หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลการประชุม ป.ย.ป.ศธ. 5/2562

สอ.สป.ศธ.จัด OD โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่เพชรบุรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 215/2562ผลการประชุม ป.ย.ป.ศธ. 5/2562

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อนป.ย.ป.ศธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติหลักการ "ยุทธศาสตร์ ศธ." เน้น ด้าน
ที่ประชุมอนุมัติหลักการ ความสำคัญและตำแหน่งของยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประกอบด้วย วัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศใน 4 ด้าน คือ
1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ4) ปรับปรงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขา ป.ย.ป.ศธ. ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.สป.) ตั้งคณะทำงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 โดยปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป
เห็นชอบกรอบหลักการแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565)
ที่ประชุมเห็นชอบกรอบหลักการ สำหรับการวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565) เพื่อให้การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของ ศธ. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนำเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะนำไปใช้ต่อไป
เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนตามภารกิจ
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้ กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ป.ย.ป.ศธ. ให้มีความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามภารกิจของ ป.ย.ป.ศธ. ที่แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มอำนวยการ 2) กลุ่มนโยบายและความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 3) กลุ่มแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 4) กลุ่มติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 5) กลุ่มสื่อสาร และเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.
สำหรับอำนาจหน้าที่ของ ป.ยป.ศธ. มีดังนี้
1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง
2) เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ
3) งานเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
4) เป็นเจ้าภาพในการกำกับติดตามการดำเนินการของส่วยราชการ และหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
5) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
6)ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
7) ประสานเร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
8) เผยแพร่และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
รับทราบความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่ประชุมรับทราบ รายงานความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้
  • ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ สศช.ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน เพื่อชี้แจง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การปรับปรุง/จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 2) ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
  • ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่ง สศช.อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณารายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1) ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2) ปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3) ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 4)ปรับปรุงตามผลการพิจารณาขอทบทวนแผนจากหน่วยงานต่างๆ
  • ความก้าวหน้าการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  • ความก้าวหน้าการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างการตระหนักรับรู้และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านสถาบันการศึกษา สศช. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดอบรมและประกวดผลงานเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับนิสิตนักศึกษา ผ่านการออกแบบเป็นผลงานที่จับต้องได้ ที่มีความสอดคล้องและสะท้อนแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ ใน 3 ประเภท 1เสื้อผ้า 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกาย 3) ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ส่วน ม.มหิดล และ ม.ธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน
  • การดำเนินงานในระยะต่อไป 1สศช.จะดำเนินการชี้แจงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 2) สศช.ก.พ.ร.สำนักงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.กรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณ จะร่วมกันหารือแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานกับระบบeMENSCRในช่วงเดือนมิถุนายน 2562  3) สศช.กำหนดจัดงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างถ่องแท้ให้กับประชาชน 4) สศช.จะจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน รายไตรมาส สำหรับช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาทราบในช่วงเดือนสิงหาคม 2562
รับทราบการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR
ที่ประชุมรับทราบ การนำเข้าข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานตามสายงานการบังคับบัญชา (M7) ในระบบ eMENSCRโดยระบบได้เปิดให้นำเข้าข้อมูลได้ถึง 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งปัจจุบัน (24 มิถุนายน 2562) ยังคงดำเนินการกรอกข้อมูลได้ตามปกติ ฝ่ายเลขาฯ ป.ย.ป.ศธ. คาดว่าระบบจะปิดการนำเข้าข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายนนี้
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สป., สพฐ., สกศ., สอศ. และหน่วยงานในกำกับ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 379/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาะิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม