หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ป.ย.ป. แก่บุคลากรส่วนกลาง

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 218/2562ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ป.ย.ป. แก่บุคลากรส่วนกลาง

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง (สป., สพฐ., สกศ., สอศ.) และหน่วยงานในกำกับ จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดขึ้นในหน่วยงานส่วนกลาง
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการโดย ป.ย.ป.ศธ. ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ประเด็นเร่งด่วน รวมทั้งการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยงานในโปรแกรม eMEMSCR ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติมาหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการสื่อสารเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานและบุคลากรส่วนกลางรับทราบ เพื่อให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ศธ. ต้องสร้างการรับรู้รอบด้าน 360 องศา ที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกระบบและทุกหน่วยงาน เพราะยิ่งบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ eMEMSCR มากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่ ศธ. มากเท่านั้น
นอกจากการประชุมครั้งนี้แล้ว ที่ผ่านมา ศธ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (ศธภ./ศธจ.) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เบลล่าบี จ.นนทบุรี เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดและภาคภูมิศาสตร์ องค์กรหลักทุกองค์กร สร้างการรับรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
แต่การที่ ศธ.จะมีการทำงานเชิงสื่อสารออนไลน์ หรือสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร ก็คงไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้มากนัก เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่หากเรามีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเช่นการอบรมครั้งนี้ จะเป็นการสื่อสารสองทาง และก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การทำงานในทิศทางเดียวกัน โดยผ่านหลักการการทำงาน โดยกลุ่ม ป.ย.ป. ซึ่ง ก.พ.ร.กำหนดให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานต้องมี ป.ย.ป. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงการทำงานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ นำข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่เชื่อมโยงกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นายอำนาจ ฝากให้ข้อคิดด้วยว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้มีกลไกและวิธีการประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และที่สำคัญเพื่อให้การพัฒนาประเทศประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ทั้ง 23 ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายของชาติที่กำหนดอย่างแท้จริง
นางสาวนิติยา หลานไทย ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. กล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ.ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายของประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดให้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนและประสานแผนงานโครงการของกระทรวง ระหว่างกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง
ศธ.จึงจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศของ ศธ. และเป็นหลักในการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด ศธ.
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานงาน สศช. และคณะ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาประเทศ, การเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ที่สำคัญการประชุมดเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานส่วนกลางในการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาะิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม