หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผลประชุมองค์กรหลัก

ว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

   

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 420/2559
ผลประชุมองค์กรหลักศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้หน่วยงานและองค์กรหลักได้รายงานความก้าวหน้าการทำงานในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นสำคัญซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
Thailand 4.0  ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงดำเนินการขับเคลื่อนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการทำงานให้เกิดผลชัดเจน 2ระยะ โดยระยะแรก จะใช้เพื่อการบริหารจัดการทุกหน่วยงาน เช่น การลดภาระการใช้กระดาษให้น้อยลงให้มากที่สุดจนถึงระดับโรงเรียน ส่วนระยะที่สอง มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนหลักนำระบบ e-Office มาใช้ในงานด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น งานธุรการ งานรับส่งหนังสือ การติดต่อประสานงาน การรับส่งข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) เต็มรูปแบบ และจะกำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับทุกหน่วยงานด้วย
การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 (6th APEC Education Ministerial Meeting) ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู  ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม และได้เรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้ทั่วโลกคิดตรงกันใน เรื่อง คือ 1) เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกระดับ 2การพัฒนา Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะภายใน เป็นทักษะที่เกี่ยวกับคน และการใช้ชีวิต หรือเรื่องของความคิด จิตใจ ศิลปะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานเชิงบูรณาการ การสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งต้องเกิดจากการพัฒนาภายในของแต่ละบุคคล 3) การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนจบออกมาเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้น 4) การพัฒนาครู ให้มีศักยภาพสูงขึ้นและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดย รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณ โดยใช้กรอบ นโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักเพื่อตอบโจทย์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) ครู 3) การบริหารจัดการ 4) ICT เพื่อการศึกษา 5) การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 6) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดทำแผนแม่บทด้านการศึกษาเพื่อรายงานต่อรัฐบาล ทั้งแผนปฏิบัติราชการ (1ปี) แผนระยะ ปี แผนระยะ 10 ปี และแผนระยะ 15 ปี โดยแผนแต่ละระดับจะสอดรับกันทั้งหมด
การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรสำหรับปีงบประมาณ 2561  โดย รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ทุกหน่วยงานจนถึงระดับสถานศึกษาได้วางแผนเรื่องอัตรากำลังของบุคลากร เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งการโยกย้าย เลื่อนระดับ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย ฯลฯ โดยขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2560 ดังนั้นเมื่อถึงต้นเดือนกันยายนปีหน้า ผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ฯลฯ จะต้องรู้ว่าตนเองจะไปอยู่ที่ใดในปีงบประมาณต่อไป
การพัฒนา Leadership Skills สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่ง มล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มต้นพัฒนาผู้บริหารระดับ 10-11 โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกาและภาคเอกชนชั้นนำของไทย ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ ที่เขาใหญ่ ซึ่งรัฐมนตรีทั้ง ท่านจะเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมในครั้งนี้ด้วย จากนั้นผู้บริหารทุกท่านที่ผ่านการอบรมไปแล้ว เดือน จะนำโจทย์ที่ได้รับกลับไปนำเสนอในการอบรมอีกครั้ง โดยการพัฒนาจะเน้นไปที่การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม