หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงฯ ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
ข่าวที่ 117/2561
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 โดยกำหนดให้มี8  สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน ท่องจำ 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและพัฒนาปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 4) ความสามารถในการสื่อสาร 5) ทักษะในการอยู่ร่วมกัน ริ่มใช้ปีการศึกษา 2561
นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ที่นำไปสู่ความผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้า โดยมีอัลกุรอานและอัลหะดีษเป็นธรรมนูญ ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
โดยมีสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถาบันการเรียนการสอนศาสนาอิสลามตามอัธยาศัยตลอดชีวิต และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้ด้านศาสนา วิชาชีพ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพพร้อมกับให้ผู้เรียนได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของโต๊ะครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักสูตรแกนกลางในการเรียนการสอน โดยริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ
พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ผู้เรียนได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของโต๊ะครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันนี้
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และข้อ 3 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ดังปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ โดยดำเนินการตามกำหนดเวลา ดังนี้
ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ในชั้นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ในชั้นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ปีที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ในชั้นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ในชั้นระดับต้น ปีที่ 4 และทุกชั้นเรียน
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง มาตรฐานการเรียนรู้ระดับชั้นให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หลักการที่สำคัญของหลักสูตร 4 ด้าน
1. สอนศาสนาและอบรมจริยธรรมอิสลามแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุโอกาสและเงื่อนไข
2. พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาบุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
จุดหมายของหลักสูตร 4 ข้อ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ที่เสริมสร้างสติปัญญาและการปฏิบัติตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดความสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า
1. เด็ก เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป นำหลักการศาสนาอิสลามไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. สถาบันศึกษาปอเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพที่เป็นระบบ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและชุมชน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรสถาบันศึกษาปอเนาะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
สมรรถนะสำคัญที่ผู้เรียนควรจะมี 5 ประการ  หลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนี้
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน ท่องจำ  ความสามารถของผู้เรียน ในการอ่าน เขียน ท่องจำ ตัวบท หลักการ หลักฐานอ้างอิงซึ่งเป็นที่มาของหลักคำสอนของอิสลามจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ มติของนักวิชาการ และการเทียบเคียง อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้อิสลาม เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการยึดมั่นศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสันติสุข
2. ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของหลักการอิสลาม เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ประกอบการวินิจฉัย ตัดสินปัญหาตามหลักการทางศาสนาในระดับที่เหมาะสมทั้งเกี่ยวกับตนเองและสังคม
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและพัฒนาปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ความสามารถในการนำหลักคำสอนต่างๆ จากบทบัญญัติหรือหลักคำสอนของอิสลามไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน รู้จักแสวงหาความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับตนเองและสังคมตามหลักศาสนบัญญัติ การรู้จักพิจารณาเลือกอาชีพที่เหมาะสม การตัดสินใจที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของสังคมบนพื้นฐานหลักคำสอนของศาสนา หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองสู่สาธารณชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง การอ้างอิงหลักการทางศาสนาเพื่อการประนีประนอม การเลือกที่จะรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร แหล่งที่มาของข้อมูล หลักการ เหตุผล ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน และความถูกต้องของการตีความ การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การทำงาน เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักคำสอนทางศาสนา ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทักษะในการอยู่ร่วมกัน  ความสามารถของผู้เรียนในการวางตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเหมาะสมกับบริบทและสภาพของชุมชน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจุดยืนที่มั่นคง การปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางความเชื่อในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและถูกต้องตามหลักคำสอนศาสนา  การรู้จักให้เกียรติ รู้จักสิทธิของตนเองและผู้อื่น ทั้งที่เป็นมุสลิมและต่างศาสนิก การมีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน 8 สาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. อัลกุรฺอานและอัตตัฟซีร (อก)
2. อัลหะดีษ (อห)
3. อัตเตาฮีด (ออ)
4. อัลฟิกฮฺ (อฟ)
5. อัตตารีค (อต)
6. อัลอัคลาก (อค)
7. ภาษาอาหรับ (อร)
8. บาฮาซามลายู (มย)

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ ผู็บริหาร สถานศึกษา การศึกษา ครูผู้ช่วย

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม