หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

สรุป 1 หน้า 1 เรื่องวันนี้ และข้อสอบภาค ข และพลวัต ชุดที่ 3

สรุป 1 หน้า 1 เรื่องวันนี้
1. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มี 8 ข้อ
เทคนิคการจำ
1 (ปฏิรูปทั้งระบบ/เอกชนร่วม/พัฒนาครู คณาจารณ์/เรียนฟรี 15 ปี/ยกระดับอาชีวะและอุดมศึกษา/กยศ/ใช้เทคโนบวก/เร่งลงทุน บวรทุกภาคส่วนร่วม

2 ปฏิ /ร่วม /ครู/ ฟรี /ยกอาอุดม/ กยศ /เทคโนบวก /ลงทุนบวรร่วมมือ

1. ปฏิรูปทั้งระบบ
- ปฏิรูปโครงสร้าง การจัดการ ระดมทรัพยากร ตั้งแต่ระดับการศึกษาพื้นฐานถึงอุดมศึกษาปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร์
- ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็น สำนักงานการศึกษาตลอดชีวิต
- จัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการเรียนรู้เหมาะสม กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
- เน้นระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา คือ ผลิตบุคลากรให้ตอบสนองภาคตลาด เศรษฐกิจ
3. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- ลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดย โครงการคืนครูให้นักเรียน
- ปรับโครงสร้างหนี้ จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี
- ตั้งแต่ อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายรวม ปวช. (รร.เอชน และรัฐ = อนุบาล 1 2 3 - ม.ปลาย + ปวช)
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เกิด ความเสมอภาค เป็นธรรม แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ยากลำบาก บกพร่องกายและสติปัญญา
ยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
5. บกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ
- ใช้ทักษะอาชีวศึกษาเป็นเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในงาน
- พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้วยการเพิ่มความสามารถการวิจัยและพัฒนา
6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ประนอมและไกล่เกลี่ยหนี้
- ขยายกองทุนให้กู้ยืม
7. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด
- เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
8. เร่งรัดการลงทุนเพื่อการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน
- บูรณาการทุกมิติ ยึดเกณฑ์การประเมิน สมศ.เป็นหลัก ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์
- ส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค
- เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยง บทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา (บวร ร่วมมือ)

ข้อสอบภาค ข และพลวัต ชุดที่ 3

1. บุคคลที่มีอายุเท่าใดกระทำความผิดแล้วไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ก. 10 ปี ข. 11 ปี ค. 18 ปี ง. 21 ปี
เฉลย ก
2. ตามกฎหมายเหล้าล่าสุดเวลาใดสามารถจำหน่ายเหล้าได้
ก. 10.00 – 14.00 น.
ข.11.00 – 14.00 น.
ค.13.00 น.- 17.00 น.
ง.15.00 น.- 18.00 น.
เฉลย ข
3. ตามกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุด ใน 1 ปี ห้ามจำหน่ายสุรากี่วัน
ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4
เฉลย 4
4. กรณีนักศึกษา กศน.ดักจับพาสเวอร์สและหมายเลขบัญชีโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองมีความผิดต้องได้รับโทษ
ก. จำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
ข.จำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท
ค.จำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท
ง.จำคุก 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 หม่นบาท
เฉลย ค
5. การที่นักเรียนหญิงไปบ้านนักเรียนชายในลักษณะชู้สาว และผู้ปกครองฝ่ายหญิงแจ้งความ
กรณีอายุฝ่ายหญิงเท่าใดฝ่ายชายต้องรับผิดเสมอ
ก. ต่ำกว่า 15 ปี
ข.ต่ำกว่า 16 ปี
ค.ต่ำกว่า 17 ปี
ง.ต่ำกว่า 18 ปี
เฉลย ก
6. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา มีกี่ข้อ
ก. 6 ข้อ
ข. 8 ข้อ
ค. 10 ข้อ
ง. 12 ข้อ
เฉลย ข

7. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ข้อใดไม่ใช่
ก. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข. การผลิตและพัฒนาครู
ค. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง

8. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตราใด
ก. มาตรา 39
ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 59
ง. มาตรา 69
เฉลย ข
9. ข้อใดคือค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ก. หนังสือเรียน
ข. อุปกรณ์การเรียน
ค. เครื่องแบบนักเรียน
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง
10. "รับผิดชอบชั่วดี" ตรงกับข้อใดของนโยบาย 3 D
ก. Decency
ข. Democracy
ค. Drug
ง. December
เฉลย ก
11. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อใด
ก. 27 ธันวาคม 2551
ข. 29 ธันวาคม 2551
ค. 30 ธันวาคม 2551
ง. 2 พฤศจิกายน 2551
เฉลย ข
12. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ก. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ข. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ง. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
เฉลย ค
13. โครงการใดของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ก. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ข. โครงการนโยบาย 3 ดี
ค. โครงการคืนครูให้นักเรียน
ง. โครงการ 9 ในดวงใจ
เฉลย ค

14. นโยบายรัฐบาล "จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี" ข้อใดถูกต้อง
ก. ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข. ตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงปริญญาตรี
ค. ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรี
ง. ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เฉลย ก
15. "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด" สอดคล้องกับข้อใด
ก. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ข. เพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะ
ค. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ง. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล อินเทอร์เน็ต
เฉลย ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม