หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พัฒนาแนวทางอาชีพเด็กและเยาวชน

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

พัฒนาแนวทางอาชีพเด็กและเยาวชน 
  
      การประชุมนานาชาติครั้งนี้นับเป็นเวทีให้ครู ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
          การประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาเด็กและเยาวชน โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน
          ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ของประเทศที่ได้น้อมนำพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปดำเนินการ จำนวน 10 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มองโกเลีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม
          พร้อมทั้งหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการส่วนพระองค์ ได้แก่ องค์การยูเนสโก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
          การประชุมนานาชาติครั้งนี้นับเป็นเวทีให้ครู ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการแสวงหารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบใหม่ ๆ สมตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          สำหรับกิจกรรมในโครงการตามพระราชประสงค์ฯ ที่ได้ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ นั้น ประกอบไปด้วยงานพัฒนาด้านโภชนาการและสุขอนามัย งานพัฒนาการศึกษา งานการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาและอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
          ส่วนในต่างประเทศนั้น ประเทศบังกลาเทศ ได้ดำเนินการใน 2 โรงเรียน ประเทศภูฏาน ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียน ใน 3 พื้นที่ 4 โรงเรียน ประเทศกัมพูชา ดำเนินกิจกรรม ใน 4 โรงเรียน ประเทศอินโดนีเซียดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีของนักเรียนในโรงเรียน การทำผักสวนครัว ห้องสมุด การจัดการน้ำ ใน 7 โรงเรียน สปป.ลาว ดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ณ โรงเรียนต่าง ๆ ใน 6 จังหวัด จำนวน 13 โรงเรียน
          ประเทศมองโกเลียได้เริ่มโครงการขึ้นในปี 2552 ประกอบไปด้วยกิจกรรมด้านปศุสัตว์และการปลูกผักใน 3 โรงเรียน ประเทศเมียนมา ดำเนินกิจกรรมด้านโภชนาการอาหารในโรงเรียน โดยได้ดำเนินการใน 23 โรงเรียน ประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินงานใน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาหารโรงเรียน กิจกรรมเกษตรโรงเรียน และกิจกรรมสุขอนามัยโรงเรียน โดยได้ดำเนินการใน 3 โรงเรียน
          สำหรับโครงการที่ดำเนินการในประเทศ ไทยที่มีการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 8 โครงการ รวมถึงโครงการศูนย์การเรียนชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนในถิ่นทุรกันดาร
          โดยมีตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการอย่างเนืองแน่น และคาดว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จักก่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีในการน้อมนำพระราชดำริไปดำเนินการเพื่อขยายผลอย่างกว้างขวางต่อไป อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ราษฎรและเยาวชนของประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นต่อไป.
          ที่มา: http://www.dailynews.co.th

ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม