หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

ศธ.จัดพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
ศธ.จัดพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง

(28 กันยายน 2562) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีกว่า 1,200 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี
ประเด็นสำคัญ
– การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา
– โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2549 มีการประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2550-2560 รวม 25,972 แห่ง
– ได้มีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ขณะนี้มี 192 แห่ง
– จึงมีพิธีมอบป้ายสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงในครั้งนี้ เพราะกว่าที่สถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ผ่านเกณฑ์การตัดสินมาได้ ต้องใช้ทั้งเวลา การผนึกความร่วมมือทั้งจากบุคลากรภายในสถานศึกษา และการประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและชุมชน รวมถึงการทุ่มเทสรรพกำลังอย่างรอบด้านในทุกเรื่อง จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียน
จึงขอให้ช่วยกันขยายผลการดำเนินงานให้มีจำนวนสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 ความตอนหนึ่งว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่นได้ผลแน่นอนและรวดเร็ว” จะเห็นได้ว่า พระราชดำริของพระองค์ท่าน คือ สิ่งที่เป็นจริงปฏิบัติได้และจะเป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพมากที่สุด
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและสร้างเยาวชนของประเทศให้เป็นรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายผลสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดในการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญด้านการศึกษา
โดยให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
“เชื่อมั่นว่า ท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านในวันนี้ จะสามารถรักษาคุณภาพการทำงานและการจัดการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังสำคัญในการต่อยอด ขยายผลสู่สถานศึกษาสู่ชุมชนและสังคมให้ได้อย่างทั่วถึงด้วย ขอขอบคุณผู้บริหารทุกหน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่ง ที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษาให้เป็นผลสำเร็จ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี” รองปลัด ศธ.กล่าว
นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่รัฐบาลได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศนั้น ในส่วนของภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา และมีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความ เข้าใจอย่างถ่องแท้ จนกระทั่งสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน นําไปสู่การปฏิบัติจนเกิดคุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียง
โดยดําเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2549 มีการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเรียกว่า สถานศึกษาพอเพียง ตั้งแต่ ปี 2550 – 2560 รวมทั้งสิ้น 25,972 แห่ง นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ ในการดําเนินงานสูงยิ่งขึ้น ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีจํานวน 192 แห่ง
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลในการน้อมนําพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนแสดงผลงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม