หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ในหลวง'ทรงถวายบัวยอดฉัตรพุทธคยา


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


'ในหลวง'ทรงถวายบัวยอดฉัตรพุทธคยา

'ในหลวง'ทรงถวายบัวเป็นพุทธบูชา บนยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา : เสถียรธรรมสถานรายงาน

             โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา เป็นการทำงานที่ศาสนิกชนชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันนำทองคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ที่สูงค่า มาถวายเป็นพุทธบูชา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ทรงตั้งสัตยาธิษฐานนำพาชาวไทยทั้งประเทศเป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมกันถวายทองคำเป็นอามิสบูชาสู่การปฏิบติบูชา เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา นำพาประเทศชาติและประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขและพัฒนาสถาพรตลอดไป
             โครงการนี้เกิดขึ้นโดยรัฐบาลอินเดียและยูเนสโกได้มอบหมายให้ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2556 เนื่องในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งการนำทองคำมาหุ้มยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยานี้ เชื่อว่าสิ่งที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายเป็นอามิสบูชานี้จะอยู่ได้เป็นร้อยๆ พันๆ ปี และโครงการนี้เป็นโครงการที่คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกัน ในทุกภาคส่วนทั้ง  ศาสนา รัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
             ที่ต่างร่วมใจกันทำงานเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับทั้งถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 และเป็นโครงการที่ทางวัดพุทธคยาจะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธที่เมืองพุทธคยาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 ในประวัติศาสตร์โลกที่ทรงร่วมบูรณะพระมหาเจดีย์พุทธคยาต่อจากพระเจ้าอโศกมหาราข พระเจ้าหุวิชกะ และพระเจ้ามินดง ดั่งคำจารึกในแผ่นทองคำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความว่า
             "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร์ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีพระราชศรัทธา ทรงนำพาระชาชนชาวไทยทั้งชาติ ร่วมกันสร้างทองคำบริสุทธิ์ 289 กิโลกกรัม นำมาประดิษฐาน ณ ยอดพระมหาโพธิเจดีย์นี้ เพื่อเป็นพุทธกตเวทิตบูชา แด่สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ที่แห่งนี้ ขออานุภาพแห่งการบูชาสูงสุดนี้ บันดาลให้ชาติไทยรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาตลอดกาลนิรันดร์ ให้คนไทยมีความสามัคคีกัน มีความสันติ และสุขสถาพรตลอดไปเทอญ"
              ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงลงพระนามในแผ่นทองคำเพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จพระดำเนินมาร่วมพิธีสมโภชยอดฉัตรทองคำในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ด้วย   
             การทำงานในครั้งนี้จึงเป็นการทำมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่เริ่มจากอามิสบูชาสู่การปฏิบัติบูชา โดยการรวมทุกหัวใจของพุทธศาสนิกชนทุกคนมาร่วมกันปฏิบัติบูชาถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ดังคำกล่าวของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่ได้กล่าวถึงความหมายของอามิสบูชาสู่การปฏิบัติบูชาว่า
             "จากการนำทองคำมาเป็นอามิสบูชาสู่การหลอมรวมให้เรามีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจ ในพิธีสมโภชยอดฉัตรทองคำที่ประเทศไทย เราจึงร่วมกันเจริญพุทธมนต์บท อิติปิโสภควา 5,000 จบ เพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมสัมพุทธเจ้า เมื่อเราได้นำทองคำมาถวาย ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ก็มีการร่วมกันเจริญพุทธมนต์บท อิติปิโสภควาอีก 5,000 จบนี่คือการหลอมรวมทุกพลังศรัทธามาปฏิบัติบูชา มาอธิษฐานจิตร่วมกันนำธรรมะกลับสู่หัวใจของคน เพื่อให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน"
             พลังแห่งศรัทธาที่มีต่อองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้หลอมรวมทุกดวงใจของชาวพุทธให้เป็นหัวใจทองคำ ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ สูงค่า และ ยั่งยืน และเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า ชาวพุทธพร้อมที่จะน้อมนำหลักธรรมของสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติบูชาเพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความสงบและศานติ
นสพ.คมชัดลึก


ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

กพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ จัดสรรงบประมาณ 4,700 อัตรา ด้าน ผอ-รอง ผอ.แบ่งสอบ 2 กลุ่ม คาดเปิดสอบ 60 ตำแหน่ง ระบุหากเคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
กพฐ.ประกาศเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4,700 อัตรา
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       วันนี้ (26 พ.ย.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งในปฏิทินจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 โดยการสอบแข่งขันครั้งนี้จะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาค ก ภาค ข และการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นมาจากการสอบครั้งที่ผ่านมาที่ได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้สำหรับอัตราที่จะสอบบรรจุในคราวนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจากเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเปิดสอบแข่งขัน จึงจะทราบอัตราที่จะสอบบรรจุที่แท้จริง โดยขณะนี้มีอัตราที่ได้รับจัดสรรมาประมาณ 4,700 อัตรา แต่จะต้องจัดสรรอัตรา 25%ไปให้ในการสอบคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ด้วย

       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังเตรียมการที่จะสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้ขอแก้ไขหลักเกณฑ์ไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อให้ปรับข้อสอบใหม่ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน มีความทันสมัยจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน อีกทั้งจะต้องมีการประกาศให้ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านานๆ ส่วนการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะให้มีการขึ้นบัญชีเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ก่อนจะสอบคัดเลือกดังกล่าว สพฐ.จะเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในปี 2555 มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ยังว่างก่อน จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างสุทธิไปสอบคัดเลือกครั้งใหม่ต่อไป สำหรับการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สพฐ.โดยมีอัตราว่างที่จะเปิดสอบรวมประมาณ 60 ตำแหน่ง 

       เมื่อถามว่ากรณีที่ สพฐ.จะมีการแก้มาตรฐานตำแหน่งเพื่อให้กลุ่มรอง ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพม.สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาข้ามสายได้ นายอภิชาติ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้รอง ผอ.สพป.ที่คิดว่าตนเองมีประสบการณ์ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบ เช่น เคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแล้วมีโรงเรียนที่เปิดขยายโอกาสมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าจะมีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ 5 ปี ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.หรือไม่ โดยเรื่องนี้สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องแก้เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งที่จะต้องใช้เวลา ส่วนกรณีของรอง ผอ.สพม.ที่ต้องการจะมาสมัครเป็น ผอ.สพป.ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันคือให้ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบเช่นกัน

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม