หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบพลวัตรายวัน 2 ธันวาคม 2552

ของวันที่ 2 ธันวาคม 2552

-เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี คือ
ตอบ http://ext2009.obec.go.th
-ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ชื่อภาษาอังกฤษคือ
ตอบ Esaan Exelence Fair 2009
-งาน Esaan Exelence Fair 2009 จัดระหว่างวันใด
ตอบ 9 - 11 ธันวาคม 2552
- สัญลักษณ์วันพ่อ
ตอบ ดอกพุทธรักษา

เรียนสมาชิก ติวสอบ
เรื่อง ขออนุญาตแนะนำการเขียนวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เราจะไปเป็นผู้บริหาร
เวลาเขียนหรือตอบคำถามกรรมการในการให้แนวคิดพัฒนาสถานศึกษาเราต้องตอบในแนวทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหาช่วยกัน ใช้หลักการมีส่วนร่วม และยึดธรรมาภิบาลบริหารจัดการ บนฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่าง
วิสัยทัศน์
โรงเรียน......ใช้หลักคุณธรรม นำความรู้ พัฒนางานด้านวิชาการ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ใช้คุณธรรมนำความรู้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ใช้หลักการมีส่วนร่วม และให้ทุกฝ่ายทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินงานและกิจกรรม

เป้าหมาย
1. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นคนเก่งอ่านออกเขียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
3. ชุมชนได้รับความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาร่วมกับสถานศึกษาเป็นประจำและต่อเนื่อง

กิจกรรมหรือโครงการ
1. การวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วม ภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนกับสถานศึกษา
2. โครงการวิชาการเชิงปฏิบัติผสมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือแหล่งเรียนรู้ บุคคล ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชน มาเป็นวิทยากรช่วยให้ความรู้กับผู้เรียน
3. โครงการบวรพอเพียง ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียนจัดกิจกรรมการศึกษาหรือการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทั้งผู้เรียนและชุมชนเห็นคุณค่าของความมีเหตุ พอประมาณ รู้จักการสร้างภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานมีความรู้และมีคุณธรรม

สรุป อายุ - คณะกรรมการทั้งหลายที่ควรจำ

พรบ.สภาครูฯ 2546
- ประธานกรรมการ , ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภา ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
- คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (เลขาธิการคุรุสภา) ไม่ต่ำกว่า 35 –ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

พรบ.ระเบียบครูฯ 2547
-คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า 35 –ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- ผู้ที่จะสอบครูต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2542
- ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์
- ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
- ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ และกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ไม่เกิน 65 ปี

พรบ.ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2550
- คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กรรมการ-ผู้ทรงคุณวุฒิ) ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
- สภาเด็กและเยาวชน คณะบริหาร ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

อื่น ๆ
- กตปน. ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 ม.ค.ของปีเลือกตั้ง
- คนที่จะสมัคร สส. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
- คนที่จะเป็นรัฐมนตรี ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
- คนที่สมัคร สว. ไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

-ผู้ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทวีปยุโรป "บัลลงดอร์" ประจำปี 2009 คือใคร
ตอบ ลีโอเนล เมสซี
ผลการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล นักเตะยอดเยี่ยมของทวีปยุโรป "บัลลงดอร์" ประจำปี 2009 ปรากฏว่า ไม่มีการพลิกโผใดๆ เมื่อ ลีโอเนล เมสซี กองหน้าทีมบาร์เซโลนา
-ใครคือนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกเวลานี้
ตอบ เซเรนา วิลเลียมส์ นักหวดมือ 1 ของโลก
-ใครคุมทีมฟุตบอลไทยลงสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ที่ประเทศลาว
ตอบ สตีฟ ดาร์บี้

ขออนุญาตเฉลยข้อสอบท่าน Invisiblewave จากเว็บครูไทยดอทอินโฟ

1.กิจกรรมไทยเข้มแข็ง ไทยสามัคคี สิ้นสุดลงในวันที่ตามข้อใด
ก วันที่ 3 ธันวาคม 52
ข วันที่ 4 ธันวาคม 52
ค วันที่ 5 ธันวาคม 52
ง วันที่ 6 ธันวาคม 52
ตอบ ข โครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” ร้องเพลงชาติไทย แสดงความรัก สามัคคี
เปิด โอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ โดยลักษณะของกิจกรรมจะใช้เพลงชาติไทยเป็นสื่อในการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา 18.00 น. ซึ่งจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.52 และไปสิ้นสุดวันที่ 4 ธ.ค.52 โดยจะเรียงลำดับจังหวัดตามตัวอักษร เริ่มจากจังหวัดกระบี่ - กรุงเทพมหานคร
2.ท่านเป็นผอ.โรงเรียน ท่านจะประดับธงชาติในวันที่ตามข้อใดในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ตามระเบียบฯ
ก วันที่ 1 - 7 ธันวาคม
ข วันที่ 4-5-6 ธันวาคม
ค วันที่ 5-6-7 ธันวาคม
ง วันที่ 5 - 15 ธันวาคม
ตอบ ค
3.กิจกรรมระบบ 3L : Life Long Learning เกี่ยวกับข้อใดมากที่สุด
ก การจัดการเรียนการสอน
ข หลักการบริหารการจัดการศึกษา
ค การลงนามถวายพระพร
ง การแสดง
ตอบ ค “ขอเชิญชวนประชาชนบอกรักพ่อหลวง โดยร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรด้วยระบบ 3L หรือ Life Long Learning เทคโนโลยีออนไลน์ ในรูปแบบเว็บไซต์โลกเสมือนจริงออนไลน์ 3 มิติ ซึ่งระบบนี้จะพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางของประชาชน "
4.ระบบ 3L จัดขึ้นโดยกระทรวงใด
ก วธ.
ข พ.ม.
ค ศธ.
ง มท.
ตอบ ค
5.ถ้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้แชมป์ซีเกมส์ครั้งที่ 25 ที่ประเทศลาว ไทยจะเป็นแชมป์ฟุตบอลชายครั้งที่เท่าใด
ก ครั้งที่ 7
ข ครั้งที่ 8
ค ครั้งที่ 9
ง ครั้งที่ 10
ตอบ ค มหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล่าชนชาติอุษาคเนย์ หรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง "ซีเกมส์ " กำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว หรือส.ป.ป.ลาว เป็นครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคมศกนี้ซึ่งมีหลากหลายกีฬาร่วมชิงชัยเหรียญรางวัล แต่ก็ต้องยอมรับว่ากีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคนี้ต้องเป็น ฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลชายซึ่งปัจจุบันใช้ชุดยู-23 แข่งขันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งของแถบนี้
ทีมชาติไทยแบกภาระกิจหนักอึ้งไปลาวครั้งนี้ในฐานะแชมป์ 8 สมัยซ้อน และด้วยศักยภาพความสามารถความพร้อมของทีมแล้วยังได้รับการวางให้เป็นเต็งหนึ่งจะคว้าแชมป์สมัยที่ 9 ติดต่อกันเพราะ นักเตะส่วนใหญ่ในทีมต่างก็เล่นอาชีพในไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของ ไทยที่กำลังได้รับความนิยมมากๆเกินกว่าที่คาดคิดกันเอาไว้ในเวลานี้
6. กรุงเวียนเทียน อยู่ตรงข้ามและใกล้กับจังหวัดใดมากที่สุด
ก มุกดาหาร
ข นครพนม
ค น่าน
ง หนองคาย
ตอบ ง
7.ครูเยียวยาด้วยระบบ E-traning รุ่น 2 สอบครั้งแรกในเดือนใด
ก ธันวาคม 52
ข มกราคม 53
ค กุมภาพันธ์ 53
ง มีนาคม 53
ตอบ ก
8.ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้เบิกจ่ายในงบตามข้อใด
ก งบดำเนินงาน
ข งบลงทุน
ค งบบุคลากร
ง งบกลาง
ตอบ ก
9.เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ชั้นประถมศึกษา 2/2552 คนละกี่บาท
ก 460 บาท
ข 500 บาท
ค 1,000 บาท
ง 1,900 บาท
ตอบ ข
10.ในเวบไซค์ต่างๆหากมีคำว่า FAQ ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก เป็นเวบไซค์ที่ได้รับความนิยม
ข เป็นเวบไซค์ต้องห้าม
ค คำถามที่ถูกถามบ่อย
ง มีฟังก์ชั่นลัด
ตอบ ค

ของวันที่ 1 ธันวาคม 2552
-โมทาวนด์ คืออะไร
ตอบ พลับที่เปิด 24 ชม.
-หลักฐานที่สามารถสาวไปถึงตัวคนร้ายที่ยิงคุณสุนัทที เนืองจำนงค์ คืออะไร
ตอบ ก้นบุหรี่
-เหรียญทองและประเภทกีฬาที่แข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ประเทศลาว คือ
ตอบ 338 เหรียญทอง 25 ชนิดกีฬา
-วันเอดส์โลก คือ
ตอบ 1 ธันวาคม
-วันแรกของการเปิดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ
ตอบ 1 ธันวาคม 2552


ของวันที่ 30 พ.ย. 2552

-ปี พ.ศ.2553 ตามจักรราศรีเป็นปีใด
ตอบ ปีขาน
-วันเอดส์โลก ตรงกับวันใด
ตอบ 1 ธัวาคม
-เศรษฐีนีเจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์พันล้าน เจ้าของโครงการใหญ่ ปลามเนเจอร์วิลล่า กทม. ปลามเนเอจร์ หัวหิน ชื่อ
ตอบ นางสุนัทที เนืองจำนงค์
-ดูไบเวิลด์ อยู่ในประเทศใด
ตอบ สหรัฐอาหรับเอมิเลต (UAE)

ขออนุญาตเฉลยเผยแพร่ รวบรวมจากเว็บครูไทยดอทอินโฟร์

ข้อสอบสระแก้ว
- รองมีวิทยฐานะกี่วิทยฐานะ
ตอบ 3 วืทยฐานะ ได้แก่ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
-SP2 คือ
ตอบ Stimulus Package 2 แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
-นักเรียน300คน มีกรรมการฝ่ายสงฆ์กี่รูป
ตอบ โรงเรียนขนาดเล็ก มี 1 รูป
-พรบ.ครูและบุคลากร2546 ออกเยอะมาก
-โรงเรียน 3 ดี
ตอบ Democracy Dececcy Drug-free
-นายกสมัคร เป็นนายก คนที่
ตอบ 25
-ท่าเรือ ก๊าซรั่วจังหวัออะไร
ตอบ ชลบุรี
-หน้าที่ของ อคกศ มี 10 ข้อ ตาม พรบ.ครูฯ25 47
ตอบ พิจารณากำหนดนโยบายบริหารงานบุคคล พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งครูบุคลากร ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ กำกับดูแลติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากร จัดทำและพัฒนาข้อมูลข้าราชการครู จัดทำรายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อ เสนอ ก.ค.ศ.
-วินัย
ตอบ ที่ประพฤติที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ
-วันลามีกีประเภท
ตอบ 9 ประเภท
-การลงโทษนักเรียน มีก่อย่าง
ตอบ 4 อย่าง ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน(เป็นหนังสือเชิญผู้ปกครอง) ตัดคะแนนความประพฤติ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
-มาตรฐานวิชาชีพ คือ
ตอบ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
- การบริหารบ้านเมืองที่ดี หมายถึง
ตอบ คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน ลดขั้นตอน ฯลฯ
-ใครเป็นคนอนุญาตให้ครูลา ไปราชการ
คอบ ผอ.รร
- คศ.1 ลาออก คนอนุญาต
ตอบ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตาม ม.53 คือ ผอ.รร.โดยดนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
- กลยุทธของจังหวัดสระแก้ว
ตอบ อันนี้แนะนำให้ไปดูในเว็บของจังหวัดที่ตนเองจะสอบแต่เนิ่น ๆ น่ะครับ
- ต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว สถานที่สำคัญของจังหวัด
-การลาศึกษาต่อกี่วันได้รับวิทยฐานะ
ตอบ
- ครูอยุ่สระแก้ว ไปช่วยราชการจันทบุรี เลือกตั้ง อกคศที่จังหวัดใด
ตอบ เลือกตั้งที่ต้นสังกัด คือ สระแก้ว
- การลาศึกษาต่อในเวลาราชการ
ตอบ ภาคปกติในประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษาต่อ
ถ้าถามภาคนอกเวลา ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
-จบปริญญาโทกี่กี่ ทาวิทยฐานะชำนาญการได้
ตอบ ป.ตรี 6 ปี ป.โท 4 ปี ป.เอก 2 ปี (เป็นครู)
1. ข้าราชการครูขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชามีความผิดตามมาตราใด
ก. 83 ข. 84 ค..85 ง.86
ตอบ ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏฺบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่ง สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏฺบัติหน้า่ี่ที่ตามคำสั่งนั้น จะทำให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภาย ในเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม
2. SP2 มีชื่อภาษาไทยว่าอย่างไร
ตอบ แผนฟิ้นฟูเศรษฐิจระยะที่ 2 (2553-2555) แผนใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
1. คอมพิวเตอร์ตามโครงการ SP2มีอัตราส่วนต่อนักเรียนเท่าใด
ตอบ 1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 10 คน
2. อัตราส่วนของนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเป็นเท่าใด
ตอบ 50 : 50
3. อัตราส่วนของนักเรียนสายวิทย์ คณิตฯ ต่อสายสังคม เป็นเท่าใด
ตอบ 40 : 60
4. เยี่ยมบ้านนักเรียนสอดคล้องกับขั้นตอนใดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอบ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
5. ข้อใดเรียงลำดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง
ตอบ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ
6. นายสมัคร สุนทรเวช ได้รับพระราชทานโกศกี่เหลี่ยม
ตอบ โกศไม้แปดเหลี่ยม
7. พรบ.ความมั่นคงแห่งชาติเริ่มต้นใช้ระหว่างวันที่เท่าใดในกรุงเทพมหานคร
ตอบ 28 พ.ย. 2552 - 14 ธ.ค. 2552
8. การเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.มีขึ้นในวันที่เท่าใด
ตอบ 14 ธันวาคม 2552
9. นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกคนที่เท่าใด
ตอบ คนที่ 25

ของวันที่ 29 พ.ย.2552

-กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีก๊าซรั่วที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้รับค่าตอบแทนอย่างไร
ตอบ บาดเจ็บรายละ 5,000 บาท เสียชีวิตรายละ 10,000 บาท
-"งานราชพฤษ์ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” จัดที่ใดเวลาใด
ตอบ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม จ. เชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 -10 มกราคม 2553
- ถนนหลักในจังหวัดใดเกิดทรุดตัวเกิดเป็นหลุม ลึก 2 เมตรในวันนี้
ตอบ บางละมุง พัทยา จ.ชลบุรี
-เทศกาลโคมไฟ จัดที่ใด
ตอบ เทศบาลเมือง จ.สงขลา
-วันใดที่รัฐบาลจัดพิธีให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมถวายสัตปฎิญาณพร้อมกัน
ตอบ 3 ธันวาคม 2553
-ติวเตอร์แชลแนล
ตอบ เพื่ออนาคตชาติ เพื่อโอกาส ทุกคน


ของวันที่ 28 พ.ย. 2552

-ความรู้มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
-ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ตอบ ดูไบเบิร์ก ที่ UAE
-เกิดภาวะฟองสบูแตก
ตอบ UAE หรือ รัฐดูไบ
-ปาล์มจูเมล่า คืออะไร
ตอบ การถมทะเลสร้างเมือง สร้างโดยดูไบเวิลด์
-นักกลอฟชื่อดังที่ขับรถชนก็อกน้ำประสบอุบัติเหตุคือใคร
ตอบ ไทเกอร์ วูด
-แม่ลูกโชคโสภา ได้พบกันเป็นเวลาเท่าใด
ตอบ 90 นาที
-ข้าราชการที่โอนมาเป็นครูต้องทดลองอย่างเข้ม 2 ปี มีตำแหน่งใดบ้าง
ตอบ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก นายดาบตำรวจ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ เงินเดือนระดับ 3-4
ตำแหน่งอื่น ทดลองราชการ 6 เดือนในตำแหน่งครู
-e-training ผ่าน Guru Onkine เพื่อ
ตอบ อบรมและพัฒนาผู้ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏฺบัติงานในหน้าที่
-การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ได้มาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถกี่ด้านอะไรบ้าง
ตอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือการเงินการคลัง และด้านอื่น ๆของวันที่ 27 พ.ย.2552
-To Be Number One Friend Corner คืออะไร
ตอบ ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่น อันจะนำไปสู่ความก้าวร้าว รุนแรง และปัญหายาเสพติดในที่สุด
-นายหลวงพระราชทานโกศกี่เหลี่ยมแก่อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 25
ตอบ 8 เหลี่ยม
-จังหวัดเปิดงาน กินดี อยู่ดี ไอซีที เปิดประตูสู่อินโดจีน
ตอบ หนองคาย
-1 ธันวาคม 2552 จัดงานวันข้าวหอมมะลิโลกที่ใด
ตอบ จังหวัดร้อยเอ็ด
-ก๊าซที่รั่วที่เขตอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบังเดือนพฤจิกายน 2552 คือก๊าซใด
ตอบ โซเดียมเปอร์ซัลเฟต
-ใครคือพรีเซ็นเตอร์ ป้องกันเอดส์ ในวันเอดส์ 1 ธันวาคม 2552
ตอบ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


ของวันที่ 26 พ.ย.2552

-ตำพูดที่ว่า "ำม่ควรให้หัวไม้ขีดและตลับไม้ขีดมาเจอกัน" เป็นคำกล่าวของ รมต.ใด
ตอบ รมต.มหาดไทย เชาวรัตน์ ชาญวีรกูล
-เหตุตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดแก๊ซรั่วที่แหลมฉบัง เกิกแก๊ซอะไรรั่วออกมา
ตอบ โบรมีน
-สัตว์ประจำชาติไทยคือ
ตอบ ช้าง
-ดอกไม้ประจำชาติไทย
ตอบ ดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูณ
-สถาปัตยกรรมประจำชาติไทย
ตอบ ศาลาไทย
-ข้อใดคือ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอบ ปพ.๑. : พ
-โรงพยาบาลที่ท่านสมัคร สุนทรเวชเข้ารับการรักษาตัวก่อนเสียชีวิต
ตอบ บำรุงราษฎร์
-วัดที่จะประกอบพิธีศพให้กับท่านสมัครสุนทรเวช
ตอบ วัดเบญจมบพิตร
-กรณีผู้สำเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรไปแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย ให้สถานศึกษาออกใบแทนประกาศนียบัตรให้และเก็บค่าธรรมเนียมเท่าใด
ตอบ ฉบับละ 20 บาท ถ้าพ้น 10 ปีแล้ว ฉบับละ 30 บาท
-แบบ ปพ.ใดที่สถานศึกษาต้องทำสามชุด
ตอบ ปพ.๓ เก็บที่ รร. / เขตพื้นที่ / สพฐ.

ของวันที่ 25 พ.ย. 2552

-นายสมัครสุทรเวช เสียชีวิตด้วยโรคใด ในวันที่ 24 พ.ย.2552
ตอบ มะเร็งตับ
-นายสมัคร สุนทรเวช เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร
ตอบ 25
-PMQA คืออะไร
ตอบ Public Sector Management Quality Award คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7 หมวด ได้แก่ นำ / ยุทธ / ได้ / วัด / คล / จัด / ลัพธ์
หมวด 1 การนำองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
4 มิติ ได้แก่ ประสิทธิ/คุณ/ภาพ/OD
มิติด้าน 1 ประสิทธิผล
มิติที่ 2 คุณภาพ
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Organisation Development)
-TQA คืออะไร
ตอบ Thailand Quality Award คือ ราวัลคุณภาพแห่งชาติ

ของวันที่ 24 พ.ย. 2552

-คำขวัญวันครู 2553 คือ
ตอบ น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
-สภาพัฒน์ คืออะไร
ตอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-รายชื่อที่วุฒิสภาพิจารณาได้ กทช. จำนวน 4 คน มีใครบ้าง
ตอบ สุรนันท์ วงษ์วิทยเก้า / บันฑูร สุภัตานิช / พนา ทองมีอาคม / พอ.ต.นที ศุกลรัตน์
-จากการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลจะประกาศ พรบ.ความมั่นคง
ตอบ 28 พ.ย. 2552 - 14 ธ.ค. 2552
-นโยบายรัฐบาลของฟรี 5 อย่างที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 25552 มีอะไรบ้าง
ตอบ น้ำฟรี(ไม่เกิน 30 ลบ.ม.) / ไฟฟ้าฟรี(ไม่เกิน 90 หน่วย) / รถไฟฟรี / รถเมล์ฟรี / พยุงราคาก๊าซหุงต้ม
- จะมีแนวโน้มลดให้เหลือ ฟรี 3 อย่าง เหลืออะไรบ้าง
ตอบ รถไฟฟรี / รถเมล์ฟรี / พยุงราคาก๊าซหุงต้ม
-ใครคือผู้ว่าการฯเกาะกงของกัมพูชาคนใหม่
ตอบ นายบุญเลิศ พรหมเกษร
-วิศวกรที่ถูกกัมพูชาจับข้อหาความมั่นคง คือ
ตอบ ศิวลักษณ์ ชุติพงษ์
-ใคร คือ ประธานแพทย์ชนบท คนปัจจุบัน
ตอบ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

ของวันที่ 23 พ.ย. 2552

-ผู้ใดที่มิใช่ผู้ปกครองของเด็กเมื่อมีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับมาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งให้ สพท.หรืออปท.ทราบภายในกี่วัน
ตอบ 1 เดือน
-ผู้ใดไม่แจ้งเมื่อมีเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับมาอาศัยอยู่ด้วยตามเวลากำหนดต้องระวางความผิด
ตอบ ปรับไม่เกิน 10000 บาท
-การนับอายุเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับให้นับอย่างไร
ตอบ บวกลบด้วยเจ็ด (ย่างเข้าปีที่เจ็ด)
-การชักธงชาติในสถานศึกษาชัดอย่างไร
ตอบ วันเปิดเรียน ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลง 18.00 น.
วันปิดเรียนชักขึ้น 08.00 น.ชักลงเวลา 18.00 น.
-วันใดมีการชักธงชาติและประดับธงเป็นเวลา 3 วัน
ตอบ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 6 7 ธันวาคม)
-การปฏฺบัติเมื่อมีการประกาศให้ลดธงครึ่งเสา
ตอบ ให้ชักธงชาติขึ้นจนสุดยอดเสาเมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความ สูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเใมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นถึงยอดเสาก่อน แล้วจึงชักธงลงตามปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม