หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุม คกก.ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 227/2558
ประชุม คกก.ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร โดยมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล เพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดยขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบทดสอบวัดประเมินผล และการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา
 นอกจากนี้ สกศ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework : TF-AQRF) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่จะนำไปสู่การจัดทำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ที่มีการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิของประเทศสมาชิกหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง โดยวิธีการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิที่เป็นแกนกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนรองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรในการเป็นประชาคมอาเซียน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในช่วงปี พ.ศ.2558-2562 ดังนี้
 ปี 2558  ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (และมีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก) รวมทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้จะมีการจัดทำแนวทางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และเลือกระดับการศึกษา/สาขาอาชีพ (sector) ต้นแบบเทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน 3 สาขาอาชีพ คือ ยานยนต์ ปิโตรเคมี และท่องเที่ยว จากนั้นจะมีการตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาSector ต้นแบบ เพื่อกำหนดเกณฑ์การเทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และคาดว่าภายในเดือนตุลาคม 2558 จะมีการประกาศแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของประเทศสมาชิกด้วย
ปี 2559  จะดำเนินการเทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน 3 Sector ต้นแบบ และในส่วนของประเทศไทยก็จะเริ่มนำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมาเป็นแนวทางในการเคลื่อนย้ายบุคลากรกับประเทศสมาชิกในสาขาต่างๆ ที่ได้รับการเทียบเคียงเรียบร้อยแล้ว
ปี 2560  จะมีการกำหนดเกณฑ์การรับรองหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมทั้งเลือกSector ต้นแบบเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ตลอดจนดำเนินการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามหลักการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนใน Sector ต้นแบบ
ปี 2561 ส่งเสริมให้มีการปรับหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
ปี 2562 ติดตามประเมินผลและพัฒนา
 บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/7/2558
 
 ขอบคุณ ภาพถ่าย โดย สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สกศ.

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม