หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ก.พ.อ. เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.-รศ. 56 ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา  • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 351/2559 ก.พ.อ. เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.-รศ. 56 ราย

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5
  ที่ประชุมได้เห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จำนวน 56 ราย ดังนี้
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชลิดา ลิปิกรณ์  รองศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา ทองจุล  รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ จันทรา  รองศาสตราจารย์ / การศึกษา
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เชียงกา  รองศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพล อนันตวรสกุล  รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6. นางวรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี
  7. นายเถลิงศักดิ์ สมัครสมาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาเอ็นโดดอนต์
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี หีบแก้ว  รองศาสตราจารย์ / กายวิภาคศาสตร์
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์  รองศาสตราจารย์ / อายุรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  10. นางสาวทรียาพรรณ สุภามณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา แก้วศิริ  รองศาสตราจารย์ / โสต คอ นาสิกวิทยา
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ  รองศาสตราจารย์ / ออร์โธปิดิกส์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  13. นางสุพัตรา วชิระเจริญวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
  14. นางสาวชนยา ด่านสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาฝรั่งเศส
  15. นางสาวกุลยา จันทะเดช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบัญชี
  16. นางสาวธนิศรา เวชเตง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / กายวิภาคศาสตร์
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุภัทรกุล  รองศาสตราจารย์ / บัญชี
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพมาศ ชุมวรฐายี  รองศาสตราจารย์ / การสอนภาษาอังกฤษ
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา วรเสียงสุข  รองศาสตราจารย์ / สังคมวิทยา
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกป้อง ศรีสนิท  รองศาสตราจารย์ / กฎหมายอาญา
  มหาวิทยาลัยนครพนม
  21. นายวิทยา บุญสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  22. นายวีรธรรม ไชยยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์  รองศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  24. นางสาวบุษกร ทองใบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีการอาหาร
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  25. นางนันทิยา วัฒายุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
  26. นายชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นิติเวชศาสตร์
  27. นางเบญจพร จึงเกรียงไกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  28. นางสายสุดา เตียเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29. นางสาวมานิสา ศรีชลเพ็ชร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  30. นางกิตติยา คงกระพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
  31. นายพินิจ ทวีธรรมเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / กายวิภาคศาสตร์
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา บันสิทธิ์  รองศาสตราจารย์ / สัตวศาสตร์
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  33. นางเยาวนิตย์ ธาราฉาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พฤกษศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี34. นางสมาพร เรืองสังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  รองศาสตราจารย์ / บรรณารักษศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร  รองศาสตราจารย์ / วิจัยและประเมินผลการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  37. นางจินตนา วิบูลย์ศิริกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  38. นายจารุต บุศราทิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์นาถ นาถวรานันต์  รองศาสตราจารย์ / เกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ บุญจันทร์  รองศาสตราจารย์ / การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  41. นายสมบูรณ์ นิยม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
  42. นายเกษม ภู่เจริญธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  43. นางสาวสุวรรณา จันคนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
  44. นางวนิดา วัฒนพายัพกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  45. นางสาวรุ่งนภา สุวรรณศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ออกแบบนิเทศศิลป์
  46. นางนันททวรรณ หวลมานพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประติมากรรม
  47. นายบรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
  48. นางสาวปาริชาติ คลื่นสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  49. นายพนา ดุสิตากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
  50. นายกษิดิ์เดช สุทธิวานิช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นิติศาสตร์
  51. นายจตุรงค์ จตุรเชิดชัยสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  52. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีเครื่องกล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย53. นางนงเยาว์ อินทสโร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  54. นางปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  55. นางจันทิมา พรหมเกษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ56. นางสาวสุมาลี นันทศิริพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การท่องเที่ยว

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ จำนวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 แห่ง ทบทวนการขอกรอบอัตรากำลัง และให้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาคำขอกรอบอัตรากำลังดังกล่าว ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

 • ที่มา ;  เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม