หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 91/2562แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะ ตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 23 แห่ง เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน
ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ปี 2561-2565) และสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม (New Growth Engine) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะรับผิดชอบการสร้างบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 23 แห่ง ตั้งแต่ในปี 2561 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) จำนวน 123 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) 99 หลักสูตร และในปี 2562 อยู่ระหว่างเตรียมการที่จะเปิดรับข้อเสนอจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับทิศทางและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในอนาคต ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดผลการเรียนรู้ นำไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะ รวมทั้งกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา 23 แห่ง รวมจำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายส่วน คือ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการกำหนดผลการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับความคาดหวังต่อคุณลักษณะบัณฑิตในอนาคต เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพให้สูงขึ้น ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศด้วย

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้กำลังคนจากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อไปขับเคลื่อนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (New Growth Engine) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพราะที่ผ่านมาเราเพียงแต่ผลิตฝ่ายเดียว โดยไม่ได้ถามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในวันนี้จึงมีความรู้สึกยินดีที่ผู้จบการศึกษาจากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จะมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนจริง ๆ ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แตกต่างไปจากการเรียนการสอนทั่วไป โดยได้ปรับหลักสูตรเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียนปกติ เพื่อให้เกิดการบ่มเพาะความรู้และทักษะในสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศการทำงานจริง ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนหรือในมหาวิทยาลัย สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้เห็นปัญหาจากการทำงาน (Learning by Doing) จนเกิดการสั่งสมความรู้ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ได้จริง
ทั้งนี้ มีความหวังว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนการเรียนรู้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 23 แห่ง เพื่อออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่มีความทันโลก ทันสมัย ตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถยกระดับสมรรถนะผู้เรียน ที่จะออกไปเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ คิดค้นองค์ความรู้ บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกที่ที่ไปอยู่ ตลอดจนต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนวัตกรรม สินค้า และบริการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต พาประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม