6. กำหนดกลยุทธ์ (Strategy Decision)
7. กำหนดนโยบาย (Policy Decision)
8. การกำหนดกิจกรรม (Activity)
9. การจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ (Strstegy Planning)

- แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ พ.ศ.2551 - 2553
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร.น้อยกว่า 120 ลงมา) ประสบปัญหา 4 ด้าน 1. การบริหารจัดการ 2. การเรียนการสอน 3. ความพร้อมด้านปัจจัย 4. การมีส่วนร่วม
- วัตถุประสงค์ 3 ข้อ
1. พัฒนาระบบวางแผนโรงเรียนในระดับ สพท. ประกันโอกาสและคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอน มาตรฐานอัตรากำลัง
3. ระดมทรัพยากรและความร่วมมือ จากภาครัฐและเอกชน
- เป้าหมาย 3 ปี 2551 - 2553
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ยุทธศาสตร์
(แผน ประกัน พร้อมแข็ง ร่วม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าหมาย โรงเรียนทุกแห่งมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ
แนวทาง/มาตรการ
1. พัฒนาระบบการวางแผนการจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับ จุฬา อปท.
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. สร้างแรงจูงใจ เช่น พิจารณาความดีความชอบ การโยกย้าย
กิจกรรม
1. จัดทำ School Mapping
2. จ้างธุรการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คนต่อ 4 โรงเรียน
3. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
4. วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ ให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละ
แนวทาง/มาตรการ
พัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร ครู ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี นิเทศ ติดตาม
วิจัยและพัฒนาสื่อ
กิจกรรม
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
2. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
3. พัฒนาผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
5. ประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งมีบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์เพียงพอ
ตัวชี้วัด ร้อยละ
แนวทาง/มาตรการ
จัดทำมาตรฐาน ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เรียน จัดอัตรากำลังครู พัฒนาผู้บริหาร พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรม
1. จ้างวิทยากร บุคคลภายนอกเพื่อช่วยสอน
2. ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
3. จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และสื่อมัลติมีเดีย
4. ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน อปท. เอกชน ศาสนา มีส่วนร่วม
เป้าหมาย โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งได้รับความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว
ตัวชี้วัด ร้อยละ
แนวทาง/มาตรการ พัฒนาคณะกรรมการฯ สร้างเครือข่าย ให้อปท.ช่วย ระดมทรัพยากร วิจัยและพัฒนา จัดหา Best Practice
กิจกรรม
1. จ้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 6 จุด คือ
ชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น กรุงเทพ อุบลฯ นครศรีธรรมราช
2. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง

- หลักในการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ม.8 หลักในการจัดการศึกษา 3 ประการ
1. ตลอดชีวิต
2. การมีส่วนร่วม (SBM)
3. การพัฒนาสาระและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ม.9 หลักในการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
(เอกภาพ กระจาย มาตร เสริม ทรัพ ร่วม)
1. เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ
2. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่ สถานศึกษา และ อปท.
3. กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
4. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู
5. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6. การมีส่วนร่วม
- รูปแบบของการจัดการศึกษา มี 3 รูปแบบ
1. การศึกษาในระบบ (แน่นอน)
2. การศึกษานอกระบบ (ยืดหยุ่น)
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (ตามความสนใจ ศักยภาพ พร้อม โอกาส)
- ระดับการศึกษา มี 2 ระดับ
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ
- ก่อนประถมศึกษา (3-6 ปี)
- ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
- มัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 คือ ม.ต้น ม.ปลาย
2. ระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 itdy[
- ต่ำกว่าปริญญา
- ปริญญา
- ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน (จัด พัฒ แผน ดำ ตรวจ เมิน รายงาน ผดุง)
1. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. พัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ดำเนินงานตามแผน
5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. ระเมินคุณภาพการศึกษา
7. รายงานคุณภาพการศึกษา
8. ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดทำระบบสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอน
1. รวบรวม 2. ตรวจสอบ 3. ประมวล 4. นำเสนอ 5. จัดเก็บ
- มาตรฐานการศึกษาของชาติ มี 3 มาตรฐาน 11 ตังบ่งชี้
ม. 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
ม. 2 แนวการจัดการศึกษา (SBM)
ม.3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน 18 ม. 84 ตังบ่งชี้
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 4 ด้าน 18 ม. 82 ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพเด็ก
ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
- มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินภายนอก รอบ 2 (2549-2553)
3 ด้าน 14 ม. 60 ตัวบ่งชี้
ด้านผู้เรียน (7ม.32ตบช) ด้านครู(2 ม.13ตบช) ด้านผู้บริหาร(5 ม.15 ตบช)


- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มี 6 ขั้นตอน
(เตรียม ประเมิน เคราะห์ กำหนด เขียน ปฏิบัติ)
1. เตรียมการ 2. ประเมินความต้องการจำเป็น 3. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
4. กำหนดแผนรายปี 5. เขียนแผน 6. นำไปปฏิบัติ
- การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา มี 4 บท
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป สภาพโดยรวม งบประมาณทรัพยากร ผลในรอบปี ผล สมศ.
บทที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ , แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 4 ด้าน
คุณภาพผู้เรียน การเรียนการสอน การบริหารและจัดการศึกษา การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้
1. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ
2. จุดเด่นจุดควรพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
4. ความต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือ

ข้อสอบ ภาค ข กฎหมายและพลวัต 8 28 กันยายน 2552

1.หนังสือดีสำหรับเด็กที่พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงแนะนำคือ
( รามเกียรติ์,อิเหนา,พระอภัยมณี, กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง, นิทานชาดก,พระราชพิธี 12 เดือน )
2.นโยบายเรียนฟรี 15 ปีให้อะไรบ้าง
( หนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )
3.ห้องสมุด 3D
( หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี )
4.ผลลัพธ์ที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
( ก้าวกระโดดในการทำงาน)
5.จำนวนคอมพิวเตอร์ ต่อนักเรียน ในโครงการ SP2
( 10:1)
6.วัตถุประสงค์ของโครงการคืนครูให้นักเรียนคือ
(ลดภาระงานครูผู้สอน)
7.วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 คือ
( สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน)
8.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีคือ
(หลักธรรมาภิบาล)
9.ข้อใดคือศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
( Education Hub )
10.แผนปฏิบัติการราชการแผ่นดินปี
( 2552-2554) 3 ปี
11.แผนปฏิบัติราชการกระทรวงคือ
( 2552-2555 ) 4 ปี
12.เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ
( ความรู้คู่คุณธรรม)
13.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ
( ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัว)
14.แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใดนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
( แผนฯ 9 )
15.นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนใช้โครงการใด
( กยศ)
16.โครงการ กยศ. เริ่มมีสมัยท่านใดเป็นนายก
(นายชวน หลีกภัย)
17.ข้อใดไม่ใช่สมาชิกลุ่มอาเซียน
(จีน)
18.กลุ่มอาเซียน +3 คือประเทศใดบ้าง
(จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้)
19.กลุ่มอาเซียน +6 คือประเทศใดบ้าง
(จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้,ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด์,อินเดีย)
20. คำขวัญวันหัวใจโลก(วันที่ 27 กันยายน) ตรงกับข้อใด
ก. กินถูกหลัก รักเคลื่อนไหว ห่างไกลบุหรี่ มีหัวใจแข็งแรง
ข. กินถูกหลัก รักเคลื่อนไหว ห่างไกลยาเสพติด มีหัวใจแข็งแรง
ค. กินถูกหลัก รักเคลื่อนไหว ห่างไกลบุหรี่ มีใจแข็งแกร่ง
ง. กินถูกหลัก รักเคลื่อนไหว ห่างไกลบุหรี่ มีหัวใจแข็งแกร่ง
ตอบ ก
21. "คนที่มีเกียรติคือคนที่ไม่ขายตัว ไม่ต้องมีเงินเป็นแสนล้านหรือยศตำแหน่ง" เป็นคำกล่าวของ นพ.เกษม วัฒนชัย ที่กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาตนเองทั้ง 8 ข้อ ตรงกับข้อใด
ก. เป็นสุขได้ด้วยตนเอง
ข. รับผิดชอบต่อเกียรติยศตนเอง
ค. พอใจในการกระทำสิ่งที่ดีของตนเอง
ง. บังคับตนเองให้อยู่ในร่องในรอย
ตอบ ข
22. SP2 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
ข. โครงการภายใต้ฟื้นฟูแผนเศรษฐกิจระยะที่ 2
ค. สำนักงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
ง. สำนักงานโครงการภายใต้ฟื้นฟูแผนเศรษฐกิจระยะที่ 2
ตอบ ข
23. ข้อใดไม่ใช่คณะบุคคล คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันระดับโรงเรียน
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตอบ ง
24. ข้อใดไม่ใช่คณะบุคคล คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ก. กรมปศุสัตว์
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. หน่วยงานสถานีอนามัย
ง. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตอบ ค
25. มูลนิธิใด เจ้าของ "โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต"
ก. มูลนิธิชัยดำรงธรรม
ข. มูลนิธิดำรงธรรมชัย
ค. มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ง. มูลนิธิชัยธรรมดำรง
ตอบ ก
26. กยศ.หมายถึงข้อใด
ก. คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา
ข. กองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา
ค. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ง. กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ตอบ ค
27. กรอ.ศธ.หมายถึงข้อใด
ก. กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษา
ข. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษา
ค. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษาและการปฏิรูปศึกษา
ง. กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา
ตอบ ข
28. เว็บไซด์ KM ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
ก. Moe Network
ข. Obec Network
ค. Mangmoom
ง. Spider
ตอบ ค
29. ข้อใดคือเบอร์โทรศัพท์ สายด่วนการศึกษา(Hot Line) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. 1579
ข. 1669
ค. 1759
ง. 1996
ตอบ ก
30. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก.มีเหตุผล ข.พอประมาณ ค.มีภูมิคุ้มกันที่ดี ง.มีคุณธรรมจริยธรรม
ตอบ ง
31.ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนต้องเก็บใบรับเงินที่ผู้ปกครองลงนามรับเงิน จากโรงเรียน ต้องเก็บเพื่อการตรวจสอบเป็นเวลาเท่าใด
ก.1 ปี ข.2 ปี ค.3 ปี ง.5 ปี
ตอบ ง (ถ้าเป็นหลักฐานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี)
32.ข้อใดคือเป้าหมายการปฎิรูปการศึกษารอบสอง
ก.สร้างคนไทยให้ เก่ง ดี มีความสุข
ข.พัฒนาคนไทยสู่ความเป็นเลิศ
ค.คนไทยไดเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ค
33.ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตของ สพฐ.
ก.ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ข.ผู้จบการศึกษาตอนต้น
ค.ผู้จบการศึกาามัธยมศึกษาตอนปลาย
ง.เด็กด้อยโอกาส
ตอบ ข
34.www.moe.go.th คือเว็บไซต์ของหน่วยงานใด
ก.กระทรวงศึกษาธิการ
ข.คุรุสภา
ค.สพฐ.
ง.กคศ.
ตอบ ก
แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้คณะรรมการ สพท. รร. 2550
- ยึดคุณธรรมนำความรู้
- ความเป็นมา การพัฒนาต้องยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบตรวจสอบได้
- 5 มาตรการสู่การปฏิบัติ
มาตรการที่ 1 กระจายอำนาจด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป สำหรับเขตพื้นที่และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรการที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนำ ของเขตพื้นที่และสถานศึกษา
มาตรการที่ 3 นำร่องการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษาที่มีความพร้อมทุกเขตพื้นที่
มาตรการที่ 4 เปลี่ยนสถานะของอุดมศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐตามความสมัครใจ
มาตรการที่ 5 จัดระบบการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามหลัก SBM
- สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. นิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น บริษัท หจก.
2. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ประเภทเฉพาะ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ บริหารตามกฎหมายแต่ละองค์กร ไม่เหมือนกัน
3. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ประเภททั่วไป เช่น โรงเรียนของรัฐสังกัดสพท. จังหวัด อบต. คุรุสภา บริหารจัดการภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดหรือมอบอำนาจหน้าที่ให้ บริหารตามอำเภอใจไม่ได้
- โรงเรียนนิติบุคคล หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมายกำหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่มีกฎหมายให้ดำเนินการโดยเฉพาะเพียงแต่อาศัยอำนาจผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปมอบอำนาจให้ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับบัญชากำกับดูแลของ สพท และ สพฐ
- โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เว้นแต่ อสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อน
- กรณีโรงเรียนถูกดำเนินคดี ผู้บริหารต้องเป็นผู้ดำเนินคดีแทนสถานศึกษา
- โรงเรียนต้องจัดทำงบดุลประจำปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ
- ความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล แตกต่างกันตรงที่บุคคลภายนอกสามารถฟ้องสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลได้โดยตรง แต่สถานศึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคล บุคคลภายนอกไม่สามารถฟ้องโดยตรงได้ต้องฟ้อง สพฐ.
- การมอบอำนาจ ความรับผิดชอบยังอยู่กับผู้มอบอำนาจหน้าที่นั้น ๆ และผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจและให้มีอำนาจแนะนำแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้
- รูปแบบเขตพื้นที่ตามแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ให้บริการทางการศึกษา คำนึงถึง ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากรเป็นหลัก และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ
- แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ประสบผลสำเร็จ ควรตระหนักและดำเนินการ ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากร ทีมงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการกระจายอำนาจ
2. ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษา
3. กระจายอำนาจการตัดสินใจ
4. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
5. ความสำเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด
- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกหน่วยงานปรับเปลี่ยนการบริหาร เป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management ; NPM) มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีดัชนีความสำเร็จเป็นรูปธรรม
โดยประยุกต์ แนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้
1. กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม
2. กำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์
3. กำหนดปัจจัยความสำเร็จ (CSFs) และดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป้าหมาย ละมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานประเมินตนเอง
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตร์สำคัญในการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ได้แก่
1. สร้างความตระหนัก
2. ส่งเสริมความรู้ โดยศึกษาดูงาน
3. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ผอ.จัดโครงสร้างและระบบวางคนชัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่
2. ความสามารถ ภารกิจของสถานศึกษา หลักสูตร แผน
3. ตามเจตนารมณ์ สนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เสียสละ ยอมรับความคิดเห็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กล้านำ กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงการจัดการ สู่ความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
ข้อมูล ทั้ง 4 ด้าน วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ ทั่วไป
- การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา เริ่มจากการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา


- หลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทของสถานศึกษา มี 2 ประเภท
1. สถานศึกษาประเภทที่ 1
- มีนักเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปหรือโรงเรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษ
- มีผลการประเมิน สมศ
รอบแรก อยู่ในระดับ ดี เฉลี่ยทั้ง 14 ม. มากกว่า 2.50 และไม่มี ม.ใดอยู่ในระดับปรับปรุง
รอบสอง อยู่ในระดับ ดี เฉลี่ยทั้ง 14 ม. เท่ากับหรือมากกว่า 2.75 และได้ระดับ ดี 11 ม. ขึ้นไป และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง
2. สถานศึกษาประเภทที่ 2 ไม่อยู่ในประเภทที่ 1
- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา สพท. โรงเรียนแต่ละประเภท
- สพท. มีความเข้มแข็ง อิสระ คล่องตัว
- สถานศึกษาประเภทที่ 1 รูปแบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ
- สถานศึกษาประเภทที่ 2 ต้องได้รับการสนับสนุนพิเศษจาก สพท.และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตามกรอบกระจาย 4 ด้าน เขตอาจช่วยบางเรื่อง หรือ จัดเป็นเครือข่ายสถานศึกษา
- แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ สพท.และรร
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ จำนวน 17 เรื่อง ที่สำคัญ
หลักสูตร แนะแนว วัดประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ต้องขอ/โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 เรื่อง ได้แก่ (แผน/หลักสูตร/ระบบประกัน)
1. การวางแผนงานด้านวิชาการ
2. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
- หลักสูตรท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติ
2. ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 20 เรื่อง ที่สำคัญ
การวางแผนอัตรากำลัง สรรหา ลา พัก อุทธรณ์ ออก เครื่องราชฯ ขอรับใบอนุญาต
ที่ต้องขอ/โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 เรื่อง
ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง

3. ด้านการบริหารงบประมาณ จำนวน 22 เรื่อง
มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ด้าน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
1. การวางแผนงบประมาณ
2. การคำนวณต้นทุนผลผลิต
3. การจัดระบบการจัดหาพัสดุ
4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
5. การายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน
6. การบริหารสินทรัพย์
7. การตรวจสอบภายใน
ที่สำคัญ แผนการใช้เงิน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา พัสดุ การเงิน บัญชี
ที่ต้องขอ/โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 เรื่อง (แผน/จ่าย/โอน/ระดม/ผลประโยชน)
1. การจัดทำแผนงบประมาณ/คำขอตั้งงบประมาณ
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
3. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

4. ด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 22 เรื่อง ที่สำคัญ
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ธุรการ ดูแลอาคารสถานที่ การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การรับนักเรียน เสนอความเห็นตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การทัศนศึกษา กิจการนักเรียน ประชาสัมพันธ์ ประสานส่วนราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การรายงานผลการปฏฺบัติงาน การจัดระบบควบคุมภายใน การลงโทษนักเรียน
ที่ต้องขอ/โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 เรื่อง (แผน/รับ/ตั้ง ยุบ รวม/ระดม)
1. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
2. การรับนักเรียน
3. การเสนอความเห็นตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ดูแล การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
1. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล ของ สพท.และโรงเรียน
- ใช้การประเมินผลแบบสมดุล (Balance Scorcard : BSC) พิจารณา 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา มิติด้านการเงินและงบประมาณ มิติด้านการบริหารจัดการ
2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล ของ สพฐ. ดำเนินงานในลักษณะ PMA ; Performance and Management Audit และการทำงานร่วมกันผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่างสร้างสรรค์มีความสุข ใช้วิธี BSC
มิติที่ 1 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- การตอบสนองความต้องการ การบริการที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน
มิติที่ 2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
- การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา สพท.และ รร. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการความรู้ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้
มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ
- เบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB Performance Based Budgeting) การใช้งบประมาณ ระบบควบคุมภายใน ประสิทธิภาพประสิทธิผลบัญชี
มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
- ระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน ผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ SBM การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบนิเทศติดตาม

ข้อสอบพลวัต 7 27 กันยายน 2552
1.การกระจายอำนาจและการจัดการศึกษา 2550 กระจายไปยัง
ตอบ คณะกรรมการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา (ไม่ได้กล่าวถึงคณะกรรมการสถานศึกษาฯ)
2.ใครเป็นผู้กระจายอำนาจดังกล่าว
ตอบ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดเป็นโรงเรียนนิติบุคคลแบบใด
ตอบ นิติบุคคล ตามกฎหมายมหาชน ประเภทเฉพาะ
4. บุคคลภายนอกสามารถฟ้องสถานศึกษาได้โดยตรงกรณีที่
ตอบ สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล
5. KPIs ย่อมาจาก
ตอบ Key Performance Indicator หรือตัวชี้วัดความสำเร็จ
6. สถานศึกษาประเภทที่ 1 มีลักษณะ
ตอบ นักเรียน ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ผ่านการประเมิน สมศ.ระดับดี 14 มาตรฐาน ไม่มีปรับปรุง
7.การกระจายอำนาจ งาน 4 งาน เรียงลำดับ คือ
ตอบ งานวิชาการ 17 เรื่อง การบริหารงานบุคคล 20 เรื่อง การบริหารงบประมาณ 22 เรื่อง การบริหารงานทั่วไป 22 เรื่อง
8.มีกี่เรื่องในงานวิชาการที่ต้องขอความเห็นขอบจากกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ 3 เรื่อง การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9.มีกี่เรื่องในการบริหารงานบุคคลที่ต้องขอความเห็นชอบจากกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ 1 เรื่อง การวางแผนอัตรากำลัง
10.มีกี่เรื่องในการบริหารงานงบประมาณที่ต้องขอความเห็นชอบจากกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ 5 เรื่อง (แผน/จ่าย/โอน/ระดม/ผลประโยชน์)
1. การจัดทำแผนงบประมาณ/คำขอตั้งงบประมาณ
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
3. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
11.การประเมินผลการดำเนินงานของ สพฐ. ใช้วิธีใด มีกี่มิติ
ตอบ BSC (ฺBalance Score Gard)มี 4 มิติ
มิติที่ 1 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (C)
มิติที่ 2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L@G)
มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ (F)
มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ (I)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

2 เรื่อง 1 หน้า ส้วมสุขสันต์ & นโยบาย 3 ดี(ดีไทย ดีอังกฤษ)

ส้มสุขสันต์
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง HAS
(Healthu สะอาด Accessibility เพียงพอ Safety ปลอดภัย)
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย มี 3 กลุ่ม
1. สพท.ต้นแบบพัฒนาส้วม อยู่ในพื้นทีท่องเทียว มีชื่อเสียง ได้แก่ เขต 1 เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี
2. สพท. เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาส้วมโรงเรียน ได้แก่ สพท. 2 ชุมพร
บทเรียน (Lesson 3 Learned) ให้กับ สพท.และโรงเรียนอื่น ๆ
3. สพท.ทั่วไป 180 เขต ต้องพัฒนาส้วมในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน HAS
แนวทางการพัฒนาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
ระดับ สพฐ. ตั้ง ระดม ปรับปรุง จัดสรรงบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ให้ สพท. จัดประกวด “ส้วมหรรษา” ระดับ สพฐ.
ระดับ สพท. ตั้งคณะทำงานพัฒนาส้วมของ สพท. (Happy Toilet Team)
มอบหมาย รอง.ผอ.เขต รับผิดชอบโครงการ (Project Director) สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำแนก 3 กลุ่ม ไม่ใช้เงินงบประมาณ ใช้บางส่วน ใช้ทั้งหมด
จัดประกวด “ส้วมหรรษา” ของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
ระดับสถานศึกษา - ตั้งคณะทำงานพัฒนาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy Toilet School Team) - ระดมทรัพยากร – ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ – ถ่ายภาพก่อน ระหว่าง หลัง - ประเมินตนเองตามเกณฑ์ HAS ก่อนและหลัง - จัดสัปดาห์รณรงค์ส้วมพร้อมกัน ในสัปดาห์ที่ 2 ของวันเปิดเทอม 2 (Toilet Cleaning Day) - บูรณาการในกลุ่มสาระต่าง ๆ
- รายงานผล


3D สู่วิถีไทย (3D to thai style Expro 2009)
1. Democracy ส่งเสริมประชาธิปไตย
- เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - รังเกียจการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
2. Decency คุณธรรม ความเป็นไทย
- มีครูพระสอนศีลธรรม
โรงเรียนมีครูศีลธรรม ครูพระสอนเสริม
โรงเรียนไม่มีครูศีลธรรม ครูพระสอนเต็ม
ศาสนาอิสลาม ใช้อิสลามศึกษา โต๊ะอิหม่าม
- สอนวิชาประวัติศาสตร์ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์
สำเร็จ เด็กภูมิใจไทย 38 %
3. Drug-Free ห่างไกลยาเสพติด
- To be number one - เพื่อนช่วยเพื่อน
- ใช้ 5 รั้ว ป้องกัน ได้แก่
1. รั้วครอบครัว
2. รั้วชุมชน
3. รั้วสังคม
4. รั้วโรงเรียน
5. รั้วชายแดน
ใช้การป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม
- เด็กค้ายา ครูค้ายา ต้องปราบปราม - ติดยา ต้องบำบัดรักษา
- D1D2 วัดง่าย D3 วัดยาก
- วันปิดโครงการ 28 มิย. 52 ต่อยอด
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สามดี
เรียงความสามดี รางวัลละ 3 แสนบาท

ข้อสอบ ภาค ข พลวัต 6

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ปี 2552 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ข้อใดกล่าวผิด
ก. ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมการให้ความรู้
ข. ระยะที่ 2 เป็นระยะดำเนินงาน
ค. ระยะที่ 3 การผดุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ง. ระยะที่ 4 การพิจารณาคัดกรอง
เฉลย ง
2. บัญชีเอกสารหมายเลขใด คือบัญชีที่แสดงถึงการสำรองวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ก. บัญชีหมายเลข 2
ข. บัญชีหมายเลข 3
ค. บัญชีหมายเลข 4
ง. บัญชีหมายเลข 5
เฉลย ง
3. การสอนแบบทวิภาษา เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. กรอบปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ข. การพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ค. การเสริมความพร้อมโรงเรียนบนดอย
ง. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เฉลย ข
4. การเสริมความพร้อมโรงเรียนดีบนดอย ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
ก. การดูแลสุขภาพอนามัย
ข. โภชนาการของนักเรียน
ค. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ง. ถูกต้องทุกข้อ
เฉลย ง
5. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ เงินวิทยฐานะ 13,000 บาท
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท
ง. ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เงินวิทยฐานะ 13,000 บาท
เฉลย ค
6. การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ผู้ใดกำหนด
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ง. ก.พ.
เฉลย ก
7. ระบบการประกันคุณภาพภายใน มี 8 องค์ประกอบ ข้อใดไม่ใช่
ก. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ข. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ค. การจัดทำแผนการปฏิบัติการ
ง. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เฉลย ค (เทคนิคการจำ 8 ขั้นตอน คือ จัด/พัฒ/แผน/ดำ/ตรวจ/เมิน/รายงาน/ผดุง)
8. "สำนักงานพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา" ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี
ข. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 2 ปี
ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 1 ปี
เฉลย ก
9. รัฐธรรมนูญ 2550 มาตราใด กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง
ก. มาตรา 83
ข. มาตรา 237
ค. มาตรา 49
ง. มาตรา 190
เฉลย ก ของแถม ม.51 รักษาฟรี/ ม.53 60 ปี ไม่มี รัฐช่วย/ม.54 คนพิการ บ้า / ม.55 ไร้ที่อยู่ / ม.63 ชุมนุมโดยสงบ /
ม.83 รัฐส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงมาตรฐานผู้บริหาร ไม่ถูกต้อง
ก. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
ข. นโยบายและการวางแผนการศึกษา
ค. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ง. คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
เฉลย ค
11. จังหวัดที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ของกรมป่าไม้
ก. เชียงใหม่
ข. ลำพูน
ค. ลำปาง
ง. ตาก
เฉลย ข
12.ข้อใดคือพระราชดำริ แนวทางแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
ก. เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา
ข. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ค. พัฒนา เข้าถึง เข้าใจ
ง. เข้าใจ พัฒนา เข้าถึง
13. ข้อใดไม่ใช้โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. สาระการเรียนรู้
ข. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. เกณฑ์การจบหลักสูตรหรือผ่านช่วงชั้น
ง. คำอธิบายรายวิชา
เฉลย ง
14. หัวใจสำคัญของระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานกำกับ คือข้อใด
ก. มาตรฐานการเรียนรู้
ข. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ค. สมรรถนะของผู้เรียน
ง. คุณลักษณะค่านิยมที่พึ่งประสงค์
เฉลย ก
15. คำกล่าวที่ว่า"ควรสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนมีภาระกิจหลักที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้.." เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
ก. สาระสำคัญ
ข. จุดหมาย
ค. โครสร้างหลักสูตร
ง. วิสัยทัศน์
เฉลย ง
16. ข้อใดสะท้อนให้เห็นคุณภาพผู้เรียนได้ชัดเจนที่สุด
ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ข. มาตรการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค. สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะที่เกิด
ง. สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ
เฉลย ค
17. ตัวชี้วัดชั้นปี สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. ประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
ข. การศึกษาภาคบังคับ
ค. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ข
6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนคุณภาพ
ก. มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน
ข. ใช้ ICT เพื่อการสอน
ค. สร้างวินัยเชิงบวก
ง. เกี่ยวข้องทุกข้อ
เฉลย ง
18. ข้อใดคือการประเมินความก้าวหน้าโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
ก. การประเมินระดับสถานศึกษา
ข. การประเมินระดับห้องเรียน
ค. การประเมินระดับชั้นเรียน
ง. การประเมินระดับช่วงชั้น
เฉลย ค (ชั้น สถาน เขต ชาติ)
8. ข้อใด ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับครูผู้สอน
ก. ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น
ข. หลักสูตรรายวิชามีประสิทธิภาพ
ค. แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ง. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เฉลย ก
19. Effective Assessment คือข้อใด
ก. วัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ข. หลักสูตรรายวิชามีประสิทธิภาพ
ค. แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ง. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เฉลย ก
20. การออกเยี่ยมนิเทศงาน คือแนวทางใดของห้องเรียนคุณภาพ
ก. เทคนิคหลากหลายในการติดตามงาน
ข. ประเมินผลการดำเนินงาน
ค. พัฒนาระบบการสื่อสาร
ง. ทำแผนงานหรือกิจกรรมการพัฒนา
เฉลย ก
21.ประเทศใดไม่อยู่ในกลุ่ม G20 ?
ก. อาร์เจนติน่า
ข. ออสเตรีย
ค. อินโดนีเซีย
ง. แอฟริกาใต้
เฉลย ข
ปัจจุบันกลุ่ม G-20 มีสมาชิกได้แก่ อาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และกลุ่มอียู
22. Classroom Meeting อยู่ในขั้นตอนใดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ?
ก. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ข. คัดกรอง
ค. ส่งเสริม
ง. ป้องกัน แก้ไข
เฉลย ค
23. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก ปฎิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ข ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ค ส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
ง จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี
เฉลย ข (เทคนิคการจำ นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์ ข้อ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 3.1 การศึกษา มี 8 ข้อ คือ
ทั้งระบบ/เอกชนร่วม/พัฒครู/ฟรี 15 /ยกอาอุดม/ปรับกยศ/เทคโนบวก/เร่งลงทุนบูรณาการ บวรร่วมมือ)
24. วันนี้ 25 กันยายน หนังสือที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแต่งขึ้นมีวางจำหน่าย ชื่อว่า
ก.ฟื้นภาษา ได้ภาษา
ข.ฟื้นภาษา ได้อาหาร
ค.ได้อาหาร ฟื้นภาษา
ง.ฟื้นภาษา ฟื้นอาหาร
เฉลย ข
25.คอนเสริตที่วัดบูรราวาทจัดเพื่อแรงงานชาวพม่าที่ถูกยกเลิกเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก.นี่ซาอา
ข.อานี่ซา
ค.อาซานี่
ง.อาอาซา
เฉลย ค

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

1 เรื่อง 1 หน้าวันนี้ 3 กลยุทธ์ สพฐ 2552

กลยุทธ์ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552

- สพฐ. มีภารกิจการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำผลผลิต 5 ผลลิต
ได้แก่ (ก่อน บังคับ ปลาย พิการ ด้อย)
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์
1. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย วิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออก
กลางคัน และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่นอกระบบ
3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู
บุคลากรเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารหลักสูตร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานเต็มศักยภาพ
4. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริหารจัดการ
5. สร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ รองรับ
การกระจายบนหลักธรรมาภิบาล
6. เร่งพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตนักเรียน ครู บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมสำคัญในแต่ละกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย วิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- Coaching Team/Pair PLA
- Sport for all (เด็กดีสู่สังคม โดย ลูกเสือ ดนตรี กีฬา
- กิจกรรมรักชาติ - ค่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการคุณธรรม จิตอาสา พัฒนาสังคม - กิจกรรมแลกเป้า
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย - แก้ปัญหาพฤติกรรม
- พัฒนาการแนะแนว มีนักจิตวิทยาประจำเขต- สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้โลกร้อน
- แก้ปัญหายาเสพติด การพนัน ชู้สาว เหล้า บุหรี่
- ศิลปหัตถกรรมนักเรียน แข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน – โครงการแลกเป้า
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่นอกระบบ
- ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
- มูลนิธิคุณพุ่ม
- จัดหาจักรยานยืมเรียน
- โครงการส้วมสุขสันต์
- โรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนจัดการศึกษาบุคคลไร้สัญชาติ
- โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู บุคลากรเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารหลักสูตร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานเต็มศักยภาพ
3.1 ขับเคลื่อนหลักสูตรสู่สถานศึกษา
- ปรับปรุงหลักสูตร สื่อการเรียนสอน
- เพิ่มประสิทธิภาพการวัดประเมินผล
- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การอ่าน คณิต วิทย์ จีน อังกฤษ
ปรับกระบวนทัศน์ แลกเปลี่ยน พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ mini EP/EP
ศูนย์ ERIC
3.2 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
- สื่อต้นแบบ BBL
- ค่ายฤดูร้อนสร้างสรรค์สติปัญญา สำหรับเด็กเก่ง/เด็กอ่อน
- พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็ก โรงเรียนแกนนำ/เครือข่าย
3.3 ประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
- สพฐ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ ป.3 ทุกคน (ไทย คณิต วิทย์ 3 แรก)
- สพฐ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ ป.6 สุ่มตัวอย่าง (1 วิชา ทักษะการคิด)
- สพท. : ประเมิน ป.2 ป. 5 ม. 2
3.4 วิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5 แข่งขันทางวิชาการ (คณิต วิทย์ หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์)
3.6 โรงเรียนดีใกล้บ้าน
- โรงเรียนในฝัน รุ่น 2
- จัดทีมนิเทศอย่างต่อเนื่อง (Roving Teams)
3.7 ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ - วันครูโลก ครั้งที่ 4
3.8 พัฒนาโรงเรียนมัธยมตอนปลายและคู่พัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการบริหารจัดการ
- Hard Ware - Solf Ware - Peple Ware - Network
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน สพท.
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บริหารจัดการ รองรับการกระจายอำนาจ บนหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาสถานศึกษาประเภทที่ 1 โดยใช้ SBM
- พัฒนาระบบเครือข่าย
- พัฒนาสภานักเรียนหัวใจสมานฉัณฑ์ ยึดหมั่นธรรมาภิบาล
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
( - พัฒนาระบบควบคุมภายใน - จัดทำคำรับรองการปฏฺบัติราชการ)
กลยุทธ์ที่ 6 เร่งพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตนักเรียน ครู บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์
- โรงเรียนอุปถัมภ์ (ม.ปลายเข้าศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพ)
- การสอนแบบบูรณาการ การเรียนรู้สองภาษา พัฒนาภาษาไทย
- พัฒนาหลักสูตรอิสลาม

ข้อสอบ พลวัต 6
1. “อู๊ดด้า หารือผู้นำแดน กิมจิ ปัญหาการปฏิรูปการศึกษารอบสองคล้ายกัน...” จากข้อความข้อใดถูกต้องมากที่สุดตามนัยนั้น
ก อู๊ดด้า คือ ชื่อคน กิมจิ คือชื่อเมือง
ข อู๊ดด้า คือชื่อคน กิมจิ คือชื่อคน
ค อู๊ดด้า คือชื่อ รมต.ศธ. กิมจิ คือชื่ออาหารใช้แทนประเทศ
ง อู๊ดด้า คือชื่อนักการเมือง กิมจิคือชื่ออาหารยอดฮิตของประเทศ
เฉลย ค
2.ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน แถลงการณ์ในการประชุมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพ อากาศโลกว่าต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ตามกำหนดให้ได้ในปีใด
ก พ.ศ.2555
ข พ.ศ.2558
ค พ.ศ.2560
ง พ.ศ.2563
เฉลย ก
3.ผู้เขียนการ์ตูนเรื่องซินจังจอมแก่นเป็นคนชาติใด
ก เกาหลีใต้
ข ญี่ปุ่น
ค ไต้หวัน
ง จีน
เฉลย ข
4.การสอบโอเน็ตปี 2552 จะจัดสอบในเดือนใด
ก ธันวาคม 2552
ข กุมภาพันธ์ 2553
ค มีนาคม 2553
ง เมษายน 2553
เฉลย ข
5.การสอบโอเน็ต ปี 2552 จัดสอบทุกระดับชั้นดังต่อไปนี้ ยกเว้นระดับชั้นใด
ก ป.3
ข ม.3
ค ม.5
ง ม.6
เฉลย ค
6.แรงงานไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่นชนิด w-135 เดินทางกลับจากประเทศใด
ก ไนจีเรีย
ข สวีเดน
ค กาน่า
ง แอฟริกาใต้
เฉลย ง
7.เด็กชายหม่อง ทองดี ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนตามข้อใด
ก โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ข โรงเรียนบ้านโนนทราย
ค โรงเรียนบ้านท่าทราย
ง โรงเรียนบ้านดินทราย
เฉลย ก
8.โรงเรียนของเด็กชายหม่อง ทองดี สังกัดอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯตามข้อใด
ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เฉลย ก
9.ผู้ใดได้รับรางวัล “ไร้ความรุนแรง”ในวันที่ 21 กันยายน วันสันติภาพสากล
ก อองซาน ซูจี
ข จิมมี่ คาร์เตอร์
ค อัล กอร์
ง เนลสัน เมเดลลา
เฉลย ข
10.คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยายไฮ ขันจันทา ได้รับเงินชดเชยจากผลกระทบการสร้างเขื่อนในข้อใด
ก เขื่อนห้วยละห้า
ข เขื่อนลำโดมน้อย
ค เขื่อนปากมูล
ง เขื่อนห้วยทับทัน
เฉลย ก
11.แชร์น้ำมัน เกี่ยวข้องกับบริษัทใดโดยตรง
ก.ยูนิเสอร์์ส แอร์โอ จำกัด
ข.ทรี ทรี โอ ทรี จำกัด
ค.โอ ทรี ทรี จำกัด
ง.โอ เอ ซัพพลายด์อิ้ง จำกัด
เฉลย ข
12.จากข้อ 11 ใครเป็นหัวหน้า
ก.นายเมธา อำมาตยกุล
ข.นางทศพร สอนศิลป์
ค.นายณัฐชัย มะจิ๊
ง.นายชินวร มะจิ๊
เฉลย ค

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

- วัตถุประสงค์ ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ภาครัฐให้การสนับสนุน รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์นักเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- สาระสำคัญ
หนังสือเรียน
- ก่อนประถมใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 200 บาท/คน
- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น
- อัตราค่าหนังสือ ก่อนประถม 200 บาท/คน
ประถมศึกษาปีที่ 1 483.20 บาท/คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 739.20 บาท/คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1160.80 บาท/คนอุปกรณ์การเรียน
- แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ TEM ระดับประถม ไทย อังกฤษ คณิต
- อัตราค่าอุปกรณ์การเรียน ก่อนประถมศึกษา 100 บาท/ภาคเรียน
ประถมศึกษา 195 บาท/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/ภาคเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
- ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี
- อัตราค่าเครื่องแบบนักเรียน ก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน
ประถมศึกษา 360 บาท/คน
มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน
- มีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาติ/ชุดกีฬา กรณีซื้อชุดนักเรียนสูงกว่าราคาปกติอาจซื้อได้เพียงชุดเดียว
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด (ไม่มี รด.) ปีละ 1 ครั้ง
3. ทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
4. การบริการสารสนเทศ / ICT จัดให้ 40 ชั่วโมง/ปี/คน
กิจกรรมทั้ง 4 ต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการนักเรียน) และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในการพิจารณา โดยผลพิจารณาต้องไม่รอนสิทธิ์ของเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึงได้รับ

แนวทางการการจัดซื้อจัดหา
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน
- สพฐ. จะโอนเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนตามขั้นตอน
ก. การคัดเลือกหนังสือเรียน
- ครูผู้สอนเป็นผู้คัดเลือกหนังสือเรียน เสนอ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ครู ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือ โดยเลือกหนังสือมีคุณภาพเหมาะสมราคาและมีผู้ขายไม่ต่ำกว่า 3 ราย
ข. การจัดซื้อ
1. สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
1.1 ตกลงราคา คำนึงคุณภาพเหมาะสมราคา และต่อรองราคา
1.2 สอบราคา และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- พิจารณาหนังสือเรียนเป็นรายวิชาต่อชั้น จากหลายสำนักพิมพ์
- ไม่จัดซื้อหนังสือเรียนเป็นชุด
2. สถานศึกษาเตรียมดำเนินการหาผู้ขายไว้ พร้อมทำสัญญาเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติ
3. เมื่อได้รับเงินงบประมาณ ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับโอน
4. ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบราชการในนาม สถานศึกษา ตามจำนวนเงินที่ได้รับ
ส่ง สพท.
5. ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเสร็จ ให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียน
6. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มาจากประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ (ถ้ามี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน
7. จัดระบบการยืมหนังสือเรียน ให้นักเรียนทุกคน และสามารถส่งต่อไป 3 รุ่น
8. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันเปิดเทอม
9. เงินเหลือจากการจัดซื้อ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
- สพฐ โอนเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีฝากธนาคารของโรงเรียน โรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดให้นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อไปจัดซื้อ 2 ชุด คาสูงซื้อได้ 1 มีแล้ว ให้ซื้อเข็มขัด รองเท้าถุงเท้า ชุดลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ชุดกีฬา ตามขั้นตอน
1. เมื่อได้เงินงบประมาณ ตรวจสอบเงิน
2. ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราช ในนามสถานศึกษา ส่ง สพท.
3. แต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน
4. จ่ายเงินให้นักเรียน นร.ลงลายมือชื่อรับ ลงไม่ได้ ให้ผู้ปกครองรับแทน
5. แจ้งให้ซื้อ ให้ทัน
6. ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน/ผู้ปกครอง
7. ดูแลให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริง
8. สถานศึกษาตรวจสอบ หากพบใช้ผิด ให้ติดตามนำเงินกลับมาให้ราชการ
9. เงินเหลือจากการจัดซื้อ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
สพฐ.โอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รร.จ่ายเงินสดให้นักเรียนและผู้ปกครอง นำไปซื้อตามความต้องการและเหมาะสม
1. ก่อนประถม เช่น กระดาษ สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ
2. ประถม เช่น แบบฝึกหัด (TEM) สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้โปร วัสดุฝึกICT
3. มัธยมศึกษา เช่น สมุด ยางลบ ปากกา ดินสอ ไม้โปร เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกICY
การจัดซื้อจัดหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สพฐ.โอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รร.จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
1. กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ปีละ 1 ครั้ง
3. กิจกรรมทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
4. การให้บริการสารสนเทศ / ICT ปีละ 40 ชั่วโมง/คน
การดำเนินการ
1. เมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณ ให้ตรวจสอบ จำนวนเงิน ถูกต้องตรงกัน
2. ออกใบเสร็จรับเงินในนาม สถานศึกษา ส่ง สพท.
3. กำหนดกิจกรรมตามความเห็นชอบภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ใช้จ่ายเงิน
5. เงินเหลือจากการจัดซื้อ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามควบคุมและกำกับ
1. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยให้ภาคี 4 ฝ่าย (นร.300 คนลงมา = 4 คน
นร.301 คนขึ้นไป = 8 คน) โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีบทบาท ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนและแก้ปัญหา
2. สพท. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ
3. สพฐ. ตั้งคณะกรรมการตรวจ สพท.

ข้อสอบพลวัต ภาค ข ชุดที่ 5
1. ครม.อนุมัติงบจัดซื้อาวุธของกระทรวงกลาโหมจำนวนเท่าใด
ก.10000 ล้านบาท
ข.20000 ล้านบาท
ค.30000 ล้านบาท
ง.40000 ล้านบาท
2.ผลการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คือใคร
ก.นายวิทยา ศรีวิพัฒน์
ข.นายบุญเสริม สิงห์ทอง
ค.นายปัญญา แก้วเหล็ก
ง.นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยานันท์
เฉลย ข
3.จังหวัดแรกที่มีการจัดกิจกรรมไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งคือข้อใด
ก กรุงเทพมหานคร
ข กระบี่
ค ศรีสะเกษ
ง เชียงใหม่
เฉลย ข
4.ในหลวง "พระปรอท"หมายถึงข้อใด
ก วัดไข้
ข มีไข้
ค ตรวจร่างกาย
ง หมอถวายพระโอสถ
เฉลย ข
5.คดีกล้ายาง ยกฟ้องด้วยคะแนนเท่าใด
ก 9 ต่อ 0
ข 8 ต่อ 1
ค 1 ต่อ 8
ง 0 ต่อ 9
เฉลย ข
6.แอร์พอร์ต ลิงค์ จะทดลองใช้ในวันที่ เท่าใด
ก 26 กันยายน 52
ข 28 กันยายน 52
ค 1 ตุลาคม 52
ง 5 ตุลาคม 52
เฉลย ค
7. ขงเบ้งตายไป สิ่งที่ขงเบ้งทิ้งไว้คือความรู้เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก tactic knowlegde
ข expert knowledge
ค explicit knowlegde
ง tacit knowledge
เฉลย ค Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร หนังสือ ฯลฯ
8.น้ำมันในข้อใดมีราคาแพงที่สุดในปัจจุบัน
ก เบนซิน 95
ข เบนซิน 91
ค ดีเซล
ง แกสโซฮอล์ 95
เฉลย ข น้ำมันเบนซิน 91 อยู่ที่ 33.34 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 29.74 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 28.94
บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ อี 20 อยู่ที่ 27.44 บาทต่อ
9.คลิปนักเรียนหญิง "ตบแย่งแฟน" ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดใด
ก กรุงเทพฯ
ข อุตรดิตถ์
ค เชียงใหม่
ง ชลบุรี
เฉลย ข
10. "เกรียน"เป็นสแลงศัพท์เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก กวน
ข ความคิด
ค ศรีษะ
ง แว้น
เฉลย ก กรียน เป็นศัพท์สแลงแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผล ... วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้ไอซีที ...
11.นักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง ชินจัง จอมแก่น ชื่ออะไร
ก โยชิโอะ
ข นากาตะ
ค ยามิโมโตะ
ง นาโกยามะ
เฉลย ก โยชิโอะ อุสึอิ เจ้าของผลงานการ์ตูนเรื่องชินจังจอมแก่น
12.โปรแกรมที่ใช้คำนวณต้นทุนผลผลิตในโรงเรียน
ก OUC
ข SMIS
ค M-OBEC
ง V.C
เฉลย ก OBEC Unit Cost
13.ผลการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา คือใคร
ก.นายวิทยา ศรีวิพัฒน์
ข.นายบุญเสริม สิงห์ทอง
ค.นายปัญญา แก้วเหล็ก
ง.นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยานันท์
เฉลย ค

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

สรุปกฎหมาย 1 เรื่อง 1 หน้า กฎหมาย 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
- ประกาศ 19 สิงหาคม 2542 - บังคับใช้ 20 สิงหาคม 2542 - จำนวน 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
- ผู้รับสนองฯ นายชวน หลีกภัย
- ผู้รักษาการ รมต.ศธ.
- การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนอุดมศึกษา
- การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่ผสมผสานระหว่าง ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- สมศ. ย่อมาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี
- ผู้สอน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
- ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพทำหน้าที่หลักการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
- คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัยในสถานศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
- ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่บริหารในสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน
- ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป
- บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา (สังเกตไม่มีครู) *
- กระทรวง หมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เทคนิคการจำ 9 หมวด บท/สิทธ/บท/แนว/หาร/ฐาน/ครู/ทรัพ/เทค ได้แก่
หมวด 1 บททั่วไป
- ความมุ่งหมายและหลักการ ความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฯ (ม.6)
- หลักการ 3 ข้อ คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิต / ให้สังคมมีส่วนร่วม / พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา 6 ข้อ คือ เอก/กระจาย/มาตร/เสริม/ทรัพย/ร่วม หมายถึง เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ/ กระจายอำนาจ สู่ เขต รร อปท. /กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันทุกระดับ/ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู / ระดมทรัพยากรจัดการศึกษา / การมีส่วนร่วม
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
- ม.12 บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงมีคุณค่าไม่เก็บค่าใช้จ่าย และจัดให้ตั้งแต่พบความบกพร่องหรือพิการ บุคคลสามารถพิเศษ จัดรูปแบบเหมาะสมคำนึงความความสามารถบุคคลนั้น
- ม.13 บิดา มารดา ผู้ปกครอง สิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ คือ สนับสนุนความรู้ เงิดอุดหนุนการจัดการศึกษาจากรัฐ และการยกเว้นภาษีการศึกษา
หมวด 3 ระบบการศึกษา
-ม.15 มี 3 ระบบ คือ ในระบบ (แน่นอน) นอกระบบ (ยืดหยุ่น สอดคล้องปัญหา) ตามอัธยาศัย (ตามความสนใจ ศักยภาพ พร้อม โอกาส)
-ม.16 ในระบบ มี 2 ระดับ คือ พื้นฐาน และ อุดมศึกษา(ต่ำกว่าปริญญาและปริญญา)
-ม.17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เด็กที่จะเข้าเรียน คือ ย่าง 7 – ย่าง 16 ปี เว้นแต่สอบได้ปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ
-ม.18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและพื้นฐาน จัดในสถานศึกษา คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
-ม.22 ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด และสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
-ม.23 ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการตามความเหมาะสม
-ม.26 การประเมินผู้เรียน พิจารณา พัฒนาการ ความประพฤติ การร่วมกิจกรรม การทดสอบควบคู่กับกระบวนการเรียนการสอน
-ม.27 กพฐ.กำหนดหลักสูตรหลักสูตรแกนกลาง สถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตร -ม.28 หลักสูตรสถานศึกษาต้องมีลักษณะหลากหลาย
-ม.30 สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และส่งเสริมผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
หมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา
ส่วนที่ 1 การบริหารและจัดการศึกษาของรัฐ – ม.32 ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา 4 องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอุดมศึกษา คณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม
-ม.36 ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล
ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาของ อปท. – ม.41 ให้ อปท.มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน -ม.44 ให้สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาต – ม.45 ให้สถานศึกษาเอกชน จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
- ม.47 ให้มีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
- ม.48 หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
-ม.49 ให้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นองค์การมหาชน
-ม.51 ถ้าผลการประเมิน สมศ.ไม่ได้ตามมาตรฐาน สมศ.รายงานไปที่หน่วยงานต้นสังกัดก่อน ถ้าไม่ดำเนินการ ให้รายงาน สพฐ.
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
-ม.54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคลากรของข้าราชการครู (คุรุสภา,สภาครู) – ม.55 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
-ม.58 ให้มีการระดมทรัพยกรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน ทุกภาคส่วนมาใช้ในการจัดการศึกษา
-ม.60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา (1) เงินอุดหนุนทั่วไป /ค่าใช้จ่ายรายหัว ทั้งหมด 7 ข้อ
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา - ม.63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ - ม.69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลาง พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมประสานการวิจัยพัฒนาใช้ ประเมินคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 เกิดจาก รธน.ปี 2540 มาตราใด..................................................................ม.81
2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อใด ............................................14 สค 42
3.การศึกษาระดับใดไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน.....................................................................................ปวส
4.สิ่งใดที่คนพิการไม่มีสิทธิยืม.....................................................................................โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5.สื่อทางการศึกษาใดคนพิการมีสิทธิขอยืม...................................................................หนังสือเสียง
6.ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อใด.....................................................จำนวน 9 ปี
7.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับอะไรบ้าง............................................................2 ระดับ คือ พื้นฐาน และ อุดมศึกษา
8.ข้อใดคือลักษณะศูนย์การเรียน.........................................................................องค์กรเอกชนเป็นผู้จัด
9.องค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบันได้แก่...........................................................คุรุสภา ,สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10.ประธานกรรมการคุรุสภา คือ.....................................................ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณัรัฐมนตรีแต่งตั้ง
11.ข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล.......................................................สพท.
12.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ลงปรมาภิไธย ประกาศ บังคับ ............................14 19 20 สิงหาคม 2542 ตามลำดับ

1 เรื่อง 1 หน้าวันนี้ 4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

- อยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2550-2554
- มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2554
- วิสัยทัศน์ คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)
- พันธกิจ 4 ข้อ คือ พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้ /เสริมสร้างเศรษฐกิจ/ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ/บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
- วัตถุประสงค์ 5 ข้อ ข้อ 1 สร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม
- เป้าหมาย 5 ด้าน
1. การพัฒนาคุณภาพคน คือ
-ปีการศึกษาเฉลี่ย 10 ปี
-กำลังแรงงานระดับกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 60
-บุคลากรด้านการวิจัย 1 คน ต่อประชากร 10000 คน
-ลดปัญหาอาชญากรรมลงร้อยละ 10
-ลดปัญหาอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ควบคุมได้ 5 โรค (ใจ/สูง//หวาน/มอง/เร็ง)
หัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง
2.การพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน
-เพิ่มสัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อระหว่างประเทศ ร้อยละ 75 ในปี 2554
-เพิ่มสัดส่วนภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ร้อยละ 15
-อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ร้อยละ 3.0-3.5 ต่อปี
-สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกิน ร้อยละ 50
-ความยืดหยุ่นในการใช้พลังงาน ไม่เกิน 1 : 1
-การใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 8
-ลดการใช้น้ำมันร้อยละ 30
-สัดส่วนผู้มีรายได้สูงสุดร้อยละ 20 แรก ไม่เกิน 10 เท่าของผู้มีรายได้ต่ำสุด
-สัดส่วนวิสาหกิจขนากกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
3.การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-มีพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 33
-ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 18
-พื้นที่ทำการชลประทาน ไม่น้อยกว่า 31 ล้านไร่
-คุณภาพน้ำดีและพอใช้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
-คุณภาพอากาศ เฉลี่ย 24 ชม.ไม่เกิน 120 มก/ลบ.ม.
-การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงร้อยละ 5 จากปี 46 ไม่เกิน 3.5 ตัน/คน/ปี
-จัดการของเสียร้อยละ 80
-มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างน้อย 1 ระบบ

ข้อสอบพลวัต ภาค ข ครั้งที่ 5 วันที่ 21 กันยายน 2552
1.ตามแผนฯ10 การลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลง เมื่อสิ้นสุดแผนเป็นเท่าใด
ก ลดลงเหลือร้อยละ 2
ข ลดลงเหลือร้อยละ 4
ค ลดลงเหลือร้อยละ 5
ง ลดลงเหลือร้อยละ 7
เฉลย ข
2.ตามแผนฯ10กำหนดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตามข้อใด
ก เฉลี่ยร้อยละ 3.0-3.5/ปี
ข เฉลี่ยร้อยละ 4.0-4.5/ปี
ค เฉลี่ยร้อยละ 5.0-5.5/ปี
ง เฉลี่ยร้อยละ 6.0-6.5/ปี
เฉลย ก
3.แผนฯ10เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะใด
ก ระยะสั้น
ข ระยะปานกลาง
ค ระยะยาว
ง ระยะชั่วคราว
เฉลย ข
4.ตามแผนฯ10 มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นเท่าใด(ต่อคน)
ก 1 ต่อ 10
ข 1 ต่อ 100
ค 10 ต่อ 1000
ง 10 ต่อ 10000
เฉลย ง
5.ค่าจีนี่ตามแผนฯ10 เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก สังคม
ข เศรษฐกิจ
ค การเมือง
ง วัฒนธรรม
เฉลย ข
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผน10 กล่าวไว้กี่ข้อ
ก 5
ข 6
ค 7
ง 8
เฉลย ก (คน/ชน/กิจ/ชี/บาล)
7.อายุเฉลี่ยของคนไทย ตามแผนฯ10
ก สูงขึ้นเป็น 70 ปี
ข สูงขึ้นเป็น 75 ปี
ค สูงขึ้นเป็น 80 ปี
ง สูงขึ้นเป็น 85 ปี
เฉลย ค
8.โรคที่ควรป้องกันตามแผนฯ10ข้อใดไม่มี
ก โรคเครียด
ข โรคหัวใจ
ค โรคเบาหวาน
ง โรคมะเร็ง
เฉลย ก
9.ว่าที่โค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย(ฟุตบอลชาย)
ก ปีเตอร์ รีด
ข สตีฟ ดาร์บี้
ค ไบรอัน รอบสัน
ง เฟอร์กูสัน
เฉลย ค
10.ห้องเรียนคุณภาพ ข้อใดมีองค์ประกอบคลาดเคลื่อน
ก ครูดี ครูเก่ง
ข มุ่งนำการเปลี่ยนแปลง
ค ไอซีที
ง วินัยเชิงบวก
เฉลย ก
ห้องเรียนคุณภาพประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (ออก/i/car/นัยบวก/ครูนำเปลี่ยน)
1. การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2. ICT ในห้องเรียน
3. CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง
4. การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน
5. ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

1 เรื่อง 1 หน้าวันนี้ 4 นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

- วัตถุประสงค์ ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ภาครัฐให้การสนับสนุน รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์นักเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- สาระสำคัญ
หนังสือเรียน
- ก่อนประถมใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 200 บาท/คน
- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น
- อัตราค่าหนังสือ ก่อนประถม 200 บาท/คน
ประถมศึกษาปีที่ 1 483.20 บาท/คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 739.20 บาท/คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1160.80 บาท/คนอุปกรณ์การเรียน
- แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ TEM ระดับประถม ไทย อังกฤษ คณิต
- อัตราค่าอุปกรณ์การเรียน ก่อนประถมศึกษา 100 บาท/ภาคเรียน
ประถมศึกษา 195 บาท/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/ภาคเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
- ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี
- อัตราค่าเครื่องแบบนักเรียน ก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน
ประถมศึกษา 360 บาท/คน
มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน
- มีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาติ/ชุดกีฬา กรณีซื้อชุดนักเรียนสูงกว่าราคาปกติอาจซื้อได้เพียงชุดเดียว
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด (ไม่มี รด.) ปีละ 1 ครั้ง
3. ทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
4. การบริการสารสนเทศ / ICT จัดให้ 40 ชั่วโมง/ปี/คน
กิจกรรมทั้ง 4 ต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการนักเรียน) และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในการพิจารณา โดยผลพิจารณาต้องไม่รอนสิทธิ์ของเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึงได้รับ

แนวทางการการจัดซื้อจัดหา
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน
- สพฐ. จะโอนเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนตามขั้นตอน
ก. การคัดเลือกหนังสือเรียน
- ครูผู้สอนเป็นผู้คัดเลือกหนังสือเรียน เสนอ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ครู ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือ โดยเลือกหนังสือมีคุณภาพเหมาะสมราคาและมีผู้ขายไม่ต่ำกว่า 3 ราย
ข. การจัดซื้อ
1. สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
1.1 ตกลงราคา คำนึงคุณภาพเหมาะสมราคา และต่อรองราคา
1.2 สอบราคา และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- พิจารณาหนังสือเรียนเป็นรายวิชาต่อชั้น จากหลายสำนักพิมพ์
- ไม่จัดซื้อหนังสือเรียนเป็นชุด
2. สถานศึกษาเตรียมดำเนินการหาผู้ขายไว้ พร้อมทำสัญญาเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติ
3. เมื่อได้รับเงินงบประมาณ ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับโอน
4. ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบราชการในนาม สถานศึกษา ตามจำนวนเงินที่ได้รับ
ส่ง สพท.
5. ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเสร็จ ให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียน
6. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มาจากประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ (ถ้ามี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน
7. จัดระบบการยืมหนังสือเรียน ให้นักเรียนทุกคน และสามารถส่งต่อไป 3 รุ่น
8. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันเปิดเทอม
9. เงินเหลือจากการจัดซื้อ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
- สพฐ โอนเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีฝากธนาคารของโรงเรียน โรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดให้นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อไปจัดซื้อ 2 ชุด คาสูงซื้อได้ 1 มีแล้ว ให้ซื้อเข็มขัด รองเท้าถุงเท้า ชุดลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ชุดกีฬา ตามขั้นตอน
1. เมื่อได้เงินงบประมาณ ตรวจสอบเงิน
2. ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราช ในนามสถานศึกษา ส่ง สพท.
3. แต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน
4. จ่ายเงินให้นักเรียน นร.ลงลายมือชื่อรับ ลงไม่ได้ ให้ผู้ปกครองรับแทน
5. แจ้งให้ซื้อ ให้ทัน
6. ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน/ผู้ปกครอง
7. ดูแลให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริง
8. สถานศึกษาตรวจสอบ หากพบใช้ผิด ให้ติดตามนำเงินกลับมาให้ราชการ
9. เงินเหลือจากการจัดซื้อ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
สพฐ.โอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รร.จ่ายเงินสดให้นักเรียนและผู้ปกครอง นำไปซื้อตามความต้องการและเหมาะสม
1. ก่อนประถม เช่น กระดาษ สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ
2. ประถม เช่น แบบฝึกหัด (TEM) สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้โปร วัสดุฝึกICT
3. มัธยมศึกษา เช่น สมุด ยางลบ ปากกา ดินสอ ไม้โปร เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกICY
การจัดซื้อจัดหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สพฐ.โอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รร.จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
1. กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ปีละ 1 ครั้ง
3. กิจกรรมทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
4. การให้บริการสารสนเทศ / ICT ปีละ 40 ชั่วโมง/คน
การดำเนินการ
1. เมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณ ให้ตรวจสอบ จำนวนเงิน ถูกต้องตรงกัน
2. ออกใบเสร็จรับเงินในนาม สถานศึกษา ส่ง สพท.
3. กำหนดกิจกรรมตามความเห็นชอบภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ใช้จ่ายเงิน
5. เงินเหลือจากการจัดซื้อ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามควบคุมและกำกับ
1. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยให้ภาคี 4 ฝ่าย (นร.300 คนลงมา = 4 คน
นร.301 คนขึ้นไป = 8 คน) โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีบทบาท ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนและแก้ปัญหา
2. สพท. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ
3. สพฐ. ตั้งคณะกรรมการตรวจ สพท.

1 เรื่อง 1 หน้าวันนี้ 3 ปฏิรูปการศึกษารอบ 2

การปฏิรูการศึกษารอบ 2
- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กำหนดกรอบการปฏิรูปไว้ 8 กรอบ
เทคนิคการจำ 1 (คุณภา/ผลิต พัฒครู/ภาพบริหารร่วม/โอกาส/ผลิต พัฒคน/การเงินเพื่อการศึกษา/เทคโน/กฎหมาย)
เทคนิคการจำ 2 (ภาค /ครู/ร่วม/โอกาส/คน/เงิน/เทคโน/หมาย)
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผู้เรียน
2. การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
4. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
5. การผลิตและพัฒนากำลังคน
6. การเงินเพื่อการศึกษา
7. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. กฎหมายการศึกษา
เป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปรอบ 2 คือ คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม
2. เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (เล่า หนัง กร เครื่องแบบ กิจกรรม)
- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทั่วประเทศ จำนวน 5 ส่วน คือ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- รณรงค์ให้สละสิทธิ์ อุปกรณ์และเครื่องแบบ นำเงินไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาสในชนบทกว่า 600 โรงเรียน

3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- เพิ่ม 1oooo ล้านบาท เป็น 36000 บาท
- ขอรับเงินกู้ได้ภายใน 90 วัน
- ใครกู้เรียนในสายอาชีพ โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 400 สาขา ได้รับพิจารณาพิเศษ
4. แผนพัฒนาการศึกษาชาติ-จังหวัด-กลุ่มจังหวัด
- แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน เป็นแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2545-2559)
- ประเทศไทยยังไม่เคยมี แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด เป็นแผนตรงกลาง ระหว่าง
(แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนการศึกษาจังหวัด)
แบ่งเป็น 19 กลุ่มจังหวัด
5. แยกเขตพื้นที่มัธยม
- กำหนดเขตมัธยมศึกษาเป็น 18 เขต ตามพรบ.ระเบียบบริหารแผ่นดิน
รวม กทม.เป็น 19 เขต
- สรุปมัธยมมีเขตย่อย 41 เขต ประถมมี 182 เขต
- แยกการบริหารบุคคลและงบประมาณออกจากกัน
6. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการสอบ O-NET อยู่ในละดับสุดท้าย = 747576
- โอกาสทางการศึกษา ได้โค้วต้าไปเรียนต่อต่างพื้นที่ สอนวิชาชีพควบคู่วิชาสามัญ
- การบริหารจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ รัฐให้เงินอดหนุนรายหัวโรงเรียนเอกชน รวม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวม 1400 ล้านบาท
- เพิ่มวงเงินประกันชีวิตครูในพื้นที่เป็น 5 แสนบาทต่อคน
7. การผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
- วางแผนการผลิตครูอย่างมีคุณภาพ 2 ส่วน คือ ผลิตครูของครู (มหาลัย เกษียณ) และครูของนักเรียน (บรรจุ)
8. โครงการ “ครูพันธ์ใหม่”
เปิดโอกาสให้เด็กดีที่เรียนเก่งเข้ามาเป็นครู โดยมีหลักประกันในการบรรจุ
9. โครงการ “คืนครูให้นักเรียน”
ให้นักศึกษาหรือหนุ่มสาวที่จบใหม่ ไปทำงานด้านธุรการในสถานศึกษา
10. การประเมินวิทยฐานะครู
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินจากเน้นเอกสารเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของครูและเด็กเป็นสำคัญ

11. การจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู”
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการครู แก้ปัญหาหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ ลดหนี้ ยึดระยะเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย พักชำระดอกเบี้ย
12. การแก้ปัญหา 5 วิชาหลัก (ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ = 4 แรก + E)
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย ป.3 ป.4 อย่างน้อยที่สุด ต่อง “ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเป็น ”
13. ระบบนิเทศการศึกษา
ปรับระบบการนิเทศให้ศึกษานิเทศก์ไปช่วยนิเทศครู ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน เท่ากัน
14. เทคโนโลยีทางการศึกษา
เน้น การพัฒนา “ ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล”
15. กรอ.ศธ. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษา
- มุ่งเน้นการผลิตผู้เรียนสายอาชีพ ตั้งเป้า ผู้เรียนสายอาชีพ : สายสามัญ = 50 : 50
16. ส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
- มี กศน.เป็นฝ่ายเลขานุการ ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
- วันที่ 2 เมษายน เป็นวันส่งเสริมการอ่านแห่งชาติ
- ทศวรรตแห่งการอ่าน 2552-2561

ข้อสอบภาค ข พลวัต 4


1. กอ.รมน. ตรงกับข้อใด
ก. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ข. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ค. สำนักงานอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ง. ศูนย์ประสานงานอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
เฉลย ข
2. "คนดีมีฝีมือ" ศักยภาพของผู้บริหารระดับใด ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ก. ระดับที่ 1
ข. ระดับที่ 2
ค. ระดับที่ 3
ง. ระดับที่ 4
เฉลย ก
3. "เป็นผู้จัดการที่ดี" ศักยภาพของผู้บริหารระดับใด ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ก. ระดับที่ 1
ข. ระดับที่ 2
ค. ระดับที่ 3
ง. ระดับที่ 4
เฉลย ค
4. "การศึกษาต่อระดับปริญญาโทตรงวุฒิเดิมและวิชาที่สอน จัดเป็นแนวทางการพัฒนาครูตามสมรรถนะ ระดับใด
ก. ระดับสูง
ข. ระดับกลาง
ค. ระดับต้น
ง. ทุกระดับ
เฉลย ก
5. "การพัฒนาครูดีครูเก่ง" ข้อใดถูกต้อง
ก. จัดทุนละ 50,000 บาท/คน/ปี
ข. เน้นวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ค. จัดให้เพียง 1000 คน
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง
6. วิธีการฝึกอบรมพัฒนาครูตามโครงสร้างหลักสูตรยกระดับคุณภาพครู ด้วยวิธีการใด
ก. อบรมตามสำนักงานเขต
ข. อบรม ณ สถาบันการศึกษา
ค. ระบบ e-training
ง. ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
เฉลย ค
7. ข้อใดคือโครงสร้างหลักสูตรยกระดับคุณภาพครู
ก. การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ห้องเรียนคุณภาพ 8 ด้าน
ค. การจัดการเรียนรู้เพียง 5 สาระ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ก
8. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายนโยบาย สพฐ.2552
ก. ด้านคุณภาพการศึกษา
ข. ด้านโอกาสทางการศึกษา
ค. ด้านประสิทธิภาพทางการศึกษา
ง. ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เฉลย ง
9. นโยบาย 3 ดี : Decency สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.2552 ข้อใด
ก. ข้อ 1
ข. ข้อ 2
ค. ข้อ 3
ง. ข้อ 4
เฉลย ก
10. พัฒนา Web Portal จัดทำ Visual field trip ติวเตอร์ออนไลน์ ห้องเรียนทันข่าว e-Learning ส่งเสริมศูนย์ ICT ของ สพท. เป็นมาตรการกลยุทธ์ใด ของ สพฐ.2552
ก. ข้อ 1
ข. ข้อ 2
ค. ข้อ 3
ง. ข้อ 4
เฉลย ง

1 เรื่อง 1 หน้า 3 การปฏิรูปรอบสอง

สรุปงานในรอบ 2 เดือน
1. การปฏิรูการศึกษารอบ 2
- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กำหนดกรอบการปฏิรูปไว้ 8 กรอบ

เทคนิคการจำ 1 (คุณภา/ผลิต พัฒครู/ภาพบริหารร่วม/โอกาส/ผลิต พัฒคน/การเงินเพื่อการศึกษา/เทคโน/กฎหมาย)

เทคนิคการจำ 2 (ภาค /ครู/ร่วม/โอกาส/คน/เงิน/เทคโน/หมาย)
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผู้เรียน
2. การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
4. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
5. การผลิตและพัฒนากำลังคน
6. การเงินเพื่อการศึกษา
7. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. กฎหมายการศึกษา
เป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปรอบ 2 คือ คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม
2. เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (เล่า หนัง กร เครื่องแบบ กิจกรรม)
- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทั่วประเทศ จำนวน 5 ส่วน คือ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- รณรงค์ให้สละสิทธิ์ อุปกรณ์และเครื่องแบบ นำเงินไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาสในชนบทกว่า 600 โรงเรียน

3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- เพิ่ม 1oooo ล้านบาท เป็น 36000 บาท
- ขอรับเงินกู้ได้ภายใน 90 วัน
- ใครกู้เรียนในสายอาชีพ โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 400 สาขา ได้รับพิจารณาพิเศษ
4. แผนพัฒนาการศึกษาชาติ-จังหวัด-กลุ่มจังหวัด
- แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน เป็นแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2545-2559)
- ประเทศไทยยังไม่เคยมี แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด เป็นแผนตรงกลาง ระหว่าง
(แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนการศึกษาจังหวัด)
แบ่งเป็น 19 กลุ่มจังหวัด
5. แยกเขตพื้นที่มัธยม
- กำหนดเขตมัธยมศึกษาเป็น 18 เขต ตามพรบ.ระเบียบบริหารแผ่นดิน
รวม กทม.เป็น 19 เขต
- สรุปมัธยมมีเขตย่อย 41 เขต ประถมมี 182 เขต
- แยกการบริหารบุคคลและงบประมาณออกจากกัน
6. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการสอบ O-NET อยู่ในละดับสุดท้าย = 747576
- โอกาสทางการศึกษา ได้โค้วต้าไปเรียนต่อต่างพื้นที่ สอนวิชาชีพควบคู่วิชาสามัญ
- การบริหารจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ รัฐให้เงินอดหนุนรายหัวโรงเรียนเอกชน รวม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวม 1400 ล้านบาท
- เพิ่มวงเงินประกันชีวิตครูในพื้นที่เป็น 5 แสนบาทต่อคน
7. การผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
- วางแผนการผลิตครูอย่างมีคุณภาพ 2 ส่วน คือ ผลิตครูของครู (มหาลัย เกษียณ) และครูของนักเรียน (บรรจุ)
8. โครงการ “ครูพันธ์ใหม่”
เปิดโอกาสให้เด็กดีที่เรียนเก่งเข้ามาเป็นครู โดยมีหลักประกันในการบรรจุ
9. โครงการ “คืนครูให้นักเรียน”
ให้นักศึกษาหรือหนุ่มสาวที่จบใหม่ ไปทำงานด้านธุรการในสถานศึกษา
10. การประเมินวิทยฐานะครู
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินจากเน้นเอกสารเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของครูและเด็กเป็นสำคัญ

11. การจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู”
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการครู แก้ปัญหาหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ ลดหนี้ ยึดระยะเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย พักชำระดอกเบี้ย
12. การแก้ปัญหา 5 วิชาหลัก (ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ = 4 แรก + E)
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย ป.3 ป.4 อย่างน้อยที่สุด ต่อง “ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเป็น ”
13. ระบบนิเทศการศึกษา
ปรับระบบการนิเทศให้ศึกษานิเทศก์ไปช่วยนิเทศครู ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน เท่ากัน
14. เทคโนโลยีทางการศึกษา
เน้น การพัฒนา “ ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล”
15. กรอ.ศธ. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษา
- มุ่งเน้นการผลิตผู้เรียนสายอาชีพ ตั้งเป้า ผู้เรียนสายอาชีพ : สายสามัญ = 50 : 50
16. ส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
- มี กศน.เป็นฝ่ายเลขานุการ ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

สรุป 1 หน้า 1 เรื่องวันนี้ และข้อสอบภาค ข และพลวัต ชุดที่ 3

สรุป 1 หน้า 1 เรื่องวันนี้
1. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มี 8 ข้อ
เทคนิคการจำ
1 (ปฏิรูปทั้งระบบ/เอกชนร่วม/พัฒนาครู คณาจารณ์/เรียนฟรี 15 ปี/ยกระดับอาชีวะและอุดมศึกษา/กยศ/ใช้เทคโนบวก/เร่งลงทุน บวรทุกภาคส่วนร่วม

2 ปฏิ /ร่วม /ครู/ ฟรี /ยกอาอุดม/ กยศ /เทคโนบวก /ลงทุนบวรร่วมมือ

1. ปฏิรูปทั้งระบบ
- ปฏิรูปโครงสร้าง การจัดการ ระดมทรัพยากร ตั้งแต่ระดับการศึกษาพื้นฐานถึงอุดมศึกษาปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร์
- ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็น สำนักงานการศึกษาตลอดชีวิต
- จัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการเรียนรู้เหมาะสม กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
- เน้นระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา คือ ผลิตบุคลากรให้ตอบสนองภาคตลาด เศรษฐกิจ
3. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- ลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดย โครงการคืนครูให้นักเรียน
- ปรับโครงสร้างหนี้ จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี
- ตั้งแต่ อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายรวม ปวช. (รร.เอชน และรัฐ = อนุบาล 1 2 3 - ม.ปลาย + ปวช)
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เกิด ความเสมอภาค เป็นธรรม แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ยากลำบาก บกพร่องกายและสติปัญญา
ยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
5. บกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ
- ใช้ทักษะอาชีวศึกษาเป็นเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในงาน
- พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้วยการเพิ่มความสามารถการวิจัยและพัฒนา
6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ประนอมและไกล่เกลี่ยหนี้
- ขยายกองทุนให้กู้ยืม
7. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด
- เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
8. เร่งรัดการลงทุนเพื่อการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน
- บูรณาการทุกมิติ ยึดเกณฑ์การประเมิน สมศ.เป็นหลัก ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์
- ส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค
- เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยง บทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา (บวร ร่วมมือ)

ข้อสอบภาค ข และพลวัต ชุดที่ 3

1. บุคคลที่มีอายุเท่าใดกระทำความผิดแล้วไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ก. 10 ปี ข. 11 ปี ค. 18 ปี ง. 21 ปี
เฉลย ก
2. ตามกฎหมายเหล้าล่าสุดเวลาใดสามารถจำหน่ายเหล้าได้
ก. 10.00 – 14.00 น.
ข.11.00 – 14.00 น.
ค.13.00 น.- 17.00 น.
ง.15.00 น.- 18.00 น.
เฉลย ข
3. ตามกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุด ใน 1 ปี ห้ามจำหน่ายสุรากี่วัน
ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4
เฉลย 4
4. กรณีนักศึกษา กศน.ดักจับพาสเวอร์สและหมายเลขบัญชีโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองมีความผิดต้องได้รับโทษ
ก. จำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
ข.จำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท
ค.จำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท
ง.จำคุก 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 หม่นบาท
เฉลย ค
5. การที่นักเรียนหญิงไปบ้านนักเรียนชายในลักษณะชู้สาว และผู้ปกครองฝ่ายหญิงแจ้งความ
กรณีอายุฝ่ายหญิงเท่าใดฝ่ายชายต้องรับผิดเสมอ
ก. ต่ำกว่า 15 ปี
ข.ต่ำกว่า 16 ปี
ค.ต่ำกว่า 17 ปี
ง.ต่ำกว่า 18 ปี
เฉลย ก
6. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา มีกี่ข้อ
ก. 6 ข้อ
ข. 8 ข้อ
ค. 10 ข้อ
ง. 12 ข้อ
เฉลย ข

7. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ข้อใดไม่ใช่
ก. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข. การผลิตและพัฒนาครู
ค. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง

8. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตราใด
ก. มาตรา 39
ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 59
ง. มาตรา 69
เฉลย ข
9. ข้อใดคือค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ก. หนังสือเรียน
ข. อุปกรณ์การเรียน
ค. เครื่องแบบนักเรียน
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง
10. "รับผิดชอบชั่วดี" ตรงกับข้อใดของนโยบาย 3 D
ก. Decency
ข. Democracy
ค. Drug
ง. December
เฉลย ก
11. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อใด
ก. 27 ธันวาคม 2551
ข. 29 ธันวาคม 2551
ค. 30 ธันวาคม 2551
ง. 2 พฤศจิกายน 2551
เฉลย ข
12. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ก. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ข. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ง. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
เฉลย ค
13. โครงการใดของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ก. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ข. โครงการนโยบาย 3 ดี
ค. โครงการคืนครูให้นักเรียน
ง. โครงการ 9 ในดวงใจ
เฉลย ค

14. นโยบายรัฐบาล "จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี" ข้อใดถูกต้อง
ก. ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข. ตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงปริญญาตรี
ค. ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรี
ง. ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เฉลย ก
15. "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด" สอดคล้องกับข้อใด
ก. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ข. เพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะ
ค. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ง. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล อินเทอร์เน็ต
เฉลย ก

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม