หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

ศธ.สร้างการรับรู้ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการศึกษา’ ในระดับพื้นที่

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


ศธ.สร้างการรับรู้ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการศึกษา’ ในระดับพื้นที่

ประเด็นสำคัญ
– จัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ วิเคราะห์บริบท และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อน SDGs ด้านการศึกษา ในระดับภาค/จังหวัด
– ขณะนี้ รมว.ศธ. กำลังศึกษาข้อมูล ข้อดี ปัญหาอุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจ
– พร้อมรับฟังข้อมูล เพื่อปรับปรุงงานที่ทับซ้อน
– มอบหมายให้ ศธภ./ศธจ./สพฐ. ดำเนินการรววบรวมข้อมูล รร.ขนาดเล็ก เป็นภาพรวมของแต่ละจังหวัด ให้แล้วเสร็จใน 6 สัปดาห์ และรายงานผลก่อน 31 ต.ค.นี้
(28 ส.ค. 2562) นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2652 โดยมีศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด นักวิชาการสำนักงานศึกษาธิการภาค และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมจำนวน 800 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการพัฒนาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2559 – 2573) ที่ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นำในเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เป็นการยืนยันเจตนารมณ์และกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านต่าง ๆ ใน 15 ปีข้างหน้าร่วมกัน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ประกอบด้วย เป้าหมายหลัก 17 ข้อ ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายหลักที่เหลืออย่างมีประสิทธิผล
รัฐบาลไทย ได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักเป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยการศึกษา โดยมีกลไกขับเคลื่อนสำคัญในรูปแบบ “คณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา” เพื่อให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในห้วงปี 2560 ได้จัดทำแผนขับเคลื่อน (Roadmap) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยได้กำหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดทดแทน (Proxy) จำนวน 17 ตัวชี้วัด รวมทั้งกำหนดมาตรการ แผนงานและโครงการสำคัญระยะสั้น (2560) ระยะกลาง (2561-2564) และระยะยาว (2564-2573) เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามประเด็นความท้าทายที่สำคัญให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ภายในปี 2573 ได้แก่
  • ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีเด็กนอกระบบการศึกษาที่ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ออกจากระบบการศึกษาก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ) ร้อยละ 10 มีเด็กจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และไม่เรียนต่ออีกร้อยละ 30 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
  • ปัญหาการไม่รู้จักตนเอง ขาดเป้าหมายในชีวิต ขาดแรงจูงใจ หรือเหตุผลในการมาเรียนรู้ ทำให้เด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่าง ๆ หรือเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของชาติประมาณปีละ 330,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ GDP
  • ผลการประเมินโครงการ PISA 2015 พบว่าเด็กไทยราว 1 ใน 3 สอบตกด้านการอ่าน ซึ่งตามมาตรฐานของ PISA หมายรวมถึงเด็กที่อ่านหนังสือออกแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่ตนเองกำลังอ่าน อีกทั้งนักเรียนในชนบทไทยมีทักษะการอ่านออก เขียนได้ ล่าช้ากว่านักเรียนในเมืองวัยเดียวกันประมาณ 2-3 ปีการศึกษา
  • การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวรองรับยุคดิจิทัล ที่การศึกษาย่อมได้รับผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน ทั้งเศรษฐกิจและการพัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จึงร่วมกันขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และจัดการประชุมในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ
1) เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจถึงที่มา หลักการสำคัญ และความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนโยบายและแผนการทำงานของประเทศไทย 
2) เพื่อวิเคราะห์บริบทและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับจังหวัดและภูมิภาคต่อไป
นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ครั้งนี้ ถือเป็นความจำเป็นที่ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด นักวิชาการ และศึกษานิเทศก์ ต้องทำความเข้าใจ เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสำคัญมาก ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษามา ตามมาตรา 44 ฉบับที่ 19 ส่งผลให้เกิดการทับซ้อนในหน้าที่การทำงานอยู่บ้าง จึงขอให้ทุกคนเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามาได้
ซึ่งขณะนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับข้อดีและปัญหาอุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษา และพร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณภาพแก่การศึกษาอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับ สพฐ. พิจารณาเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งต้องเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูล เช่น สามารถควบรวมได้กี่โรงเรียน มีโรงเรียนใดควบรวมกันบ้าง หรือมีโรงเรียนใดบ้างในพื้นที่สูง พื้นที่ห่างไกล พื้นที่เกาะแก่ง ที่ไม่สามารถควบรวมได้ มีโรงเรียนใดต้องเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาร่วมเนื่องจากควบรวมไม่ได้ เป็นต้น โดยให้จัดทำเป็นภาพรวมของจังหวัด กำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์ และรายงานผลในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาะิการ


ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม