หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

แต่งตั้ง คกก.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ ๗๓/๒๕๖๑
แต่งตั้ง คกก.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ จำนวน ๒๘ คน โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานกรรมการบริหาร
ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

____________


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนครู อาจารย์ และสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา การมีงานทำ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร
๒. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑
๓. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๒
๔. รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๓
๕. หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
๖. รองศาสตราจารย์สุธี อักษรกิตติ์ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสาร
๗. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม กรรมการบริหาร
๙. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการบริหาร
๑๐. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการบริหาร
๑๑. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการบริหาร
๑๒. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการบริหาร
๑๓. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล กรรมการบริหาร
๑๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหาร
๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหาร
๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการบริหาร
๑๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กรรมการบริหาร
๑๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล กรรมการบริหาร
๑๙. นางสาวกุศลิน มุสิกุล กรรมการบริหาร
๒๐. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กรรมการบริหาร
๒๑. หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ ฯ กรรมการบริหาร
๒๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการบริหารและเลขาธิการ
๒๓. นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๑
๒๔. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๒
๒๕. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก
๒๖. พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๑
๒๗. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๒
๒๘. นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม