หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 520/2559ลงนามความร่วมมือ "สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ"วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี - คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce: E2) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "Excellent Model School (EMS): สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมปทุมมาศ โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำฝ่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 46 แห่ง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนและผู้นำฝ่ายองค์กรเอกชนชั้นนำระดับประเทศ 14 แห่ง พร้อมเปิดตัววิทยาลัยต้นแบบความเป็นเลิศแห่งแรก คือ "วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี" ซึ่งจับคู่กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับความเป็นเลิศสาขาการโรงแรม โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ E2 และนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชน และนักเรียนนักศึกษา กว่า 400 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังขับเคลื่อนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง เช่น การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ, Thailand 4.0, การยกระดับวิชาชีพ 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ เช่น การศึกษาปฐมวัย, โครงการ EMS 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น การนำผลประเมินตามโครงการ PISA มาใช้พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา, การขยายผลโครงการ EMS 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อบริหารงานการศึกษาในส่วนภูมิภาค, การปรับปรุงกฎหมาย
จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการ E2 มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติเกือบทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามความร่วมมือโครงการ EMS ในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่สำคัญและมีความยินดีที่ภาคเอกชนได้มีความร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด ในการที่จะยกระดับการผลิตกำลังคนอาชีวะในสถานศึกษาทั้ง 46 แห่ง ให้สอดคล้องและทันกับความต้องการของประเทศ
ขณะนี้ สอศ.มีนักศึกษากว่า 1 ล้านคนในสถานศึกษากว่า 900 แห่ง แต่มีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ EMS เพียงกว่า 1,000 คนเท่านั้น ถือเป็นผู้โชคดีที่ได้รับโอกาสนี้ และก็เป็นโจทย์ที่สำคัญที่จะทำอย่างไรให้สามารถขยายผลไปยังนักเรียนทั้งหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยน “โรงงานและสถานประกอบการ” ให้กลายเป็น “โรงเรียน” โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้นำทั้งในเรื่องของหลักสูตร ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจและแต่ละพื้นที่ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่ภาครัฐคือ สอศ.ก็จะทำหน้าที่รับรองหลักสูตร การบริหารจัดการนักเรียนและครูเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะช่วยให้ภาคเอกชนได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การลดหย่อนภาษีกรณีบริจาคเพื่อการศึกษา การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีจากเดิมที่รัฐและเอกชนเดินไปด้วยกันอยู่แล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเห็นผลรวดเร็วมากขึ้น จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเดินนำ ส่วนรัฐจะทำหน้าที่เพียงกำกับดูแลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าเมื่อภาคเอกชนเป็นผู้นำในโครงการนี้ จะช่วยผลักดันให้เราก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้เร็วขึ้นกว่าการที่จะรอให้กระทรวงศึกษาธิการผลิตคนตามระบบผลิตเดิมในระดับ 2.0-3.0 ในขณะที่ภาคเอกชนจะมีระบบการผลิตและเครื่องมือในระดับ 3.0 ขึ้นไปอยู่แล้ว รวมทั้งการกระตุ้นสถานศึกษาศึกษาให้มาเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมด้วย ซึ่งภาคเอกชนจะทำได้ดีกว่า เพราะสามารถแสดงให้เห็นภาพชัดเจนทั้งในเรื่องของการมีงานทำ การมีรายได้ ฯลฯ ทำให้เด็กและผู้ปกครองเห็นประโยชน์จากการเรียนวิชาชีพมากขึ้น
นอกจากนี้ จากการได้เยี่ยมชมกิจกรรม Open House สาขาการโรงแรมของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ซึ่งจับคู่กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พบว่านักเรียนมีความสุขและดีใจเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานทำทันที

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวแสดงความยินดีสถานศึกษาทั้ง 46 แห่ง และภาคเอกชนทั้ง 14 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ EMS ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ถือเป็นก้าวใหม่ในการดำเนินงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น
โครงการ EMS ถือเป็นการผนึกกำลังของภาคีภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า ธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว และภาคประชาสังคม มาร่วมพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความโดดเด่น เชี่ยวชาญเป็นเลิศเฉพาะทาง ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน และรับนักศึกษาเข้าทำงานเมื่อเรียบจบ ภายใต้การจัดการศึกษาที่พัฒนามาจากความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี โดยเน้นให้สถานศึกษาสร้างพื้นฐานด้านวิชาชีพ ส่วนสถานประกอบการจะเข้าไปทำงานร่วมกับสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน ให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง ที่จะเป็นการเรียนรู้ทักษะการทำงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น ซึ่งจะช่วยดึงความสนใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาสนใจให้ลูกหลานเรียนอาชีวะมากขึ้น ที่จะเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องอาศัยกำลังคนอาชีวศึกษาในการเสริมสร้างศักยภาพสู่การแข่งขันในตลาดโลก
เชื่อว่าโครงการ EMS จะเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งผู้เรียน ที่ได้โอกาสในการฝึกทักษะและประสบการณ์ผ่านการทำงานจริงในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีโอกาสได้งานทำสูงขึ้น ส่วนสถานศึกษา ได้ยกระดับการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตร ครูผู้สอน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และภาคเอกชน : มีส่วนร่วมกับการผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนมีความต้องการให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการทำงานและมีประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงให้ได้มากที่สุด ท้ายที่สุด ประเทศชาติ : ก็จะได้ฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนของภาคการศึกษามาร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ ทั้ง 4 ด้านหลัก คือ 1) การ Re-branding 2) Excellent Model School 3) Database of Demand and Supply และ 4) Standard and Certification Center ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการลงนามความร่วมมือโครงการ EMS ในครั้งนี้ สอศ.มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะร่วมผลิตกำลังคนเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ และรองรับการขยายงานของภาคธุรกิจ ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุง ยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวทางของภาครัฐ ตลอดจนร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ และพัฒนาครู ครูฝึก และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยการฝึกงานตามหลักสูตรและฝึกปฏิบัติจริง
โครงการ EMS ในระยะแรกที่มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 46 สถานศึกษา และเป็นสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้ง 14 แห่งอยู่แล้ว จะมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคีด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องตามนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกลาง และอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม, เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคี โดยการขยายความร่วมมือสู่สถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง, พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ, สร้างมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยงสู่การจ่ายค่าตอบแทนตามระดับทักษะฝีมือ, ผลิตและพัฒนากำลังให้สอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศ, รวมทั้งการยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นสากลให้ได้
ทั้งนี้ มีแผนงานจัดกิจกรรม Open House Road show ตามโครงการ Excellent Model School ในปี 2560 ในสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนใน 6 ภูมิภาคตามลำดับ คือ
● ภาคกลาง ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ฤทธา จำกัด, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) : สาขาการก่อสร้าง งานเครื่องกลไฟฟ้า งานอุตสาหกรรมการผลิต ช่างไฟฟ้า
● ภาคเหนือ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด : สาขาเทคนิคยานยนต์
● กรุงเทพมหานคร ระหว่างวิทยาลัยพณิชยการบางนา กับบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด : สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
● ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น กับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด : สาขาพืชศาสตร์ ช่างกลเกษตร
● ภาคตะวันออก ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG : สาขาช่างอากาศยาน Mechatronic Instrument
● ภาคใต้ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG : สาขางานไฟฟ้าควบคุม งานเครื่องกลที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม