หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

งานชุมนุม "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)


เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


ข่าวที่ 207/2562งานชุมนุม "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ที่สงขลา

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานชุมนุม "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดสงขลา โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมจำนวน 13,620 คน รวมทั้งลูกเสือจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมอีก 550 คน
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 16.15 น. ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา, กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของจังหวัดสงขลา, สำนักงานศึกษาธิการภาค​ 5,6,7 และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน) โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาค 5,6,7, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้แทนหน่วยงาน, คณะกรรมการจัดงาน, ผู้บังคับบัญชาฯ และลูกเสือ-เนตรนารีในภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จำนวน 13,620 คน รวมทั้งลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมงานชุมนุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมงานชุมนุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ที่ได้ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนชาวชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานานัปการ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงกอบกู้และรักษาเอกราชของชาติไทยด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงทะนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทะนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ได้มีความรู้รักสามัคคีอย่างเข้มแข็ง
สำหรับกิจการลูกเสือนั้น ถือว่าเป็นงานด้านการศึกษาที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับในสังคมโลก หากลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฎเกณฑ์ และยินดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ลูกเสือทุกคนจะยึดถือคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นแนวปฏิบัติอย่างมีเกียรติ โดยคำปฏิญาณได้แสดงว่า ลูกเสือนั้นมีหน้าที่อันหลากหลาย อันได้แก่
  • หน้าที่ต่อชาติ ลูกเสือจะไม่ยินยอมให้ผู้ใดหรือกลุ่มใดทำร้ายประเทศ ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การกล่าววาจาให้ร้ายต่อประเทศชาติ การกระทำการที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งลูกเสือจะต้องใช้ความรู้รักสามัคคี และช่วยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาให้แก่ทางราชการ ที่จะไม่ให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในทุกรูปแบบ
  • หน้าที่ต่อศาสนา  ไม่ว่าลูกเสือจะนับถือศาสนาใด ขอให้ระลึกและเข้าใจว่าทุกศาสนาต่างมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว กระทำแต่ความดี และทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์
  • หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์ มั่นใจว่าลูกเสือได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่ทรงอุทิศพระองค์ต่อชาติบ้านเมืองดังที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติอีกด้วย ดังนั้น การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของลูกเสือทุกคน
  • หน้าที่ต่อการช่วยเหลือผู้อื่น การเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ถือเป็นหลักประการสำคัญประการหนึ่งของลูกเสือ ซึ่งเป็นที่ยกย่องแก่ประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องคือ พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้กำกับลูกเสือ ควรหาโอกาสให้ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน เช่น ที่บ้าน ควรส่งเสริมให้เด็กทำงานในบ้าน ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว อันเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ต่อโรงเรียน ให้มากที่สุด โดยสอนลูกเสือได้ตระหนักว่า งานเป็นสิ่งที่มีเกียรติ งานเท่านั้นเป็นเครื่องวัดคุณค่าของคน
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ นอกจากจะมีลูกเสือเนตรนารีจากจังหวัดต่าง ๆ รวม 14 จังหวัดแล้ว ยังมีลูกเสือจากมิตรประเทศมาร่วมงานอีกจำนวน 550 คน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงถึงไมตรีจิตของคนไทย จึงขอให้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าภาพที่ดี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงออกให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นว่า คนไทยมีอัธยาศัยดี มีความเต็มใจ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวถึงการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" กำหนดจัดขึ้น​ 6 ภาคคือ ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562, ภาคกลางที่ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562, ภาคตะวันออกที่ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครพนม ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562, ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนที่สงขลา ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 มีลูกเสือเข้าร่วมภาคละ​ 6,810 คน​ (ภาค รวมทั้งสิ้น 40,860 คน) โดยเลข​ 68 หมายถึงพระชนมายุ​ 68 พรรษา เลข​ 10 หมายถึงรัชกาลที่ 10 ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จงภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเข้าร่วมงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากในรัชกาลที่​ 10
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ 2) เพื่อให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน 3) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4) เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ในงานชุมนุมครั้งนี้ มีจำนวนลูกเสือเนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ร่วมชุมนุม จำนวน 13,620 คน โดยจัดกิจกรรม​ 2 ส่วนคือ​ 1) การชุมนุมลูกเสือ​ กิจกรรมสวนสนาม​ และกิจกรรมในค่ายลูกเสือ​ 2) การขยายผลของกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์​ ซึ่งหลังจากงานชุมนุมครั้งนี้แล้ว ต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า​ 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา​ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2562) โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตรนารีทุกคน และสถานศึกษารายงานผลไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม