หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 2 น่าออกเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 52

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 2 น่าออกเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 52

ข้อที่ 1)
โรงเรียนที่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จะต้องได้รับความเห็นชอบก่อน จากใคร ?
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. การศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการ
ตอบ ค
ข้อที่ 2)
ค่าใช้จ่ายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้ามโรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครองเพิ่มเติม มีกี่รายการ ?
ก. 19
ข. 20
ค. 21
ง. 22
ตอบ ง
ข้อที่ 3)
ข้อใดต่อไปนี้สามารถเรียกเก็บจากผู้ปกครองได้ ?
ก. ค่าคู่มือนักเรียน
ข. ค่าบริการห้องสืบค้น
ค. ค่าวารสารโรงเรียน
ง. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอบ ข
ข้อที่ 4)
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากใครก่อน ?
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ก
ข้อที่ 5)
อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามข้อใด ?
ก. 1 : 20
ข. 1 : 25
ค. 1 : 30
ง. 1 : 40
ตอบ ก
ข้อที่ 6)
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ มาจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตราใด ?
ก. 10
ข. 45
ค. 49
ง. 54
ตอบ ค
ข้อที่ 7)
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ฟรีทั้งหมดกี่รายการ ?
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
ตอบ ค
ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ?
ก. ยางลบ
ข. แผ่น CD ช่วยสอน
ค. กระดาษ A4
ง. ถุงเท้า
ตอบ ง
ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ?
ก. ค่ายคณิต
ข. ทัศนศึกษา
ค. ค่ายคุณธรรม
ง. บริการ ICT
ตอบ ก
ข้อที่ 10)
การบริการสารสนเทศ นักเรียน 1 คน ต้องได้รับอย่างไร ?
ก. 30 ชั่วโมง / ปี
ข. 40 ชั่วโมง / ปี
ค. 30 ชั่วโมง / ภาค
ง. 40 ชั่วโมง / ภาค
ตอบ ข
ข้อที่ 11)
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นไปตามข้อใด ?
ก. ประธานกลุ่ม
ข. ผู้อำนวยการกลุ่ม
ค. ผู้บัญชาการกลุ่ม
ง. ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม
ตอบ ข
ข้อที่ 12)
เหตุที่เปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตามข้อ 1 เพราะอะไร ?
ก. รองรับการกระจายอำนาจ
ข. ภาระงานเพิ่มขึ้น
ค. ขยายกรอบงาน
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
ตอบ ง
ข้อที่ 13)
สำนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. มหาดไทย
ข. เกษตรและสหกรณ์
ค. คมนาคม
ง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตอบ ก
ข้อที่ 14)
โรงเรียนบ้านโคกอีเลิ้ง มีนักเรียน 300 คน จะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 5
ง. 6
ตอบ ข
ข้อที่ 15)
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักสูตรใหม่ ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ และให้ผู้ที่เคยผ่านการพัฒนาฯมาแล้วตามหลักสูตรเดิม ไม่ต้องเข้ารับการพัฒนาใหม่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักใด ?
ก. นิติธรรม
ข. คุณธรรม
ค. ความคุ้มค่า
ง. ความรับผิดชอบ
ตอบ ก
ข้อที่ 16)
ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตราใดที่ระบุถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ?
ก. 72
ข. 83
ค. 90
ง. 171
ตอบ ข
ข้อที่ 17)
ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีกี่คน ?
ก. 350
ข. 400
ค. 480
ง. 500
ตอบ ข
ข้อที่ 18)
ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี ?
ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานรัฐสภา
ง. นายกรัฐมนตรี
ตอบ ค
ข้อที่ 19)
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา มีกำหนดคราวละกี่ปี ?
ก. 4
ข. 5
ค. 6
ง. 7
ตอบ ค
ข้อที่ 20)
บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุคราวละกี่ปี ?
ก. 5
ข. 6
ค. 7
ง. 8
ตอบ ค
21. ตามข้อเสนอการปฏิรูปฯรอบสอง ต้องใช้ระบบงบประมาณแบบใด
ก. PBB (Performance Based Budgeting) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ข. SPBB (Strategic Performance-Based Budgeting) - ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ค. PBBS
ง. PBBP
ตอบ ก
22. การปฏิรูปรอบสอง ดำเนินการในระยะเวลากี่ปี
ก. 8 ปี ข. 9 ปี ค. 10 ปี ง. 11 ปี
ตอบ ข การปฏิรูปฯ รอบแรก (2542-2561) เริ่มจากวันที่มีการใช้ พ.ร.บ. การศึกษา 2542

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม