หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

คุณหญิงโค้ดดิ้งโชว์เทคนิค Unplug Coding นำร่องอบรมครู พร้อมเริ่มสอนจริง พ.ย.62

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


คุณหญิงโค้ดดิ้งโชว์เทคนิค Unplug Coding นำร่องอบรมครู พร้อมเริ่มสอนจริง พ.ย.62
(19 กันยายน 2562) คุณหญิงโค้ดดิ้ง “กัลยา โสภณพนิช” รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ให้ผู้บริหาสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด 350 โรงเรียน รวม 1,050 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงทพฯ
ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สามารถจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาของรัฐบาล
สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ จัดอยู่ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการรู้ดิจิทัล ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่ทำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับช้อนได้ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างสมรรถนะของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมสอนโค้ดดิ้งมีความพร้อม 100% เนื่องจากครูสอนวิชาวิทยาการคำนวณมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว เมื่อได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติก็สามารถสอนนักเรียนได้เลย ทั้งนี้การสอน Unplug Coding ถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยที่มีการสอนเด็กในระดับปฐมวัย แต่ด้วยความร่วมมือของ สสวท. และ สพฐ. ในวันนี้ มั่นใจว่าจะสามารถผลักดันให้ครูและโรงเรียนนำร่องทุกสังกัด จำนวน 350 แห่งพร้อมสอนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอน
สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการวันนี้ มีหลักสูตรสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัดวิชาวิทยาการคำนวณ รวมทั้งวิธีจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนมีความเข้าใจอย่างดี ก็จะสามารถผลักดันการสอนโค้ดดิ้งอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของครูผู้สอนนอกจากจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้แล้ว ยังสามารถคิดต่อยอดการสอนได้อีก เช่น การสร้างอุปกรณ์การสอนใหม่ คิดเกมใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียน เป็นต้น
รมช.ศึกษาธิการ ฝากถึงครูผู้สอนว่า ขอให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่น่าเรียน ช่วยให้เด็กสนุกสนานกับการเรียน การคิดวิเคราะห์ หากครูและนักเรียนมีความสุขในการเรียนโค้ดดิ้งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งหลังจากเริ่มสอนโค้ดดิ้งไประยะหนึ่ง จะมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยขอให้เชื่อมั่นว่า ศธ. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูง โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทุกแห่งจะได้เรียนโค้ดดิ้ง เนื่องจากการสอนรูปแบบ Unplug Coding ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มากมาย แต่ใช้การสอนให้เด็กคิดเป็น วางแผนเป็นขั้นตอน แก้ปัญหาด้วยเหตุผล สร้างสรรค์ นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ตามช่วงวัย
รมช. ศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้ายว่า Coding สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ นำไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า “Coding for All, All for Coding” เพื่อให้คนไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจและเต็มภาคภูมิ
ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม