หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 269/2558
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ได้เสนอ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีกรณีถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (เมื่อปี 2542) ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้
 โดยมีเหตุที่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การพิจารณาทางปกครองของ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีมติให้เห็นชอบลงโทษปลดออกไล่ออกข้าราชการตามกรณีนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางในเรื่องใดมิให้พิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
 จากผลการดำเนินการทางวินัยตามกรณีดังกล่าวขั้นต้น มีประเด็นข้อผิดพลาดในกระบวนการนำเรื่องการดำเนินการทางวินัยเข้าสู่การพิจารณาลงโทษของ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ที่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้พิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ดังกล่าว (เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ของข้าราชการรายเดียวกัน) เป็น อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาครั้งนั้นด้วย
 จึงเป็นเหตุให้ศาลปกครองวินิจฉัยว่า มติของ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการครั้งดังกล่าว เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัยในบางครั้งใช้เวลาในการดำเนินการ จึงจะจบสิ้นกระบวนการ อันเป็นเหตุให้เมื่อศาลปกครองมีคำพิพากษาแล้ว ในบางกรณีไม่อาจดำเนินการตามกระบวนการใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดได้ ถึงแม้ว่าผลการสอบสวนทางวินัยคณะกรรมการสอบสวนฯ จะมีความเห็นว่าผู้ได้รับคำสั่งมีความผิดจริงก็ตาม (เช่น กรณีได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ.ล้างมลทิน เป็นต้น)
 อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นว่า กรณีดังกล่าวควรนำมาเป็นกรณีศึกษาให้ทุกส่วนราชการได้ตระหนักและดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
 ทั้งนี้ การดำเนินการทางวินัยมีความสำคัญ และกฎ ระเบียบ ที่กำหนดล้วนมีความสำคัญเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย จึงต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนักในเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพิจารณา รวมทั้งฝ่ายเลขานุการและผู้ให้ข้อมูลต้องสังเกตและนำเสนอต่อที่ประชุม
 หากมีกรณีจะทำให้ผลของการประชุมต้องขัดต่อเรื่องใดที่ทางราชการกำหนดไว้ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่การเพิกถอนตามคำพิพากษาของศาลปกครองเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างข้างต้นอีก รวมทั้งการเข้าร่วมพิจารณาทางปกครอง ควรมีแนวทางในการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวนทางวินัย หรือผู้ที่เป็นผู้ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และผู้นั้นเป็นผู้ที่จะต้องพิจารณาลงโทษในฐานะ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ต้องใช้อำนาจทางปกครองในกรณีอื่นๆ ด้วย
 ดังนั้น จึงควรมีแบบในการตรวจสอบเพื่อความรอบคอบ รัดกุมในการพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ หรือองค์ประชุมอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายในการประชุมทุกครั้งด้วย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม