หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

8 กันยายน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” รมว.ศธ.ย้ำนิยามการรู้หนังสือต้องเปลี่ยนตามโลก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


8 กันยายน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” รมว.ศธ.ย้ำนิยามการรู้หนังสือต้องเปลี่ยนตามโลก

ประเด็นสำคัญ
– UNESCO ประกาศให้วันที่ 8 ก.ย.เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ มาตั้งแต่ปี 2509
– ปีนี้ไทยจัดกิจกรรมชื่อ “กศน.กับการส่งเสริมการรู้หนังสือของชุมชนและสังคมไทย”
– รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล
– ต้องการให้ประชาชนมีทักษะการอ่านการเขียนหลายภาษา (Multiliteracies) ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม รวมทั้งภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
– โลกยุคดิจิทัล จึงต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และระบบคิด ในลักษณะสหวิทยาการ
(8 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2562” (International Literacy Day: ILD 2019) โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน กศน. เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ในมิติของการรู้หนังสือ หรือ “Literacy” ตามคำนิยามเดิม คือ การอ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น “Arithmetic” ที่เรียกว่า “The Three Rs” (3Rs) ซึ่งวงการศึกษาโลกได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2338 หรือเมื่อประมาณ 224 ปีมาแล้วนั้น ย่อมไม่เป็นการเพียงพออีกต่อไปแล้วสำหรับโลกในยุคศตวรรษที่ 21
รัฐบาลจึงมีนโยบายเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลให้มีทักษะการอ่านการเขียนหลายภาษา (Multiliteracies) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ รวมทั้งภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มีความพร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัล รักในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนองได้ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ ซึ่งที่กล่าวมานี้คือ “Literacy” ในนิยามใหม่ ที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พยายามดำเนินการให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพต่อไป
“กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ให้ความรู้กับคนไทยทุกคน ไม่ควรจำกัดเฉพาะคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเท่านั้น แต่ต้องให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารกับคนไทยทุกคนทุกช่วงวัย ประเทศไทยกำลังเข้าสู่เป็นสังคมสูงวัย จึงต้องการให้สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เชื่อว่าหากเรามุ่งมั่นนำหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในการให้ความรู้กับคนไทยทั้งประเทศ ประเทศของเราจะมีทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแรง ไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนแต่เป็นคนไทยทุกคน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดการจัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก “กศน. กับการส่งเสริมการรู้หนังสือของชุมชนและสังคมไทย” โดยมีการอ่านสารของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก มิสออเดรย์ อาซูเลย์ (Ms. Audrey Azoulay) โดยผู้อำนวยการยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ, อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2562, การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561, มอบประกาศนียบัตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงาน กศน. ประจำปี 2561, มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561, มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน. ประจำปี 2562, มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครู กศน.ประจำปี 2562 จำนวน 994 ราย พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat ) และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้เพื่อความมั่งคั่ง”

ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม