หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบ พลวัต วันที่ 10 ธันวาคม 2552

ของวันที่ 10 ธันวาคม 2552
-วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอะไรบ้าง
ตอบ วันรัฐธรรมนูญ และวันสิทธิมนุษยชน
-วันรัฐธรรมนูญมีความเป็นมาอย่างไร
ตอบ รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ
วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของ ประเทศ
สาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๑. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
๒. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ
๓. อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
๔. รัฐบาลได้ออกกฏหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไปจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการปฏิวัติ มีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วยพันเอก พระยาพหลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช และพันเอกพระฤทธิอาคเนย์ เป็นผู้บริหารประเทศ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว" สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่ การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคลคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ
๑. พระมหากษัตริย์
๒. สภาผู้แทนราษฎร
๓. คณะกรรมการราษฎร
๔. ศาล
ลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่างๆ จะต้องมีกรรมการราษฎรผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้ สถาบันที่เกิดใหม่คือ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้วจึงมีผลบังคับได้ เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้วพิจารณาพิพากษาคดี ให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม
กระทั่งถึง วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการ อาทิได้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นการปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองเป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งให้บริหารราชการแผ่นดิน แต่คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทน รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้น แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย แต่อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบ สภาผู้แทนได้ หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญ ของรัฐที่มีผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎร เลือกตั้งใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรง อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ้
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญที่สำคัญดังนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
๑. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๒๗ ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๕ เดือน ๑๓ วัน
๒.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑๓ ปี ๕ เดือน
๓. รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้ ๑ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน
๔. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศใช้ ๑ ปี ๔ เดือน ๑๔ วัน
๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี ๘ เดือน ๖ วัน
๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ประกาศและบังคับใช้ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมอายุและประกาศบังคับใช้ ๖ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน
๗. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๙ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๓ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๙. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๙ เดือน ๒๒ วัน
๑๐. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี
๑๑. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี
๑๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๑๓ วัน
๑๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘)
๑๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการร่างมากที่สุด
กิจกรรม
มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลอง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทุกปีสืบมา งานนี้เป็นงานพระราชพิธีและรัฐพิธีร่วมกัน และมีพิธีการ วางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และจะมีการประดับธงชาติบริเวณ อาคารบ้านเรือน
-มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ.มีกี่มาตรฐาน
ตอบ 4 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานด้านผู้บริหาร
มาตรฐานด้านครู
มาตรฐานด้านผู้เรียน
มาตรฐานด้านทรัพยกรสารสนเทศ

ของวันที่ 9 ธันวาคม 2552
-รางวัล 10 สุดยอดมิตรชาวต่างชาติของจีน ได้แก่ใครบ้าง
ตอบ "10 สุดยอดมิตรชาวต่างชาติของจีน" ด้วยการลงคะแนนเสียงของชาวเน็ตและการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด ครั้งนี้ 10 อันดับแรกคือ
1.นายฮวน อันโตนิโอ ซามารานซ์ อดีตประธานโอลิมปิกสากล ชาวสเปน ที่เป็นผู้สนับสนุนให้จีนได้จัดกีฬาโอลิมปิกในปี 2008
2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี
3.Norman Bethune นายแพทย์ชาวแคนาดา ผู้เสียชีวิตในสงครามจีน-ญี่ปุ่น ในปี 1930 โดยการรักษาชีวิตของทหารจีน
4.John Rabe ชาวเยอรมัน ผู้ช่วยชีวิตชาวจีน 2.5 แสนคน ระหว่างการสังหารโหดที่นานกิง โดยการรุกรานของญี่ปุ่น
5.Edgar Snow นักเขียนอเมริกัน ผู้เขียน "Red Star over China" in the 1930 ที่ทำให้กองทัพแดงและประธานเหมา เจ๋อตุง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
6.Dr.Joseph Needham นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ใช้เวลาเกือบ 50 ปี ในการประพันธ์ "Science and Civilisation in China" 7.Israel Epstein ชาวโปแลนด์เชื้อชาติจีน
8.นักการศึกษา นิวซีแลนด์ Rewi Alley
9.นายแพทย์ชาวอินเดีย Kwarkanath S. Kotnis และ
10. Morihiko Hiramatsu อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด Oita ประเทศญี่ปุ่น 8 สมัย ซึ่งเป็นผู้นำการพัฒนาโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village O?ne Product) ที่เรียกย่อว่า OVOP
-ศาลกัมพูชาตัดสินคดีจารกรรมข้อมูลลับของวิศวกร ศิวลักษณ์ โชติพันธ์อย่างไร
ตอบ จำคุก 7 ปี ปรับ 85,000 บาท
-CO15 COPEHEGEN คืออะไร
ตอบ การประชุมสุดยอดภาวะโลกร้อน ประเทศเดนมาร์ค
-พบแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยกี่จังหวัด
ตอบ 31 จังหวัด เช่น พิจิตร เพชรบูรณ์
-ทนายความคนใหม่ของวิศวกร ศิวลักษณ์ โชติพันธ์
ตอบ เขียว ซัมโบ
-กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันใด
ตอบ 9 ธันวาคม 2552
-กีฬาความหวังเหรียญทองแรกในซีเกมส์ที่ลาวคือ
ตอบ ตะกร้อลอดห่วงชาย
-หวยออนไลน์ที่จะจำหน่ายมีราคาอย่างไร
ตอบ ต่ำสุด 40 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท วงเเงินแทงสูงสุด 5,000 บาท
-หวย 1 ฉบับต้องเสียค่าใช้จ่ายออนไลน์เท่าไร
ตอบ 75 สตางค์
-แชมป์เทนนิสเดวิสคัพคือ
ตอบ สเปน ชนะ เช็ก 5 ต่อ 0 คู่
-ชื่องานมหกรรมเปิดประตูสู่อินโดจีน
ตอบ "หนองคายกินดีอยู่ดี ไอซีทีเปิดประตูสู่อินโดจีนไทยแลนด์ ฟู๊ดฟอร์เวิร์ดเอสเอ็มอี แฟมิลีเดย์ 2009"

ของวันที่ 8 ธันวาคม 2552
-เว็บไซต์ที่เปิดให้โหลดภาพนายหลวง 5 ธันวามหาราช 2552
ตอบ www.thailoveking.com
www.brh.thaigov.net
-พระอัธฐาธิบาย
ตอบ พระอาจารย์
-วิธีการสอนของนายหลวงที่โรงเรียนวังไกลกังวลเรื่องฝนหลวง
ตอบ เลี้ยงให้อ้วน ก่อกวน โจมตี
-ลูกศิษย์พระเจ้าอยู่หัว
ตอบ เด็กหญิงสุคนทิพย์ สุธีร์ (น้องแพร)
เด็กหญิงนริศรา ทองประสูตร (น้องแก้ม)
-ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สนง.ลูกเสือแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 มีกี่อย่างอะไรบ้าง
ตอบ มี 4 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553
(บริหารค่าย/หลักสูตร/บุคลากร/เครือข่าย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาค่ายลูกเสือ รวมถึงการพัฒนาระบบไอซีทีและสารสนเทศต่างๆ โดยอย่างน้อยต้องมีเว็บไซต์ เชื่อมโยงไปยังลูกเสือจังหวัดหรือลูกเสือเขตพื้นที่ ตลอดจนเรื่องสิทธิประโยชน์และรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ ควรปรับหลักสูตรเรื่องคุณธรรม และหลักสูตรที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ และอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร ลูกเสือและเนตรนารี ควรกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาเท่าไหร่ และดูว่าจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างไรและจะขยายอย่างไร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาคีเครือข่ายลูกเสือ เพื่อให้ระบบลูกเสือเข้มแข็งขึ้น
-สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย อักษรย่อ
ตอบ กศน.
-สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตอบ ก.พ.
-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตอบ ก.พ.ร.
-งานสันนิบาตร
ตอบ 7 ธันวาคม 2552
-ทรงพระเจริญ ภาษาอังกฤษ
ตอบ LONG LIVE THE KING
-พระสหายสายบุรี
ตอบ ปู่วาเดนปูเตะ จ.ปัตตานี
-สนธิสัญญาเกียวโต ว่าด้วยโลกร้อนหมดอายุปีใด
ตอบ คศ.2012
-9 ธ.ค.2552
ตอบ ไทย มาเลเซียเปิดสะพานมิตรภาพ(สะพานเดิมปรับปรุงใหม่)

ของวันที่ 7 ธันวาคม 2552
-ความสุขคนไทยสำรวจหลังจัดงาน 5 ธันวามหาราชมีค่าเท่าไรจาก 10 คะแนน
ตอบ 9.21 คะแนน
-อักษรย่อ พรรคการเมืองใหม่
ตอบ พรรคการเมืองใหม่ (ก.ม.ม.)
-5 มาตรการฟรีของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ได้แก่ รถเมล์/ รถไฟ /ไฟฟ้า/ น้ำประปา/ ภาษีน้ำมัน
ตอบ 1.รถโดยสารประจำทางของขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ รถเมล์ฟรี
2.รถไฟชานเมืองฟรี
3.การใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกินเงื่อนไขที่กำหนด
4.การใช้น้ำประปาที่ไม่เกินเงื่อนไขที่กำหนด
5.ลดภาษีสรรพสามิตราคาน้ำมันดีเซล
-ประเทศใดปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดในโลก
ตอบ จีน 7,219.2 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณ 19.12 เปอร์เซ็นต์ของโลก อันดับสอง คือ สหรัฐ
-รัฐบาลจัดงานเทิดพระเกียรตินายหลวง
ตอบ รัฐบาลจัดงานเทิดพระเกียรติ รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 3-13 ธันวาคม 2552
-ชื่องานว่าอย่างไร
ตอบ “ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี
- “บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล” ของสำนักงานประกันสังคมกับ รับรองกี่กรณี
ตอบ 7 กรณี
-กยศ. กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้ให้ติดต่อชำระหนี้ ภายในวันใด
ตอบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553
-โครงการแจกเบี้ยเลี้ยงคนพิการทั่วประเทศ เป็นโครงการที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์แจกเบี้ยเลี้ยงให้กับคนพิการทั่วประเทศ คนละกี่บาทต่อเดือน
ตอบ 500 บาทต่อเดือน โดยต้องไปขึ้นทะเบียนคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 52
-อำเภอที่ 878 คือ
ตอบ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
-นโยบาย 6 ส.ของประเทศลาว
ตอบ อาด / ว่าง /ง่า / งบ เขียว / วิไล
สะอาด สว่าง สง่า สงบ สีเขียว สิวิไล
-คำสั่งศาลปกครองสูงสุดต่อโครงการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง
ตอบ จาก 76 โครงการ ระงับเหมือนเดิม 65 โครงการ อนุมัติแค่ 11 โครงการ
-ผู้ชะการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแบบใหม่
ตอบ นายธีรพล นิยม ผลงานชื่อ “สัปปายะสภาสถาน” สำหรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะก่อสร้างบริเวณเกียกกาย กรุงเทพฯ ในพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ มีวงเงินก่อสร้าง 1.2 หมื่นล้านบาท
-ปฏิบัติการ CLEAN & SEAL คืออะไร
ตอบ กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติการทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด
-ระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตาม SP2
ตอบ 2 ประเภท
1.1 CL :Computer Lab ได้แก่ CL10 CL20 CL30 CL40 ราคา 3 5 7 9 แสนตามลำดับ
1.2. MC:Moveable Compurer (Note book) ได้แก่ MC10 MC20 MC30 MC40 ราคา 3 5 7 9 แสนตามลำดับ
- รหัสระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด
ตอบ รหัส CDL:Computer for Digital Lybrary
-รหัสระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
ตอบ รหัส CC:Computer fo Classroom
ของวันที่ 6 ธันวาคม 2552
- GDP คืออะไร
ตอบ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตภายในประเทศในช่วงเวลา หนึ่งๆ
-NPL หมายถึงอะไร
ตอบ NPL ย่อมาจาก Non Performance Loan แปลว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (กับธนาคารพาณิชย์) หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ ปล่อยให้เอกชนกู้ แต่เอกชนไปลงทุนในทางที่ผิด
-FTA คืออะไร
ตอบ FTA เป็นศัพท์ที่มาพร้อมรัฐบาลทักษิณเมื่อสองปีก่อน ... คน ไทยพูดได้คล่องปาก จนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่า FTA ย่อมาจาก Free Trade Area คำแปลคือ "เขตการค้าเสรี"
-APEC หมายถึงอะไร
ตอบ APEC ย่อมาจาก Asia - Pacific Economic Cooperation องค์กรความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในภาคพื้น แปซิฟิก มีสมาชิก ๒๑ ประเทศ รวมทั้งไทย
-OPEC คืออะไร
ตอบ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (คำย่อของ Organization of Petroleum Exporting Countries)

- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่คน
ตอบ 27 คน
- คณะกรรมการคุรุสภา มีกี่คน
ตอบ 39 คน
- คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่คน (ก.ค.ศ.)
ตอบ 28 คน
-คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
ตอบ 12 คน
-คณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่คน (ส.ก.ส.ค.)
ตอบ 23 คน
-คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
ตอบ 32 คน
-คณะกรรมการสภาการศึกษามีกี่คน
ตอบ 59 คน
-คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
ตอบ 17 คน
-คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีกี่คน
ตอบ เก่าคือไม่มี รร.เอกชน 15 คน ใหม่ มีรร.เอกชนร่วมด้วย 17 คน
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็ก นักเรียนตั้งแต่ 300 คนลงมามีกี่คน
ตอบ 9 คน
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่ นักเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไปมีกี่คน
ตอบ 15 คน
-คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีกี่คน
ตอบ 23 คน
-คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตอบ 3 คน
-คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอบ 5 คน
-คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ 7 คน
-ป.ป.ช.
ตอบ 9 คน

สังเกตดี ๆ ครับ 3 5 7 9


ของวันที่ 5 ธันวาคม 2552
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กว่า 264 โครงการ/กิจกรรม จากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่พร้อมใจกันจัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ สรุปดังนี้

1. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่ป้อมมหากาฬถึงโรงแรมรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค.52 เวลา 18.00-24.00 น. ภายใต้แนวคิด "ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี" ซึ่งจะประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ

1) พิธีเปิดงานในวันที่ 3 ธ.ค.เวลา 19.00 น. มีการกดปุ่มเปิดไฟให้สว่างทั่วบริเวณถนนราชดำเนิน รวมทั้งการแสดงดอกไม้ไฟชุดใหญ่
2) การแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสม เวลา 20.00-21.00 น.
3) การจัดแสดงดนตรีแจ๊ส ป็อป และออเคสตราบริเวณด้านหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลา 18.00-24.00 น.
4) การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 19.00 น.และการแสดงดอกไม้ไฟ
5) การตกแต่งไฟกะพริบตลอดแนวถนนราชดำเนิน จำนวน9,999 ดวง
6) ขบวนพาเหรดรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 25 คัน โดยจัดแสดงทุกวัน
7) น้ำพุดนตรี และน้ำพุประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 9 จุด และตลอดเกาะกลางถนนราชดำเนิน
8) ซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของแต่ละกระทรวง และ
9) การจัดทำสายรัดข้อมือสีชมพู "รักพ่อ" จำหน่ายราคาเส้นละ 99 บาท โดยกรมธนารักษ์จะได้จัดทำเหรียญทองที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ซื้อสายรัดข้อมือดัง กล่าวด้วย

ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายทูลเกล้าฯถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ประชาชนเขียนคำถวายพระพรลงบนกระดาษรูปหัวใจ 3 สีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกด้วย
2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 5-13 ธ.ค.52 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การแสดง 4D Visual Light and Sound บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งการแสดงดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังของประเทศเช่น นายธงไชย แมคอินไตย์ โดยจะเป็นการขับร้องบทเพลงที่เกี่ยวกับพ่อทั้งหมด รวมทั้งการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากจบการแสดงในทุกวัน

3. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ดังนี้
1) กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลประกอบด้วย การอุปสมบทหมู่จำนวน 83 รูปการใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 2,583 รูป การเจริญพระพุทธมนต์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน
2) การจัดกิจกรรมมหรสพสมโภช เช่น ลิเก ดนตรีลูกทุ่ง ภาพยนตร์มหกรรมกีฬา เช่น ตะกร้อลอดห่วง การแข่งขันชกมวย เป็นต้น และ
3) การถวายเครื่องราชสักการะของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา19.19 น. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2552 – ธันวาคม 2554 ที่เมืองทองธานี จะมีการจัดงานแสดงพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินีบารมีศรีแผ่นดิน” Thailand ‘ s Festival of International Fireworks in Honor of their majesties” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2552 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่ธันวาคม 2552 ต่อเนื่องจนถึงธันวาคม ปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ โดยได้เชิญประเทศต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในการจัดแสดงพลุ กว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมประกวด และแสดง
การจัดแสดงครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2552 บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการแสดงดังกล่าวจะมีการใช้เทคนิคพิเศษ พร้อมด้วยการออกแบบเตรียมงานนานนับปีจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการแสดงถูกแบ่งเป็น 4 องค์ ประกอบด้วย
องค์ที่ 1 การแสดงพลุจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อชุด “ปฐมฤกษ์เบิกฟ้า มหาราชาในดวงใจ” ซึ่งเป็นการจุดพลุขึ้นวาดสีสีนของธงชาติไทยบนท้องฟ้า
องค์ที่ 2 ชื่อชุด “ธ จอมไทย เกริกไกรทั่วทิศ” เป็นการแสดงพลุจากประเทศญี่ปุ่นมีจุดเด่น คือ พลุทีทำเป็นทุ่งทานตะวัน และพลุสีเหลืองนับหมื่น ที่สื่อถึง รอยยิ้มของพสกนิกรชาวไทย และความรักที่มีต่อมหาราชา
องค์ที่3 “พระร่มโพธิ์เพชรปกเกล้า ร่มเย็นทั่วแคว้น แดนสยาม” การแสดงจากชมรมพลุแห่งประเทศไทย มีลักษณะพลุที่มีเสียงดังกระหึ่ม และพลุดอกไม้สีสันต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจ รวมทั้งพระอัจฉริยภาพทางศิลปและดนตรีของพระองค์ และ
องค์ที่ 4 การแสดงจาก สหพันธรัฐเยอรมนี ในชื่อชุด “เก็จแก้วแพรวนภาทั่วหล้า เทิดไท้องค์ราชันย์ ” ที่แสดงถึงจินตภาพที่ล้วนแต่เป็นการเฉลิมฉลอง ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยบทเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดนิยมทุกมุมโลก เปรียบเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญในแต่ละเพลงจะเล่นสีสันและความเคลื่อนไหวของพลุ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง ททบ. 5 หรือทรูวิชั่นส์ และติดตามรายละเอียดการเข้าชมได้ที่ www.mod.go.thของวันที่ 4 ธันวาคม 2552
- โครงการต้นกล้าอาชีพจะสิ้นสุดเวลาหรือปิดโครงการในเดือนใด
ตอบ มีนาคม 2553
- โครงการต้นกล้าอาชีพสามารถมีผลผลิตผู้สำเร็จตามโครงการกี่คน
ตอบ 420,000 คน
-ใครเป็นคนเปิดงานคนพิการสากลที่ผ่านมา
ตอบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
-กิจกรรมงานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2552 มีทั้งหมดกี่กิจกรรมหลัก
ตอบ 9 กิจกรรม (ชื่อขึ้นต้นด้วยแสง.....ทั้งหมด เช่น รายการที่ 9 แสงพระบารมีศูนย์รวมใจไทยสถาพร)
-เชียงใหม่จัดงานถวายพ่อหลวงชื่องานว่า
ตอบ ราชพฤกษ์ รวมใจภัก รักพ่อหลวง
-คพร.ย่อมาจากอะไร
ตอบ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
-ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของพนักงานราชการต่อ คพร. ภานในเดือนใด
ตอบ ธันวาคม ของทุกปี
-เรื่องใดที่ต้องรายงาน คพร.
ตอบ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต้องรายงาน
ที่ไม่ต้องรายงาน คือ การออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทน การอนุญาตให้ลาออก การทำสัญญาจ้าง

ของวันที่ 3 ธันวาคม 2552
-ศาลปกครองกลาง มีมติยืนยันเกี่ยวกับโครงการโณงเงานอุตสาหกรรมมาบตาพุทธอย่างไร
ตอบ จาก 76 โครงการ ถอดออกหรืออนุญาต 11 โครงการ คงไว้อย่างเกิม 65 โครงการ
-รัฐบาลประกาศยกเลิก พรบ.ความมั่นคงกรณีกลุ่มคนเสื้อแดงจะจัดชุมนุมในเขต กทม.ยกเลิกตั้งแต่วันใด
ตอบ วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2552
-นปช.ประกาศชุมนุมใหม่วันใด
ตอบ 10 ธันวาคม 2552 (วันรัฐธรรมนูญ) เริ่ม 12.00 น.-24.00 น.
-คุณป้าดอกรักที่ตาบอดกรณีใช้ยามีคดีความตั้งแต่ ปี 2548 นั้น เกิดจากโรคใด
ตอบ โรคสตีเฟน จอห์นสัน ซินโดม หมอโณงพยาบาลราชวิถีช่วยผ่าตัดโดยการใส่เลนส์เทียม ขณะนี้ตาซ้ายมองเห็นแล้ว
-กกต. มีมติให้สมาชิกภาพนายแพทย์พฤษธิชัย ดำรงรัตน์ รมต.ช่วยสาธารณสุข ตามมาตรใดของ รธน. 2550
ตอบ 269 (2)
-เงินบริจาคจำนวนเท่าใดที่กำลังเป็นประเด็นในพรรคประชาธิปัตย์
ตอบ 258 ล้านบาท
-สส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศลาออกต่อผู้สื่อข่าวแล้วไม่ออก คือ นายเกียรติกร พากเพียรสินธ์ ถูกให้ออกตามมาตราใดของ รธน.
ตอบ 106 (3)
-เกิดเหตุเรืออะไรชนกันที่ภูเก็ตทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บอีก 30 คน
ตอบ สปีดโ๊บ๊ท

ของวันที่ 2 ธันวาคม 2552

-เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี คือ
ตอบ http://ext2009.obec.go.th
-ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ชื่อภาษาอังกฤษคือ
ตอบ Esaan Exelence Fair 2009
-งาน Esaan Exelence Fair 2009 จัดระหว่างวันใด
ตอบ 9 - 11 ธันวาคม 2552
- สัญลักษณ์วันพ่อ
ตอบ ดอกพุทธรักษา

เรียนสมาชิก ติวสอบ
เรื่อง ขออนุญาตแนะนำการเขียนวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เราจะไปเป็นผู้บริหาร
เวลาเขียนหรือตอบคำถามกรรมการในการให้แนวคิดพัฒนาสถานศึกษาเราต้องตอบในแนว ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหาช่วยกัน ใช้หลักการมีส่วนร่วม และยึดธรรมาภิบาลบริหารจัดการ บนฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่าง
วิสัยทัศน์
โรงเรียน......ใช้หลักคุณธรรม นำความรู้ พัฒนางานด้านวิชาการ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ใช้คุณธรรมนำความรู้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ใช้หลักการมีส่วนร่วม และให้ทุกฝ่ายทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
3. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินงานและกิจกรรม

เป้าหมาย
1. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นคนเก่งอ่านออกเขียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
3. ชุมชนได้รับความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาร่วมกับสถานศึกษาเป็นประจำและต่อเนื่อง

กิจกรรมหรือโครงการ
1. การวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วม ภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนกับสถานศึกษา
2. โครงการวิชาการเชิงปฏิบัติผสมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือแหล่งเรียนรู้ บุคคล ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชน มาเป็นวิทยากรช่วยให้ความรู้กับผู้เรียน
3. โครงการบวรพอเพียง ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียนจัดกิจกรรมการศึกษาหรือการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ให้ทั้งผู้เรียนและชุมชนเห็นคุณค่าของความมีเหตุ พอประมาณ รู้จักการสร้างภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานมีความรู้และมีคุณธรรม

สรุป อายุ - คณะกรรมการทั้งหลายที่ควรจำ

พรบ.สภาครูฯ 2546
- ประธานกรรมการ , ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภา ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
- คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (เลขาธิการคุรุสภา) ไม่ต่ำกว่า 35 –ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

พรบ.ระเบียบครูฯ 2547
-คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า 35 –ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- ผู้ที่จะสอบครูต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2542
- ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์
- ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
- ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ และกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ไม่เกิน 65 ปี

พรบ.ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2550
- คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กรรมการ-ผู้ทรงคุณวุฒิ) ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
- สภาเด็กและเยาวชน คณะบริหาร ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

อื่น ๆ
- กตปน. ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 ม.ค.ของปีเลือกตั้ง
- คนที่จะสมัคร สส. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
- คนที่จะเป็นรัฐมนตรี ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
- คนที่สมัคร สว. ไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

-ผู้ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทวีปยุโรป "บัลลงดอร์" ประจำปี 2009 คือใคร
ตอบ ลีโอเนล เมสซี
ผลการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล นักเตะยอดเยี่ยมของทวีปยุโรป "บัลลงดอร์" ประจำปี 2009 ปรากฏว่า ไม่มีการพลิกโผใดๆ เมื่อ ลีโอเนล เมสซี กองหน้าทีมบาร์เซโลนา
-ใครคือนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกเวลานี้
ตอบ เซเรนา วิลเลียมส์ นักหวดมือ 1 ของโลก
-ใครคุมทีมฟุตบอลไทยลงสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ที่ประเทศลาว
ตอบ สตีฟ ดาร์บี้

ของวันที่ 1 ธันวาคม 2552
-โมทาวนด์ คืออะไร
ตอบ พลับที่เปิด 24 ชม.
-หลักฐานที่สามารถสาวไปถึงตัวคนร้ายที่ยิงคุณสุนัทที เนืองจำนงค์ คืออะไร
ตอบ ก้นบุหรี่
-เหรียญทองและประเภทกีฬาที่แข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ประเทศลาว คือ
ตอบ 338 เหรียญทอง 25 ชนิดกีฬา
-วันเอดส์โลก คือ
ตอบ 1 ธันวาคม
-วันแรกของการเปิดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ
ตอบ 1 ธันวาคม 2552


ของวันที่ 30 พ.ย. 2552

-ปี พ.ศ.2553 ตามจักรราศรีเป็นปีใด
ตอบ ปีขาน
-วันเอดส์โลก ตรงกับวันใด
ตอบ 1 ธัวาคม
-เศรษฐีนีเจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์พันล้าน เจ้าของโครงการใหญ่ ปลามเนเจอร์วิลล่า กทม. ปลามเนเอจร์ หัวหิน ชื่อ
ตอบ นางสุนัทที เนืองจำนงค์
-ดูไบเวิลด์ อยู่ในประเทศใด
ตอบ สหรัฐอาหรับเอมิเลต (UAE)

ขออนุญาตเฉลยเผยแพร่ รวบรวมจากเว็บครูไทยดอทอินโฟร์

ข้อสอบสระแก้ว
- รองมีวิทยฐานะกี่วิทยฐานะ
ตอบ 3 วืทยฐานะ ได้แก่ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
-SP2 คือ
ตอบ Stimulus Package 2 แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
-นักเรียน300คน มีกรรมการฝ่ายสงฆ์กี่รูป
ตอบ โรงเรียนขนาดเล็ก มี 1 รูป
-พรบ.ครูและบุคลากร2546 ออกเยอะมาก
-โรงเรียน 3 ดี
ตอบ Democracy Dececcy Drug-free
-นายกสมัคร เป็นนายก คนที่
ตอบ 25
-ท่าเรือ ก๊าซรั่วจังหวัออะไร
ตอบ ชลบุรี
-หน้าที่ของ อคกศ มี 10 ข้อ ตาม พรบ.ครูฯ25 47
ตอบ พิจารณากำหนดนโยบายบริหารงานบุคคล พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งครูบุคลากร ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ กำกับดูแลติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากร จัดทำและพัฒนาข้อมูลข้าราชการครู จัดทำรายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อ เสนอ ก.ค.ศ.
-วินัย
ตอบ ที่ประพฤติที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ
-วันลามีกีประเภท
ตอบ 9 ประเภท
-การลงโทษนักเรียน มีก่อย่าง
ตอบ 4 อย่าง ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน(เป็นหนังสือเชิญผู้ปกครอง) ตัดคะแนนความประพฤติ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
-มาตรฐานวิชาชีพ คือ
ตอบ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
- การบริหารบ้านเมืองที่ดี หมายถึง
ตอบ คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน ลดขั้นตอน ฯลฯ
-ใครเป็นคนอนุญาตให้ครูลา ไปราชการ
คอบ ผอ.รร
- คศ.1 ลาออก คนอนุญาต
ตอบ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตาม ม.53 คือ ผอ.รร.โดยดนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
- กลยุทธของจังหวัดสระแก้ว
ตอบ อันนี้แนะนำให้ไปดูในเว็บของจังหวัดที่ตนเองจะสอบแต่เนิ่น ๆ น่ะครับ
- ต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว สถานที่สำคัญของจังหวัด
-การลาศึกษาต่อกี่วันได้รับวิทยฐานะ
ตอบ
- ครูอยุ่สระแก้ว ไปช่วยราชการจันทบุรี เลือกตั้ง อกคศที่จังหวัดใด
ตอบ เลือกตั้งที่ต้นสังกัด คือ สระแก้ว
- การลาศึกษาต่อในเวลาราชการ
ตอบ ภาคปกติในประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษาต่อ
ถ้าถามภาคนอกเวลา ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
-จบปริญญาโทกี่กี่ ทาวิทยฐานะชำนาญการได้
ตอบ ป.ตรี 6 ปี ป.โท 4 ปี ป.เอก 2 ปี (เป็นครู)
1. ข้าราชการครูขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชามีความผิดตามมาตราใด
ก. 83 ข. 84 ค..85 ง.86
ตอบ ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏฺบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่ง สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏฺบัติหน้า่ี่ที่ตามคำสั่งนั้น จะทำให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภาย ในเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม
2. SP2 มีชื่อภาษาไทยว่าอย่างไร
ตอบ แผนฟิ้นฟูเศรษฐิจระยะที่ 2 (2553-2555) แผนใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
1. คอมพิวเตอร์ตามโครงการ SP2มีอัตราส่วนต่อนักเรียนเท่าใด
ตอบ 1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 10 คน
2. อัตราส่วนของนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเป็นเท่าใด
ตอบ 50 : 50
3. อัตราส่วนของนักเรียนสายวิทย์ คณิตฯ ต่อสายสังคม เป็นเท่าใด
ตอบ 40 : 60
4. เยี่ยมบ้านนักเรียนสอดคล้องกับขั้นตอนใดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอบ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
5. ข้อใดเรียงลำดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง
ตอบ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ
6. นายสมัคร สุนทรเวช ได้รับพระราชทานโกศกี่เหลี่ยม
ตอบ โกศไม้แปดเหลี่ยม
7. พรบ.ความมั่นคงแห่งชาติเริ่มต้นใช้ระหว่างวันที่เท่าใดในกรุงเทพมหานคร
ตอบ 28 พ.ย. 2552 - 14 ธ.ค. 2552
8. การเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.มีขึ้นในวันที่เท่าใด
ตอบ 14 ธันวาคม 2552
9. นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกคนที่เท่าใด
ตอบ คนที่ 25

ของวันที่ 29 พ.ย.2552

-กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีก๊าซรั่วที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้รับค่าตอบแทนอย่างไร
ตอบ บาดเจ็บรายละ 5,000 บาท เสียชีวิตรายละ 10,000 บาท
-"งานราชพฤษ์ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” จัดที่ใดเวลาใด
ตอบ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม จ. เชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 -10 มกราคม 2553
- ถนนหลักในจังหวัดใดเกิดทรุดตัวเกิดเป็นหลุม ลึก 2 เมตรในวันนี้
ตอบ บางละมุง พัทยา จ.ชลบุรี
-เทศกาลโคมไฟ จัดที่ใด
ตอบ เทศบาลเมือง จ.สงขลา
-วันใดที่รัฐบาลจัดพิธีให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมถวายสัตปฎิญาณพร้อมกัน
ตอบ 3 ธันวาคม 2553
-ติวเตอร์แชลแนล
ตอบ เพื่ออนาคตชาติ เพื่อโอกาส ทุกคน


ของวันที่ 28 พ.ย. 2552

-ความรู้มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
-ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ตอบ ดูไบเบิร์ก ที่ UAE
-เกิดภาวะฟองสบูแตก
ตอบ UAE หรือ รัฐดูไบ
-ปาล์มจูเมล่า คืออะไร
ตอบ การถมทะเลสร้างเมือง สร้างโดยดูไบเวิลด์
-นักกลอฟชื่อดังที่ขับรถชนก็อกน้ำประสบอุบัติเหตุคือใคร
ตอบ ไทเกอร์ วูด
-แม่ลูกโชคโสภา ได้พบกันเป็นเวลาเท่าใด
ตอบ 90 นาที
-ข้าราชการที่โอนมาเป็นครูต้องทดลองอย่างเข้ม 2 ปี มีตำแหน่งใดบ้าง
ตอบ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก นายดาบตำรวจ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ เงินเดือนระดับ 3-4
ตำแหน่งอื่น ทดลองราชการ 6 เดือนในตำแหน่งครู
-e-training ผ่าน Guru Onkine เพื่อ
ตอบ อบรมและพัฒนาผู้ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏฺบัติงานในหน้าที่
-การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ได้มาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถกี่ด้านอะไรบ้าง
ตอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือการเงินการคลัง และด้านอื่น ๆของวันที่ 27 พ.ย.2552
-To Be Number One Friend Corner คืออะไร
ตอบ ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่น อันจะนำไปสู่ความก้าวร้าว รุนแรง และปัญหายาเสพติดในที่สุด
-นายหลวงพระราชทานโกศกี่เหลี่ยมแก่อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 25
ตอบ 8 เหลี่ยม
-จังหวัดเปิดงาน กินดี อยู่ดี ไอซีที เปิดประตูสู่อินโดจีน
ตอบ หนองคาย
-1 ธันวาคม 2552 จัดงานวันข้าวหอมมะลิโลกที่ใด
ตอบ จังหวัดร้อยเอ็ด
-ก๊าซที่รั่วที่เขตอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบังเดือนพฤจิกายน 2552 คือก๊าซใด
ตอบ โซเดียมเปอร์ซัลเฟต
-ใครคือพรีเซ็นเตอร์ ป้องกันเอดส์ ในวันเอดส์ 1 ธันวาคม 2552
ตอบ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


ของวันที่ 26 พ.ย.2552

-ตำพูดที่ว่า "ำม่ควรให้หัวไม้ขีดและตลับไม้ขีดมาเจอกัน" เป็นคำกล่าวของ รมต.ใด
ตอบ รมต.มหาดไทย เชาวรัตน์ ชาญวีรกูล
-เหตุตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดแก๊ซรั่วที่แหลมฉบัง เกิกแก๊ซอะไรรั่วออกมา
ตอบ โบรมีน
-สัตว์ประจำชาติไทยคือ
ตอบ ช้าง
-ดอกไม้ประจำชาติไทย
ตอบ ดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูณ
-สถาปัตยกรรมประจำชาติไทย
ตอบ ศาลาไทย
-ข้อใดคือ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอบ ปพ.๑. : พ
-โรงพยาบาลที่ท่านสมัคร สุนทรเวชเข้ารับการรักษาตัวก่อนเสียชีวิต
ตอบ บำรุงราษฎร์
-วัดที่จะประกอบพิธีศพให้กับท่านสมัครสุนทรเวช
ตอบ วัดเบญจมบพิตร
-กรณีผู้สำเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรไปแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย ให้สถานศึกษาออกใบแทนประกาศนียบัตรให้และเก็บค่าธรรมเนียมเท่าใด
ตอบ ฉบับละ 20 บาท ถ้าพ้น 10 ปีแล้ว ฉบับละ 30 บาท
-แบบ ปพ.ใดที่สถานศึกษาต้องทำสามชุด
ตอบ ปพ.๓ เก็บที่ รร. / เขตพื้นที่ / สพฐ.

ของวันที่ 25 พ.ย. 2552

-นายสมัครสุทรเวช เสียชีวิตด้วยโรคใด ในวันที่ 24 พ.ย.2552
ตอบ มะเร็งตับ
-นายสมัคร สุนทรเวช เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร
ตอบ 25
-PMQA คืออะไร
ตอบ Public Sector Management Quality Award คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7 หมวด ได้แก่ นำ / ยุทธ / ได้ / วัด / คล / จัด / ลัพธ์
หมวด 1 การนำองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
4 มิติ ได้แก่ ประสิทธิ/คุณ/ภาพ/OD
มิติด้าน 1 ประสิทธิผล
มิติที่ 2 คุณภาพ
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Organisation Development)
-TQA คืออะไร
ตอบ Thailand Quality Award คือ ราวัลคุณภาพแห่งชาติ

ของวันที่ 24 พ.ย. 2552

-คำขวัญวันครู 2553 คือ
ตอบ น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
-สภาพัฒน์ คืออะไร
ตอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-รายชื่อที่วุฒิสภาพิจารณาได้ กทช. จำนวน 4 คน มีใครบ้าง
ตอบ สุรนันท์ วงษ์วิทยเก้า / บันฑูร สุภัตานิช / พนา ทองมีอาคม / พอ.ต.นที ศุกลรัตน์
-จากการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลจะประกาศ พรบ.ความมั่นคง
ตอบ 28 พ.ย. 2552 - 14 ธ.ค. 2552
-นโยบายรัฐบาลของฟรี 5 อย่างที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 25552 มีอะไรบ้าง
ตอบ น้ำฟรี(ไม่เกิน 30 ลบ.ม.) / ไฟฟ้าฟรี(ไม่เกิน 90 หน่วย) / รถไฟฟรี / รถเมล์ฟรี / พยุงราคาก๊าซหุงต้ม
- จะมีแนวโน้มลดให้เหลือ ฟรี 3 อย่าง เหลืออะไรบ้าง
ตอบ รถไฟฟรี / รถเมล์ฟรี / พยุงราคาก๊าซหุงต้ม
-ใครคือผู้ว่าการฯเกาะกงของกัมพูชาคนใหม่
ตอบ นายบุญเลิศ พรหมเกษร
-วิศวกรที่ถูกกัมพูชาจับข้อหาความมั่นคง คือ
ตอบ ศิวลักษณ์ ชุติพงษ์
-ใคร คือ ประธานแพทย์ชนบท คนปัจจุบัน
ตอบ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

ของวันที่ 23 พ.ย. 2552

-ผู้ใดที่มิใช่ผู้ปกครองของเด็กเมื่อมีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับมาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งให้ สพท.หรืออปท.ทราบภายในกี่วัน
ตอบ 1 เดือน
-ผู้ใดไม่แจ้งเมื่อมีเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับมาอาศัยอยู่ด้วยตามเวลากำหนดต้องระวางความผิด
ตอบ ปรับไม่เกิน 10000 บาท
-การนับอายุเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับให้นับอย่างไร
ตอบ บวกลบด้วยเจ็ด (ย่างเข้าปีที่เจ็ด)
-การชักธงชาติในสถานศึกษาชัดอย่างไร
ตอบ วันเปิดเรียน ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลง 18.00 น.
วันปิดเรียนชักขึ้น 08.00 น.ชักลงเวลา 18.00 น.
-วันใดมีการชักธงชาติและประดับธงเป็นเวลา 3 วัน
ตอบ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 6 7 ธันวาคม)
-การปฏฺบัติเมื่อมีการประกาศให้ลดธงครึ่งเสา
ตอบ ให้ชักธงชาติขึ้นจนสุดยอดเสาเมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความ สูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเใมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นถึงยอดเสาก่อน แล้วจึงชักธงลงตามปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม