หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

หารือกับ ปอมท.ใน 3 ประเด็น คือ ธรรมาภิบาล-เปิดปิดภาคเรียน-ระบบรับตรง

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 169/2559หารือกับ ปอมท.ใน 3 ประเด็น คือ
ธรรมาภิบาล-เปิดปิดภาคเรียน-ระบบรับตรง

 ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางอรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชุมหารือร่วมกับ รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โดยได้หารือร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก คือ ธรรมาภิบาล-เปิดปิดภาคเรียน-ระบบรับตรง
1. ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ประธาน ปอมท. กล่าวว่า ภายหลังจาก ปอมท.ได้เข้าพบรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ซึ่งรัฐมนตรีได้ฝากประเด็นนี้ไปหารือร่วมกับองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงได้มานำเสนอข้อสรุปที่สำคัญจากการหารือร่วมกัน โดยสรุปคือปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษานั้น ส่วนใหญ่เกิดจากตัวบุคคลระดับผู้บริหารในโครงสร้างหลักของมหาวิทยาลัยที่มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีนายกสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย จึงต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความสำคัญกับ 1) กระบวนการสรรหา โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมไตรภาคี 2) ให้มีกลไกการตรวจสอบและประเมินการทำงานของอธิการบดี และให้มีการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพิ่มด้วย 3) พิจารณาทบทวนการดำรงตำแหน่ง ของนายกสภามหาวิทยาลัยให้ไม่เกิน 1 แห่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่เกิน 3 แห่ง (ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่จำกัด) และต้องมีวาระดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ (ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่จำกัด) ซึ่งหากทบทวนกลไกเหล่านี้ จะช่วยทำให้บุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่ได้ตระหนักถึงการได้รับคัดเลือก และมีเวลาบริหารงานแต่ละมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เห็นสอดคล้องกันในเรื่องปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มอบให้ สกอ. ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจเรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ที่ "สภามหาวิทยาลัย" แม้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 จะมีธรรมาภิบาลที่ดี แต่มีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่มีปัญหาตามที่ปรากฏเป็นข่าว

2. การทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มอาเซียน
 ประธาน ปอมท. กล่าวว่า ได้ส่งแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งผลสำรวจพบว่า คณาจารย์กว่าร้อยละ 73 รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ร้อยละ 63 และนักศึกษา ร้อยละ 61 ไม่เห็นด้วยกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีหลายเหตุผลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความร้อน การใช้พลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรน้ำ การเปิดปิดที่ไม่สอดคล้องกับโรงเรียน จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการได้ทบทวนเรื่องนี้
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้รับฟังความเห็นครั้งนี้แล้ว จะฟังความเห็นจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อีกครั้งหนึ่งก่อน ดังนั้นหากจะตัดสินใจเรื่องใดๆ ก็จำเป็นต้องพิจารณาด้วยเหตุผล ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง  และคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก แต่ไม่ทิ้งประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

3. การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 ประธาน ปอมท. กล่าวว่า ในเรื่องนี้ รัฐมนตรีได้ฝากให้เป็นการบ้านไปพิจารณาระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระบบ Admissions ที่ให้พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยตลอดการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 (GPAX) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) รวมทั้งระบบการสอบตรง ซึ่งใช้มานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่พบสิ่งที่น่าเป็นห่วงตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการไปสมัครสอบรับตรงหลายแห่งของผู้ปกครองและเด็ก รวมทั้งปัญหาคุณภาพในห้องเรียน
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มอบประเด็นนี้ให้ ปอมท. พิจารณาระบบการสอบตรง ซึ่งมีผลทำให้ผู้ปกครองและเด็กมีค่าใช้จ่ายและภาระในการไปสมัครสอบหลายแห่ง แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องให้มหาวิทยาลัยได้เด็กที่มีความสามารถตามต้องการด้วย นอกจากนี้ให้พิจารณาห้วงเวลาในการสอบ GAT/PAT ใหม่ โดยเฉพาะการสอบครั้งแรกซึ่งสอบในช่วงเดือนตุลาคม มาจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หลังเด็กจบ ม.6 แล้ว เพื่อให้เรียนในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนปรับปรุงระบบการสอบต่างๆ ที่จะต้องลดภาระเด็กให้มาก เพราะระบบนี้เอื้อให้มหาวิทยาลัยบางแห่งเข้ามาช้อนเด็กตั้งแต่ชั้น ม.5

 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงอุดมศึกษาด้วยว่า หากจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ ควรเขียนกติกาให้รัดกุม มีข้อมูลแสดงให้เห็นชัดเจนถึงสภาพและปัญหาที่พบในช่วงเวลาที่ผ่านมา และการปรับปรุงโครงสร้างจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เคยมีได้อย่างไรบ้าง ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตในทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว เช่น กรณีการตรวจพบเสื้อผ้านักเรียนในคลังสินค้าขององค์การค้าของ สกสค. กว่า 460,000 ชิ้น จนต้องนำมาจำหน่ายในราคาต้นทุนแก่ประชาชน แม้หลายเรื่องอาจจะยังหาหลักฐานได้ยากในเวลานี้ แต่ก็จำเป็นต้องดำเนินการจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันไม่ให้ระบบการศึกษาไปเอื้อต่อการทุจริตของคนบางคน
 


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม