หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ


โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2556

โดย "ติวสอบดอทคอม"

ชัยภูมิ-อุดรธานี-ศรีสะเกษ-สระแก้ว-บุรีรัมย์-นครปฐม-อุบลราชธานี-เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-สงขลา-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ขอนแก่น-นครราชสีมา-หนองคาย-ปทุมธานี-สุรินทร์-นครราชสีมา

สมัครติว/เข้าห้องสอบออนไลน์ฟรี ได้ที่ "ติวสอบดอทคอม" หรือ

(แจ้งยืนยัน)


จุด 4 จ.ชัยภูมิ เสาร์ 23 - อาทิตย์ 24 

กุมภาพันธ์ 2556 

ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค


จุด 5 จ.อุดรธานี เสาร์ 2 - อาทิตย์ 3 มีนาคม 2556 

ณ โรงแรมต้นคูณ

จุด 6 จ.ศรีสะเกษ เสาร์ 9 - อาทิตย์ 10 มีนาคม 2556 

ณ โรงแรมบุญศิริบูติกโฮเต็ล


จุด 7 จ.สระแก้ว เสาร์ 16 - อาทิตย์ 17 มีนาคม 2556 
ณ โรงแรมจันทรา
จุด 8 จ.บุรีรัมย์ เสาร์ 23 - อาทิตย์ 24 มีนาคม 2556 
ณ โรงแรมเทพนคร
จุด 9 จ.นครปฐม เสาร์ 30 - อาทิตย์ 31 มีนาคม 2556 
ณ โรงแรมเวล
จุด 10 จ.อุบลราชธานี อังคาร 2 - พุธ 3 เมษายน 2556
ณ โรงแรมปทุมรัตน์
จุด 11 จ.เชียงใหม่ เสาร์ 6 - อาทิตย์ 7 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมบีพี
จุด 12 จ.เชียงราย จันทร์ 8 - อังคาร 9 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
จุด 13 จ.พิษณุโลก พุธ 10 - พฤหัสบดี 11 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมไพลิน
จุด 14 จ.สงขลา อังคาร 16 - พุธ 17 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเต็ล
จุด 15 จ.สุราษฎร์ธานี พฤหัสบดี 18 - ศุกร์ 19 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
จุด 16 จ.นครศรีธรรมราช เสาร์ 20 - อาทิตย์ 21 เมษายน 2556 ณ โรงแรมทักษิณ
จุด 17 จ.ขอนแก่น อังคาร 23 - 24 เมษายน 2556
ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
จุด 18 จ.นครราชสีมา เสาร์ 27 - อาทิตย์ 28 เมษายน 2556
ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล
จุด 19 จ.หนองคาย อังคาร 30 - พุธ 31 เมษายน 2556 
ณ เรือนขวัญแก้วรีสอร์ทอแนสปา
จุด 20 จ.ปทุมธานี เสาร์ 4 - อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2556 
ณ โรงแรมแมนฮัตตัน (คลองหลวง)
จุด 21 จ.สุรินทร์ อังคาร 7 - พุธ 8 พฤษภาคม 2556 
ณ โรงแรมเพชรเกษม
จุด 22 จ.นครราชสีมา เสาร์ 11 - อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

  • "Best Practices" ๓ โครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่ประชุมรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) ระยะยาว พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙ ช่วงครึ่งแผน พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่าหลายหน่วยงานมีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในรูปแบบโครงการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โครงการไอโอดีนกับเด็ก โครงการเร่งส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก โครงการจัดทำสื่อต้นแบบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โครงการทันตสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น โดยเฉพาะโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ
๑) โครงการหนังสือเล่มแรก ของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
๒) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๓) โครงการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพ และอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ของโรงเรียน ตชด.
  • แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย
ที่ประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข มหาดไทย แรงงาน วัฒนธรรม อุตสาหกรรม และศึกษาธิการ ซึ่งได้นำเสนอภารกิจที่จะต้องดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้า ป.๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ใน ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
 ๑) เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 ๒) ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 ๓) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 ๔) กลไกในการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นำข้อสังเกต ความคิดเห็นต่างๆ จากที่ประชุม รวมทั้งผลการดำเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน พร้อมทั้งจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ตลอดจนให้ติดตามรายงานผลความคืบหน้า และนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทราบอีกครั้ง
  • การแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการแล้ว
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเด็กปฐมวัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
๑) นโยบายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า  ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือไอโอดีนโดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตเครื่องผสมสารไอโอดีนต้นแบบชุดแรกแล้ว ๑๓๖ เครื่อง โดยเริ่มส่งมอบให้ผู้ประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ และจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นอกจากนี้จะมีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเกลือที่ไม่เสริมไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 ๒) มาตรการการให้ยาเม็ดวิตามินเสริมไอโอดีนให้แก่หญิงมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรในช่วง ๖ เดือนแรก  ในระหว่างที่รอมาตรการเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนบังคับใช้ รัฐบาลได้สนับสนุนให้ยาวิตามินเสริมไอโอดีนแก่หญิงมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร จนทำให้สถานการณ์การขาดสารไอโอดีนดีขึ้น ซึ่งจากผลสำรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงมีครรภ์ทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ พบว่ามีค่ามัธยมฐานเกินค่าอ้างอิงมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ แต่ข้อมูลการสำรวจในปี ๒๕๕๕ พบว่าก่อนได้รับยาเม็ดวิตามินเสริมไอโอดีนจากสถานบริการ หญิงมีครรภ์ในพื้นที่ ๓๑ จังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ยังขาดไอโอดีน, ส่วนการสุ่มสำรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะเด็กอายุ ๓-๕ ปีในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามีค่ามัธยมฐานเกินค่าอ้างอิงมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ และไม่พบการขาดไอโอดีน, นอกจากนี้ข้อมูลในปี พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่าร้อยละ ๙๑ ของหญิงมีครรภ์ และร้อยละ ๘๘ ของมารดาที่ให้นมบุตร ได้รับยาเม็ดวิตามินเสริมไอโอดีนแล้ว สำหรับมาตรการที่รอการดำเนินการในขณะนี้คือ การใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการผลิตอาหารสัตว์ และระบบเฝ้าระวังการเข้าถึงเกลือเสริมไอโอดีนของครัวเรือน
  • การจัดงานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ สกศ.จัดงานส่งเสริมเด็กไทยรักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ โดยกำหนดดำเนินการเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนแรกจัดที่กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งมีนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ การแสดงสำหรับเด็ก การอบรมสัมมนาครูผู้สอนเด็กปฐมวัย มุมหนังสือ คลินิกการเรียนรู้ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และส่วนที่สอง เป็นโครงการ "คาราวานหนังสือเด็ก" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖ ในภูมิภาคต่างๆ รวม ๑๑ จังหวัด
  • การบรรจุเนื้อหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแท็บเล็ต
ที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุเนื้อหาสาระการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่น องค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน นวัตกรรม รายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อการแสวงหาความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก บรรจุลงในแท็บเล็ต
  • การจัดทำ Mapping เด็กปฐมวัย
จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการขยายการมีบัตรประจำตัวประชาชน จากอายุ ๗ ปี มาถึงเด็กตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลรอบด้านอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามการพัฒนาเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยเพื่อบันทึกลงในบัตรประจำตัวตั้งแต่แรกเกิด (Smart Card) ซึ่ง สกศ.ได้ศึกษาแนวทางในการจัดทำแผนที่ (Mapping) เด็กปฐมวัย เพื่อให้ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับชั้นเรียน โดยได้สำรวจข้อมูลในขณะนี้พบว่าจำนวนเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปีมีทั้งสิ้น ๒.๙ ล้านคน และได้เข้ารับบริการในสถานศึกษาสังกัด ศธ. และ อปท.แล้วจำนวน ๒.๘ ล้านคน ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนทั้งสิ้น ๕๓,๐๘๔ แห่ง แยกเป็นสังกัด ศธ.๓๑,๑๓๖ แห่ง และ อปท.๒๐,๙๙๗ แห่ง ฉะนั้นหากจะจัดทำ Smart Card ให้ครบถ้วนทุกช่วงอายุ จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลทีละส่วน ไปยังหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลที่ต้องการ Mapping ซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

สำนักงานรัฐมนตรี ศธ


สมัครติว/เข้าห้องสอบออนไลน์ฟรี ได้ที่ "ติวสอบดอทคอม" หรือ"ติวสอบดอทคอม"ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม