หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รมว.ศธ. หารือกับ กรอ.อศ.


ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาลลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 375/2556หารือกับ กรอ.อศ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สอศ.ชั้น 2 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

 
รมว.ศธ. กล่าวว่า กรอ.อศ.เป็นกลไกที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง ศธ.ที่ 876/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน และมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 26 ท่าน ซึ่งหลายท่านมาจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ เช่น เลขาธิการสภาพัฒน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสรรพากร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการที่มาจากภาคเอกชน คือ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรกลุ่มเกษตรกรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คือ พิจารณาเสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ความต้องการกำลังคน การวางแผนกำลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน เผยแพร่การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กรอ.อศ. ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและให้คำปรึกษาต่อการทำงาน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นได้ตามความจำเป็น
จากการหารือครั้งนี้ ได้พิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกันกับ กรอ.อศ. ซึ่งจะมีการกำหนดความต้องการกำลังคนในแต่ละกลุ่มอาชีพเพื่อนำไปใช้วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพ (Skill Cluster) ที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรม 12 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มแม่พิมพ์ กลุ่มพลังงาน กลุ่มอาหาร กลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยว กลุ่มอัญมณี กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รวมโทรคมนาคม) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งจะมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายจัดการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วย โดยจะเริ่มจากการสำรวจรวบรวมความต้องการกำลังคน ไปจนถึงการประเมินรายได้ของผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ภายในช่วงปิดเทอมนี้ หรือต้นปีการศึกษาหน้า
ในส่วนของหลักสูตรนั้น จะมีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประกอบการและภาคการผลิต โดยจะมีทั้งในส่วนของการฝึกอบรมในระยะสั้น เช่น ฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน ก็จะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาชีวะเอกชนด้วย ถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องที่จะจัดทำระบบแผนการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษา ทั้งระยะปานกลางและระยะยาวใน 5 ปี รวมทั้งจัดระบบการสนับสนุนภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม