หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผลประชุม ก.พ.อ. 2/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบ รอง.ผอ.เขต 2561

ข่าวที่ 60/2561ผลประชุม ก.พ.อ. 2/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สกอ. โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
● การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ตลอดจนบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเสนอ เพื่อประโยชน์ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการกำหนดสาขาวิชาของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการด้วย
โดยมีเกณฑ์การกำหนดสาขาวิชาในตำแหน่งทางวิชาการ คือ มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาในสากลและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยให้น้ำหนักกับการกำหนดกลุ่มสาขาวิชาที่สะท้อนวิชาชีพชั้นสูง พร้อมจัดหมวดหมู่เป็น "กลุ่มสาขาวิชา" และเพิ่มอนุสาขาวิชา (Sub-Discipline) ในแต่ละสาขาวิชาตามฐานการวิจัยและการเรียนการสอนในระบบอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการทบทวนสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาอย่างเป็นระบบทุก 3-5 ปี
ทั้งนี้ ให้มีการระบุสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามประกาศนี้ แต่หากประสงค์จะขอกำหนดวิชาเพิ่มเติม ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน ส่วนกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ขอความร่วมมือให้มีการผูกพันและปฏิบัติตามเกณฑ์นี้ด้วย และกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน โดยที่ยังไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาที่แตกต่างจากประกาศ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญ อาจขอระยะเวลาผ่อนผันให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดสาขาวิชาใหม่ได้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นระบบชัดเจน เป็นเพียงการอ้างอิงสาขาวิชาที่จำแนกตาม ISCED (International Standard Classification of Education) อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น ทำให้มีสาขาวิชาที่แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย ประกอบกับปัจจุบันมีการผนวกรวมบางสาขาวิชาที่มีอยู่เดิม การเติบโตของอนุสาขาวิชาขึ้นเป็นสาขาวิชา รวมทั้งเกิดสาขาวิชาใหม่ ๆ จำนวนมาก จึงมอบให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง การกำหนดสาขาวิชา โดยยึดหลักการจำแนกหลักการ ISCED และให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีอยู่ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

● แต่งตั้งศาสตราจารย์ 4 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย ดังนี้
- รศ.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.กีรติ เจริญชลวานิช ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รศ.ทรงพล กาญจนชูชัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.วัชรี สวามิวัศดุ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ศ.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศ.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


● ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย ประกอบด้วยตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 5 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 28 ราย

● (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี
ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง และสร้างระบบผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพป้อนสู่อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ
   1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร
   2) พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับการผลิต บริการ สังคม และชุมชน ด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง
   3) เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม