หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สาระที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


#สาระที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560”
---------------------------------------
1.สถานศึกษาสามารถตรวจสอบตารางโครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ http://bet.obec.go.th/index/และโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6 ม.3 และ ม.6 ได้ที่ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/212

2.การบริการข้อสอบ Pre O-Net แก่เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ของ สทศ. สพฐ.
2.1 จะมีข้อสอบมาตรฐานเพื่อบริการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ O-Net จำนวน 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 และ ม.3 
2.2 จะจัดส่งข้อสอบ Pre O-Net ให้เขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 และส่งเฉลยพร้อมแบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อสอบให้ทุกเขตวิเคราะห์ผลสอบเพื่อแก้ไขเด็กรายบุคคล 

3.สทศ.สพฐ.กำหนดแผนการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนให้แก่ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
3.1 การสอบ NT และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560
3.2 การสอบ Pre O-Net และการประเมินผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ช่วงเดือนธันวาคม 2560

4.รูปแบบข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560 ของ สทศ.สพฐ.
4.1 รูปแบบข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษา มีดังนี้ ข้อ 1 - 27 เป็นรูปแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน (แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก) ข้อ 28 - 29 เป็นรูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ 2 คะแนน (แต่ละข้อมีคะแนน 0, 1, 2 คะแนน) และข้อ 30 เป็นรูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 4 คะแนน (มีคะแนน 0, 2, 4 คะแนน)
4.2 รูปแบบข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ มีดังนี้ ข้อ 1 - 27 เป็นรูปแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน (แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก) ข้อ 28 - 29 เป็นรูปแบบเติมคำตอบ ข้อละ 1 คะแนน (แต่ละข้อมีคะแนน 0, 1 คะแนน) และข้อ 30 เป็นรูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 6 คะแนน (มีคะแนน 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 คะแนน)
4.3 รูปแบบข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล มีดังนี้ ข้อ 1 - 27 เป็นรูปแบบเลือกตอบ ข้อละ 1 คะแนน
(แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก) ข้อ 28 - 29 เป็นรูปแบบเขียนตอบสั้น ข้อละ 2 คะแนน (แต่ละข้อมีคะแนน 0, 1, 2 คะแนน) และข้อ 30 รูปแบบเขียนตอบอิสระ ข้อละ 4 คะแนน (มีคะแนน 0, 2, 4 คะแนน)

5.การสอบ O-Net ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
5.1 ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.2 ชั้น ม.6 สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ
5.3 หน่วยงานที่ออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 คือ สสวท.   
5.4 ข้อสอบวิชาภาษาไทยที่เป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ/อัตนัย มีน้ำหนักคะแนนเป็น 20%  

6.กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 
6.1 การสอบ Pre O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการจัดสอบจะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.60-15 ม.ค.61
6.2 การประเมินผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
       (1) ชั้น ป.2 ชั้น ป.4 และชั้น ป.5 จัดสอบระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-6 มี.ค.61 
       (2) ชั้น ม.1 และชั้น ม.2 จัดสอบระหว่างวันที่ 12-23 ก.พ.61
6.3 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1 จัดสอบระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ.61 (ประกาศผล 2 เม.ย.61)
6.4 การสอบ NT ชั้น ป.3 จัดสอบวันที่ 7 มี.ค.61 (ประกาศผล 30 เม.ย.61)
6.5 การสอบ O-Net 
       (1 ) ชั้น ป.6 จัดสอบวันที่ 3 ก.พ.61 (ประกาศผล 25 มี.ค.61) 
       (2) ชั้น ม.3 จัดสอบระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ.61 (ประกาศผล 26 มี.ค.61) 
       (3) ชั้น ม.6 จัดสอบระหว่างวันที่ 3-4 มี.ค.61 (ประกาศผล 3 เม.ย.61)

ที่มา ; เว็บ http://www.niets.or.th

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม