หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

E2E ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เฟส 3

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 93/2561
ศธ.เดินหน้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะ Vocational Boot Camp (E2E) ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เฟส 3

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเฟส 3 “ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment : Vocational Boot Camp (E2E)" ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวิชัย ผิวสะอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะฯ (E2E) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อช่วงปิดเทอมปีการศึกษา 2560 ซึ่งพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 1 แสนคน มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สามารถนำไปประกอบอาชีพ ต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ รวมทั้งภาครัฐได้พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและความต้องการของประเทศ โดยภาคเอกชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม โดยมีสถานประกอบการร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร ทำให้ได้มาซึ่งหลักสูตรคุณภาพ ตลอดจนส่งวิทยากรมาช่วยฝึกอบรมในทุกรายวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานจริง  สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0
ส่วนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 เป็นการทำงาน "สานพลังประชารัฐ" ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมร่วมกัน เพื่อเข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้ผู้เรียน ปวช. ปวส. ชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ว่างงานหรือต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สามารถทำงานร่วมกับองค์กรและสถานประกอบการได้อย่างกลมกลืน เป็นกำลังคนที่ทรงคุณค่าพร้อมจะพัฒนาประเทศและความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E2E) ครั้งที่ 3 นี้ เป็นครั้งที่ "โดนใจที่สุด" เพราะมีจุดมุ่งหมายให้ภาคเอกชนเข้ามาเปิดหลักสูตรระยะสั้นที่มีความต้องการจริง ๆ แล้วเด็กได้งานทำเลย ซึ่งต่างไปจากการฝึกอบรมครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีหลักสูตรมากกว่า 1,000 หลักสูตร แต่ปีนี้เหลือ 47 หลักสูตร เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดพบว่าหลายหลักสูตรเป็นการจัดแบบภายในหรือไม่ได้เริ่มต้นจากเอกชน และไม่ได้นำไปสู่การได้งานทำจริง ๆ ส่วนครั้งนี้สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้ คือเอกชนเริ่มต้น ส่วนภาครัฐดูแลเรื่องกลไกต่าง ๆ โดยเป้าหมายสุดท้ายคือ "การได้งานทำ"
ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีหลักสูตรน้อย ยิ่งต้องทำงานหนักขึ้น เพราะต้องตรวจสอบคัดเลือกหลักสูตรที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ออกไป ขณะนี้อาจจะดูว่าจำนวนหลักสูตรยังน้อยอยู่ แต่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมหนัก ในอนาคตจึงสามารถขยายผลไปได้เรื่อย ๆ ตามหลักการที่เริ่มต้นไว้แบบนี้ ตลอดจนฝากที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร) ที่ดูแลทีมสานพลังประชารัฐ E2 (การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ) ให้มาช่วยด้านนี้ด้วย
ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในการให้ภาคเอกชนและโรงเรียนอาชีวะของญี่ปุ่น เข้ามาเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม S-Curve ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศ โดยใช้อำนาจ ม.44 คำสั่งที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเลขาธิการ กอศ. จะประชุมร่วมกับตัวแทนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเตรียมการต่อไปด้วย
 
47 หลักสูตร
ใน
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะฯ (E2E) ครั้งที่ 3
  • หลักสูตรกลุ่ม First S-Curve เช่น หลักสูตรบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ตสกี หลักสูตรสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรจัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบ Application online หลักสูตรการปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม เป็นต้น
  • หลักสูตรกลุ่ม New S-Curve เช่น หลักสูตรควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรบริการล้อยางและระบบเบรกอากาศยานส่วนบุคคล หลักสูตรเขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (BMI)  หลักสูตรงานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว เป็นต้น
โดยวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 253 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 656 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีตัวเลขผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมและลงทะเบียนจำนวนกว่า 13,000 คน
 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม