หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

ม.แม่โจ้วางแผนแม่บท มุ่งความเป็นเลิศด้านการเกษตรระดับนานาชาติ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 104/2562ม.แม่โจ้วางแผนแม่บท มุ่งความเป็นเลิศด้านการเกษตรระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการ "การจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Eco System for Lifelong Learning Education (ESLED)" พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, อธิการบดีและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา, คณบดี และคณาจารย์ เข้าร่วมงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทและหน้าที่สำคัญที่เปรียบเสมือนหัวรถจักรในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพื่อผลิตและสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ พร้อมกับสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ โดยนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทำให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้าและในท้ายที่สุดก็จะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนแม่บทในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันที่การเรียนรู้ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเกิดจาก Technology Disruption ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยต้องการคนที่มีทักษะและสมรรถนะขั้นสูงและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ผลิตกำลังคนป้อนภาคอุตสาหกรรม จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ เริ่มตั้งแต่ปรับหลักสูตร เน้นการเรียนการสอนในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้จริง ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่ไม่เน้นการเรียนเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่กำหนดให้จัดการเรียนการสอนเรียนในสถานประกอบการ ร้อยละ 50 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมดโดยมีครูจากสถาบันการศึกษาและครูในสถานประกอบการร่วมบ่มเพาะและชี้แนะเด็ก พร้อมทั้งทำหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพให้เต็มที่ และส่งเสริมให้เด็กเปลี่ยนชีวิตและเป็นบุคคลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการ
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หากในอนาคตมหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวก็มีโอกาสจะปิดตัวลงสูงมาก เพราะจำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง ทำให้เด็กที่จะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่องถึงจำนวนเด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยลดลงทุกปีด้วย โดยมหาวิทยาลัยควรเริ่มจากการเปิดสอนรายวิชาปกติร่วมกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ และเปลี่ยนเป้าหมายจัดการเรียนรู้สำหรับคนทำงานกว่า 20 ล้านคน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในลักษณะของหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานทั้ง upskill และ reskill เน้นการนำความรู้ ทักษะการทำงานแนวใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการทำงานจริงได้
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งด้านการเกษตรอยู่แล้ว จึงขอให้ใช้จุดแข็งนี้ดึงดูดเด็กให้เข้ามาเรียน พร้อม ๆ กับวางแผนแม่บท Eco System for Lifelong Learning Education (ESLED) ตลอดจนแผนงานและทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชัดเจน เมื่อนั้นเชื่อได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและภูมิภาคได้ในอนาคต
ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า โครงการการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Eco System for Lifelong Learning Education (ESLED) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับทางด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้งส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ โดยใช้จุดเด่นและความหลากหลายของสาขาวิชาที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน รองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้บูรณาการด้านเกษตร ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันผลักดันการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตอบสนองนโยบายของประเทศต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม