หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

สรุปกฎหมาย 1 เรื่อง 1 หน้า กฎหมาย 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
- ประกาศ 19 สิงหาคม 2542 - บังคับใช้ 20 สิงหาคม 2542 - จำนวน 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
- ผู้รับสนองฯ นายชวน หลีกภัย
- ผู้รักษาการ รมต.ศธ.
- การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนอุดมศึกษา
- การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่ผสมผสานระหว่าง ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- สมศ. ย่อมาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี
- ผู้สอน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
- ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพทำหน้าที่หลักการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
- คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัยในสถานศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
- ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่บริหารในสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน
- ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป
- บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา (สังเกตไม่มีครู) *
- กระทรวง หมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เทคนิคการจำ 9 หมวด บท/สิทธ/บท/แนว/หาร/ฐาน/ครู/ทรัพ/เทค ได้แก่
หมวด 1 บททั่วไป
- ความมุ่งหมายและหลักการ ความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฯ (ม.6)
- หลักการ 3 ข้อ คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิต / ให้สังคมมีส่วนร่วม / พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา 6 ข้อ คือ เอก/กระจาย/มาตร/เสริม/ทรัพย/ร่วม หมายถึง เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ/ กระจายอำนาจ สู่ เขต รร อปท. /กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันทุกระดับ/ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู / ระดมทรัพยากรจัดการศึกษา / การมีส่วนร่วม
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
- ม.12 บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงมีคุณค่าไม่เก็บค่าใช้จ่าย และจัดให้ตั้งแต่พบความบกพร่องหรือพิการ บุคคลสามารถพิเศษ จัดรูปแบบเหมาะสมคำนึงความความสามารถบุคคลนั้น
- ม.13 บิดา มารดา ผู้ปกครอง สิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ คือ สนับสนุนความรู้ เงิดอุดหนุนการจัดการศึกษาจากรัฐ และการยกเว้นภาษีการศึกษา
หมวด 3 ระบบการศึกษา
-ม.15 มี 3 ระบบ คือ ในระบบ (แน่นอน) นอกระบบ (ยืดหยุ่น สอดคล้องปัญหา) ตามอัธยาศัย (ตามความสนใจ ศักยภาพ พร้อม โอกาส)
-ม.16 ในระบบ มี 2 ระดับ คือ พื้นฐาน และ อุดมศึกษา(ต่ำกว่าปริญญาและปริญญา)
-ม.17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เด็กที่จะเข้าเรียน คือ ย่าง 7 – ย่าง 16 ปี เว้นแต่สอบได้ปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ
-ม.18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและพื้นฐาน จัดในสถานศึกษา คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
-ม.22 ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด และสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
-ม.23 ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการตามความเหมาะสม
-ม.26 การประเมินผู้เรียน พิจารณา พัฒนาการ ความประพฤติ การร่วมกิจกรรม การทดสอบควบคู่กับกระบวนการเรียนการสอน
-ม.27 กพฐ.กำหนดหลักสูตรหลักสูตรแกนกลาง สถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตร -ม.28 หลักสูตรสถานศึกษาต้องมีลักษณะหลากหลาย
-ม.30 สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และส่งเสริมผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
หมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา
ส่วนที่ 1 การบริหารและจัดการศึกษาของรัฐ – ม.32 ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา 4 องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอุดมศึกษา คณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม
-ม.36 ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล
ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาของ อปท. – ม.41 ให้ อปท.มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน -ม.44 ให้สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาต – ม.45 ให้สถานศึกษาเอกชน จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
- ม.47 ให้มีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
- ม.48 หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
-ม.49 ให้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นองค์การมหาชน
-ม.51 ถ้าผลการประเมิน สมศ.ไม่ได้ตามมาตรฐาน สมศ.รายงานไปที่หน่วยงานต้นสังกัดก่อน ถ้าไม่ดำเนินการ ให้รายงาน สพฐ.
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
-ม.54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคลากรของข้าราชการครู (คุรุสภา,สภาครู) – ม.55 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
-ม.58 ให้มีการระดมทรัพยกรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน ทุกภาคส่วนมาใช้ในการจัดการศึกษา
-ม.60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา (1) เงินอุดหนุนทั่วไป /ค่าใช้จ่ายรายหัว ทั้งหมด 7 ข้อ
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา - ม.63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ - ม.69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลาง พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมประสานการวิจัยพัฒนาใช้ ประเมินคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 เกิดจาก รธน.ปี 2540 มาตราใด..................................................................ม.81
2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อใด ............................................14 สค 42
3.การศึกษาระดับใดไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน.....................................................................................ปวส
4.สิ่งใดที่คนพิการไม่มีสิทธิยืม.....................................................................................โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5.สื่อทางการศึกษาใดคนพิการมีสิทธิขอยืม...................................................................หนังสือเสียง
6.ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อใด.....................................................จำนวน 9 ปี
7.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับอะไรบ้าง............................................................2 ระดับ คือ พื้นฐาน และ อุดมศึกษา
8.ข้อใดคือลักษณะศูนย์การเรียน.........................................................................องค์กรเอกชนเป็นผู้จัด
9.องค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบันได้แก่...........................................................คุรุสภา ,สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10.ประธานกรรมการคุรุสภา คือ.....................................................ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณัรัฐมนตรีแต่งตั้ง
11.ข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล.......................................................สพท.
12.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ลงปรมาภิไธย ประกาศ บังคับ ............................14 19 20 สิงหาคม 2542 ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม