หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

รมว.ศธ.ศึกษาดูงานที่เกาหลีใต้

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 296/2556รมว.ศธ.ศึกษาดูงานที่เกาหลีใต้
สาธารณรัฐเกาหลี - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเดินทางไปดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของหน่วยงานชั้นนำในเกาหลีใต้  รวมทั้งเยี่ยมชมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2556 ในระหว่างการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาปฐมวัย "Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education :Are children ready to learn? Are schools ready for children?" ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน2556

 

10 กันยายน 2556
 รมว.ศธ.และคณะได้เดินทางไปดูงานในหน่วยงานต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

  • VISANG Education Inc.
 9.00-12.00 น. รมว.ศธ.และคณะ เดินทางไปรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารจาก Visang Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตซอฟท์แวร์ เนื้อหา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา โดยครอบคลุมถึงระบบเครือข่ายภายในห้องเรียนจนถึงระบบเครือข่ายที่สอนทางไกลได้ทั่วโลก โดยเน้นการผลิตเนื้อหาในด้านต่างๆ คือ 1) การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Publication) ที่มีการจัดพิมพ์หนังสือและแบบเรียน 2) การศึกษาแบบออนไลน์ (Online Education) ที่จัดทำระบบการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ต่างๆ เช่น visangedu.com 3) องค์ความรู้ (Academy) ที่บริษัทออกแบบผลิตขึ้นเอง เช่น Visangedu Visang Math-Can เป็นต้น 4) Smart Learning 5) การวัดและประเมินผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Valuations) 6) ระบบการให้คำปรึกษา (Consulting) เช่น Visang Study และการจัดทำสถาบันทางการวิจัย เป็นต้น
  
 
  

9 กันยายน 2556
 รมว.ศธ.และคณะได้เดินทางไปดูงานในหน่วยงานต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้
  • Samsung Digital City
 9.00-12.00 น. รมว.ศธ.และคณะ เดินทางถึง Samsung Digital City เพื่อศึกษาดูงานนวัตกรรมและ ICT ของบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์
 

  •  Seoul Itaewon Elementary School
 13.20-14.00 น. รมว.ศธ.และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา "Seoul Itaewon Elementary School" โดยผู้บริหารโรงเรียนได้พาเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และห้องเรียนต่างๆ เช่น Subject Research Room, Multicultural Class, ห้องเรียนภาษาอังกฤษ "English Only Zone", ห้องเก็บสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา "Supply  Closet Room", ห้องเรียนทันสมัย "Happy & Smart Room" ซึ่งเป็นห้องเรีียนที่นำแท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา, ห้องสมุด ฯลฯ ซึ่งจัดการศึกษาภายใต้คอนเซ็ปท์ "Happy Green Smart Learning School"
 
 
 
 

  • KERIS : Korea Education and Research Information Service
 14.30-15.30 น.  รมว.ศธ.และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ KERIS : Korea Education and Research Information Service ซึ่งเริ่มก่อตั้งปี ค.ศ.1999 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการทำวิจัยการศึกษา รวมทั้งดูแลสนับสนุนการศึกษาด้วย ICT ของเกาหลีใต้ โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนกว่า ุ6.8 ล้านคน ครู 425,000 คน โรงเรียน 11,360 โรง เป็นศูนย์บริการด้านข้อมูลทางการศึกษาแก่ครูผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบุคลากร 270 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนปีละ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้มีหน้าที่สนับสนุนการกำหนดนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ ส่งเสริมการใช้ e-Learning ในการจัดการศึกษา กระตุ้นแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ ขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ระดับโลก และช่วยอำนวยความสะดวกด้าน e-Administration ของประเทศเกาหลีใต้
 KERIS ได้ดำเนินหลายแผนงาน/โครงการสำคัญ ที่ส่งผลทำให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาลำดับต้นๆ ของโลก เช่น Cyber Home, Cyber Learning System, Digital Textbook, Teacher Training in ICT Use, Web-Based Integrated administration System, RISS : Research & Information Service System, KOCW : Korea Open Course Ware เป็นต้น
   
 

  • Seoul Education Research & Information Institute
 16.00-17.00 น.  รมว.ศธ.และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Seoul Education Research & Information Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีทางการสอนของกรุงโซล เพื่อทำหน้าที่ให้บริการและช่วยเหลือครูผู้สอน ด้านสื่อการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (Teaching & Learning Support Center for Teacher's Instruction and Student's Self-directed Learning)
 สถาบันดังกล่าว มีหลายแผนงาน/โครงการสำคัญที่ประสบความสำเร็จ เช่น การจัดทำ Web Portal Site, e-Assessment Question Bank, Web Hosting,โทร.สายด่วนเพื่อปรึกษาด้าน IT ของโรงเรียน "119 Helper for School IT System", Kkulmat Rainbow School เพื่อดูแลหลักสูตรด้าน ICT, การผลิตVideo On Demand : VOD, Digital Library, Kkulmat Smart Experience Classroom, Teachers Training Program for Cyber Education
 
 

  • Hanyang Cyber University : HYCU
 17.30-21.00 น.  รมว.ศธ.และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม Hanyang Cyber University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย Cyber แห่งแรกของเกาหลีใต้ และปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ก่อตั้งปี ค.ศ.2002 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนใน 16 คณะ มีนักศึกษาทุกระดับอายุกว่า 13,914 คน ในสาขาต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบวงจรดิจิทัล ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ฯลฯ มีความร่วมมือโครงการต่างๆ กับหลายประเทศในโลก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐกว่า 5.9 พันล้านวอนในแต่ละปี โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ 2020+ ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น "Global Top" ได้รับรางวัลที่สำคัญ เช่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาการสอนดีที่สุดจาก KERIS, เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านการศึกษาทางไกล ในปีพ.ศ.2550, ได้รับการประเมินคุณภาพของเกาหลีใต้ KS-SQI เป็นอันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน
 ภายหลังการเยี่ยมชมที่มหาวิทยาลัยฮานยาง ไซเบอร์ เสร็จสิ้น, ทางมหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ รมว.ศธ.และคณะ ที่ Club ของมหาวิทยาลัย
 
 
  
 
 
 
 
 
...อัพเดท /เข้าห้องออนไลน์ / ห้องวิชาเอก / วิชาทั่วไป ที

"ติวสอบดอทคอม" ผอ.นิกร เพ็งลี

... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม