หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

1 เรื่อง 1 หน้าวันนี้ 3 กลยุทธ์ สพฐ 2552

กลยุทธ์ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552

- สพฐ. มีภารกิจการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำผลผลิต 5 ผลลิต
ได้แก่ (ก่อน บังคับ ปลาย พิการ ด้อย)
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์
1. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย วิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออก
กลางคัน และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่นอกระบบ
3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู
บุคลากรเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารหลักสูตร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานเต็มศักยภาพ
4. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริหารจัดการ
5. สร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ รองรับ
การกระจายบนหลักธรรมาภิบาล
6. เร่งพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตนักเรียน ครู บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมสำคัญในแต่ละกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นชาติไทย วิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- Coaching Team/Pair PLA
- Sport for all (เด็กดีสู่สังคม โดย ลูกเสือ ดนตรี กีฬา
- กิจกรรมรักชาติ - ค่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการคุณธรรม จิตอาสา พัฒนาสังคม - กิจกรรมแลกเป้า
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย - แก้ปัญหาพฤติกรรม
- พัฒนาการแนะแนว มีนักจิตวิทยาประจำเขต- สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้โลกร้อน
- แก้ปัญหายาเสพติด การพนัน ชู้สาว เหล้า บุหรี่
- ศิลปหัตถกรรมนักเรียน แข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน – โครงการแลกเป้า
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่นอกระบบ
- ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
- มูลนิธิคุณพุ่ม
- จัดหาจักรยานยืมเรียน
- โครงการส้วมสุขสันต์
- โรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนจัดการศึกษาบุคคลไร้สัญชาติ
- โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู บุคลากรเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารหลักสูตร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานเต็มศักยภาพ
3.1 ขับเคลื่อนหลักสูตรสู่สถานศึกษา
- ปรับปรุงหลักสูตร สื่อการเรียนสอน
- เพิ่มประสิทธิภาพการวัดประเมินผล
- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การอ่าน คณิต วิทย์ จีน อังกฤษ
ปรับกระบวนทัศน์ แลกเปลี่ยน พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ mini EP/EP
ศูนย์ ERIC
3.2 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
- สื่อต้นแบบ BBL
- ค่ายฤดูร้อนสร้างสรรค์สติปัญญา สำหรับเด็กเก่ง/เด็กอ่อน
- พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็ก โรงเรียนแกนนำ/เครือข่าย
3.3 ประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
- สพฐ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ ป.3 ทุกคน (ไทย คณิต วิทย์ 3 แรก)
- สพฐ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ ป.6 สุ่มตัวอย่าง (1 วิชา ทักษะการคิด)
- สพท. : ประเมิน ป.2 ป. 5 ม. 2
3.4 วิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5 แข่งขันทางวิชาการ (คณิต วิทย์ หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์)
3.6 โรงเรียนดีใกล้บ้าน
- โรงเรียนในฝัน รุ่น 2
- จัดทีมนิเทศอย่างต่อเนื่อง (Roving Teams)
3.7 ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ - วันครูโลก ครั้งที่ 4
3.8 พัฒนาโรงเรียนมัธยมตอนปลายและคู่พัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการบริหารจัดการ
- Hard Ware - Solf Ware - Peple Ware - Network
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน สพท.
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บริหารจัดการ รองรับการกระจายอำนาจ บนหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาสถานศึกษาประเภทที่ 1 โดยใช้ SBM
- พัฒนาระบบเครือข่าย
- พัฒนาสภานักเรียนหัวใจสมานฉัณฑ์ ยึดหมั่นธรรมาภิบาล
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
( - พัฒนาระบบควบคุมภายใน - จัดทำคำรับรองการปฏฺบัติราชการ)
กลยุทธ์ที่ 6 เร่งพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตนักเรียน ครู บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์
- โรงเรียนอุปถัมภ์ (ม.ปลายเข้าศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพ)
- การสอนแบบบูรณาการ การเรียนรู้สองภาษา พัฒนาภาษาไทย
- พัฒนาหลักสูตรอิสลาม

ข้อสอบ พลวัต 6
1. “อู๊ดด้า หารือผู้นำแดน กิมจิ ปัญหาการปฏิรูปการศึกษารอบสองคล้ายกัน...” จากข้อความข้อใดถูกต้องมากที่สุดตามนัยนั้น
ก อู๊ดด้า คือ ชื่อคน กิมจิ คือชื่อเมือง
ข อู๊ดด้า คือชื่อคน กิมจิ คือชื่อคน
ค อู๊ดด้า คือชื่อ รมต.ศธ. กิมจิ คือชื่ออาหารใช้แทนประเทศ
ง อู๊ดด้า คือชื่อนักการเมือง กิมจิคือชื่ออาหารยอดฮิตของประเทศ
เฉลย ค
2.ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน แถลงการณ์ในการประชุมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพ อากาศโลกว่าต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ตามกำหนดให้ได้ในปีใด
ก พ.ศ.2555
ข พ.ศ.2558
ค พ.ศ.2560
ง พ.ศ.2563
เฉลย ก
3.ผู้เขียนการ์ตูนเรื่องซินจังจอมแก่นเป็นคนชาติใด
ก เกาหลีใต้
ข ญี่ปุ่น
ค ไต้หวัน
ง จีน
เฉลย ข
4.การสอบโอเน็ตปี 2552 จะจัดสอบในเดือนใด
ก ธันวาคม 2552
ข กุมภาพันธ์ 2553
ค มีนาคม 2553
ง เมษายน 2553
เฉลย ข
5.การสอบโอเน็ต ปี 2552 จัดสอบทุกระดับชั้นดังต่อไปนี้ ยกเว้นระดับชั้นใด
ก ป.3
ข ม.3
ค ม.5
ง ม.6
เฉลย ค
6.แรงงานไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่นชนิด w-135 เดินทางกลับจากประเทศใด
ก ไนจีเรีย
ข สวีเดน
ค กาน่า
ง แอฟริกาใต้
เฉลย ง
7.เด็กชายหม่อง ทองดี ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนตามข้อใด
ก โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ข โรงเรียนบ้านโนนทราย
ค โรงเรียนบ้านท่าทราย
ง โรงเรียนบ้านดินทราย
เฉลย ก
8.โรงเรียนของเด็กชายหม่อง ทองดี สังกัดอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯตามข้อใด
ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เฉลย ก
9.ผู้ใดได้รับรางวัล “ไร้ความรุนแรง”ในวันที่ 21 กันยายน วันสันติภาพสากล
ก อองซาน ซูจี
ข จิมมี่ คาร์เตอร์
ค อัล กอร์
ง เนลสัน เมเดลลา
เฉลย ข
10.คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยายไฮ ขันจันทา ได้รับเงินชดเชยจากผลกระทบการสร้างเขื่อนในข้อใด
ก เขื่อนห้วยละห้า
ข เขื่อนลำโดมน้อย
ค เขื่อนปากมูล
ง เขื่อนห้วยทับทัน
เฉลย ก
11.แชร์น้ำมัน เกี่ยวข้องกับบริษัทใดโดยตรง
ก.ยูนิเสอร์์ส แอร์โอ จำกัด
ข.ทรี ทรี โอ ทรี จำกัด
ค.โอ ทรี ทรี จำกัด
ง.โอ เอ ซัพพลายด์อิ้ง จำกัด
เฉลย ข
12.จากข้อ 11 ใครเป็นหัวหน้า
ก.นายเมธา อำมาตยกุล
ข.นางทศพร สอนศิลป์
ค.นายณัฐชัย มะจิ๊
ง.นายชินวร มะจิ๊
เฉลย ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม