หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

   

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 424/2559รมช.ศธ.ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ"

 จังหวัดชลบุรี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" ในการเสวนา เรื่อง แรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง, ผู้บริหารสถานประกอบการ, ผู้ประกอบการ ตลอดจนอาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา และนักศึกษา ร่วมรับฟัง
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ส่งเสริมให้เด็กมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องร่วมมือกันวางแผนให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถแข่งขันกับเวทีโลกได้
เมื่อเดือนมกราคม 2559 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ด้วยการวางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กำหนดกลยุทธ์และวิธีดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนตามที่รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก สงขลา นราธิวาส มุกดาหาร นครพนม หนองคาย สระแก้ว ตราด และกาญจนบุรี
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการศึกษาให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของการพัฒนาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งสร้างทักษะทางวิชาชีพ ด้วยการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574

นอกจากนี้ ในช่วงเวลา ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการศึกษาวิจัยด้านการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีผลการวิจัยที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้
  • คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สามารถนำผลการศึกษาวิจัยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปใช้ในการจัดทำแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์และบริบทของแต่ละจังหวัดได้
  • สถานศึกษาในทุกระดับมีหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
  • มีงานวิจัยที่พัฒนาความรู้ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมการตลาด-การขาย, การเงิน-การบัญชี, และการพัฒนาคน-องค์กร ที่จะนำมาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อไป
  • ในระดับกระทรวง มีแนวทางการพัฒนาโดยจะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับกระทรวง เพื่อดำเนินงาน อำนวยการ และประสานงาน
  • หลักสูตรการเรียนการสอนมีจำนวนชั่วโมงเรียนด้านการบริหารธุรกิจและการประกอบการน้อยมาก หากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ต้องเพิ่มจำนวนชั่วโมงที่สอนด้านการบริหารและการประกอบการมากขึ้น เพื่อทำให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในแนวทางที่ดีขึ้น อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการศึกษาได้

ทั้งนี้ ในอนาคตมีแนวทางที่จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครได้ โดยคาดว่าจะมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม