หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รมว.ศธ. หารือกับ กรอ.อศ.


ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาลลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 375/2556หารือกับ กรอ.อศ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สอศ.ชั้น 2 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

 
รมว.ศธ. กล่าวว่า กรอ.อศ.เป็นกลไกที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง ศธ.ที่ 876/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน และมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 26 ท่าน ซึ่งหลายท่านมาจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ เช่น เลขาธิการสภาพัฒน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสรรพากร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการที่มาจากภาคเอกชน คือ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรกลุ่มเกษตรกรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คือ พิจารณาเสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ความต้องการกำลังคน การวางแผนกำลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน เผยแพร่การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กรอ.อศ. ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและให้คำปรึกษาต่อการทำงาน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นได้ตามความจำเป็น
จากการหารือครั้งนี้ ได้พิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกันกับ กรอ.อศ. ซึ่งจะมีการกำหนดความต้องการกำลังคนในแต่ละกลุ่มอาชีพเพื่อนำไปใช้วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพ (Skill Cluster) ที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรม 12 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มแม่พิมพ์ กลุ่มพลังงาน กลุ่มอาหาร กลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยว กลุ่มอัญมณี กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รวมโทรคมนาคม) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งจะมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายจัดการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วย โดยจะเริ่มจากการสำรวจรวบรวมความต้องการกำลังคน ไปจนถึงการประเมินรายได้ของผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ภายในช่วงปิดเทอมนี้ หรือต้นปีการศึกษาหน้า
ในส่วนของหลักสูตรนั้น จะมีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประกอบการและภาคการผลิต โดยจะมีทั้งในส่วนของการฝึกอบรมในระยะสั้น เช่น ฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน ก็จะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาชีวะเอกชนด้วย ถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องที่จะจัดทำระบบแผนการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษา ทั้งระยะปานกลางและระยะยาวใน 5 ปี รวมทั้งจัดระบบการสนับสนุนภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม