หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 13/2556


ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาลลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 372/2556ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 13/2556
 ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ นักเรียน ครั้งที่ 13/2556 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 
 
  • การแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุ กรณีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวดราคาโครงการจัดซื้อแท็บเล็ต ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ.) 0421.3/37839 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556
 จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) เพื่อทราบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 10 กรณีที่ สพฐ.ดำเนินการตามความเห็นคณะกรรมการประกวดราคาซื้อแท็บเล็ตเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ให้ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อแท็บเล็ตโซนที่ 3 ซึ่งมีการเสนอราคาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยเห็นว่าการเสนอราคาโซนที่ 3 มีราคาแพงกว่าโซนที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อประโยชน์กับทางราชการจึงเห็นว่าควรยกเลิกการประกวดราคาได้
ต่อมา กวพ.อ.พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ระเบียบสำนักนายกฯ ข้อ 10(4) กำหนดว่าคณะกรรมการประกวดราคาจะประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง เพื่อมีมติว่าสมควรรับการเสนอของผู้มีสิทธิ์ราคารายใด มตินั้นต้องแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทำการถัดไป เพื่อให้ความเห็นชอบ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นชอบกับมติดังกล่าว ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อชี้แจงภายใน 3 วัน จึงจะสามารถยกเลิกการประกวดราคาและแจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย และรายงานให้ กวพ.อ.ทราบ
ซึ่งกรณีดังกล่าว กวพ.อ. มีความเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวที่ สพฐ.ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา ตามประกาศ สพฐ. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นการยกเลิกโดยใช้ดุลยพินิจของหน่วยงาน ไม่ใช่การยกเลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 10(4)กรณีนี้ กวพ.อ.จึงไม่อาจรับทราบได้
อย่างไรก็ดี กวพ.อ.มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีการใช้ดุลยพินิจยกเลิกการประกวดราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ 6.5 ที่จะไม่รับราคารายต่ำสุดนั้น จะต้องเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้เสนอราคารายต่ำสุดได้เสนอราคาไม่เกินราคามาตรฐานหรือราคากลาง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ โดยหน่วยงานไม่มีข้อมูลว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ หรือมีหลักฐานที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิคหรือเหตุอื่นใด ว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการ กรณีนี้ก็ไม่อาจยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2549 แล้ว
ที่ประชุมได้หารือกัน มีความเห็นว่า ในระหว่างที่ผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาโซนที่ 3 ยื่นอุทธรณ์ต่อ กวพ.อ. เพื่อพิจารณาภายใน 30 วันนั้น ควรให้ สพฐ. รวบรวมหลักฐาน ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ กวพ.อ.รับทราบว่า การพิจารณาดังกล่าวมีหลักฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สามารถยกเลิกได้ รวมทั้งใช้กฎหมายอื่นๆ ประกอบในการตัดสินใจ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2549 ข้อ 10(4) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 ข้อ 5 "ความสัมพันธ์กับระเบียบอื่น นอกจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้นๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการอื่น"กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดี ที่ทุกกระทรวงต้องปฏิบัติ, ประกาศ สพฐ.เรื่องการประกวดราคาจัดซื้อ ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขตามหนังสือ กวพ.อ.ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ข้อ 6.5 ที่ให้การตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด
 ส่วน กวพ.อ.จะพิจารณาผลการอุทธรณ์อย่างไร ก็ยุติตามนั้น
 
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

  • สรุปบทเรียนการจัดซื้อจัดหาแท็บเล็ต ปี พ.ศ.2555 และปี พ.ศ.2556
สพฐ.ได้จัดทำรายงานบันทึกสรุปบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ตใน 2 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อดีข้อเสีย เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนดำเนินการจัดซื้อในครั้งต่อไป ไม่ให้เกิดผลกระทบความล่าช้าในการจัดซื้อ ซึ่งกว่าจะถึงมือเด็ก ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้เด็กเสียโอกาสที่จะได้ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้
ที่ประชุมขอให้ สพฐ.รับความเห็นต่างๆ จากที่ประชุม เพื่อไปพิจารณาจัด Workshop การสรุปบทเรียนโครงการ OTPC ซึ่งความเห็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจจากที่ประชุม ที่อาจจะนำไปเป็นประเด็น Workshop การสรุปบทเรียน เช่น
ต้องการให้เป็นการลงทุนที่เกิดการจ้างงานในประเทศ
- เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตทั้งตัวเครื่องและซอฟท์แวร์ภายในประเทศ
- ควรมีองค์การมหาชนที่มาดูแลโครงการ OTPC ทั้งระบบ ให้การดำเนินงานตามโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
- อาจดำเนินการจัดซื้อจัดหาได้หลากหลายวิธี เช่น จัดซื้อ การเช่า
- การคำนึงถึง Life Cycle ของแท็บเล็ต ตั้งแต่วันได้รับเครื่อง จนสิ้นอายุการใช้งาน และระบบรีไซเคิล ฯลฯ


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม