หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 16/2561
ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

"สภาการศึกษา" ประชุมนัดแรกปี 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ โดยมุ่งหวังให้เสนอแนะเชิงนโยบายด้านระบบการศึกษาของประเทศในด้านต่างๆ ให้การทำงานของสภาการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสือกระดาษ ที่สำคัญคือผลิตบัณฑิตจบออกมาแล้วมีงานทำ ผลิตคนให้รองรับและตรงกับงาน เพื่อให้ตลาดแรงงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.), นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้บริหารหน่วยงาน 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการสภาการศึกษา กล่าวว่า การประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้ได้เชิญ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเป็นบุคคลกำลังสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมาช่วยผลักดันเรื่องการศึกษาและการดำเนินงานต่าง ๆ ของสภาการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย เพราะภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการมีมากมาย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง 9 คณะ ประกอบด้วย
  •  ด้านนโยบายการศึกษาและการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  โดยมีเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทันต่อสถานการณ์ และส่งเสริมแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติ
  •  ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด  จะมีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ และวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดและนำเสนอผล (Dashboard)
  •  ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา  เน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา และรวบรวมข้อมูลรายจ่ายด้านการศึกษาในทุกระดับ
  •  ด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ, ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษานำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
  •  ด้านการประเมินผล  มีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
  •  ด้านกฎหมายการศึกษา  มีแนวทางในการกำหนดแผน พัฒนา ศึกษาวิจัยกฎหมายการศึกษา ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่ออกตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  •  ด้านการวิจัยการศึกษา  ได้กำหนดทิศทาง พร้อมหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และกลั่นกรอง หัวข้อการทำวิจัยของเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาของ สกศ.
  •  ด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา  จะพิจารณาให้คำแนะนำ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และดำเนินการสื่อประชาสัมพันธ์
  •  ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา  เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา ส่งเสริมบูรณาการความรู้ ในสถานศึกษาและติดตามประเมินผล

หลังจากนี้ สกศ. จะเร่งจัดทำองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทั้ง คณะ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป เพื่อให้คณะอนุกรรมการทุกชุดสามารถดำเนินการนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่วางไว้โดยเร็ว ส่วนจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการในเรื่องใดเพิ่มเติมนั้น ขอให้สภาการศึกษาพิจารณา หากจำเป็นก็จะได้ดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวย้ำถึงกรรมการสภาการศึกษาชุดนี้ด้วยว่า ถือเป็นสภายุคใหม่ที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้าน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่สดใสและเข้มแข็ง ส่วนการตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง  9 ด้าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จะทำให้การทำงานของคณะกรรมการสภาการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสือกระดาษ และการประชุมครั้งนี้ยิ่งทำให้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากต่อการผลักดันนโยบายทางด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน มุ่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ที่สำคัญ สภาการศึกษาชุดนี้จะเร่งผลักดันระบบการศึกษา ให้สามารถการผลิตกำลังคนให้รองรับกับงาน ผลิตบัณฑิตให้จบการศึกษามาแล้วมีงานทำ และผลิตคนให้ตรงกับงาน เพื่อให้ตลาดแรงงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม