หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

รวมพลวัตน่าออก ช่วงบ่าย จากท่านรองชนบท

รวมพลวัตน่าออก ช่วงบ่าย จากท่านรองชนบท
@ ทศวรรษแห่งการอ่าน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
1. กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
2. กำหนดให้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็น วันรักการอ่าน
3. กำหนดให้ ปี พ.ศ. 2552-2561 เป็น ทศวรรษแห่งการอ่าน
4. กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม
การส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พันธกิจ
2.1 ปลูกฝังคุณค่าการอ่านทุกรูปแบบ เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนไทยทุกวัย
2.2 พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารเชิงคิด วิเคราะห์ของคนไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 พัฒนาสื่อ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสร้างพื้นที่การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
3 เป้าหมาย คนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือ ภายในปี พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ประชากรวัยแรงงานที่เป็นผู้รู้หนังสือในระดับใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 97.21 เป็นร้อยละ 99.00
3.2 ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่สามารถอ่านออกเขียนได้มีเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 92.64 เป็นร้อยละ 95.00
3.3 ค่าเฉลี่ยในกรอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ 5 เล่ม เป็นปีละ 10 เล่มต่อคน
3.4 แหล่งการอ่านได้รับการพัฒนาและเพิ่มจำนวนให้สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทุกตำบล/ชุมชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.5 การสร้างภาคีเครือข่ายการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

4 ยุทธศาสตร์
4.1 พัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในด้านการอ่านโดยรณรงค์การอ่านเขียนภาษาไทย ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งบริหารจัดการและสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านของไทย
4.2 พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยปลูกฝังและสร้างทัศนคติคนไทยให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านหนังสือและสื่อทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน และกำหนดมาตรการจูงใจให้ภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมการอ่านในสังคมไทย
4.3 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน โดยแสวงหาภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและเพิ่มจำนวนแหล่งการเรียนรู้ให้สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทุกตำบล/ชุมชน อย่างทั่วถึง ทันสมัย และมีคุณภาพ เพื่อทำให้การอ่านเป็นที่สนใจมากขึ้น
5 งบประมาณ
5.1 งบประมาณสนับสนุนจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 งบประมาณปกติของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย

@ หนังสือดีเด่นที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานรายชื่อ “หนังสือดีเด่น 6 เรื่อง ที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ” ได้แก่(1) พระอภัยมณี (2) รามเกียรติ์ (3) นิทานชาดก (4) อิเหนา (5) พระราชพิธีสิบสองเดือน (6) กาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้ากุ้ง

@ ครูตู้ไฮเทค
eDlTV หรือ ครูตู้ไฮเทค สื่อการสอนพระราชทานทางไกลใกล้แค่คลิก(eDlTV : Electronics Distance Learning Television) คือสื่อการเรียนการสอนที่โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พัฒนาขึ้นบนระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ และนำมาใช้งานบนระบบโอเพนซอร์สอีเลิร์นนิ่ง ( eDL-Square ) โดยนำเนื้อหาทุกสาระวิชา ของช่วงชั้น 3-4 ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมทั้งสื่อประกอบอื่นๆที่ใช้สอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ออกอากาศอยู่แล้ว มาจัดทำเป็นระบบการจัดการเรียนรู้แบบ e-learning ที่สามารถใช้งานในโรงเรียนได้ทั้งรูปแบบ OFF-Line และ On-line โดยสามารถใช้ได้ทั้งแบบผ่านเครือข่ายภายในโรงเรียน(ระบบ LAN) และแบบเครื่องเดี่ยว(Stand alone) โครงการนี้เป็นหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฝ่ายเลขานุการโครงการฯ
จุดประสงค์ของโครงการ มุ่งหวังให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คือ นักเรียนในชนบท หรือขาดแคลนครูชำนาญการและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ปัจจุบันโรงเรียนภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท(ทสรช.) จำนวน 76 แห่ง

@ สสช – สพฐ. จับมือสร้างนักสถิติวัยใส ให้เข้าใจสถิติ
ปี 2553 วาระสำคัญของชาติ คือ การทำสำมะโนประชากรและเคหะครั้งที่ 11 เป็นการครบรอบ(ร้อยปีสำมะโนประชากรไทย) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช) จะดำเนินการเก็บข้อมูลทั่วประเทศตลอดเดือนกรกฎาคม 2553 และเพื่อส่งเสริมสังคมไทยให้มีวัฒนธรรมเชิงสถิติมากขึ้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสถิติ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สสช ได้มอบหนังสือการ์ตูนสถิติ (สะกิดวัยใส เข้าใจ...สถิติ) จำนวน 40,000 เล่ม ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหรือเชิญชวนให้เด็กนักเรียนได้อ่านนอกเวลาเรียนก็ได้ สสช ได้จัดทำหนังสือนี้ขึ้น โดยได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสถิติผ่านตัวละครในเรื่องราวที่สนุกสนาน น่าติดตาม ประกอบด้วยสีสันที่สวยงาม ที่สำคัญคือมีสาระวิชาการสถิติอยู่ตอนท้ายของแต่ละบทในรูปภาพ กราฟ และตารางง่ายๆ

@ นายกฯอภิสิทธิ์เข้าร่วมในต่างประเทศ
1. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 64 ที่นครนิวยอร์ก
2. เข้าร่วมประชุม จี-20 ที่นครพิตส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 52 ที่ผ่านมา

@ โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ( สโลแกนมีว่า “รัฐบาลลงทุน กระตุ้นไทยก้าวหน้า” )
13 โครงการหลักของรัฐบาล
1. น้ำเพื่อเกษตรกรตลอดปี สร้างและเพิ่มพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ 1.09 ล้านไร่ ให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ทั้งปี
2. ถนน รถไฟ ขับเคลื่อนไทยให้เร็วขึ้น สร้างถนนปลอดภัยเชื่อมชุมชน ราดยางถนน 7,200 กิโลเมตร สร้างระบบรถไฟรางคู่เชื่อมเหนือ อีสาน สู่แหลมฉบัง สร้างรถไฟฟ้าทั่วกรุง 5 สาย 118 กิโลเมตร
3. เครือข่ายกระจายพลังงาน เพิ่มเครือข่ายก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มความเร็วเครือข่ายสื่อสารไทย โครงการอินเตอร์เนทความเร็วสูง 160 GBPS เคเบิลใต้น้ำใยแก้วในอ่าวไทย โครงข่ายโทรศัพท์ 3 G และ CDMA
5. ท่องเที่ยวไทยเปิดประตูรับแขก ปรับปรุงสถานีรถไฟ 64 แห่ง สถานีขนส่ง 17 สถานี ใน 17 จังหวัด ติดตั้งประปา ไฟฟ้า ในจังหวัดท่องเที่ยว
6. พัฒนาครู เพิ่มคอมฯ สนับสนุนคอมพิวเตอร์และห้องสมุดกว่า 3 หมื่นโรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 4 แสนคน
7. โรงพยาบาลใกล้ทุกบ้าน ตั้งสถานพยาบาลชุมชนกว่า 3,000 โครงการ ในปี 2553 และยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาล 356 แห่ง
8. สร้างบ้านเจ้าหน้าที่ไทย สร้างบ้านพักตำรวจ ทหาร ข้าราชการ
9. ห้องแล็บแห่งชาติเพื่อคนไทย โครงการเชื่อมต่อการวิจัย และขยายประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างงานกว่า 70,000 ตำแหน่ง ลดการนำเข้ากว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี
10. ปลูกป่า ลดโลกร้อน ฟื้นฟูป่า 150,000 ไร่ ฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติ 148 แห่ง ปลูกต้นไม้กว่า 200 ล้านต้น ลดความเสี่ยงไฟป่า 1,270 หมู่บ้าน
11. เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไทย ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทำไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบสัมมนา (MICE)ในภูมิภาค
12. ต่อยอดความคิดเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย พัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านต่อยอด SME / CREATIVE CITY พัฒนาอุตสาหกรรม DIGITAL ไทย และงาน DIGITAL MEDIA 2010
13. ชายแดนใต้สู่ความก้าวหน้า ฟื้นฟูเศรษฐกิจและชีวิตชาวใต้ด้วย 176 โครงการ ส่งเสริมอาชีพยกระดับรายได้ สร้างอุตสาหกรรมฮาลาล ครบวงจร สร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้พี่น้องชาวใต้

@ เจ้าภาพโอลิมปิก ฤดูร้อน ปี 2016
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) ประชุมที่นครโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อร่วมกันโหวตเมืองที่จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก ฤดูร้อน ปี 2016 โดยมี 4 เมือง เข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ โตเกียว(ญี่ปุ่น) ชิคาโก(สหรัฐ) มาดริด(สเปน) และ รีโอเดจาเนโร(บราซิล) ผลการโหวต ปรากฏว่า รีโอเดจาเนโรได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก ฤดูร้อน ปี 2016 โดยนับเป็นชาติแรกในทวีปอเมริกาใต้ที่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก
รมว.ศธ.กล่าวว่า นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะมีโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพแล้ว โครงการ Tutor Channel นี้ก็ถือเป็นโครงการติวฟรีอย่างมีคุณภาพ อาจจะเรียกว่าเป็นภาคสองของโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพก็ได้
โครงการ Tutor Channel มีคำขวัญว่า “เพื่ออนาคตชาติ เพื่อโอกาส ทุกคน” ซึ่งมีความหมายที่ชัดเจนในตัวอยู่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่
๑. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบของการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อให้เด็กทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ เช่น ผู้เรียนผ่าน กศน. ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ในรูปแบบที่มีความแตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียนปกติหรือการเรียนในห้องเรียนประจำวัน
๒. เพื่อเป็นการให้โอกาสกับเด็กไทยและคนไทยทั่วประเทศ ทุกคน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้กับครูที่มีชื่อเสียงจากโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับชาติ และได้มีโอกาสเรียนรู้กับติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ
๓. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามโครงการ Tutor Channel ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
Tutor Channel มีครู-อาจารย์จากโรงเรียนระดับชั้นนำจากทั่วประเทศ อย่างน้อย ๑๐ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในขณะนี้ อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน นอกจากนั้น ยังมีติวเตอร์ที่เป็นที่รู้จักของนักเรียนทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมโรงเรียนกวดวิชา มีติวเตอร์หลายท่านที่เข้าร่วมโครงการ เช่น อาจารย์ปิง ครูอุ๊ ครูพี่แนน อาจารย์สมัย อาจารย์พิศิษฐ์ อาจารย์เจี๋ย ครูสมศรี ครูช้าง หมอธรรมศักดิ์ ฯลฯ
การเปิดตัวโครงการ Tutor Channel ครั้งแรก จะจัดที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒ มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.และสามารถรับชม Tutor Channel ได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ETV), TRUEVisions ช่อง ๙๖, เคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ และสถานีวิทยุ R-Radio ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำหรับการออกอากาศในครั้งแรกจะเป็นการติววิชาภาษาไทย และในครั้งต่อไปจะมีการติวครั้งละ ๒ วิชา ซึ่งจัดตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาการสอบของนักเรียน เช่น การสอบ GAT, PAT, O-Net, NT โดยจะมีคณะทำงานฝ่ายวิชาการที่ติดตามสถานการณ์เป็นผู้จัดโครงสร้างการสอน ให้ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพของนักเรียน และให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการได้ ซึ่งก่อนเปิดรายการ ๕-๑๐ นาที อาจมีการถาม-ตอบ ชี้แจงในเรื่องต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการจัดรายการติวผ่านทาง Free TV จึงต้องมีการพัฒนาต่อไปภายใต้การเสนอแนะของนักเรียนและผู้ชมรายการ ซึ่ง กศน.จะจัดทำแผ่นดิสก์ส่งไปยังโรงเรียนทั่วประเทศทุกครั้งที่มีการออกอากาศ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้รับชมเพิ่มเติม
หากพลาดชมรายการ Tutor Channel สามารถชมย้อนหลังและดาวน์โหลดได้ทาง www.etvthai.tv และเว็บไซต์อื่นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ หากมีข้อสอบถามใดๆ สามารถติดต่อ Call Center ของ กศน.ได้ที่ ๑๖๖๐ และ Call Center ของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๕๗๙
นอกจากโครงการ Tutor Channel On Air แล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้มีโครงการ Tutor Channel On Tour โดยจะลงพื้นที่จริง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เพื่อติวให้กับนักเรียนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และติวเตอร์ทุกท่าน โดยจะมีการบันทึกภาพไว้ในเว็บไซต์หรืออาจมีการนำบรรยากาศในการ On Tour มาออกอากาศในรายการตามความเหมาะสมต่อไป
รมว.ศธ. กล่าวสรุปว่า Tutor Channel นอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในโรงเรียน แต่ยังเป็นประโยชน์กับนักเรียน กศน. และครูผู้สอนในการทบทวนบทเรียน การเรียนการสอน ผ่านอาจารย์ผู้สอนที่มีความหลากหลายจากโรงเรียนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได้
ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้ขอบคุณติวเตอร์ทุกคนที่เข้าร่วมรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมาร่วมติวให้กับนักเรียนฟรี นับว่าเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ที่เป็นโครงการฟรีอีกโครงการหนึ่งนอกจากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ และคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศ โครงการนี้จะมีส่วนช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นการให้โอกาสกับเด็กไทยทุกคน ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ.
รมว.ศธ. กล่าวว่า รายการ Tutor Channel on Tour ครั้งนี้ เป็นการสัญจรครั้งแรก และสาเหตุที่เลือกจังหวัดราชบุรี เพราะมีความพร้อมด้านสถานที่ ซึ่งในครั้งต่อไปก็จะเดินทางไปจัดที่โรงเรียนต่างจังหวัดและโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนกวดวิชา โดยวัตถุประสงค์สำคัญของรายการ Tutor Channel on Tour เพื่อต้องการให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนกับครูผู้สอนที่มีความหลากหลาย มีศิลปะในการสอนแตกต่างไปจากที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ครูผู้สอนในห้องเรียนไม่เก่ง แต่ต้องการให้นักเรียนได้รับเทคนิคใหม่ๆ และได้เรียนกับครูที่มีวิธีการสอนที่แตกต่างออกไป ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนของนักเรียนด้วย ในขณะเดียวกันครูก็สามารถรับชมรายการได้ด้วย อย่างน้อยที่สุดจะได้นำเทคนิคการสอนใหม่ๆ ศิลปะการสอนที่แตกต่างหลากหลาย ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ด้วย นอกจากนั้นเพื่อต้องการยกระดับความรู้และข้อมูลบางส่วนที่อยู่นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งติวเตอร์ชื่อดังได้นำเสนอและให้ความรู้กับนักเรียนทุกคน การจัดรายการ Tutor Channel on Tour นับว่าเป็นการให้โอกาสที่สำคัญกับเด็กต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสเรียนกับครูผู้สอนที่มีชื่อเสียง


รมว.ศธ.ได้ตอบคำถามจากนักเรียนที่เข้าร่วมรายการ Tutor Channel on Tour
Q : สามารถรับชมรายการได้ทางใดบ้าง นอกเหนือจากรับชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) หรือ NBT
A : รับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV), True Visions ช่อง ๙๖ และเคเบิลทีวีทั่วประเทศ
Q : จะสามารถดาวน์โหลดรายการได้โดยตรงหรือไม่ เพราะยังมีผู้ด้อยโอกาสอีกมากที่ไม่สามารถดูรายการย้อนหลังได้
A : ขณะนี้ฝ่ายเทคนิคได้ดำเนินการแล้ว โดยในช่วงบ่ายวันเสาร์ สามารถดาวน์โหลดรายการเพื่อรับชมย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ www.etvthai.tv
Q : อยากให้เพิ่มระยะเวลารายการ Tutor on Air มากกว่านี้ จากวิชาละ ๑ ชั่วโมง เป็นวิชาละ ๑ ชั่วโมงครึ่งได้หรือไม่
A : ขณะนี้กำลังดูอยู่ว่าสามารถทำได้หรือไม่ กำลังจะปรับเวลาที่มีอยู่ ๒ ชั่วโมง ว่าจะเป็นการติว ๒ วิชาๆ ละ ๑ ชั่วโมง หรือว่าจะเป็นการติววิชาเดียว ๒ ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายวิชาการจะดูตามความเหมาะสมต่อไป ประกอบกับคำแนะนำจากนักเรียนด้วย
Q : ทำไมจึงไปจัดทำรายการแต่ในโรงเรียนชื่อดัง มองข้ามโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอีกหลายแห่ง
A : ในความเป็นจริงไม่ได้ไปเฉพาะโรงเรียนชื่อดัง เพียงแต่เพิ่งมีการจัดทำรายการเพียง ๒ ครั้ง ซึ่งมีการเริ่มรายการ Tutor Channel On Air ครั้งแรกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงอาจจะรู้สึกว่าเป็นการทำรายการในโรงเรียนชื่อดังเพียงอย่างเดียว ต่อจากนี้ไป ศธ.จะจัดทำรายการในโรงเรียนต่างจังหวัดบ้าง ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบ้าง โดยจะสลับสับเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยๆ ฉะนั้นไม่ว่านักเรียนจะอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือไม่ ไม่ต้องกังวล เพราะรายการ Tutor Channel พร้อมที่จะไปติวให้กับนักเรียนทุกคน ขอให้ทุกคนพร้อมที่จะรับความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพียงเท่านี้ก็ดีใจแล้ว
Q : ศธ.จะมีโอกาสเพิ่มเติมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยได้อย่างไร นอกเหนือจากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ และ Tutor Channel
A : ศธ.ได้เตรียมฟรี ๕ อย่างที่จะจัดให้กับระบบการศึกษา คือ ๑) เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้
ดำเนินการไปแล้วในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒) ติวฟรีอย่างมีคุณภาพ Tutor Channel ๓) นมโรงเรียนฟรี ซึ่งได้ขยายเวลาการดื่มนมโรงเรียนจากชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ เป็นชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔) อาหารกลางวันฟรี จากเดิมอาหารกลางวันฟรีเฉพาะชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งฟรีแค่ ๖๐% ต่อจากนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ คือในเดือนพฤศจิกายน นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน หรือ ๑๐๐% จะได้ทานอาหารกลางวันฟรี และ ๕) ฟรีการศึกษาสำหรับคนพิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผู้พิการทุกคนจะได้เรียนฟรี ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี รวมทั้งฟรีในชั้น ปวส.เทียบเท่าอนุปริญญา และ ปวท.เทียบเท่าปริญญาตรี ทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา
Q : การจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น GAT, PAT, Addmissions ฯลฯ ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ศธ.มีแนวทางในการแก้ไขและช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้อย่างไร
A : ปัญหานี้เป็นความจริง และขณะนี้รู้สึกสงสารนักเรียนทุกคนเมื่อจะต้องสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เพราะมีระบบการสอบที่ปนกันอยู่ ๒-๓ แบบ เช่น ต้องไปสอบ Admissions กลาง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบรับตรง ทำให้นักเรียนต้องวิ่งรอกไปสอบทั้ง ๒ ที่ รวมทั้งการสอบ O-Net, GAT และ PAT รมว.ศธ.เข้าใจปัญหานี้ดี และ ศธ.ได้จัดประชุมเพื่อแก้ปัญหาระบบการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเมื่อกลางเดือนกันยายน ซึ่งได้มอบหมายให้ไปช่วยดูว่า จะมีระบบการรับบุคคลเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอย่างไร ที่จะไม่ให้เป็นภาระกับนักเรียน โดยเฉพาะระบบรับตรง ต้องปรับปรุงอย่างไร หรือจะให้ระบบรับตรงเป็นระบบกลางหรือไม่ ซึ่งเมื่อได้ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป เพราะการจะปรับระบบ ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
รมว.ศธ. กล่าวสรุปว่า การเดินทางมา Tutor on Tour ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีนักเรียนชั้น ม.ปลาย เดินทางมาเข้าร่วมจำนวนถึง ๔,๐๐๐ คน เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า เด็กในต่างจังหวัดมีความตี่นตัวในการเรียนในลักษณะ Tutor Channel จำนวนมาก ก็จะได้มีการเดินหน้าต่อไปกับรายการนี้ ซึ่งจะเดินทางไปในจังหวัดที่ห่างไกลทั่วประเทศเป็นหลัก โดยจะจัดให้มี Tutor Channel on Tour อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และจะหมุนเวียนไปในทุกภูมิภาค ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และระหว่างที่ไม่มีการจัดรายการ Tutor Channel on Tour การจัด Tutor Channel on Air ก็จะไปจัดในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในเขตใกล้เคียงส่วนกลางตามความเหมาะสม และตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งการจัดรายการต้องมีห้องเรียนที่ขนาดใหญ่พอสำหรับนักเรียนจำนวนพันๆ คน การจัดรายการ Tutor Channel ไม่เพียงติวเพื่อสอบเท่านั้น แต่เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนการเรียน และมีเทคนิควิธีการเรียนใหม่ๆ เป็นยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก โดย ศธ.ได้จัดเตรียมแผนการติวเข้มสำหรับนักเรียนสายวิทย์และสายศิลป์ใน ๘ กลุ่มสาระหลัก สำหรับวิชาอื่นๆ ที่จะติวเพิ่มทางฝ่ายวิชาการจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
สำหรับการบันทึกเทปในครั้งนี้ ทาง NBT ได้นำไปออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โครงการจับตานโยบายรัฐบาล (Policy Watch) ก่อตั้งจากกลุ่มคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความสนใจเพื่อติดตามการกำหนดนโยบายและสถานการณ์การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยทางกลุ่มจับตานโยบายรัฐบาลจะจัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรทำและไม่ควรทำต่อรัฐบาล โดยเน้นนโยบายที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายสังคม โดยพิจารณาจากมิติหรือประเด็นต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการ ได้แก่
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน
2. นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3. นโยบายการคลัง
4. นโยบายการเกษตร ชุมชนและทรัพยากร
5. นโยบายการศึกษาและสวัสดิการสังคม
6. นโยบายอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่แท้จริง

1. ซีเกมส์ ครั้งที่ 25 (กีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยจัดขึ้น 2 ปีต่อ 1 ครั้ง) ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดที่นครเวียงจันทร์ ระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2552 มีช้าง 2 ตัว ชื่อจำปีและจำปา เป็นสัตว์นำโชค (มาสคอต)
2. พรรคเสรีประชาธิปไตย ขึ้นเป็นนายกฯประเทศญี่ปุ่นมายาวนาน แต่การเลือกตั้งล่าสุดพรรคประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะ และนายกฯคือยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ
3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) มี 9 คน อยู่ในตำแหน่งได้ 9 ปี(ได้เพียงวาระเดียว) ประธาน ปปช. คือ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการปปช. คือ ศราวุธ เมนะเศวต
4. นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา เจ้าของฉายาวอลเปเปอร์
5. สพท. มี 185 เขต
6. ศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษา มี 41 เขต ภายใต้ 19 เครือข่าย และสพท. จะลดเหลือ 182 เขต
7. คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (คกก.สมานฉันท์ฯ) มี 40 คน นายดิเรก ถึงฝั่ง เป็น ประธานกรรมการ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็น
1) มาตรา 190 เรื่องการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ
2) มาตรา93-98 เขตเลือกตั้ง ส.ส. จาก “เขตใหญ่เรียงเบอร์” เป็น “เขตเดียวเบอร์เดียว”
3) มาตรา 111-121 เรื่องให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง
4) มาตรา 265 เรื่องการให้ ส.ส. ไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง
5) มาตรา 266 เรื่องการห้าม ส.ส. เข้าไปแทรกแซงประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อม
6) มาตรา 237 เรื่องการยุบพรรคการเมืองที่ซื้อ
ทั้งนี้ได้มีกลุ่ม ส.ว. 40 ท่าน ได้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 (ฉบับที่ 18) เช่นกัน
8. ด.ช.หม่อง ทองดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แชมป์ประเทศไทยแข่งเครื่องบินกระดาษพับ ออล-เจแปน โอริกามิ แอร์เพลน คอนเทสต์ ลูกชาวพม่าอพยพในไทย ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ จึงใช้พาสปอร์ตเหลืองเพื่อออกนอกประเทศไปยังญี่ปุ่น ผลชนะเลิศประเภททีม และรางวัลที่ 3 ประเภทบุคคล
9. ธนาคารโลกจัดให้ไทยเป็นประเทศที่น่าประกอบธุรกิจเป็นอันดับที่ 12 ของโลก
10 . พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (บิ๊กจิ๋ว หรือ ขงเบ้ง) สังกัดพรรคเพื่อไทย โดยเป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย
โครงการ Tutor Channel มีคำขวัญว่า “เพื่ออนาคตชาติ เพื่อโอกาส ทุกคน” ซึ่งมีความหมายที่ชัดเจนในตัวอยู่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่
๑. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบของการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อให้เด็กทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ เช่น ผู้เรียนผ่าน กศน. ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ในรูปแบบที่มีความแตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียนปกติหรือการเรียนในห้องเรียนประจำวัน
๒. เพื่อเป็นการให้โอกาสกับเด็กไทยและคนไทยทั่วประเทศ ทุกคน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้กับครูที่มีชื่อเสียงจากโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับชาติ และได้มีโอกาสเรียนรู้กับติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ
๓. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามโครงการ Tutor Channel ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
Tutor Channel มีครู-อาจารย์จากโรงเรียนระดับชั้นนำจากทั่วประเทศ อย่างน้อย ๑๐ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในขณะนี้ อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน นอกจากนั้น ยังมีติวเตอร์ที่เป็นที่รู้จักของนักเรียนทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมโรงเรียนกวดวิชา มีติวเตอร์หลายท่านที่เข้าร่วมโครงการ เช่น อาจารย์ปิง ครูอุ๊ ครูพี่แนน อาจารย์สมัย อาจารย์พิศิษฐ์ อาจารย์เจี๋ย ครูสมศรี ครูช้าง หมอธรรมศักดิ์ ฯลฯ
การเปิดตัวโครงการ Tutor Channel ครั้งแรก จะจัดที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒ มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.และสามารถรับชม Tutor Channel ได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ETV), TRUEVisions ช่อง ๙๖, เคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ และสถานีวิทยุ R-Radio ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำหรับการออกอากาศในครั้งแรกจะเป็นการติววิชาภาษาไทย และในครั้งต่อไปจะมีการติวครั้งละ ๒ วิชา ซึ่งจัดตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาการสอบของนักเรียน เช่น การสอบ GAT, PAT, O-Net, NT โดยจะมีคณะทำงานฝ่ายวิชาการที่ติดตามสถานการณ์เป็นผู้จัดโครงสร้างการสอน ให้ตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพของนักเรียน และให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการได้ ซึ่งก่อนเปิดรายการ ๕-๑๐ นาที อาจมีการถาม-ตอบ ชี้แจงในเรื่องต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการจัดรายการติวผ่านทาง Free TV จึงต้องมีการพัฒนาต่อไปภายใต้การเสนอแนะของนักเรียนและผู้ชมรายการ ซึ่ง กศน.จะจัดทำแผ่นดิสก์ส่งไปยังโรงเรียนทั่วประเทศทุกครั้งที่มีการออกอากาศ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้รับชมเพิ่มเติม
หากพลาดชมรายการ Tutor Channel สามารถชมย้อนหลังและดาวน์โหลดได้ทาง www.etvthai.tv และเว็บไซต์อื่นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ หากมีข้อสอบถามใดๆ สามารถติดต่อ Call Center ของ กศน.ได้ที่ ๑๖๖๐ และ Call Center ของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๕๗๙
นอกจากโครงการ Tutor Channel On Air แล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้มีโครงการ Tutor Channel On Tour โดยจะลงพื้นที่จริง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เพื่อติวให้กับนักเรียนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และติวเตอร์ทุกท่าน โดยจะมีการบันทึกภาพไว้ในเว็บไซต์หรืออาจมีการนำบรรยากาศในการ On Tour มาออกอากาศในรายการตามความเหมาะสมต่อไป
รมว.ศธ. กล่าวสรุปว่า Tutor Channel นอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในโรงเรียน แต่ยังเป็นประโยชน์กับนักเรียน กศน. และครูผู้สอนในการทบทวนบทเรียน การเรียนการสอน ผ่านอาจารย์ผู้สอนที่มีความหลากหลายจากโรงเรียนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได้
ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้ขอบคุณติวเตอร์ทุกคนที่เข้าร่วมรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมาร่วมติวให้กับนักเรียนฟรี นับว่าเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ที่เป็นโครงการฟรีอีกโครงการหนึ่งนอกจากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ และคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศ โครงการนี้จะมีส่วนช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นการให้โอกาสกับเด็กไทยทุกคน ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ.
(ข่าววันที่ 5 ตุลาคม 52)
@ “กิสนา” เป็นพายุ “โซนร้อน” ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว หมดจากกิสนา มี ป้าหม่า (Parma) เข้ามาสร้างความเสียหายต่อที่ฟิลิปปินส์
@ 30 กันยายน 2552 ศาลฎีกาฯ ตัดสินคดีหวยบนดิน กับ 47 คน มีผู้ได้รับโทษ 3 คน คือ วราเทพ รัตนากร, สมใจนึก เองตระกูล, ชัยวัฒน์ พสกภักดี ได้รับโทษ จำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท แต่รอลงอาญาไว้ 2 ปี ส่วนอีก 44 คน ไม่ต้องรับโทษ
@ หลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์ใหม่จะวัด 3 ด้าน คือ “ความเก่ง ความดี และผลสำเร็จของงาน” ดังนี้
1) คะแนนความเก่ง = คุณภาพ การปฏิบัติงาน และสมรรถนะ 100 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความรู้ความสามารถหลักและความรู้ความสามารถประจำสายงาน
2) คะแนนความดี = คุณธรรม จริยธรรม 100 คะแนน
3) คะแนนความสำเร็จ = ผลการปฏิบัติหน้าที่/ผลสัมฤทธิ์ของงาน100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอันเกิดจากผลการสอนของผู้ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 60 คะแนน และ ผลงานทางวิชาการ เน้นการทำวิจัยในห้องเรียน 40 คะแนน

ข้อสงสัยเรียนฟรี 15 ปี จากคู่มือประชาชน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
1. ถ้าเงินเรียนฟรี15 ปี เหลือจากซื้อหนังสือ ป.1 ครบแล้ว ซื้อป. 2 ในส่วนที่ขาดได้
2. ในชั้นอนุบาล โรงเรียนจะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ขอเงินผู้ปกครอง ซื้อหมอน ที่นอน ชุดนอน แปรงสีฟัน ยาสีพันได้
3. นักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก ไม่มีสิทธิในเรียนฟรี 15 ปี แต่ถ้าทางโรงเรียนแจ้งเขต และหารือ สพฐ. จะมีสิทธิในเรียนฟรี 15 ปี
4. ผู้ปกครองจะซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ส่วนโรงเรียนจะซื้อหนังสือเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. ทำไงดีเงินเหลือ มีเงินเหลือจากซื้อหนังสือเรียนและมีเงินเพียงพอในการทำกิจกรรมอื่น เอาเงินไปซื้อคอมหรือของอย่างอื่น แจ้งสพฐ. ผ่านเขต บอกเหตุผลและความจำเป็น แค่นี้ก็ได้แล้ว
6. เงินค่าหนังสือใช้เงินอุดหนุนมาซื้อแทนก่อนไม่ได้
7. เงินเหลือจาก ป.1-ม.6 จะต้องซื้อหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้อง 8 กลุ่มสาระเท่านั้น จะซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 8 กลุ่มสาระไม่ได้
8. ผู้ปกครองนำเงินอุปกรณ์การเรียน ไปซื้อสมุดตราโรงเรียนได้
9. ผอ.อยากให้โรงเรียนมีเงินรายได้เยอะๆ ให้สหกรณ์โรงเรียนขายอุปกรณ์การเรียนเองได้
10. รายการอุปกรณ์การเรียน ที่ สพฐ. ให้มา เห็นแล้วไม่ถูกใจ สมุด ปากกา ฯลฯ นักเรียนมีเยอะกันแล้วเลย เป็นผอ.ก็กำหนดรายการอุปกรณ์การเรียนเองใหม่ ดูความจำเป็นของนักเรียน แค่นำเสนอภาคี 4 ฝ่าย และขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
11. ผู้ปกครองไปซื้อเครื่องแบบนักเรียน ไม่มีใบเสร็จ ก็ให้ไปขอบิลเงินสด มีที่อยู่ และเบอร์โทร
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งได้แก่ กิจกรรมวิชาการ, กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือฯ, ทัศนศึกษา, ICT 40 ชั่วโมงนั้น ใช้เงินหมดทั้ง 4 กิจกรรมแล้ว โรงเรียนจะเก็บเพิ่มเติมเพราะอยากทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกเหนือ 4 รายการนี้ ให้นำเสนอภาคี 4 ฝ่าย ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ก็เก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มได้ (แต่อย่าเก็บเกิน 1,000 บาท)
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือฯ ทัศนศึกษา ICT โรงเรียนต้องจัดครบทั้ง 4 รายการ
14. ผู้ปกครองจะซื้อเครื่องแบบนักเรียนลำบาก โรงเรียนนำร้านมาตั้งขายในโรงเรียนได้
@ ฟื้นภาษา ได้อาหาร( มติชน 7/10/52 )
หนังสือเล่มนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำดับที่ 50 พระราชนิพนธ์ในรูปแบบ(ไดอารี่) จดบันทึกประจำวันตลอดการเรียนภาษาและการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 14-30 สิงหาคม 2550 ที่ประทับอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
@ รางวัลโนเบล ปี 2552( มติชน 7/10/52 )
1. สาขาการแพทย์ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน 3 คน คือ เอลิซาเบธ แบล๊กเบิร์น แจ๊ค ซอสทาก และ คารอล เกรเดอร์ จากผลงานการค้นพบกระบวนการทำสำเนาของโครโมโซมซึ่งเป็นตัวกำหนดพันธุกรรมและการป้องกันการเสื่อมของโครโมโซม ช่วยทำให้เข้ากระบวนการเกิดโรคมะเร็งและการชะลอวัยของเซลล์ในมนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้ให้แจ่มชัดมากขึ้น
( ผู้พิชิตรางวัลโนเบลจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10 ล้าน โครเนอร์/48 ล้านบาท ) พิธีมอบจะจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์มของสวีเดน ในวันที่ 10 ธันวาคม นี้ )

ผอ.รอสอบ Posted : 2009-10-16 14:51:36 IP : (125.26.111.243)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 ตามภูมิภาค
- ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2552
ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
- ภาคเหนือ วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2552
ณ สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์
- ภาคใต้ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2552
ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2552 (เจ้าภาพร่วมสระบุรี และลพบุรี) พิธีเปิด ยังไม่ได้กำหนด แต่
---------------------------------------------------------------------
โรงเรียนในโครงการ.Education Hubทั้ง 14 โรง
2. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทยติดต่อ กับประเทศเพื่อนบ้านและมีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน 10 โรงเรียน ได้แก่
2.1 โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
2.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
2.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล
2.4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
2.5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
2.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
2.7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
2.8 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
2.9 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
2.10 โรงเรียนสรรพวิทยา จังหวัดตาก


ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2551
สัปดาห์ ศธ.เยี่ยมบ้านนักเรียน คือ 7-15 มิถุนายน 2551
Classroom Meeting คือ สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( 4-8 ส.ค 2551)
เจ้าของคอลัมน์ ( พบกันวันอังคารของเลขาธิการ กพฐ. ) คือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการแยกการบริหารจัดการมัธยมศึกษาและประถมศึกษา คือ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

คุณหญิงกล่าวคำอำลาเกษียณอายุราชการ
“คุณหญิงกษมา” กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ช่วยให้งาน สพฐ.เจริญก้าวหน้า ในพิธีอำลาตำแหน่ง ชมระบบและทีมงาน สพฐ.มีความเข้มแข็ง-มีฝีมือ พร้อมรับพระราชทานพระนิพนธ์คำนิยม “เป็นนักการศึกษาที่มีความรู้สูง มีประสบการณ์ยาวนาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลฯ” เตรียมเดินทางรับรางวัล World Education Award ที่สหรัฐฯ คืนนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (กพฐ.) ซึ่งจะมีผลในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้จัดพิธีอำลาในตำแหน่งให้คุณหญิงกษมา เนื่องจากคืนนี้คุณหญิงกษมา จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อรับรางวัล World Education Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาในระดับโลก และจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 28 ตุลาคมนี้
วันนี้ คุณหญิงกษมาได้รับพระราชทานพระนิพนธ์คำนิยม จากพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบ 5 รอบ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นนักการศึกษาที่มีความรู้สูง มีประสบการณ์ยาวนาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารการศึกษา มีโอกาสได้เห็นผลงานของคุณหญิงกษมา หลายประการ เช่น การสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ศูนย์การเรียนชุมชน เรื่องการผลิตตำราเรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับท้องถิ่น นอกจากงานธุรการในส่วนกลางแล้ว คุณหญิงกษมา ยังไปงานราชการทั่วประเทศ งานเรื่องโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป็นเรื่องยาก มีงานจุกจิกสารพัด นอกจากเรื่องนักเรียนแล้ว ยังมีเรื่องครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ชุมชน เรื่องวิชาการ สวัสดิการ เรื่องปากท้อง คุณหญิงกษมาเดินทางไม่ย่อท้อ ทั้งๆ ที่เป็นเขตอันตราย”
นอกจากนี้ คุณหญิงได้ส่งมอบงานให้นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งจะเป็นผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. จากนั้นคุณหญิงกษมาได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคน ที่ช่วยให้งาน สพฐ.เจริญก้าวหน้าได้ระดับหนึ่ง แม้คนภายนอกจะเห็นว่ายังไม่ถึงเป้าหมายการศึกษา แต่ยืนยันว่าระบบงานและทีมงานมีความเข้มแข็งและมีฝีมือ
ที่มา - ASTVผู้จัดการออนไลน์ 16 ตุลาคม 2552 16:15 น.

@ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2552 ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐ (เดลินิวส์ 12 ตุลาคม 2552)
@ อำเภอตั้งใหม่ล่าสุด คือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่(เดลินิวส์ 12 ตุลาคม 2552)
@ การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 15
วันที่ 23-25 ตุลาคม2552 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยถือเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะที่ ไทย เป็น ประธานอาเซียน
การประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 12 การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 12 การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 7 การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกากลี) ครั้งที่ 12 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ครั้งที่ 4
หัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 คือ การกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้เคยให้แนวทางในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ว่า อาเซียนควรมุ่งเน้นการสร้างประชาคมใน 3 ลักษณะ คือ 1. ประชาคมที่เน้นปฏิบัติ 2. ประชาคมที่เน้นความเชื่อมโยงระหว่างกัน 3. ประชาคมที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
เอกสารสำคัญที่จะมีการลงนามหรือรับรองมีดังต่อไปนี้
1. ปฏิญญาก่อตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน
2. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
3. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน
5. แถลงการณ์ของการประชุมอาเซียน + 3 ว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
6. แถลงการณ์ของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ
(เดลินิวส์ 13 ตุลาคม 2552)
@ ประธานอาเซียนครั้งต่อไป คือ ประเทศเวียดนาม(เดลินิวส์ 13 ตุลาคม 2552)
@ กฎเหล็ก 9 ข้อ ของนายกอภิสิทธิ์ ที่ได้ประกาศต่อหน้าที่ประชุม ครม. นัดแรกหลังจากตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเพื่อให้รัฐมนตรีปฏิบัติเป็นแนวทางในการบริหารประเทศในทิศทางเดียวกัน
1. ให้ ครม. น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติงานให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดความสุขในหมู่ประชาชน
2. ให้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด
3. นโยบายที่ ครม. อนุมัติถือเป็นเป้าหมายหรือทิศทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
4. ในภาวะวิกฤติการทำงานของรัฐบาลต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ต้องไม่เป็นรัฐบาลที่แบ่งพรรค
5. รัฐมนตรีทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสภาอย่างสม่ำเสมอ ต้องไปรับฟังความคิดเห็นของ ส.ส. และตอบกระทู้
6. ให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน พฤติกรรมใดๆซึ่งนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นขอให้ระวังเป็นพิเศษ
7. ในรัฐบาลที่เชื่อมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
8. รัฐบาลชุดนี้ต้องพร้อมรับการตรวจสอบทั้งในเชิงนโยบายและเรื่องอื่นๆ
9. รัฐมนตรีทุกคนไม่มีสิทธิเหนือประชาชนคนอื่นในแง่การปฏิบัติตามกฎหมาย
@ ไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุมวิสาขบูชาโลก( มติชน 7/10/52 )
ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก(ICUNDV) มีมติให้ ไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิสาขบูชาโลก ใน ปี 2553 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2553 ที่ มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หัวข้อ“การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลกตามทรรศนะชาวพุทธ (Global Recovery : The Buddhist Perspective )
10. เวปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
www.moe.go.th
12.เวปไซต์ สพฐ
www.obec.go.th
13.เวปไซต์คุรุสภา
www.ksp.go.th
14.SMIS หมายถึง โปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
15.OBEC หมายถึง โปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
16.B - OBEC หมายถึง โปรแกรมข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
17.M - OBEC หมายถึง โปรแกรมข้อมูลครุภัณฑ์
18.P - OBEC หมายถึง โปรแกรมข้อมูลบุคลากร
19.GFMIS หมายถึง ระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
20.GIS หมายถึง สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
21.Student 44 หมายถึง โปรแกรมวัดผลประเมินผล
22.BBL.(BRAIN BASED LEARNING)หมายถึงการจักการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง
23.Global warming หมายถึง วิกฤติโลกร้อน
24.ซับไพร์ม หมายถึง วิกฤติสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพ (เกิดในสหรัฐอเมริกา)

3.2 เกณฑ์มาตรฐานส้วม
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ จะเน้นให้ส้วมสาธารณะมีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย หรือ Healthy Accessibility Safety(HAS) มีรายละเอียดดังนี้
1. สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดำเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitation Conditions) เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการ เช่น น้ำสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำระ เพียงพอ การเก็บกักหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงามซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้ส้วม
2.เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส
3. ปลอดภัย(Safety) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่นสถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว แยกเพศชาย หญิง มีแสงสว่างพอเพียง เป็นต้น

แนวทางการบริหารงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ส้วมสุขสันต์ ปีงบประมาณ 2552
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
******************************
1. ความเป็นมา
ในปีงบประมาณ 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาส้วมของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณระดับประเทศ (HAS) และได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy Toilet School Education Project) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน 3 เรื่อง คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ
3. แนวทางการพัฒนาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
ระดับสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน(Happy Toilet School Team) โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน
2. ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการซ่อมแซมส้วมและ ปรับภูมิทัศน์
3. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมส้วมและปรับภูมิทัศน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน
4. ถ่ายภาพก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
5. ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ก่อนและหลังโครงการ
6. จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ส้วมพร้อมกัน ในวันเปิดภาคเรียนในสัปดาห์ที่ 2 ของวันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2552 (Toilet Cleaning Days)โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีทำความสะอาดส้วมและวิธีการใช้ส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดถึงชุมชน
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องส้วมโดยบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆและจัดกิจกรรมเสริมในโรงเรียน
8. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด
@ การแบ่งระดับการระบาดของโลก(โดย WHO)
มี 6 ระดับ
1. พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสัตว์แต่ไม่พบการติดเชื้อในคน
2. พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสัตว์แต่ไม่พบการติดเชื้อในคนแต่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อในคน
3. พบคนติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสัตว์แต่ยังไม่มีการติดต่อจากคนสู่คน
4. พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสัตว์ติดต่อจากคนสู่กลุ่มคนหรือกลุ่มเล็กกลุ่มในพื้นที่จำกัด
5. พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสัตว์ติดต่อจากคนสู่กลุ่มคนเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดี่ยวหรือ
กลุ่มใหญ่หลายกลุ่มในพื้นที่จำกัดหรือมีหลักฐานว่าเชื้อได้ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์จนติดต่อจากคนสู่คนได้ง่าย
6. พบการติดต่อจากคนสู่คนเป็นกลุ่มใหญ่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ สำหรับสถานศึกษาที่ใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐาน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากในปีการศึกษา 2552-2554 ยังมีสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จำนวนหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาดังกล่าวมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25544 ดำเนินดังนี้
1. ช่วงชั้นที่ 1-3 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
2. ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6) ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ ดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จำนวน 2 หน่วยกิต ภายใน 3 ปี
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ทุกภาคเรียน
ในกรณีที่สถานศึกษาจัดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แล้ว อาจไม่ต้องจัดให้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกก็ได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

@ 26 ตุลาคม 2552 วันสหประชาชาติ
@ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28 หรือ(ศรีตรังเกมส์) จังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่าง 24-28 ตุลาคม 2552
@ กีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2552 -8 พฤศจิกายน 2552
ที่ประเทศเวียดนาม
(ไทยรัฐ 26 ตุลาคม 2552)
@ ประธานอาเซียน คนต่อไป คือ นายเหวียน เติน สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม(ต่อจากไทย)
(เดลินิวส์ 27 ตุลาคม 2552)
@ การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งสำคัญของสหประชาชาติในกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จะมีขึ้นในวันที่ 7-18 ธันวาคม 2552 นี้
(เดลินิวส์ 27 ตุลาคม 2552)
@ รองประธานยูเนสโก มาเลเซียได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก)
(เดลินิวส์ 27 ตุลาคม 2552)
@ แต่งตั้งพระคาร์ดินัล สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ทรงแต่งตั้งบาทหลวงปีเตอร์ คอดโว อัพเพียห์เติร์กสัน วัย 61 ปี ชาวกานา ขึ้นครองยศพระคาร์ดินัล ทำหน้าที่ดูแลงานด้านกระบวนการยุติธรรม อาทิ ปัญหาสงคราม การประหารชีวิตนักโทษ และงานด้านสิทธิมนุษยชน ตำแหน่งนี้ คือ ผู้อาจถูกเสนอชื่อขึ้นครองตำแหน่งสันตะปาปาองค์ใหม่ในอนาคตประธานอาเซียน คนต่อไป คือ นายเหวียน เติน สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม(ต่อจากไทย)
(เดลินิวส์ 27 ตุลาคม 2552)
@ รัฐบาลชุดใหม่ของเยอรมนี(ประเทศเศรษฐกิจร่ำรวยอันดับ 1 ของทวีปยุโรป) ได้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแล้ว คือ นางอังเกลา แมร์เคิล หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปล่าสุด เมื่อ 27 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา
(เดลินิวส์ 27 ตุลาคม 2552)
@ กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว ครั้งที่ 21 จะทำการแข่งขันที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2553
@ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จัดขึ้นที่จังหวัดตรัง (ตรังเกมส์) วันที่ 9-19 กันยายน 52
@ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28 จัดขึ้นที่จังหวัดตรัง (ศรีตรังเกมส์) วันที่ 24-28 ตุลาคม 52
@ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2553
@ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์(มะขามหวานเกมส์) วันที่ 19-30 มีนาคม 2553
@ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 จัดขึ้นที่ สปป.ลาว ในเดือนธันวาคม 2552 นี้

@ กลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไนดารุสซาราม/กัมพูชา/อินโดนีเซีย/สปป.ลาว/มาเลเซีย/พม่า/ฟิลิปปินส์/สิงคโปร์/เวียดนาม/ไทย)
-ไทย เป็นประธานอาเซียน (ปี 2552) คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
-ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
-นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน/กระทรวงการต่างประเทศ
-กฎบัตรอาเซียนขอให้ประเทศที่เป็นประธานจัดประชุมสุดยอดปีละ 2 ครั้ง ( + 3 มี จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลีใต้ )
( + 6 มี จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลีใต้/ออสเตเลีย/นิวซีแลนด์/อินเดีย )
@ ทูลเกล้าถวายต้นข้าวชุบทองคำ
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ(Internationnal Rice Research Institute – IRRI) ตั้งขึ้นเมื่อปี 2503 มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองลอสบานอส ประเทศฟิลิปปินส์ ทูลเกล้าถวายต้นข้าวชุบทองคำ เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติในปี 2553 โดยในหลวงมีพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินของโครงการ(The Royal Rice Research Initiative) ดังกล่าว
@ ทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ของโลก
ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อให้แก่ทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ของโลก ซึ่งมีสีเหลืองนวลทั้งดอก พัฒนาโดยเกษตรกรเนเธอร์แลนด์ว่า คิงภูมิพล King Bhummibol
@ รางวัลซีไรต์ปี 2552
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) ปี2552 ผลงานชื่อ ลับแล,แก่งคอย(ประเภทนวนิยาย) ผู้เขียนชื่อ นายอุทิศ เหมะมูล
@ รางวัลแมกไซไซ ปี 2552
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์(ที่ปรึกษาสาธารณสุขในประเทศแอฟริกา) ได้รับรางวัล รามอน แม็กไซไซ ประจำปี 2552 สาขาบริการสาธารณะ โดยได้อุทิศตัวทุ่มเทชีวิตนำความรู้ด้านเภสัชกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคมาลาเรียทั้งยังคิดค้นผลิตยาชื่อสามัญต้านเอดส์ ดีดีไอ(ดีดาโนซีน) รักษาโรคในราคาย่อมเยา

วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ(International Literacy Day) 8 กันยายน 52
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลการรู้หนังสือ โดยเจตนารมณ์ของการจัดงานก็เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนสังคมของทุกๆประเทศทั่วโลกให้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมการศึกษาที่เรียกว่า Literacy ซึ่งในภาษาไทย แปลคำนี้ว่า การรู้หนังสือ ในสภาวการณ์ปัจจุบันสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือ การอ่านออกเขียนได้ หรือ การรู้หนังสือ เพราะการอ่านหนังสือ คือความสามารถถอดรหัสความรู้ที่อยู่ในตัวหนังสือ

ชื่อบุคคลสำคัญ
1.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร (เลขาธิการ ก.พ. /คนที่จะต่อจากนายปรีชาครับ)
2.นายนิพนธ์ พร้อมพันธ์ (เลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
3.ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา)
4.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
5.นายสุทธิพล ทวีชัยการ(เลขาฯกกต.)
6.นายสมพล เกียรติไพบูลย์(ประธานกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
7.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา(ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประทศไทย)
8.นายชินภัทร ภูมิรัตน(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
9.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา(เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
10.นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
11.นายสุเมธ แย้มนุ่น(เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
12.นายอำพน กิติอำพน(เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
13.นายธงทอง จันทรางศุ(เลขาธิการสภาการศึกษา)
14.นายพิทูร พุ่มหิรัญ(เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
15.นายอภิชาติ สุขัคคานนท์(ประธานฯกกต.)
16.นายองค์กร อมรสิรินันท์(เลขาธิการคุรุสภา)
17.นายประเสริฐ งามพันธ์(เลขาธิการ กคศ.)
18.นายอภิชาติ จีระวุฒิ(เลขาธิการ กศน.)
19.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
20.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
21.นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
22.นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ(เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
23.นายดิเรก พรสีมา(ประธานคณะกรรมการคุรุสภา)
24.นายธนารัตณ์ สมคเณ(ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ)
25.นายวิทยา แก้วภราดัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
26.นายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการ สกสค.
@ ผู้อำนวยการ ยูเนสโก คนใหม่ คือ นางไอรีนา โบโควา เป็นชาวประเทศบัลแกเรีย
@ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เหลือง-ฟ้า มหามงคล จากวันแม่ถึงวันพ่อ โดยนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มอบกล้าไม้มงคลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปปลูกเป็นสิริมงคลทั่วประเทศ
@ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) กระทรวงพลังงานได้จัดทำ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ให้ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศแทนการนำเข้าน้ำมัน
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร
3. สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและวิจัยส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประสิทธิภาพสูง
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะสั้น (พ.ศ.2551-2554) มุ่งเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ได้รับการยอมรับแล้ว(proven technologies) และมีศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนสูง ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟ้า และความร้อนจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพ และเอ็นจีวี
2. ระยะกลาง (ระยะกลาง (พ.ศ. 2555-2559) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงาน และสนับสนุนพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ เช่น การผลิตน้ำมันจากชีวมวล และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและพัฒนาต้นแบบเมืองสีเขียว(Green City) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน
3. ระยะยาว (พ.ศ.2560-2565) ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น พลังงานไฮโดรเจน และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพและการส่งออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน
@ อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนามและพม่า
@ 1212 รหัสยุติปัญหา เป็นรหัสสำคัญในการให้ประชาชนแจ้งข้อมูล-เบาะแสกำจัดเว็บร้ายที่เข้าข่ายดังนี้
1. เว็บไซต์ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
2. เว็บไซต์หมิ่นประมาทผู้อื่นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือล่อลวงผู้อื่น
3. เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเข้าข่ายลามกอนาจารอันขัดต่อศีลธรรมหรือภาพตัดต่อที่ทำให้ผู้อื่นได้รับเสียหาย
4. เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการพนัน
5. เว็บไซต์ที่ขายของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด หรือยาที่ไม่ได้รับอนุญาต
@ คืนวันที่ 21 ตุลาคม 52 ดูฝนดาวตกโอเรโอนิดส์ (Orionid Meteors shower) หรือฝนดาวตกนายพราน เป็นฝนดาวตกประจำเดือนตุลาคม จะเกิดขึ้นสูงสุดในช่วงวันที่ 20-22 ตุลาคม ของทุกปี ฝนดาวตกโอเรโอนิดส์เกิดจากการที่โลกเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในกลุ่มของเศษชิ้นส่วนดาวหางฮัลเลย์(Halley) เศษชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นก้อนอุกกาบาตขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้เข้ามาละเสียดสีกับบรรยากาศจึงเกิดการลุกไหม้เราจึงเห็นดาวตกพุ่งออกมาจากบริเวณกลุ่มดาวนายพราน
@ ฝนดาวตกลีโอนิดส์ (Leonid Meteors shower) หรือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต ฝนดาวตกลีโอนิดส์เกิดจากเศษซากหลงเหลือของดาวหาง 55 พี เทมเพล-ทัตเทิล(55P Tempel-Tuttle) ซึ่งมีวงโคจรรอบดวงอาฑิตย์เป็นวงรี โดยหนึ่งรอบใช้เวลา 33.2 ปี และทุกๆ 33 ปี ดาวหางนี้จะโคจรเข้าใกล้ดวงอาฑิตย์มากที่สุด ทำให้เกิดฝนดาวตกมากเป็นพิเศษ เรียกว่า พายุฝนดาวตก (Meteor Storm) / สังเกตได้ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 52
@ ยูเนสโกประกาศบุคคลสำคัญของไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลก
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) สำนักงานใหญ่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีมติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญของไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ได้แก่
1. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ยกย่อง 4 สาขา การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สื่อสารมวลชน
2. ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 24 ตุลาคม 2552)
@ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตโครงการ SP2 ในกระทรวงสาธารณสุข
1. นายบรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ รองประธานกรรมการ
3. รศ.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการ
5. นายนิวัติชัย สุจริตจันทร์ กรรมการ
6. นายวชิระ บถพิบูลย์ กรรมการ
7. นายวิชัย โชควิวัฒน กรรมการและเลขานุการ
8. ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายไพโรจน์ แก้วมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(หนังสือพิมพ์มติชน 22 ตุลาคม 2552)
@ 26 ตุลาคม 2552 วันสหประชาชาติ
@ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28 หรือ(ศรีตรังเกมส์) จังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่าง 24-28 ตุลาคม 2552
@ กีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2552 -8 พฤศจิกายน 2552
ที่ประเทศเวียดนาม
(ไทยรัฐ 26 ตุลาคม 2552)
@ การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งสำคัญของสหประชาชาติในกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จะมีขึ้นในวันที่ 7-18 ธันวาคม 2552 นี้
(เดลินิวส์ 27 ตุลาคม 2552)
@ รองประธานยูเนสโก มาเลเซียได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก)
(เดลินิวส์ 27 ตุลาคม 2552)
@ แต่งตั้งพระคาร์ดินัล สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ทรงแต่งตั้งบาทหลวงปีเตอร์ คอดโว อัพเพียห์เติร์กสัน วัย 61 ปี ชาวกานา ขึ้นครองยศพระคาร์ดินัล ทำหน้าที่ดูแลงานด้านกระบวนการยุติธรรม อาทิ ปัญหาสงคราม การประหารชีวิตนักโทษ และงานด้านสิทธิมนุษยชน ตำแหน่งนี้ คือ ผู้อาจถูกเสนอชื่อขึ้นครองตำแหน่งสันตะปาปาองค์ใหม่ในอนาคต
@ ประธานอาเซียน คนต่อไป คือ นายเหวียน เติน สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม(ต่อจากไทย)
(เดลินิวส์ 27 ตุลาคม 2552)
@ รัฐบาลชุดใหม่ของเยอรมนี(ประเทศเศรษฐกิจร่ำรวยอันดับ 1 ของทวีปยุโรป) ได้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแล้ว คือ นางอังเกลา แมร์เคิล หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปล่าสุด เมื่อ 27 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา
(เดลินิวส์ 27 ตุลาคม 2552)
@ กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว ครั้งที่ 21 จะทำการแข่งขันที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2553
@ เด็กไทยสร้างชื่อการแข่งขันฟิสิกส์
นักเรียนไทย 5 คน สร้างชื่อคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 (IOAA) ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2552
(เดลินิวส์ 28 ตุลาคม 2552)
@ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรถไฟ
1. นายโสภณ ซารัมย์ รมว.กระทรวงการคมนาคม
2. นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
3. นายสาวิทย์ แก้วหวาน แกนนำสหภาพรถไฟ
(เดลินิวส์ 28 ตุลาคม 2552)

ของแถมน่าจำ
"๓ ดี ๔ ใหม่" โดยจะสร้างให้เด็กเก่งและดีอย่างน้อยใน
๓ สามเสาหลัก คือ Democracy-Decency-Drug-Free
ส่วน ๔ ใหม่คือ คน / ครู / สถาน / การบริหารจัดการ
1. เน้นการสร้างคนไทยยุคใหม่-
2. ครูยุคใหม่-
3. สถานศึกษายุคใหม่-
4. การบริหารจัดการจัดการแบบใหม่

โครงการน่ารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.ระบบ e-Learning โดยเน้นการถ่ายทอดการเรียนการสอนในรายวิชาสำคัญๆ ผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ๙,๐๐๐ โรง โดยระยะแรกจะเริ่มที่ ๔,๐๐๐ โรงในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ส่วนระยะที่สองอีก ๕,๐๐๐ โรง จะเริ่มในต้นปีการศึกษา ๒๕๕๓
2. Tutor Channel เป็นโครงการที่ให้ติวเตอร์ระดับนำของประเทศมาช่วยสอนผ่าน Free TV เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาในบางวิชาให้นักเรียนได้รับชมอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ขณะเดียวกันครูก็จะได้รับชมเพื่อนำวิธีการสอนของติวเตอร์ที่เก่งๆ ไปปรับปรุงพัฒนาการสอน ส่วนผู้ปกครองจะได้รับชมรายการที่มีประโยชน์และร่วมรับชมไปพร้อมกันกับบุตร หลานในครอบครัวได้ด้วย
3. โรงเรียนดี ๓ ระดับ เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนทั่วประเทศให้เป็นโรงเรียนดีระดับสากล ๕๐๐ โรง และเป็นโรงเรียนดีระดับอำเภอ ๒,๕๐๐ โรง รวมทั้งเป็นโรงเรียนดีระดับตำบลอีก ๗,๐๐๐ โรงทั่วประเทศ โดยหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน นอกจากจะปรับปรุงด้านวิชาการแล้ว จะนำสื่อ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับสัดส่วนจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียนจาก ๑:๔๐ เป็น ๑:๑๐
4. ห้องสมุด ๓ ดี จะเน้นการสร้าง/ปรับปรุงห้องสมุดในสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดทั่วประเทศ ให้มีหนังสือดี-บรรยากาศดี-บรรณารักษ์ดี เน้นการใช้สื่อที่เป็น e-Book เข้าไปช่วยเสริมในโรงเรียน ๓ หมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศภายในปี ๒๕๕๓
5. การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕ เพื่อเดินสายใยแก้วนำแสงความเร็ว ๕๐ กิกะบิต ไปสู่มหาวิทยาลัยทุกแห่ง, เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ๑๘๕ เขต, วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๔๑๕ แห่ง, ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กศน.ทั่วประเทศ, โรงเรียนอย่างน้อย ๓,๐๐๐ โรงทั่วประเทศ
6.อาชีวะทันสมัย จะใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) จะเริ่มต้นดำเนินการในปี ๒๕๕๓ เพื่อให้สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาออกอากาศในระบบฟรีทีวี หรือเป็น E Free TV

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม