หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สพฐ.ประกาศสอบ รอง.ผอ.เขต สอบภาค ก 29 ก.ค.62

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)


เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2991 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องสมัครสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
1.เกณฑ์ประกาศ
2.ใบสมัคร - สอบ วันสอบ


ไฟล์ตัวอย่างเอกสารที่ต้องจัดทำส่ง ภาค ก  (จัดทำ อย่างละ 6 ชุด)
(คำชี้แจง 1.คลิ๊กซ้ายโหลดฟรี  2.เป็นไฟล์แก้ไขได้ 
3.เป็นแบบที่ผู้จัดทำจัดทำขึ้นเองตามแนวทาง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้
4.เพื่อการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่าย)

(คลิ๊ก)  ไฟล์  1.ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร


รวมลิงค์ เตรียมสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 62
ข้อสอบ + เฉลย + สรุปเนื้อหา

1.ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/1.html
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/…/07/2-httptuewsob.h…
3.นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/1.html
4.การประกันคุณภาพการศึกษา
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/5.html
5.การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/8_14.html
6.การบริหารและการจัดการด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ 
และด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารและการจัดการด้านบริหารงบประมาณ 
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/9_35.html
7.การนิเทศการศึกษา
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/11.html
8.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/12_14.html
9.คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บริหารการศึกษา
10.คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บริหารการศึกษา
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/13_14.html
2.วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/…/…/blog-post_18.html
2.คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา
http://www.tuewsob.com/
3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://tuewsobsupervisor.blogspot.com/…/05/blog-post_4901.h…
4.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/3.html
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/4.html
6.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/…/…/blog-post_75.html
7.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/…/…/blog-post_72.html
8.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/8.html
9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/9.html
10.พระราชบัญญัติระเบียบวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/…/…/blog-post_39.html
11.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/…/…/blog-post_93.html
12.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/12.html
13.พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/2550.html
14.พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
http://tuewsobsupervisor.blogspot.com/…/04/blog-post_5716.h…
15.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/13.html
16.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/16.html
17.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
http://www.tuewsob.com/
18.พระราชบัญญัติวิธรการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
http://www.tuewsob.com/
19.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
http://tuewsobsupervisor.blogspot.com/…/04/blog-post_2462.h…
20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
http://www.tuewsob.com/
21.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
http://tuewsobeducationer.blogspot.com/2015/07/19.html
22.กฏ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
http://www.tuewsob.com/


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม