หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เก็งข้อสอบ พลวัต จากอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต 80 ข้อ

เก็งข้อสอบ พลวัต จากอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต 80 ข้อ

ของวันที่ 14 พ.ย.2552

- ซีเกมส์ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 25 มีชื่อว่าอย่างไร
ตอบ เวียงจันทน์เกมส์ ได้กำหนดวันแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม พ.ศ.2552
-มาสคอทหรือตัวนำโชคกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 คืออะไร
ตอบ ช้างเผือกงานิล 2 เชือก เพศผู้ชื่อ จำปา และเพศเมียชื่อ จำปี ซึ่งเป็นชื่อของดอกไม้ประจำชาติ จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นมาสคอทในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 อย่างเป็นทางการ
-ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันซีเกมส์เกิดจากอะไร
ตอบ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นการผสมผสานตัวเลข 25 ซึ่งเป็นจำนวนครั้งที่จัดการแข่งขันของซีเกมส์ขึ้นมา ส่วนพยัญชนะภาษาอังกฤษ L หมายถึงประเทศลาว (LAO) มีแนวคิดสื่อให้เห็นถึงการแข่งขันกีฬาร่วมสมัย อีกทั้งยังทรงความสง่างาม และเผยแพร่ให้เห็นเสน่ห์อันน่าดึงดูดของศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์อันลำ้ค่าของประเทศลาวอีกด้วย
-ถ้อยคำที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 คืออะไร
ตอบ "ความมีน้ำใจ ไมตรีจิต ชีวิตสดชื่น"

-การจัดตั้งงบประมาณ(รายหัวนักเรียน) แบ่งเป็น 3 ส่วนเงินทั้งหมด ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ
1.งบวิชาการ อัตราส่วน 60-70 % ของเงินที่คำนวณได้ทั้งหมด
2.งบบริหารทั่วไป อัตราส่วน 20-30 % ของเงินที่คำนวณได้ทั้งหมด
3.เงินสำรองจ่าย 10-20 % ของเงินที่คำนวณได้ทั้งหมด

-รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based Instructional Model) มีกี่ขั้นตอน
ตอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
(1.) การวางแผนการเรียนรู้ : การเรียนรู้แบบกำกับตนเองและการเรียนรู้แบบนำตนเองคือ มีการวางแผน เลือก ค้นคว้า

(2.) การนำเสนอและอภิปราย : การเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลังคือ มีการนำเสนอ อภิปราย

(3.) การประมวลและปรับแก้ : การเรียนรู้แบบกำกับตนเองและการเรียนรู้แบบนำตนเองคือ มีการประมวล ปรับแก้

(4.) การตกผลึก : การเรียนรู้แบบกำกับตนเองและการเรียนรู้แบบนำตนเองคือ มีการนำเสนอ ประเมิน สรุป

จากวันที่ 13 พ.ย. 2552 ลงไป
-โครงการSP2ในเขตพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่จังหวัดใดบ้าง
ตอบ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา
-โครงการใขเขตพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับจัดสรรกี่โครงการใหญ่
ตอบ 8 โครงการ

1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ปี 2552 มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
ตอบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การศึกษาเด็กรายบุคคล 2.การคัดกรองผู้เรียน (กลุ่มปกติ/เสี่ยง/มีปัญหา/พิเศษ) 3.การส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 4.การป้องกันแก้ไขปัญหา 5.การส่งต่อ
2.บัญชีเงินเดือน แต่ละหมายเลข หมายถึงอะไรบ้าง
ตอบ หมายเลข 1 ได้ 1.5 ขั้น หมายเลข 2 ได้ 1.0 ขั้น หมายเลข 3 ได้ 0.5 ขั้น หมายเลข 4 ไม่ได้เลื่อนขั้น หมายเลข 5 สำรองเงิน
3.กลยุทธ์ สพฐ. 2552 มีกี่กลยุทธ์
ตอบ กลยุทธ์ คือ คุณ / อัต / ยก / เทคโน / ร่วม /ใต้
คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทย ลดภาวะโลกร้อน
เพิ่มอัตราการเข้าเรียน ลดการออกกลางคัน ให้โอกาสเด็กยากจน พิการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การพัฒนาเขตการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เช่น ภูมิทายาท โรงเรียนอุปถัมภ์
4.กลยุทธ์ สพฐ.ปี 2553 มีกี่กลยุทธ์ อะไรบ้าง
ตอบ
7.มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีกี่ด้าน ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านความรู้และปราบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
8.GDP คืออะไร
ตอบ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
9.สพท.ที่ตั้งก่อน 175 เขต ในปี 2552 นี้มีอายุครบกี่ปี
ตอบ 6 ปี
10.Call Center ของกระทรงศึกษาธิการ คือ
ตอบ 1579
11.Call Center ของโครงการ Tutor Chanale คือ
ตอบ 1669
12.Call Center ของกระทรวง ICT คือ
ตอบ 1212
13.ก.ต.ช. ย่อมาจากอะไร มีกี่คน
ตอบ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มี 11 คน
14. ผอ.รร.ถูกมาตรา 91 หมายความว่า ผอ.ไปทำอะไรมา
ตอบ ผอ.คัดลอกผลงานทางวิชาการ
15.WHO ย่อมาจากอะไร คืออะไร
ตอบ World Health Organization คือ องค์การอนามัยโลก
16.DSS คือ อะไร
ตอบ สารสนเทศระดับสูงสนับสนุนการตัดสินใจ
17.เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีคือรายการใด
ตอบ ยูเอส โอเพ่น
18.คนไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ คือ
ตอบ ดร.กฤษณา ไกรสินธิ์ สาขาบริการสาธารณะ รับที่กรุงมะนิลา
19.ครูที่ไม่มีชื่อในโครงการติวเตอร์เชลเนล
ตอบ ครูกุ๊ก
20.สถานที่ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลระดับดีจากการประกวดโครงการอนุรัษ์ทางวัฒนธรรมของ UNESCO
ตอบ ชุมชนสามชุกและตลาดเก่าร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
21.ถ้ามีการเลือกตั้ง สส. ขึ้นในช่วงนี้ ผอ.รร ควรดำเนินการในเรื่องใดจึงจะสอดคล้อง
ตอบ โรงเรียน 3 ดี
22.การปฏิรูปการศึกษารอบสอง เน้นกี่เรื่อง เรื่องใดบ้าง
ตอบ คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม
23.เป้าหมาย สพฐ.
ตอบ โอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ
24.ขั้นตอนสุดท้ายของหลักสูตรสถานศึกษา
ตอบ การปรับปรุงพัฒนา PDCA
25.ชื่อภาษาอังกฤษของ สพฐ
ตอบ office of The Basic Education Commusion ระวังตัวใหญ่ตัวเล็ก
26.ไม่ใช่ คณะบุคคล ในโครงการอาหารกลางวัน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
ตอบ ระดับโรงเรียน คือ ผอ. ระดับ เขตพื้นที่ คือ สถานีอนามัย
27.อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ : นักเรียน ตามโครงการ SP2 คือ
ตอบ 10 : 1
28.วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ตอบ
ตอบ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
29.แผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีระยะเวลากี่ปี ในปัจจุบัน คือ
ตอบ 3 ปี แผนปัจจุบัน คือ 2552-2554
30.แผนปฏิบัติราชการกระทรวง มีระยะเวลากี่ปี แผนปัจจุบัน คือ
ตอบ 4 ปี แผนปัจจุบัน คือ 2552-2555
31.เศรษฐกิจพอเพียง
ตอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ หลักพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักสร้างภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรม
32.สมาชิกอาเซี่ยน มี
ตอบ 10 ประเทศ
33.6 ประเด็น ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตอบ ม.190 การทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ
ม.93-98 เขตเลือกตั้ง จากเขตใหญ่เรียงเบอร์ เป็น เขตเดียวเบอร์เดียว
ม.111-121 ให้สว.มาจากการเลือกตั้ง
ม.265 การให้สส.ไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ม.266 ห้าม สส.แทรกแซงหาผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
32.ช่องถ่ายทอดสด Tuter Channel
ตอบ 11 , NBT , UBC 96 ที่ไม่ใช่ คือ Truespot
33.โครงการอบรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและศักยภาพครูตามโครงการ SP2 มีจำนวน
ตอบ 500,000 คน
34.กรอบแนวคิดการพัฒนาส้วมสุขสันต์
ตอบ ABC Happy Tiolet
35.การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ตอบ โรงเรียนต้นแบบ เริ่ม 2552 ใช้ครบทุกชั้นเรียน 2554
โรงเรียนทั่วไป เริ่ม 2553 ใช้ครบทุกชั้นเรียน 2555
36.โครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง
ตอบ ร้องเพลงชาติตอน 18.00 น.พร้อมกัน เริ่ม 20 กย. 2552 ที่ จ.กระบี่
จ.สิ้นสุด คือ กรุงเทพมหานคร 4 ธ.ค. 2552 พร้อมกันทั้งประเทศ 5 ธ.ค. 2552
37.การประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่
ตอบ ทุกวิทยฐานะ ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ = 65/70/75/80
38.โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวน
ตอบ 9000 โรงเรียน
39.การสอบ O-Net จะมีขึ้นในเดือนใดในปี 2553
ตอบ d6,4kryoTN
40.ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ SP2 คือ
ตอบ ปลัดกระทรวงการคลัง
41.พระปัปผาสะ คือ
ตอบ ปอด
42.รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2552 คือ
ตอบ บารัค โอบามา
43.แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระยะเวลากี่ปี คือ
ตอบ 15 ปี คือ 2545 – 2559
44.เด็กพิการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่ประเภท
ตอบ 9 ประเภท
45.ทอง 1 บาท หนัก
ตอบ 15.20 กรัม
46.เว็บตลาดสด คือ
ตอบ Pantip
47.โรงเรียนดี 3 ระดับ ได้แก่
ตอบ ระดับสากลหรือระดับชาติ ระดับอำเภอ ระดับตำบล
48.หนังสือ 6 เล่มที่ควรมีในห้องสมุด
ตอบ พระอภัยมณี รามเกียน อิเหนา พระราชเพณี 12 เดือน นิทานชากดก กาพย์แห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง
49.SP1 และ SP2
ตอบ SP1 คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
SP2 คือ โครงการแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2
50.ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 มีชื่อว่า
ตอบ Influenza A (H1N1)
51.วันครูโลกตรงกับวันใด
ตอบ 5 ตุลาคม
52.กิจกรรม 9/09/2009 คือ
ตอบ 9 ในดวงใจ
55.5 รั้งป้องกันยาเสพติด ได้แก่
ตอบ รั้วครอบครัว รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วชายแดน
56.ทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกมีกี่ทีม ทีมใดได้แชมป์ปี 2552
ตอบ 16 ทีม แชมป์ปี 2552 คือ ทีมกิเลนไฟผหยอง เมืองทองหนองจอกยูไนเตด
57.แชมป์ฟุตซอลชายกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ที่เวียตนามคือ
ตอบ อิหร่าน ไทยได้รองแชมป์
58.เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคต่อจากเมืองจีนคือ
ตอบ อังกฤษ กรุงลอนดอน
59.พระปรอท คือ
ตอบ มีไข้
60.เลขา สพฐ. และปลักกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือ
ตอบ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน , นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์
61.หุ่นยนต์ไทย 10 ตัวแรกที่จะนำไปเสริฟอาหารในร้านสุกี้ปี 2553 ชื่อว่า
ตอบ ดินสอ
62.เจ้าอาวาสองค์ใหม่วัดโสธรที่ได้รับการแต่งตั้งคือ
ตอบ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์
63.การประชุมเอเปคที่สิงคปร์ ใช้ชื่อว่า
ตอบ APEC CEO summit
64.ประธานคณะกรรมการกรณีฟ้องร้อง 76 โครงการอุตสาหกรรมมาบตาพุธ คือ
ตอบ พณฯท่านอานันท์ ปัญญารชุน
65.ปัจจุบันถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ยอดผู้เสียชีวิตของไทยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
หยุดอยู่ที่
ตอบ 184 คน
66.เด็กแว๊น เด็กสก๊อย ต่างกันตรงไหน
ตอบ เด็กแว็น ผู้ชายเป็นคนขับ เด็กสก๊อย ผู้หญิงนั่งซ้อนท้าย
67.สมศ มีเว็บชื่อว่า
ตอบ www.onesqa.or.th ระวัง .go.th หรือ .ac.th
68.เว็บ สพฐ. คือ
ตอบ www.obec.go.th
68.เว็บกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ www.moe.go.th
69.กระทรวงศึกษาธิการ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ตอบ Ministry of Education
70.ประธานกรรมการ สมศ.คนใหม่
ตอบ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
71.การกระทำของกัมพูชาล่าสุดหลังไทยมีการประชุมพิจารณา MOU ต่อไทยคือ
ตอบ ให้เลขานุการเอกของประเทศไทยเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ (ไทยก็โต้กลับแบบเดียวกัน) ออกไปจากประเทศภายใน 48 ชั่วโมง
72.คาราโอเกะโหด จ.สมุทรปราการในช่วงนี้ ชื่ออะไร
ตอบ ไวโอเลต นายอนุสรณ์ ปัญญาดี
73.จากราคาทองคำขึ้นทำให้คนในจังหวัดใดแห่ไปขุดทอง
ตอบ พิจิตร
74.การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเริ่มขึ้นทะเบียนวันที่
ตอบ 1-31 ธันวาคม 2552
75.การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ธนาคารออมสินและ ธกส.ต่างกันอย่างไร
ตอบ ออมสิน ยอดไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อคน ดอกเบี้ย 0.5 ผ่อนชำระ 3-5 ปี
ธกส. ยอดไม่เกิน 2 แสนบาทไม่ใช่จากอบายมุข ดอกเบี้ย 6.75 ต่อปี ผ่อนชำระ 12 ปี
76.การท่องเที่ยวภูเก็ตแบบ Adventur มีกี่กิจกรรม
ตอบ 4 กิจกรรม
77.ตามงบประมาณโครงการ SP2 ที่โณงเรียนได้รับอนุมัติตอนนี้ห้ามโรงเรียนนำงบประมาณจำนวนกี่บาทห้ามจัดซื้อวัสดุ
ตอบ 5 แสนบาท
78.โรงเรียนที่มีห้องเรียน 8 ห้อง ตามเกณฑ์จะต้องมีห้องพิเศษกี่ห้อง
ตอบ 7 ห้อง
79.โรงเรียนที่มีห้องเรียน 65 ห้องขึ้นไป ตามเกณฑ์จะต้องมีห้องพิเศษกี่ห้อง
ตอบ 29 ห้อง
80.ราคาทองคำรูปพรรณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ราคาเท่าใด
ตอบ 18,000 บาท

......โปรดติดตาม.....ในวันต่อมาข้อสอบจะอยู่ด้านบนแบบไม่เรียงข้อแต่จะบอกวันที่ และเรื่อง....ขอบคุณ โชคดีครับท่าน.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม