หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศธ.เปิดหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นแรก

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 187/2557
ศธ.เปิดหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นแรก
ศึกษาธิการ - กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรใหม่ "หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ" เพื่อเตรียมนักบริหารระดับกลางสู่นักบริหารระดับสูง โดยเปิดให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม่เกิน 54 ปี เข้ารับการอบรมรุ่นแรกในปีนี้ 40 คน ใช้เวลาอบรม 210 ชั่วโมง เริ่มเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557

ภาพถ่าย (by Smart phone) โดย สถาพร ถาวรสุข
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบ "หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1" ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมนักบริหารระดับกลางสู่นักบริหารระดับสูง มุ่งเน้นให้เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับกลาง ที่สามารถบริหารและปฏิบัติงานในภาพรวมของทุกภาคส่วน ด้วยความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
โดยมอบให้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำหลักสูตร นบก.ศธ.  ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะบริการจัดการหลักสูตร นบก.ศธ. ประกอบด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร แบ่งเป็น 7 หมวด 27 วิชา จำนวน 210 ชั่วโมง คือ
1) การพัฒนาทักษะการคิดและการสร้างทีมงาน
2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ในพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
3) การพัฒนาภาวะผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร
4) การพัฒนาทักษะการบริหาร
5) การพัฒนาสุขภาพนักบริหาร
6) การนำนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
7) การเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารเชิงประจักษ์และสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับกลาง
สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าชำนาญการพิเศษ โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีอายุไม่เกิน 54 ปี และได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด และเข้ารับการพัฒนาได้ตลอดหลักสูตร
โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายพัฒนารุ่นแรกจำนวน 40 คน ซึ่งจะจัดสรรให้แต่ละส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกไปเข้ารับการพัฒนาทุกวันศุกร์และเสาร์ ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม โดยนอกจากจะมีวิธีการพัฒนาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกันแล้ว ยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานที่ดำเนินการพัฒนา


ที่มา เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม