หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การติดตามการดำเนินงานโครงการแท็บเล็ต OTPC

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 142/2557การติดตามการดำเนินงานโครงการแท็บเล็ต OTPC
ศึกษาธิการ - พันเอกชูชีพ ชัยศรี คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมคณะ ประชุมกับผู้บริหาร ศธ. เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา   นางผานิตย์ มีสุนทร และนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
ปลัด ศธ. เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้มอบหมายให้พันเอกชูชีพ ชัยศรี และคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการแท็บเล็ต (OTPC) เพื่อการศึกษา
ซึ่ง ศธ.ได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการในปีแรก คือ ปี 2555 ในลักษณะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน (G to G) โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ต่อมาในปี 2556 ศธ.ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ในลักษณะแบ่งเป็น 4 โซน และเปิดโอกาสให้บริษัทของไทยและต่างชาติเข้าร่วมการประมูลได้ และในส่วนของปี 2557 ได้จัดทำร่าง TOR พร้อมทั้งกำหนดคุณลักษณะ และได้ทำการประชาพิจารณ์ไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ขณะนี้ได้ชะลอการดำเนินงานไว้ก่อน
นอกจากนี้ ศธ.ได้นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ตลอดจนผลการตรวจราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และรายงานจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น การวางแผนอย่างเป็นระบบ การจัดหาแท็บเล็ตสำหรับครู  การส่งมอบแท็บเล็ตให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน หลักสูตรและเนื้อหา (Content) ที่จะต้องมีความครบถ้วน ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
ส่วนในช่วงบ่าย คณะอนุกรรมการจะติดตามตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยจะเน้นการดำเนินงานในปี 2556 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ซึ่ง สพฐ.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการแท็บเล็ตร่วมกับคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต และเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ TOR ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 หน่วยงาน เช่น สช. สกอ. กรุงเทพมหานคร ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นต้น  ทั้งนี้ เมื่อคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลโครงการแท็บเล็ตทั้งหมดแล้ว จะเสนอให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณาต่อไป
 
 
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
อนึ่ง ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ปลัด ศธ. และผู้บริหารองค์กรหลัก ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งในส่วนของ ศธ.ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าโครงการแท็บเล็ต รวมทั้งผลการดำเนินการด้านอื่นๆ คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษา และงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวในภาคเหนือ


ที่มา เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม