หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอสุไหงโก-ลก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 513/2559ศธ.ประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เมืองต้นแบบ 
"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
 อำเภอสุไหงโก-ลก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่รัฐบาลประกาศให้อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศ  (International Border City) โดยมุ่งหวังให้มีแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบที่สมบูรณ์  ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้าใจถึงนโยบาย และเกิดความร่วมมือในการบูรณาการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศอย่างแท้จริง


 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-12.30 น.  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางถึงวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก (สาขา 2) เพื่อเข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอสุไหงโก-ลก
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (ปี พ.ศ.2560-2563) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) จัดทำโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดย คปต. ได้มีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
  • อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา "เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน" (Agricultural Industry City)
  • อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development City)
  • อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การค้าชายแดนระหว่างประเทศ" (International Border City)
โดยมีแนวทางการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1) ระยะเร่งด่วน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอำเภอ
2) ระยะที่ 2 สนับสนุนการลงทุนระยะแรก
- อำเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ปรับปรุงท่าเรือปัตตานี ละถนน
- อำเภอสุไหงโก-ลก  จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลก แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ
- อำเภอเบตง พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
3) ระยะที่ 3 การเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานและภาคสังคมในจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำผลจากการประชุมไปขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาสให้สอดคล้องกับ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 5 ตำบล 5 อำเภอ คือ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ, ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองฯ, ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก, ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ และตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง
จากการรับฟังในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับฟังสภาพ ปัญหา ความต้องการของภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกแล้ว ยังได้รับฟังแนวทางทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้
  • การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้เตรียมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับเมืองต้นแบบฯ จำนวน โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้มีการบูรณาการรายวิชาพื้นฐานและกลุ่มสาระ เพิ่มหน่วยการเรียนรู้ ปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านภาษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม เช่น หลักสูตรเนื้อหาเงินตรา การค้าขาย โลจิสติกส์ การเพิ่มรายได้จากการลงทุน ศิลปะการแสดง ภาษาเพื่อการสื่อสาร กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น
  •  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระดับอาชีวศึกษา  ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยวิทยาลัย แห่ง คือ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยจัดเรียนการสอน หลักสูตร คือ หลักสูตร ปวช. ทั้งระบบทวิภาคีและทวิศึกษา หลักสูตร ปวส.ระบบทวิภาคี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
  •  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส  เน้นจัดหลักสูตรเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพหรือต่อยอดวิชาชีพเดิมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิต และความต้องการของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยกขีดความสามารถใน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่ม SME กลุ่มการบริการ และกลุ่มแรงงาน โดยจะเน้นการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 เช่น ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การจัดวิชาชีพระยะสั้น การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ใน กศน.ตำบลทั้ง ศูนย์ คือ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
  •  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษา แห่ง คือ 1) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กำหนดหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับการมีงานทำ ความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งหลักสูตรด้านภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในภูมิภาค เช่น การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตรด้านภาษาจีน อังกฤษ มลายูกลาง พม่า  2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อรองรับการพัฒนาไว้แล้ว ทั้งด้านอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ด้านการเกษตร เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียน สพฐ. แห่งอีกด้วย
พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ต้องการให้วางแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้ตอบโจทย์การเป็นเมืองต้นแบบของสุไหงโก-ลก คือ "การเป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ" ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะต้องละเลยในบทบาทอื่น ๆ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า ยังคงให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุด เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากการประชุมครั้งนี้ ไปสังเคราะห์และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบฯ ซึ่งจะเป็นภาพซ้อนกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวมทั้งแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะสอดคล้องเชื่อมโยงส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมรับฟังแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ทั้ง เมือง คือ สุไหงโก-ลก เบตง และหนองจิก เสร็จสิ้นแล้ว จะให้มีการบูรณาการแผนการจัดการศึกษาทั้ง แผนดังกล่าวให้ตกผลึก และมีแผนที่สมบูรณ์ ก่อนเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และนำแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ทั้ง 21 ข้อ ไปดำเนินการต่อไปด้วย (อ่านรายละเอียดทั้ง 21 ข้อ เพิ่มเติมในข่าวที่ 504)

 ในภาคบ่าย เวลา 14.00-15.00 น.  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสุไหงโก-ลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้เตรียมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้จัดการศึกษาที่ตอบโจทย์เมืองต้นแบบฯ ของสุไหงโก-ลก คือ "การเป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ" มาโดยลำดับ นับตั้งแต่การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแผนการขับเคลื่อนเหล่านี้จะเป็นการจัดการศึกษาเชิงซ้อนที่สอดคล้องเชื่อมโยงส่งเสริมซึ่งกันและกันต่อไป
นอกจากนี้ หากโรงเรียนมีความต้องการที่จะรับการสนับสนุนหรือการแก้ปัญหาด้านใด ๆ ขอให้แจ้งมายัง สพม.15 หรือ สพฐ. ที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ เช่น กรณีที่โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ต้องรองรับจำนวนนักเรียนมากถึง 1,500 คน ครู 108 คน ซึ่งนอกจาก สพฐ. ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้ว ทำให้ช่วยผ่อนคลายปัญหาด้านนี้ไปได้บ้าง แต่ปัญหาเรื่องสนามกีฬาซึ่งยังมีพื้นที่จำกัดและมีเพียงสนามเดียว สพฐ.ก็คงต้องนำไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

    

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม