หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ กับ กรอ.อศ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้               ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 192/2559การประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ กับ กรอ.อศ. เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) กับ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน, ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน เมื่อวันพุธที่ พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปทุมมาศ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมร่วมทั้ง 2 คณะ เพื่อต้องการร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่ออนาคตและการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้
 

1บทสรุปจุดร่วม-จุดต่างในการทำงานของ E2 และ กรอ.อศ.
เมื่อพิจารณากรอบการทำงานระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ หรือ E2  กับ กรอ.อศ. พบว่ามีจุดร่วมที่สอดประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว กล่าวคือ E2 มีแนวทางการทำงาน ด้าน ได้แก่ Re-branding, Excellent Model School, Database (Demand and Supply), Standard and Certification Center ส่วน กรอ.อศ. มีกรอบการดำเนินงาน 12 ข้อ คือ วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในกลุ่มอาชีพวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกำลังคนในกลุ่มอาชีพกำหนดสมรรถนะอาชีพปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการคัดเลือกสถานศึกษาและนำร่องหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ-ครูฝึกในสถานประกอบการพัฒนาวัสดุครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการสอนประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และเสริมสร้างการจ้างงานตามสมรรถนะและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
 
กรอ.อศ.
คณะกรรมการ E2
Re-branding
Re-branding
Demand
Database on Demand
Supply
Database on Supply
Competency Base
 Excellent Model School,
 
Standard and Certification Center
Curriculum Demand
Excellent Model School
Pilot College
Excellent Model School
Teachers, Mentors
Excellent Model School
Facilities and Equipment
Excellent Model School
Experiencing Environment
Excellent Model School
Evaluate & Measures
Excellent Model School
Curriculum Evaluate
Excellent Model School
Vocational Qulity Test
Medium to Long term,Standard and Certification Center
Paid on Competency level
Medium to Long term,Standard and Certification Center

ดังนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง 2 คณะประสานแผนงานและบูรณาการดำเนินการร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ของภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่ออนาคตและการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ในส่วนของจุดต่างนั้น กรอ.อศ. มีหลายส่วนที่ต่างจากคณะทำงาน E2 อาทิ มีระยะเวลาในการทำงานยาวนานกว่า, มีการพัฒนา Functional-Based อย่างต่อเนื่อง, มีหน่วยงานระดับพื้นที่ (Area-Basedทั้ง อ.กรอ.อุตสาหกรรม อ.กรอ.หอการค้า และ อ.กรอ.จังหวัด ตลอดจนมีโจทย์กลุ่มอาชีพใหม่และการประกอบธุรกิจขนาดกลางที่จะต้องดำเนินการ

2) ผลการดำเนินงานของ กรอ.อศ. ปี 2558-2559
ในช่วงปี 2558-2559 กรอ.อศ. ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ได้แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมทั้งได้มีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน อาทิ
กลุ่มเครื่องยนต์เล็ก  ได้ร่วมกับบริษัท เอพี ฮอนด้า จํากัด ในการจัดการเรียนการสอน การอบรมพัฒนาครู และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 321 แห่ง ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น เครื่องยนต์ จักรยานยนต์ ได้รับการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ในการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ 36 แห่ง และสร้างเพิ่มขึ้นปีละ 10 แห่ง พร้อมมอบอุปกรณ์ขับขี่ปลอดภัยให้กับศูนย์ เช่น หมวกกันน็อก รถจักรยานยนต์ กรวยยาง เป็นต้น นอกจากนี้จะจัดอบรมครูในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ 321แห่ง และรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในร้านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในการพัฒนาทางด้านวิชาการและทักษะขับขี่ปลอดภัย โดยสนับสนุนคู่มือ สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม 3ปี สนับสนุนรถจักรยานยนต์ 200 คัน และจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและขับขี่ปลอดภัยให้กับครูอาชีวะตลอดจนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
กลุ่มพาณิชย์นาวี
  ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการควบคุมเรือประมงและประมงทะเล
กลุ่มเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรมพลังงาน
  ได้ร่วมกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, หอการค้าเยอรมัน-ไทย, เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเบทาโกร จำกัด, บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัดเครือซ้งพันธุ์ปลากรุ๊ป เพื่อผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน อบรมครูประจำการและศึกษาดูงานในสถานประกอบการ พร้อมทั้งกำหนดสมรรถนะอาชีพ งานอาชีพเทคโนโลยีการจัดการพืชสมัยใหม่ งานอาชีพการผลิตสัตว์เล็ก ผลิตสัตว์ปีกและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มหอการค้า
  ได้ร่วมกับหอการค้าไทยและหอการค้าเยอรมัน-ไทย เพื่อผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ
กลุ่มค้าปลีก
  ได้ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซีไทย ภายใต้ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษากลุ่มท่องเที่ยว-โรงแรม  ได้ร่วมกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
กลุ่มธุรกิจบริการอาหาร
  ได้ร่วมกับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อให้การสนับสนุนห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์แก่สถานศึกษา 24 แห่ง ระดับ ปวช.-ปวส. ระดับละ ห้องเรียน  ตลอดจนร่วมกับบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในการร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
กลุ่มยานยนต์ชิ้นส่วนและยานยนต์บริการ  ได้ร่วมกับบริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด ในโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “One Dealer One College” ระยะที่ 2  และร่วมมือกับบริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ในการจัดการศึกษาทวิภาคี รวมทั้งร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสถานประกอบการบริการยานยนต์ ภายใต้โครงการตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย 
กลุ่มปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  ได้ร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันฯ ในการจัด TVET STEM Enjoy Science :สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (Technical Vocational Education and Training : TVET)
- กลุ่มแฟชั่น เครื่องนุ่งห่ม  ได้ร่วมกับบริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด (สาขาวังบูรพา) จัดแข่งขันทักษะอาชีพด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม

กลุ่มเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  ได้ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ในการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ตลอดจนร่วมกับบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด, บริษัท เอบีบี จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ในการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี  ร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีและการฝึกงานนักศึกษา รวมทั้งร่วมกับบริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านอิเล็กทรอนิกส์ 44 ชุด และชุดคอมพิวเตอร์ 88 ชุด
- กลุ่มก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์  ได้ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม

กลุ่มยาง  ได้ร่วมกับบริษัท อีโนเอ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด ด้านอาชีวศึกษาทวิภาคีและรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

กลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ
  ได้ร่วมกับบริษัท โนเวมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในการร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีและการฝึกงานนักศึกษา
กรอ.อศ.-หน่วยงานกลาง
  ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในด้านการประเมินสมรรถนะและการแข่งขันทักษะอาชีพ
นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กับ อศ. และสถานศึกษา ที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มสูงขึ้นด้วย (ข้อมูลของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ณ วันที่ 12 มกราคม 2559) ดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมาย
ปี 2557
ปี 2558
สถานศึกษา
421 แห่ง
424 แห่ง
ผู้เรียน
61,264 คน
89,489 คน
สถานประกอบการ
8,098 แห่ง
10,527 แห่ง
สาขาวิชา
101 สาขา
124 สาขา


3) ผลการดำเนินงานของคณะทำงาน E2
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชน ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการทำงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) ดังนี้
Re-branding : เตรียมจัดทำสื่อเพื่อปรับภาพลักษณ์และสร้างแรงจูงใจ อาทิ Video InfoGraphic อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ความยาว 3.12 นาที และ นาที, Logo อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ  เพื่อสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่จะเกิดพลังร่วม ไม่ซับซ้อน โดยให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเป็นผู้เลือกแบบ พร้อมทั้งเตรียมจัดโครงการศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวศึกษาต้นแบบด้าน Re-branding ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Excellent Model School
 : ได้จัดทำ Roadmap เพื่อดำเนินการขยายความร่วมมือ ร้อยละ 45 ภายในปี 2559ไปสู่บริษัทเครือข่าย E2 เป็นจำนวน 8,789 แห่ง และในปี 2560 เริ่มต้นสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) พร้อมขยายความร่วมมือไปสู่บริษัทเครือข่ายและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมจำนวน 13,184 แห่ง เพื่อเป็น Excellent Model School อย่างแท้จริง     
Database (Demand and Supply)
 : จับคู่ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรม 18 กลุ่ม กับปริมาณการผลิตกำลังคนของ สอศ.ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 รวมทั้งจัดทำ Web-Based Survey เพื่อสำรวจความต้องการกำลังคนของสภาหอการค้าและสภาการท่องเที่ยว และจัดทำระบบ Integrated Database Systemเพื่อจับคู่ข้อมูลของความต้องการและการผลิตกำลังคนทั้งหมดในภาพรวมStandard and Certification Center : ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ คือ ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ กำหนดวิธีประเมินมาตรฐานและทดสอบสมรรถนะ โดยจะต้องกำหนดมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซ้ำกับที่มีอยู่เดิม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องอิงกับค่าตอบแทนและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลด้วย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม