หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอสุไหงโก-ลก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 513/2559ศธ.ประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เมืองต้นแบบ 
"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
 อำเภอสุไหงโก-ลก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่รัฐบาลประกาศให้อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศ  (International Border City) โดยมุ่งหวังให้มีแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบที่สมบูรณ์  ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้าใจถึงนโยบาย และเกิดความร่วมมือในการบูรณาการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศอย่างแท้จริง


 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-12.30 น.  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางถึงวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก (สาขา 2) เพื่อเข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอสุไหงโก-ลก
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (ปี พ.ศ.2560-2563) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) จัดทำโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดย คปต. ได้มีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
  • อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา "เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน" (Agricultural Industry City)
  • อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development City)
  • อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การค้าชายแดนระหว่างประเทศ" (International Border City)
โดยมีแนวทางการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1) ระยะเร่งด่วน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอำเภอ
2) ระยะที่ 2 สนับสนุนการลงทุนระยะแรก
- อำเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ปรับปรุงท่าเรือปัตตานี ละถนน
- อำเภอสุไหงโก-ลก  จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลก แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ
- อำเภอเบตง พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
3) ระยะที่ 3 การเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานและภาคสังคมในจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำผลจากการประชุมไปขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาสให้สอดคล้องกับ โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 5 ตำบล 5 อำเภอ คือ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ, ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองฯ, ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก, ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ และตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง
จากการรับฟังในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับฟังสภาพ ปัญหา ความต้องการของภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกแล้ว ยังได้รับฟังแนวทางทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้
  • การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้เตรียมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับเมืองต้นแบบฯ จำนวน โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้มีการบูรณาการรายวิชาพื้นฐานและกลุ่มสาระ เพิ่มหน่วยการเรียนรู้ ปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ ด้านภาษา ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม เช่น หลักสูตรเนื้อหาเงินตรา การค้าขาย โลจิสติกส์ การเพิ่มรายได้จากการลงทุน ศิลปะการแสดง ภาษาเพื่อการสื่อสาร กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น
  •  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระดับอาชีวศึกษา  ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยวิทยาลัย แห่ง คือ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยจัดเรียนการสอน หลักสูตร คือ หลักสูตร ปวช. ทั้งระบบทวิภาคีและทวิศึกษา หลักสูตร ปวส.ระบบทวิภาคี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
  •  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส  เน้นจัดหลักสูตรเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพหรือต่อยอดวิชาชีพเดิมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิต และความต้องการของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยกขีดความสามารถใน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่ม SME กลุ่มการบริการ และกลุ่มแรงงาน โดยจะเน้นการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 เช่น ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การจัดวิชาชีพระยะสั้น การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ใน กศน.ตำบลทั้ง ศูนย์ คือ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
  •  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษา แห่ง คือ 1) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กำหนดหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับการมีงานทำ ความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งหลักสูตรด้านภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในภูมิภาค เช่น การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตรด้านภาษาจีน อังกฤษ มลายูกลาง พม่า  2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อรองรับการพัฒนาไว้แล้ว ทั้งด้านอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ด้านการเกษตร เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียน สพฐ. แห่งอีกด้วย
พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ต้องการให้วางแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้ตอบโจทย์การเป็นเมืองต้นแบบของสุไหงโก-ลก คือ "การเป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ" ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะต้องละเลยในบทบาทอื่น ๆ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า ยังคงให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุด เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากการประชุมครั้งนี้ ไปสังเคราะห์และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบฯ ซึ่งจะเป็นภาพซ้อนกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวมทั้งแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะสอดคล้องเชื่อมโยงส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมรับฟังแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ทั้ง เมือง คือ สุไหงโก-ลก เบตง และหนองจิก เสร็จสิ้นแล้ว จะให้มีการบูรณาการแผนการจัดการศึกษาทั้ง แผนดังกล่าวให้ตกผลึก และมีแผนที่สมบูรณ์ ก่อนเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และนำแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ทั้ง 21 ข้อ ไปดำเนินการต่อไปด้วย (อ่านรายละเอียดทั้ง 21 ข้อ เพิ่มเติมในข่าวที่ 504)

 ในภาคบ่าย เวลา 14.00-15.00 น.  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสุไหงโก-ลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้เตรียมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้จัดการศึกษาที่ตอบโจทย์เมืองต้นแบบฯ ของสุไหงโก-ลก คือ "การเป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ" มาโดยลำดับ นับตั้งแต่การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแผนการขับเคลื่อนเหล่านี้จะเป็นการจัดการศึกษาเชิงซ้อนที่สอดคล้องเชื่อมโยงส่งเสริมซึ่งกันและกันต่อไป
นอกจากนี้ หากโรงเรียนมีความต้องการที่จะรับการสนับสนุนหรือการแก้ปัญหาด้านใด ๆ ขอให้แจ้งมายัง สพม.15 หรือ สพฐ. ที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ เช่น กรณีที่โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ต้องรองรับจำนวนนักเรียนมากถึง 1,500 คน ครู 108 คน ซึ่งนอกจาก สพฐ. ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้ว ทำให้ช่วยผ่อนคลายปัญหาด้านนี้ไปได้บ้าง แต่ปัญหาเรื่องสนามกีฬาซึ่งยังมีพื้นที่จำกัดและมีเพียงสนามเดียว สพฐ.ก็คงต้องนำไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

    

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม