หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

ผลการประชุม คกก.บริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 12/2556

ติวสอบออนไลน์ ชุด เศรษฐกิจพอเพียง

 
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 304/2556 ผลการประชุม คกก.บริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 12/2556
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ นักเรียน ครั้งที่ 12/2556 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 การดำเนินการในการยกเลิกผลประกวดราคาแท็บเล็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โซนที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ให้ยกเลิกผลการประกวดราคาแท็บเล็ตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โซนที่ 3 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) เร่งให้หน่วยงานแจ้งเรื่องมอบอำนาจการยกเลิกประกวดราคา  จากการที่ สพฐ.ได้มีประกาศขอยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโซนที่ 3 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ในการจัดซื้อแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคกลางและภาคใต้ โดยผ่านการพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการประกวดราคาจัดซื้อ ประกอบกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 18 แห่ง ได้มอบอำนาจให้ สพฐ.ยกเลิกการประกวดราคาซื้อแท็บเล็ตในโซนที่ 3 แล้ว แต่ยังคงเหลือหน่วยงานที่ไม่แจ้งเรื่องการมอบอำนาจอีก 2 หน่วยงาน
ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยงาน ติดต่อประสานไปยังหน่วยงานโดยด่วน เพื่อให้มีหนังสือแจ้งยืนยันการมอบอำนาจให้ สพฐ.ยกเลิกการประกวดราคาซื้อแท็บเล็ต โดยให้แจ้งกลับมาภายในวันที่ 25 กันยายน 2556 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับกระบวนการจัดซื้อทั้งระบบ
2) กันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปี  ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ สพฐ.แจ้งทั้ง หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรแท็บเล็ตในโซนที่ 3 เพื่อกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีต่อไปด้วย
3) บริษัทผู้ผลิตขออนุญาตปิดช่องเสียบ HDMI เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม  ด้วยบริษัทเซินเจิ้นอิงถางอินเทลลิเจนท์คอนโทรล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาประมูลแท็บเล็ตโซนที่ 1 และโซนที่ 2 ได้มีหนังสือถึง สพฐ.แจ้งว่าแท็บเล็ตที่นำเสนอเป็นเครื่องตัวอย่าง มีช่องเสียบ HDMI จำนวน 1 ช่อง ซึ่งในสเป็กและ TOR ไม่ได้กำหนดให้มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI ดังนั้นทางบริษัทจึงจะขอปิดช่องเสียบ HDMI เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังบริษัทดังกล่าวว่า ไม่อนุญาตให้ปิดช่องเสียบ HDMI เพราะเป็นข้อตกลงตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะต้องได้สินค้าที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเครื่องที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่างซึ่งผ่านการทดสอบการตกกระแทกแล้ว และในฐานะผู้ซื้อก็ได้พิจารณาตัวอย่างสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาผู้ขาย การประมูลจนถึงการอนุมัติจัดซื้อ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดจากความเข้าใจและเป็นข้อมูลในการพิจารณาซึ่งอาศัยตัวอย่างสินค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้ซื้อจึงควรได้รับสินค้าตามตัวอย่างที่นำมาแสดง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจรับควรตรวจทุกคุณสมบัติตามเครื่องตัวอย่างที่ได้นำมาเสนอตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการจัดหาผู้ขาย

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต โซนที่ 1 โซนที่ 2 และโซนที่ 4
ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ประจำปี 2556 ตามที่ สพฐ.เสนอ
- การจัดหาผู้ขาย ครั้งที่ 1 ในโซนที่ 1 มีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัทเซินเจิ้นอิงถางอินเทลลิเจนท์คอนโทรล จำกัด เป็นจำนวนเงิน 842 ล้านบาท ราคาเครื่องละ 1,953.12 บาท ในโซนที่ 2 มีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัทเซินเจิ้นอิงถางอินเทลลิเจนท์คอนโทรล จำกัด เป็นจำนวนเงิน 786 ล้านบาท ราคาเครื่องละ 2,103.64 บาท และในโซนที่ 4 มีผู้ยื่นซองประกวดราคาที่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงรายเดียว จึงยกเลิกประกวดราคา
- การจัดหาผู้ขาย ครั้งที่ 2 ในโซนที่ 4 มีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัทจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 873 ล้านบาท
ทั้งนี้ สพฐ.ได้รายงานผลการจัดซื้อและเสนอขออนุมัติจัดซื้อแท็บเล็ตในโซนที่ 1 และโซนที่ 2 ต่อ รมว.ศธ. โดยได้ลงนามอนุมัติจัดซื้อแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ส่วนการทำสัญญากับผู้ขาย คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2556 นี้
  รมว.ศธ.กล่าวฝากให้ที่ประชุมสรุปบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ตใน 2 ปีที่ผ่านมาว่า มีปัญหาอุปสรรคในแง่มุมและขั้นตอนต่างๆ อย่างไรบ้าง เพื่อให้การจัดซื้อในปีต่อไปมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งรักษาประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น และที่สำคัญคือ การรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้ หมายถึง นักเรียนและครู โดยเฉพาะการเสียโอกาสจากการจัดซื้อล่าช้า ดังนี้- ราคา เมื่อมีการกำหนดราคาเพื่อการประมูลซึ่งเป็นราคาต่ำมาก จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ หรือต้องขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยตรวจสอบหรือไม่ เพราะอาจจะกระทบกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ
- การกำหนด Spec ของแท็บเล็ต ในอนาคตควรจะต้องพัฒนาขีดความสามารถของแท็บเล็ตในระดับชั้นเรียนให้เหมาะสมและสูงขึ้น เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และสามารถใช้กับ Application ที่ซับซ้อนได้มากขึ้น หรือจะต้องพิจารณาใหม่ว่า เมื่อชั้นเรียนสูงขึ้นต้องจัดหาแท็บเล็ตให้ใหม่เพื่อให้มี Spec ที่สูงขึ้น ส่วนแท็บเล็ตเดิมก็อาจใช้สำหรับชั้นเรียนที่เหมาะสมกับ Spec ที่มีอยู่แล้ว
- การระดมความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้ความเห็นที่ดีที่สุดและสรุปเป็นบทเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความล่าช้าซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เพราะที่ผ่านมาความล่าช้าในการส่งแท็บเล็ตให้ถึงมือนักเรียน สร้างความเสียหายทางโอกาสที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของการสมยอมที่กำลังกังวลกันหลายเท่านัก
รมว.ศธ.ย้ำว่า ที่ผ่านมาระบบราชการ ไม่ได้คิดถึงความเสียหายทางการศึกษา หรือการเสียโอกาสของเด็ก แต่คิดถึงเรื่องเงินที่ราชการจะต้องเสียไป นอกจากนี้ขอให้ทบทวนขั้นตอน เทคนิค และทางเลือกที่ดีที่สุดในการดำเนินงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสรุปบทเรียน เพื่อเตรียมการจัดซื้อแท็บเล็ตในปีต่อไป ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิม หรือล่าช้าในการส่งมอบแท็บเล็ตซึ่งเกิดจากการร้องเรียนการทุจริตต่างๆ จึงต้องดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีความสุจริต รวมทั้งควรได้แท็บเล็ตที่มีคุณภาพดีขึ้นด้วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


"ติวสอบดอทคอม" ผอ.นิกร เพ็งลี
... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "


ผอ.นิกร เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม