หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
ข่าวที่ 121/2562รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) และศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยในด้านการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงและทุรกันดารห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเสมอภาค สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับการพัฒนาทั้งด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ในบริบทพื้นถิ่นของตนเอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จึงได้ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) น้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยในทุก ๆ ด้าน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เชื่อมโยงความรู้และทักษะให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพตามความสนใจและตามความต้องการของชุมชนพื้นถิ่น ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานที่มีความหมายอย่างสำคัญสำหรับความร่วมมือในรูปแบบการบูรณาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูง ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทาง และต้องใช้ความอดทน อดกลั้น เสียสละ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาโต่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพื้นที่บ่อยครั้ง
จึงขอให้น้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน อาทิ พระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า "งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ดังนั้น จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น" (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 12 ธันวาคม 2512) รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง, การสร้างลักษณะพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม, เรียนแล้วมีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี เพื่อใช้เป็นหลักในการทำงาน บูรณาการเชื่อมโยงการศึกษาทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคนในพื้นที่ รวมทั้งนำสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนไปพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม