หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภาฯ


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภาฯ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภาฯ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภาฯ และการกำหนดวันเลือกตั้งให้เลื่อนออกไปภายหลังจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จึงไม่อาจกระทำได้ เพราะเป็นการขัดแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 108 โดยตรง
วันนี้ (13ธ.ค.56) เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ร่วมกันแถลงชี้แจงกรณีที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเห็นของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงได้มีความเห็นเกี่ยวกับการยุบสภาผู้แทนราษฎรและภารกิจต่าง ๆ ภายหลังที่ได้มีการประกาศยุบสภาฯ แล้วนั้น ปรากฏว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับความเห็นของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ดังนั้นจึงขอชี้แจงให้ความกระจ่างเพิ่มเติม ดังนี้
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา และมาตรา 4 พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2กุมภาพันธ์ 2557 การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 108 และมาตรา 187 ซึ่งตามบทบัญญัติในมาตรา 108 การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร แต่หากนับเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภาฯ กำหนดเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2557
เมื่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกำหนดไว้เช่นนี้ และความคิดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาหรือตราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งให้เลื่อนออกไปภายหลังจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ว่าเร็วหรือช้าเพียงใด จึงไม่อาจกระทำได้ เพราะการดำเนินการในลักษณะเช่นนั้นย่อมเป็นการขัดแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 108 โดยตรง และจะเป็นเหตุให้บทบัญญัตินั้น ใช้บังคับมิได้ตามนัยที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติว่าบทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นใช้บังคับมิได้
เพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้เสนอที่ประชุมฯ ในวันนั้น คือ เห็นว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แล้ว สิ่งที่ต้องเดินหน้าคือ ต้องมีการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามในความเห็นของที่ประชุมฯ เห็นว่า ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุปัญหาการเมืองในขณะนี้ เนื่องจากมีความเป็นมา เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะมีการพูดคุยกันไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเลือกตั้ง แต่ไม่ได้หมายว่าถ้าพูดคุยยังไม่เสร็จสิ้นจะไม่มีการเลือกตั้งก็เลื่อนการเลือกตั้งออกไป เพราะว่าเราไม่สามารถขัดพระบรมราชโองการดังกล่าวได้
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความเห็นที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในวันนั้นมีความเห็นร่วมกันตามที่กล่าวมาข้างต้นดังกล่าว และจะนำความเห็นเหล่านี้แจ้งให้กับข้าราชการทั้งหลายได้รับทราบเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และถือโอกาสนี้เรียนให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย
รัฐบาลไทย

กพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้
 จัดสรรงบประมาณ 4,700 อัตรา ด้าน ผอ-รอง ผอ.แบ่งสอบ 2 กลุ่ม คาดเปิดสอบ 60 ตำแหน่ง ระบุหากเคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
กพฐ.ประกาศเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4,700 อัตรา
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       วันนี้ (26 พ.ย.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งในปฏิทินจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 โดยการสอบแข่งขันครั้งนี้จะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาค ก ภาค ข และการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นมาจากการสอบครั้งที่ผ่านมาที่ได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้สำหรับอัตราที่จะสอบบรรจุในคราวนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจากเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเปิดสอบแข่งขัน จึงจะทราบอัตราที่จะสอบบรรจุที่แท้จริง โดยขณะนี้มีอัตราที่ได้รับจัดสรรมาประมาณ 4,700 อัตรา แต่จะต้องจัดสรรอัตรา 25%ไปให้ในการสอบคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ด้วย

       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังเตรียมการที่จะสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้ขอแก้ไขหลักเกณฑ์ไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อให้ปรับข้อสอบใหม่ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน มีความทันสมัยจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน อีกทั้งจะต้องมีการประกาศให้ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านานๆ ส่วนการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะให้มีการขึ้นบัญชีเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ก่อนจะสอบคัดเลือกดังกล่าว สพฐ.จะเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในปี 2555 มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ยังว่างก่อน จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างสุทธิไปสอบคัดเลือกครั้งใหม่ต่อไป สำหรับการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สพฐ.โดยมีอัตราว่างที่จะเปิดสอบรวมประมาณ 60 ตำแหน่ง 

       เมื่อถามว่ากรณีที่ สพฐ.จะมีการแก้มาตรฐานตำแหน่งเพื่อให้กลุ่มรอง ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพม.สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาข้ามสายได้ นายอภิชาติ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้รอง ผอ.สพป.ที่คิดว่าตนเองมีประสบการณ์ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบ เช่น เคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแล้วมีโรงเรียนที่เปิดขยายโอกาสมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าจะมีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ 5 ปี ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.หรือไม่ โดยเรื่องนี้สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องแก้เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งที่จะต้องใช้เวลา ส่วนกรณีของรอง ผอ.สพม.ที่ต้องการจะมาสมัครเป็น ผอ.สพป.ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันคือให้ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบเช่นกัน

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม