หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 13/2556


ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาลลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 372/2556ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 13/2556
 ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ นักเรียน ครั้งที่ 13/2556 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 
 
  • การแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุ กรณีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวดราคาโครงการจัดซื้อแท็บเล็ต ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ.) 0421.3/37839 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556
 จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) เพื่อทราบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 10 กรณีที่ สพฐ.ดำเนินการตามความเห็นคณะกรรมการประกวดราคาซื้อแท็บเล็ตเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ให้ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อแท็บเล็ตโซนที่ 3 ซึ่งมีการเสนอราคาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยเห็นว่าการเสนอราคาโซนที่ 3 มีราคาแพงกว่าโซนที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อประโยชน์กับทางราชการจึงเห็นว่าควรยกเลิกการประกวดราคาได้
ต่อมา กวพ.อ.พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ระเบียบสำนักนายกฯ ข้อ 10(4) กำหนดว่าคณะกรรมการประกวดราคาจะประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง เพื่อมีมติว่าสมควรรับการเสนอของผู้มีสิทธิ์ราคารายใด มตินั้นต้องแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทำการถัดไป เพื่อให้ความเห็นชอบ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นชอบกับมติดังกล่าว ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อชี้แจงภายใน 3 วัน จึงจะสามารถยกเลิกการประกวดราคาและแจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย และรายงานให้ กวพ.อ.ทราบ
ซึ่งกรณีดังกล่าว กวพ.อ. มีความเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวที่ สพฐ.ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา ตามประกาศ สพฐ. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นการยกเลิกโดยใช้ดุลยพินิจของหน่วยงาน ไม่ใช่การยกเลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 10(4)กรณีนี้ กวพ.อ.จึงไม่อาจรับทราบได้
อย่างไรก็ดี กวพ.อ.มีความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีการใช้ดุลยพินิจยกเลิกการประกวดราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ 6.5 ที่จะไม่รับราคารายต่ำสุดนั้น จะต้องเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้เสนอราคารายต่ำสุดได้เสนอราคาไม่เกินราคามาตรฐานหรือราคากลาง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ โดยหน่วยงานไม่มีข้อมูลว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ หรือมีหลักฐานที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิคหรือเหตุอื่นใด ว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการ กรณีนี้ก็ไม่อาจยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2549 แล้ว
ที่ประชุมได้หารือกัน มีความเห็นว่า ในระหว่างที่ผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาโซนที่ 3 ยื่นอุทธรณ์ต่อ กวพ.อ. เพื่อพิจารณาภายใน 30 วันนั้น ควรให้ สพฐ. รวบรวมหลักฐาน ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ กวพ.อ.รับทราบว่า การพิจารณาดังกล่าวมีหลักฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สามารถยกเลิกได้ รวมทั้งใช้กฎหมายอื่นๆ ประกอบในการตัดสินใจ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2549 ข้อ 10(4) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549 ข้อ 5 "ความสัมพันธ์กับระเบียบอื่น นอกจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้นๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการอื่น"กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดี ที่ทุกกระทรวงต้องปฏิบัติ, ประกาศ สพฐ.เรื่องการประกวดราคาจัดซื้อ ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขตามหนังสือ กวพ.อ.ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ข้อ 6.5 ที่ให้การตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด
 ส่วน กวพ.อ.จะพิจารณาผลการอุทธรณ์อย่างไร ก็ยุติตามนั้น
 
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

  • สรุปบทเรียนการจัดซื้อจัดหาแท็บเล็ต ปี พ.ศ.2555 และปี พ.ศ.2556
สพฐ.ได้จัดทำรายงานบันทึกสรุปบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ตใน 2 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อดีข้อเสีย เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนดำเนินการจัดซื้อในครั้งต่อไป ไม่ให้เกิดผลกระทบความล่าช้าในการจัดซื้อ ซึ่งกว่าจะถึงมือเด็ก ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้เด็กเสียโอกาสที่จะได้ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้
ที่ประชุมขอให้ สพฐ.รับความเห็นต่างๆ จากที่ประชุม เพื่อไปพิจารณาจัด Workshop การสรุปบทเรียนโครงการ OTPC ซึ่งความเห็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจจากที่ประชุม ที่อาจจะนำไปเป็นประเด็น Workshop การสรุปบทเรียน เช่น
ต้องการให้เป็นการลงทุนที่เกิดการจ้างงานในประเทศ
- เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตทั้งตัวเครื่องและซอฟท์แวร์ภายในประเทศ
- ควรมีองค์การมหาชนที่มาดูแลโครงการ OTPC ทั้งระบบ ให้การดำเนินงานตามโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
- อาจดำเนินการจัดซื้อจัดหาได้หลากหลายวิธี เช่น จัดซื้อ การเช่า
- การคำนึงถึง Life Cycle ของแท็บเล็ต ตั้งแต่วันได้รับเครื่อง จนสิ้นอายุการใช้งาน และระบบรีไซเคิล ฯลฯ


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม