หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบถาม-ตอบ ชุดที่ 1และ 2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับ 2 2545

ข้อสอบถาม-ตอบ ชุดที่ 1และ 2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับ 2 2545
ข้อสอบถาม-ตอบ ชุดที่ 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1. พรบ.นี้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด (บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2542)
2. การศึกษาหมายถึง (กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ...........ให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต)
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า (การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา)
4. การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า (การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต
5. มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า (ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ฯ)
6. ผู้สอน หมายความว่า (ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ )
7. ครู หมายความว่า (บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
8. หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 ว่าอย่างไร (การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นที่มนุษย์ที่สมบูรณ์ฯ)
9. หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 8 ว่าอย่างไร (การจัดการศึกษายึดหลักการ 3 หลัก คือ ตลอดชีวิต มีส่วนร่วม พัฒนาสาระและกระบวนการต่อเนื่อง
10. หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 9 ว่าอย่างไร (การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลัก 6 ข้อ เอกภาพด้านนโยบาย / กระจายอำนาจ / กำหนดมาตรฐาน การประกันคุณภาพ / ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู ระดมทรัพยากร / การมีส่วนร่วม)
11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 (บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย)
12. หมวด 3 มาตรา 15 การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ (3 รูปแบบ คือ ในระบบ(แน่นอน) นอกระบบ(ยึดหยุ่น) และตามอัธยาศัย(ตามความสนใจ ต้องการศักยภาพ)
13. มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ (2 ระดับเข้า ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ไม่น้อยกว่า 12 ปีก่อนอุดมฯ) และการศึกษาระดับอุดมศึกษา(ต่ำกว่าปริญญาและปริญญา))
14. การศึกษาภาคบังคับจำนวน 9 ปี จัดอย่างไร (ให้เด็กซึ่งมีอายุย่างปีที่ 7 เข้าเรียนจนถึงย่างปีที่ 16 เว้นแต่สอบได้ปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ)
15. หมวด 4 แนวการจัดการศึกษายึดหลักว่า (ม.22 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด)
16. มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ อัธยาศัย ต้องเน้น (ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการตามความเหมาะสม)
17. มาตรา 26 การประเมินผู้เรียนพิจารณาจาก (พัฒนาการ ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบความรู้ควบคู่การเรียน)
18. มาตรา 27 ว่าด้วยเรื่อง (กพฐ.จัดทำหลักสูตรแกนกลาง สถานศึกษา จัดทำสาระของหลักสูตร)
19. มาตรา 30 (สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม)
20. มาตรา 36 (ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล)
21. มาตรา 41 (อปท.มีสิทธิ์จัดการศึกษาทุกรูปแบบทุกระบบ)
22. มาตรา 44 (ให้สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการ คือ ผู้แทนครู / ผู้ปกครอง / ชุมชน / ศิษย์เก่า / ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้รับใบอนุญาต / ผู้บริหาร
23. มาตรา 45 (ให้สถานศึกษาเอกชน จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกรูปแบบ)
24. หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 (ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก)
25. หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 (ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา)
26. มาตรา 49 (ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.) มีฐานะเป็น องค์การมหาชน)
27. มาตรา 51 กรณีผลการประเมินภายนอกไม่ผ่าน (ให้สมศ.รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เสนอให้แก้ไขถ้าไม่แก้เสนอ กพฐ./กอศ/กอ)
28. หมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 45 (ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู)
29. หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 (ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ใช้จัดการศึกษา)
30. มาตรา 60 (ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา เช่น จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล กองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ)
31. หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 69 หน่วยงานทำหน้าที่ประเมินผลการใช้เทคโนโลยี (สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ)
32. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีกี่หมวดกี่มาตรา (9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล)
33. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ประกาศใช้และบังคับวันใด (ประกาศ 19 สิงหาคม 2542 บังคับใช้ 20 สิงหาคม 2542)
34. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ (นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี)
35. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ผู้รักษาการ คือ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

ข้อสอบถาม-ตอบ ชุดที่ 2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ประกาศและบังคับใช้วันใด (ประกาศ 19 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ 20 ธันวาคม 2545)
2. สภาการศึกษามีกี่คน (59 คน เป็นนิติบุคคล)
3. มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาให้ยึดอะไร (เขตพื้นที่การศึกษา เว้นแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายอาชีวศึกษา)
4. มาตรา 38 (ในแต่ละเขตพื้นที่ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
5. คณะกรรมการเขตพื้นที่ประกอบด้วย (3 สมาคม (สมาคมครู,บริหารการศึกษา,ผู้ปกครองและครู) 3 ผู้แทนองค์กร(องค์กรชุมชน , เอกชน ,อปท.) 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา , ศาสนา , ศิลปะ ,วัฒนธรรม)
6. มาตรา 39 (ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง)
7. มาตรา 40 (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 9/15 คน ตามจำนวนนักเรียน ประกอบด้วยผู้แทน ครู / ผู้ปกครอง / ชุมชน / อปท. / ศิษย์เก่า / พระสงฆ์(1/2) / ผู้ทรงคุณวุฒิ (1/6))
8. มาตรา 51 ผลการประเมินภายนอกไม่ผ่าน สมศ.รายงานหน่วยงานต้นสังกัดให้แก้ไข หากไม่แก้ไขรายงานต่อ กพฐ/กอศ/กอ
9. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
10. มีการยกเลิกกี่มาตรา (ให้ยกเลิก จำนวน 13 มาตรา ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้แก่ มาตรา 4 , 5 , 31 , 32 , 33 , 34 ,37,38,39,40,45,51,74 )

แถมข่าวพลวัต
นาย ธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากผู้แทนวธ.ของไทยเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ. 2552 องค์การ การศึกษา วิทยา ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) สำนักงานใหญ่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทางคณะกรรมการฝ่ายพิจาร ณาบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโก มีมติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ฯ ของโลก รวม 63 ท่าน/แห่ง ในวาระครบรอบ 50 ปี 100 ปี 150 ปี 200 ปี และมากกว่านั้น ประจำปี พ.ศ. 2553-2554 โดยมีบุคคลสำคัญของไทย 2 ท่าน ตามที่วธ.เสนอ ได้แก่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2528 ยกย่อง 4 สาขา การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล

นายธีระ กล่าวอีกว่า ยูเนสโกยังได้ยกย่องบุคคลสำคัญของโลกอีก อาทิ คุณแม่เทเรซา หรือชื่อเดิม “แอ็กเนส กอนจา โบยาจู” เสนอโดยอินเดีย เฟรเดริก ฟรองซัวส์ โชแปง นักประพันธ์เพลงชาวโปแลนด์ เสนอโดยโปแลนด์ ฟรานซิส เบคอน นักเขียนและนักปรัชญาชาวอังกฤษ เสนอโดยสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ไฮน์ริช ฟอน ไคลสท์ นักเขียนชาวเยอรมัน อาเธอร์ โชเปนฮอยเออร์ นักปรัชญาชาวเยอรมัน และมีสถานที่ ทา ลอง ฮานอย ของเวียดนามรวมอยู่ด้วยฉลองครบรอบ 1,000 ปี

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า การเฉลิมฉลองครูเอื้อ สุนทรสนาน รัฐบาลร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาคอื่นๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี 2553 อาทิ การแสดงคอนเสิร์ตพิเศษ บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ในประเทศไทย อเมริกา จีน และลาว ติดป้ายชื่อถนนครูเอื้อ ที่อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และบริษัทไปรษณีย์ไทยได้จัดจำหน่ายดวงตราไปรษณีย์ยากรรูปครูเอื้อ และจัดทำอัลบั้มพิเศษย่อขนาดเอกสารชุดที่ยื่นเสนอต่อยูเนสโกเป็นต้น

“ส่วนของการเฉลิมฉลอง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช รัฐบาลร่วมกับมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวธ. หน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีชาต กาล 2554 ตลอดทั้งปี อาทิ นิทรรศการเคลื่อนที่ชีวิตและผลงานของท่านไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จัดแสดงละครสี่แผ่น ดินจากบทประพันธ์ของท่าน และจัดการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในความสนใจของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อีกด้วย” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม