หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 3 น่าออกเดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 3
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
ข. ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรมปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
ค. แจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบด้วยวาจาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ง. ถูกต้องทุกข้อ
ตอบ ค
2. ผู้ปกครองต้องการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์ ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผัน
ข. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจผ่อนผัน
ค. ให้คระกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจผ่อนผัน
ง. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจผ่อนผัน
ตอบ ก

3. เมื่อพบว่ามีเด็กไม่เข้าเรียนในสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เด็กนั้นได้เข้าเรียน
ข. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เด็กนั้นได้เข้าเรียน
ค. ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการให้เด็กนั้นได้เข้าเรียน
ง. ให้ตำรวจจับแล้วสั่งปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ตอบ ก
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ข. ต้องแสดงบัตรประจำตัวตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
ค. เป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา
ง. เข้าไปในสถานศึกษาในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตอบ ง
5. ใครได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมรดกโลก(World Heritage Commitlee - WHC) ตัวแทนประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
ก. นายธีระ สลักเพชร
ข. นางโสมสุดา ลียะวณิช
ค. นายอดุล วิเชียรเจริญ
ง. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำธร
ตอบ ข
6. การจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการทุพพลภาพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา จัดการศึกษา
ข. ให้การศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
ค. ให้สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ
ง. ประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา
ตอบ ง
7. ข้อใดกล่าวถึงการสอบระดับต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ก. GPAX คือผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข. GAT คือ General Aptitudes Test ความถนัดทั่วไป
ค. PAT คือ Professional Aptitudes Test ความถนัดเฉพาะวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง
8. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ถูกนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งลงโทษสถานใด
ก. ปลดออก
ข. ไล่ออก
ค. ให้ออก
ง. ตัดเงินเดือน
ตอบ ก
9. MQ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ข. แบบประเมินเพื่อวัดความฉลาดทางอารมณ์
ค. แบบประเมินเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ง. แบบประเมินเพื่อวัดจิตสาธารณะ
ตอบ ก
10. NGO เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. องค์กรฝึกอบรมวิชาชีพ
ข. องค์กรพัฒนาเอกชน
ค. องค์กรช่วยเหลือคนยากจน
ง. เทคโนโลยีตัดแต่งพันธุกรรม
ตอบ ข
11.การออกระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา อาศัยกฎหมายในข้อใด ?
ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ข. พรบ.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ค. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. พรบ.คุ้มครองเด็ก
ตอบ ง
12.การลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด มีความมุ่งหมายเพื่ออะไร ?
ก. ให้หลาบจำ
ข. อบรมสั่งสอน
ค. แก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข
13.การทำทัณฑ์บน ให้ใช้ในกรณีที่นักเรียนประพฤติตนดังนี้ ข้อใดไม่ใช่ ?
ก. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถานศึกษา
ข. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวง
ค. ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา
ง. ตัดคะแนนความประพฤติแล้ว แต่ไม่เข็ดหลาบ
ตอบ ง
14.ต่อไปนี้เป็นโทษของนักเรียน ข้อใดไม่ใช่ ?
ก. ทำทัณฑ์บน
ข. ตัดคะแนนพฤติกรรม
ค. ว่ากล่าวตักเตือน
ง. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตอบ ข
15.ข้อใดเป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ?
ก. เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บน เพื่อมิให้นักเรียนทำผิดระเบียบของโรงเรียน
ข. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการอบรมสั่งสอนนักเรียน
ค. สอดส่องดูแล และรายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน
ง. ให้คำแนะนำแก่ครูในการอบรมสั่งสอนนักเรียน
ตอบ ก
16.กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พบนักเรียนที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดทางอาญาและก่อให้เกิดภยันตราย อย่างร้ายแรง ให้ทำอย่างไร ?
ก. แจ้งตำรวจ
ข. ประสานงานกับโรงเรียน
ค. ประสานงาน สพท.ที่สังกัด
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง
17.บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีขนาดเท่าใด ?
ก. กว้าง 4.5 ซม. ยาว 7.5 ซม.
ข. กว้าง 4.5 ซม. ยาว 8.5 ซม.
ค. กว้าง 5.5 ซม. ยาว 7.5 ซม.
ง. กว้าง 5.5 ซม. ยาว 8.5 ซม.
ตอบ ง
18.ข้อใดไม่มีในบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ?
ก. ชื่อและตำแหน่งผู้ถือบัตร
ข. ลายมือชื่อผู้ถือบัตร
ค. รูปเสมาธรรมจักร
ง. รูปเจ้าของบัตร
ตอบ ก
19.โทษของนักเรียน และนักศึกษา มีเท่าใด ?
ก. 4 ข้อ
ข. 4 สถาน
ค. 5 ข้อ
ง. 5 สถาน
ตอบ ข
20.การลงโทษนักเรียน ให้คำนึงถึงข้อใด ?
ก. อายุของนักเรียน
ข. ความร้ายแรงของพฤติการณ์
ค. ความผิดของนักเรียน
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
ตอบ ง

แบบทดสอบแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2553
1. การจัดการศึกษา สพฐ . ปี 2553 มุ่งเน้นต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ข. การให้สิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ง. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตอบ ข
เพราะ เป้าหมาย 4 ข้อ = ทุกคน เท่าเทียม ทั่วถึง ตรงศักยภาพ / ได้โอกาสตามสิทธิ / ผู้เรียนเขตใต้ได้รับการพัฒนา / ให้มีกองทุนส่งเสริมคนพิการทั่วถึงเป็นธรรม
คน / ครู /สถาน / การจัดการ
กลยุทธ์ = คุณภาพ / ปลูกฝังคุณธรรม / โอกาส / พัฒนาครู / พัฒนาประสิทธิภาพ / พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2. วงเงินงบประมาณของ สพฐ. ปี 2553 เพิ่มจากปี 2552 ตามข้อใด
ก. 10.50 % ข. 11.25% ค. 11.59% ง. 12.15%
ตอบ ข้อนี้ตอบลด 25 %
3. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2553 เน้นรองรับนโยบาย รมว.ศธ. ที่สำคัญ ๆ ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ข. นโยบาย 3 D
ค. นโยบาย ห้องสมุด 3 ดี ง. นโยบายปฏิรูปการศึกษารอบ 2
ตอบ ก
4. จากผลการดำเนินงานปี 2552 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป. 6 ต่ำ ในวิชาใดต่ำสุด 3 ลำดับ
ก. ไทย คณิต วิทย์ ข. ไทย อังกฤษ คณิต
ค. คณิต ไทย วิทย์ ง. อังกฤษ คณิต ไทย
ตอบ
5. จากผลการดำเนินงานปี 2552 ผลการประเมินนักเรียนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การคิดวิเคราะห์ยังมีการพัฒนาน้อย ข. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่ได้พัฒนา
ค. การอ่านยังไม่ถึงขั้นปลูกฝังเป็นนิสัย ง. ชั้น ม. 6 ผลการเรียนอังกฤษต่ำสุด
ตอบ
6. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของ สพฐ. ตามแผนปฏิบัติการ 2553
ก. เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้พัฒนาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ก
เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ข้อใดมิใช่เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ. ปี 2553
ก. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
และตรงตามศักยภาพ
ข. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษพื้นที่สูงและชายขอบได้รับการศึกษา
ค. นักเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
ง. สนับสนุนให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ตอบ ข
8. ข้อใดคือพันธกิจของ สพฐ. ปี 2553
ก. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สร้างคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สร้างคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ก
ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553 คือข้อใด
ก. มี 5 กลยุทธ์ ข. มี 6 กลยุทธ์ ค. มี 7 กลยุทธ์ ง. มี 8 กลยุทธ์
ตอบ ข พัฒนาคุณภาพ / ปลูกฝังคุณธรรม/ ขยายโอกาส/พัฒนาครูฯ/พัฒนาประสิทธิภาพ/พัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้
10. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ขยายโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิ อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
ง. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ตอบ 6 กลยุทธ์ ได้แก่
1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
2.ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาทั้งระบบ
5.พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา
6.พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก
ตอบ ค
11. ข้อใดเป็นเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553 ที่ถูกต้อง
ก. นักเรียนชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเพิ่มขึ้น 5%
ข. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 10%
ค. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรีอย่างน้อย 12 ปี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง
12. ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553
ก. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ข. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ค. ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ค
13. ข้อใดเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2553 ที่ใช้งบโครงการตาม SP2
ก. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ค. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
ง. โครงการคืนครูให้นักเรียน
ตอบ ค โครงการปกติ มี 3 โครงการ คือ ใต้ / ฟรี 15 / คืนครู
1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
3. โครงการคืนครูให้นักเรียน
ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 14 – 20
ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ง. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก
14. พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด (ข)
15. พัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด (ค )
16. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด (ก)
17. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด (ก)
18. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสังคม ประชาธิปไตยเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด (ข)
19. พัฒนาองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด (ค)
20. เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นมาตรตามกลยุทธ์ข้อใด (ก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม