หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

สป.ศธ.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 5 ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 168/2562 สป.ศธ.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 5 ราย

 22 เมษายน 2562 - นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในสังกัด จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562
2. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562
3. นายนรา เหล่าวิชยา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กศน. ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562
4. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562
5. นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

รมช.ศธ.บรรยาย "ภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ" ในการประชุม ทปอ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 167/2562 รมช.ศธ.บรรยาย "ภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ" ในการประชุม ทปอ.

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "โครงการและภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีที่มาจากความประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขึ้นเป็นกระทรวงใหม่ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อมาได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมถึงการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งจะมีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้มีทิศทางในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศอย่างชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมและใช้ประโยชน์ทุนมนุษย์ ด้วยการสร้างกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งติดตามและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ การจัดตั้ง อว. มีเจตนารมณ์เพื่อปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวคือ การรวมตัวกันของหลายหน่วยงานเพื่อจัดตั้งกระทรวงใหม่นี้จะต้องมีพลังมากขึ้น (Synergy) เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรอย่างคล่องตัว (Mobility) ที่เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งมีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ (Innovation)
โดยจะมุ่งเน้นการปฏิรูปใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ด้านการบริหารราชการ ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบของระบบราชการน้อยลง และมีองค์การมหาชนเพิ่มมากขึ้น, ด้านกฎระเบียบ เพื่อช่วยให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน รวมถึงด้านระบบงบประมาณ ที่จะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อีกทั้งได้มีการออกแบบกระทรวงใหม่ให้การทำงานที่คล่องตัวและมีอิสระมากขึ้น สามารถส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย พร้อมทั้งเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงต่าง ๆ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประสานการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศพัฒนาคนและหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างระบบกระบวนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
สำหรับโครงสร้างในภาพรวม ของ อว. ประกอบด้วย สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยสภาฯ นี้จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายให้ อว. พร้อมกับมีคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.), คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) พร้อมด้วยสำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ในส่วนของประเด็นความท้าทายด้านการวิจัย ที่ อว. ต้องดูแลและรับผิดชอบ ได้แก่ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และสังคม, การทำงานอย่างมีเอกภาพระหว่างการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การเชื่อมโยงระหว่าง “การพัฒนาบุคลากรภาคการอุดมศึกษา” “การวิจัยและนวัตกรรม” และ “การใช้ประโยชน์”, การบูรณาการส่งต่อผลงานองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์, การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อน ตลอดจนการบูรณาการและใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การอุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อโลกเปลี่ยนคนก็ต้องปรับ ทั้งวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต วัฒนธรรมการเรียนรู้ และวัฒนธรรมการทำงาน การจัดการเรียนการสอนต้องเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม และเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจไม่ใช่ปริญญาอีกต่อไป แต่เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้คนมีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ สำหรับคนทุกช่วงวัย เน้นคนวัยแรงงาน และผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรที่เป็น Non-degree และการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งเน้นทักษะสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

หนังสือครบรอบ 127 ปีกระทรวงศึกษาธิการ "มหามงคลวาร"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 166/2562หนังสือครบรอบ 127 ปีกระทรวงศึกษาธิการ "มหามงคลวาร"

 กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่หนังสือออนไลน์ (e-Book) "มหามงคลวาร" ซึ่งจัดพิมพ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันที่ 1 เมษายน 2562 (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
สำหรับท่านที่สนใจต้องการสะสมหนังสือดังกล่าว ความหนา 276 หน้า ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นล่าง อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ หนังสือมีจำนวนจำกัด
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

สกู๊ปหน้า 1 ไทยรัฐ: "ปฏิรูป! การศึกษา สร้างคนไทย 4.0"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

สกู๊ปหน้า 1 ไทยรัฐ
"ปฏิรูปการศึกษา สร้างคนไทย 4.0"

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เผยแพร่บทความสกู๊ปหน้า 1 ฉบับวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา สร้างคนไทยยุค 4.0"

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ศปบ.จชต. หนุนนักเรียนในพื้นที่ จชต. มีภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ศปบ.จชต. หนุนนักเรียนในพื้นที่ จชต. มีภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา

วันนี้ (22 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ.,  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.), รองผู้อำนวยการ ศปบ.จชต., นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสฯ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 616 คน ครูพี่เลี้ยง 154 คน วิทยากร 7 คน ผู้ช่วยวิทยากร 13 คน และเจ้าหน้าที่ ศปบ.จชต. 50 คน รวมทั้งสิ้น 840 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การจัดอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงและเสริมสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุข 2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของรัฐ รวมทั้งยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 สำหรับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 6 ฐาน ได้แก่
   ฐานที่ 1
 ชุดความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ฐานที่ 2 ชุดความรู้ประวัติศาสตร์ร่วมราก โดย อาจารย์วาริน นาราวิทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   ฐานที่ 3 ชุดความรู้หลักการศาสนา โดย อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ และคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
   ฐานที่ 4 ชุดความรู้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง โดย อาจารย์ ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ฐานที่ 5 ชุดความรู้ภาวะผู้นำและจิตอาสา โดย อาจารย์ณัฐปานี บัวอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
   ฐานที่ 6 ชุดความรู้สันติภาพและความเป็นมนุษย์ โดย อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นอกจากนี้ ยังมีครูผู้เข้ารับการอบรมอีกจำนวน 130 คน ซึ่งเข้ารับการอบรมในด้านพหุภาษา พหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้จากคณาจารย์สาขาวิชาการสอนศิลปะศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 7 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศปบ.จชต.ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระบวนการของกิจกรรมและโครงการที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของกลไกการพัฒนาที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความภาคภูมิใจ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม